Společný návrh usnesení - RC-B6-0556/2006Společný návrh usnesení
RC-B6-0556/2006

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

25. 10. 2006

který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předložili poslanci
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami: o Uzbekistánu

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B6-0556/2006
Předložené texty :
RC-B6-0556/2006
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o Uzbekistánu

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o středoasijských republikách a Uzbekistánu, a zejména na usnesení ze dne 9. června 2005 a 27. října 2005,

–  s ohledem na strategický dokument Komise o střední Asii na období 2002–2006,

–  s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Uzbeckou republikou na straně druhé, jež vstoupila v platnost dne 1. července 1999,

–  s ohledem na závěry zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy dne 18. července a 3. října 2005,

–  s ohledem na prohlášení předsednictví EU o stavu lidských práv v Uzbekistánu v roce 2005 a 2006,

–  s ohledem na zprávu pracovní skupiny OSN pro vynucená a nedobrovolná zmizení zveřejněnou dne 27. prosince 2005,

–  s ohledem na zprávu o sledování soudních procesů, kterou dne 3. března 2006 zveřejnila OBSE/ODIHR,

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN Manfreda Nowaka o občanských a politických právech včetně otázky mučení a zadržování zveřejněnou dne 21. března 2006,

–  s ohledem na dopis o stavu lidských práv v Uzbekistánu, který stálý zástupce Uzbecké republiky při OSN zaslal dne 26. června 2006 generálnímu tajemníkovi OSN,

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že příští zasedání rady pro spolupráci mezi Evropskou unií (EU) a Uzbeckou republikou je naplánováno na 8. listopad 2006,

B.  vzhledem k tomu, že se očekává, že Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy bude dne 13. listopadu 2006 jednat o tom, zda rozšíří sankce přijaté minulý rok po událostech z května 2005 v Andižanu,

C.  vzhledem k tomu, že vláda Uzbekistánu nereagovala na podmínky, které Rada stanovila, když došlo k uplatnění sankcí,

D.  vzhledem k tomu, že vláda Uzbekistánu dosud nepovolila žádné nezávislé vyšetřování událostí, k nimž došlo dne 13. května 2005 v Andižanu, a to navzdory soustavným a opakovaným žádostem, které v průběhu minulého roku předložily rozličné mezinárodní orgány,

E.  vzhledem k tomu, že po andižanském masakru v roce 2005 zahájily uzbecké orgány tažení proti obráncům lidských práv, nezávislým novinářům a institucím občanské společnosti a postavily před soud stovky lidí podezřelých z účasti na povstání,

F.  vzhledem k tomu, že podle mezinárodních organizací bojujících za lidská práva nebyly v průběhu minulého roku poskytovány žádné zprávy o tisících lidí, kteří byli zatčeni za účelem utajení pravdy; vzhledem k tomu, že zadržovaným lidem hrozí vážné nebezpečí, že budou vystaveni mučení a jinému špatnému zacházení; a vzhledem k tomu, že v mnoha případech nebylo umožněno pozorovatelům sledovat proces s těmi, kteří byli obviněni z hrdelních zločinů,

G.  vzhledem k tomu, že podle zprávy zvláštního zpravodaje OSN pro mučení, která byla zveřejněna v březnu 2006, nedošlo k žádným podstatným změnám ani co do velkého rozsahu rozšíření mučení, ani co do politik a praktik, které by s ním mohly efektivně bojovat; vzhledem k tomu, že uzbecká vláda neučinila žádné adekvátní kroky, které by vyhlásily konec kultury beztrestnosti,

H.  vzhledem k tomu, že dne 17. března 2006 byla uzavřena kancelář vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) v Taškentu,

I.  vzhledem k tomu, že po událostech v Andižanu byly stovky uzbeckých občanů donuceny uprchnout do Kyrgyzské republiky a dalších sousedních zemí; a vzhledem k tomu, že uzbečtí uprchlíci byli předáváni do Uzbekistánu, což je zřejmé porušení Úmluvy OSN o právním postavení uprchlíků z roku 1951,

J.  vzhledem k tomu, že uzbecká společnost je převážně sekulární a nevelká míra náboženského extremismu, která existuje, je v zásadě důsledkem sociální nespravedlnosti; a vzhledem k tomu, že boj proti náboženskému extremismu lze vést pouze zákonnými prostředky, a nikoli útlakem,

K.  vzhledem k tomu, že občanská společnost ve střední Asii včetně Uzbekistánu si stále více žádá otevřenou společnost, ve které budou respektovány osobní svobody a lidská práva, a demokratické změny,

1.  opětovně poukazuje na význam vztahů mezi EU a Uzbekistánem a uznává klíčovou roli Uzbekistánu ve středoasijském regionu, ale zdůrazňuje, že tyto vztahy se musejí zakládat na oboustranném dodržování zásad demokracie, právního státu a lidských práv, jak je jasně uvedeno v Dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem;

2.  vyzývá Radu, aby prodloužila současnou politiku sankcí o dalších 12 měsíců a aby ji dále rozšířila o:

  • -zákaz vydávání vstupních víz do EU pro prezidenta Islama Karimova, ministra vnitra Bahodira Matljubova, ministra obrany Ruslana Mirzajeva, ministra spravedlnosti Buritoše Mustafajeva, generálního prokurátora Rašída Kodirova, šéfa Národní bezpečnostní služby Rustama Inojatova a guvernéra Andižanské oblasti Saidulla Begalijeva,
  • -zmrazení majetku všech těchto osob, na které bude uplatněn zákaz vydávání víz, jež by jim znemožnilo jak přístup k veškerému majetku, který by mohly mít v EU, tak jakékoli využití bankovního systému v EU;

3.  vyzývá Uzbekistán, aby plně spolupracoval s OBSE a OSN, zejména s ohledem na žádost o důvěryhodné a průhledné nezávislé vyšetřování, dále aby dodržoval mezinárodní právo a byl přístupný vůči všem zvláštním postupům OSN, v souvislosti s nimiž bylo požádáno o pozvání, a aby byl otevřený vůči pozorovatelům OBSE a nezávislým pozorovatelům;

4.  vyzývá Radu, aby v rámci Rady OSN pro lidská práva přijala všechna nezbytná opatření k zajištění toho, že se na Uzbekistán již dále nebude vztahovat důvěrný postup „1503“ a že tato země bude podrobena veřejnému mechanismu přezkumu, jak ve své zprávě o andižanském masakru z července 2005 doporučila vysoká komisařka OSN pro lidská práva paní Louise Harbourová;

5.  naléhá na vládu Uzbekistánu, aby propustila všechny obránce lidských práv, novináře a členy politické opozice, kteří jsou stále zadržováni, a umožnila jim pracovat svobodně a beze strachu z pronásledování a aby ukončila pronásledování nevládních organizací;

6.  naléhá na uzbecké orgány, aby povolily opětovné otevření kanceláře UNHCR v Taškentu;

7.  vyzývá Kyrgyzskou republiku a ostatní sousední země, aby plně dodržovaly Úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků z roku 1951, podle které nesmějí být žádní uprchlíci násilím vráceni do své země původu, a aby nadále nevracely uzbecké uprchlíky do Uzbekistánu; naléhá v této souvislosti na Radu a Komisi, aby bedlivě sledovaly situaci všech uzbeckých uprchlíků, kteří již byli do Uzbekistánu vráceni;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, zvláštnímu zástupci EU pro střední Asii, prezidentům, vládám a parlamentům Uzbekistánu a Kyrgyzstánu, generálnímu tajemníkovi OSN a generálnímu tajemníkovi OBSE.