Gemensamt förslag till resolution - RC-B6-0555/2006Gemensamt förslag till resolution
RC-B6-0555/2006

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

25.10.2006

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper: om Tibet

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B6-0555/2006
Ingivna texter :
RC-B6-0555/2006
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om Tibet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Tibet och situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina,

–  med beaktande av sin resolution av den 7 september 2006 om förbindelserna mellan EU och Kina,

–  med beaktande av de bristande framstegen i dialogen om mänskliga rättigheter mellan Europeiska unionen och Kina,

–  med beaktande av FN:s grundläggande principer för användning av våld och skjutvapen av personal vid brottsbekämpande myndigheter,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter,

–  med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 30 september 2006 försökte över sjuttio tibetaner gå över glaciären vid Nangpa-passet i Himalaya i Tibet, omkring två timmars vandring från den nepalesiska gränsen, för att söka asyl som flyktingar i Nepal.

B.  I strid mot internationell rätt öppnade de kinesiska väpnade polisstyrkorna eld mot obeväpnade civila tibetaner, inklusive kvinnor och barn. Videoupptagningar och foton visar att den tibetanska gruppen rörde sig sakta bort från de skjutande kinesiska styrkorna. Tibetanerna närmade sig inte de kinesiska styrkorna och utgjorde inte ett hot mot dem.

C.  Kelsang Namtso, en sjuttioårig nunna, dödades under de kinesiska polisstyrkornas beskjutning. Enligt obekräftade uppgifter från ögonvittnen dödades flera personer. En grupp tibetaner, även barn, arresterades sedan de fortsatt sin flykt.

D.  Den kinesiska statliga nyhetsbyrån Xinhua har rapporterat om en incident i regionen och kallat det inträffade för självförsvar, trots att det finns bilder och videoupptagningar som visar det motsatta. De kinesiska myndigheterna har hittills inte officiellt erkänt att incidenten vid Nangpa-passet inträffat eller att någon människa dödades av kinesiska styrkor.

E.  I september 2002 återupprättades formella förbindelser mellan de kinesiska myndigheterna och Dalai Lamas företrädare för att försöka återskapa ömsesidigt förtroende och tillit.

F.  Trots dessa kontakter och den betydelse de kinesiska centralmyndigheterna tillmäter mötena, har det under de senaste åren begåtts flera fall av övergrepp och kränkningar av de mänskliga rättigheterna mot den tibetanska befolkningen, och framför allt mot tibetanska munkar.

1.  Europaparlamentet fördömer de kinesiska väpnade polisstyrkornas överdrivna användning av våld som innebar att de sköt mot värnlösa civila tibetaner, inklusive barn.

2.  Europaparlamentet fördömer med kraft dödandet av en obeväpnad civilperson, som var under 18 år och därför enligt internationell rätt betraktas som ett barn.

3.  Europaparlamentet är bestört över att de civila tibetanerna, varav nio är barn, satts i fängelse.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de kinesiska myndigheterna att garantera att de tibetaner som fängslats i samband med incidenten inte kommer att utsättas för övergrepp i fängelset och att internationella mänskliga rättigheter och humanitära rättsnormer respekteras.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de kinesiska myndigheterna att omedelbart frisläppa alla barn som fängslats i samband med incidenten.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de kinesiska myndigheterna att göra en fullständig utredning av vad som inträffade vid Nangpa-passet och att se till att de ansvariga för brott som begåtts ställs inför rätta.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att genom sina beskickningar i Nepal noggrant övervaka situationen för de tibetaner inom gruppen som nådde fram till Nepal, och att framföra kraftfulla protester till de kinesiska myndigheterna i denna fråga i samband med EU:s och Kinas dialog om de mänskliga rättigheterna.

8.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att på nytt klargöra att det endast är en dialog mellan regeringen i Folkrepubliken Kina och Dalai Lamas företrädare som kan bidra till en fredlig och hållbar lösning för Tibet som båda sidor kan godta.

9.  Europaparlamentet uppmanar regeringen i Folkrepubliken Kina att fortsätta dialogen med Dalai Lamas företrädare i syfte att förbättra respekten för religiösa, kulturella, språkliga och politiska rättigheter i den autonoma regionen Tibet.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, FN:s generalsekreterare och regeringen i Folkrepubliken Kina.