Wspólny projekt rezolucji - RC-B6-0555/2006Wspólny projekt rezolucji
RC-B6-0555/2006

  WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

  25.10.2006

  projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
  zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne: w sprawie Tybetu

  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  RC-B6-0555/2006
  Teksty złożone :
  RC-B6-0555/2006
  Teksty przyjęte :

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Tybetu

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Tybetu oraz w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Chinach,

  –  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 września 2006 r. w sprawie stosunków pomiędzy Unią Europejską a Chinami,

  –  uwzględniając brak postępów w dialogu między UE a Chinami w sprawie praw człowieka,

  –  uwzględniając podstawowe zasady ONZ w sprawie stosowania przymusu i broni palnej przez służby wymiaru sprawiedliwości,

  –  uwzględniając Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych;

  –  uwzględniając Konwencję praw dziecka ONZ,

  –  uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że w dniu 30 września 2006 r. ponad 70 Tybetańczyków, próbując dotrzeć do Nepalu, by uzyskać tam status uchodźcy, usiłowało pokonać pokrytą lodowcem himalajską przełęcz Nangpa w Tybecie, w odległości około 2 godzin marszu od granicy z Nepalem,

  B.  mając na uwadze, że wbrew prawu międzynarodowemu chińska zbrojna policja ludowa ostrzelała nieuzbrojonych cywili tybetańskich, wśród których były kobiety i dzieci; mając na uwadze, że dowody w postaci nagrania wideo i zdjęć incydentu pokazują, że grupa Tybetańczyków oddalała się w wolnym tempie od strzelających do niej sił chińskich, nie zbliżała się do sił chińskich, ani nie stanowiła dla nich zagrożenia,

  C.  mając na uwadze, że w wyniku ostrzału przez chińską zbrojną policję ludową zginęła siedemnastoletnia mniszka Kelsang Namtso; mając na uwadze, że według niepotwierdzonych doniesień naocznych świadków zginęło więcej osób; mając na uwadze, że aresztowano grupę Tybetańczyków, w tym również dzieci, którzy kontynuowali ucieczkę,

  D.  mając na uwadze, że chińska państwowa agencja informacyjna Xinhua przedstawiła incydent w regionie jako „samoobronę”, mimo dowodów w postaci nagrania wideo i zdjęć zaprzeczających temu oświadczeniu; mając na uwadze, że do tej pory władze chińskie oficjalnie nie przyznały, że na przełęczy Nangpa miał miejsce incydent ani że ktokolwiek zginął zabity przez siły chińskie,

  E.  mając na uwadze, że we wrześniu 2002 r. ponownie nawiązano formalne kontakty między władzami chińskimi i przedstawicielami Dalajlamy w celu przywrócenia wzajemnego zaufania,

  F.  mając na uwadze, że pomimo tych kontaktów i znaczenia nadawanego tym spotkaniom przez centralne władze chińskie w ciągu ostatnich lat często miały miejsce przypadki naruszania i łamania praw człowieka wobec ludności tybetańskiej, a w szczególności wobec mnichów tybetańskich,

  1.  potępia nadużycie siły przez chińską zbrojną policję ludową w postaci ostrzelania nieuzbrojonych cywili tybetańskich, wśród których były dzieci;

  2.  zdecydowanie potępia zabicie nieuzbrojonej osoby cywilnej, która jako osoba poniżej 18 roku życia w prawie międzynarodowym uznawana jest również za dziecko;

  3.  wyraża głęboki niepokój z powodu uwięzienia cywili tybetańskich, z których 9 stanowią dzieci;

  4.  wzywa władze chińskie do zapewnienia, że Tybetańczycy zatrzymani podczas incydentu nie będą maltretowani podczas pobytu w więzieniu oraz do poszanowania międzynarodowych standardów praw człowieka i prawa humanitarnego;

  5.  wzywa władze chińskie do natychmiastowego uwolnienia wszystkich dzieci zatrzymanych podczas incydentu;

  6.  wzywa władze chińskie do przeprowadzenia pełnego dochodzenia w sprawie wydarzeń na przełęczy Nangpa oraz zapewnienia, że winni przestępstw tam popełnionych pociągnięci zostaną do odpowiedzialności;

  7.  wzywa Radę i Komisję, aby poprzez swoje przedstawicielstwa w Nepalu pilnie śledziły sytuację tych Tybetańczyków z grupy uchodźców, którym udało się dotrzeć do Nepalu oraz aby w ramach dialogu między UE a Chinami dotyczącego praw człowieka zajęły w tej sprawie zdecydowane stanowisko wobec władz chińskich;

  8.  wzywa Radę i Komisję do potwierdzenia stanowiska, że tylko na drodze dialogu między rządem Chińskiej Republiki Ludowej i przedstawicielami Dalajlamy można doprowadzić do pokojowego i trwałego rozstrzygnięcia kwestii Tybetu, na które zgodzą się obie strony;

  9.  wzywa rząd ChRL do kontynuowania dialogu z przedstawicielami Dalajlamy w celu poprawy poszanowania praw religijnych, kulturowych, językowych i politycznych w Tybetańskim Regionie Autonomicznym;

  10.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Sekretarzowi Generalnemu ONZ oraz rządowi Chińskiej Republiki Ludowej.