Společný návrh usnesení - RC-B6-0585/2006Společný návrh usnesení
RC-B6-0585/2006

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

15. 11. 2006

který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předložili poslanci
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami: o Úmluvě o zákazu biologických a toxinových zbraní (BTWC), kazetových bomb a konvenčních zbraní

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B6-0585/2006
Předložené texty :
RC-B6-0585/2006
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o Úmluvě o zákazu biologických a toxinových zbraní (BTWC), kazetových bomb a konvenčních zbraní

Evropský parlament,

– s ohledem na třetí konferenci o revizi Úmluvy o určitých konvenčních zbraních (CCW) z roku 1980, která probíhá v Ženevě ve dnech 7. až 17. listopadu 2006,

–  s ohledem na šestou konferenci o revizi Úmluvy o zákazu biologických a toxinových zbraní (BTWC) z roku 1972, která se bude konat v Ženevě ve dnech 20. listopadu až 8. prosince 2006,

–  s ohledem na společnou akci EU ze dne 27. února 2006 týkající se BTWC, jejímž cílem je podpořit univerzální charakter BTWC a její provádění státy, které jsou smluvními stranami této Úmluvy, aby bylo zajištěno, že tyto státy zapracují mezinárodní závazky BTWC do svých vnitrostátních právních předpisů a správních opatření,

–  s ohledem na akční plán EU o BTWC, který byl přijat souběžně se společnou akcí a v jehož rámci se členské státy zavázaly předkládat Organizaci spojených národů opatření k budování důvěry a generálnímu tajemníkovi OSN seznamy příslušných odborníků a laboratoří s cílem usnadnit vyšetřování údajného používání chemických a biologických zbraní,

–   s ohledem na společný postoj Rady ze dne 20. března 2006 týkající se hodnotící konference BTWC 2006, jež si klade za cíl posílit BTWC a podpořit úspěšný výsledek šesté hodnotící konference,

– s ohledem na bezpečnostní strategii EU z roku 2003, na strategii EU ohledně zbraní hromadného ničení a jejich nosičů přijatou v roce 2003 a na své usnesení „Nešíření zbraní hromadného ničení: úloha Evropského parlamentu“ ze dne 17. listopadu 2005,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že úmluva BTWC, která byla připravena k podpisu v roce 1972 a vstoupila v platnost v roce 1975, je první mnohostrannou smlouvou o odzbrojení zakazující jednu celou j kategorii zbraní, a vzhledem k tomu, že nyní je 155 států jejími smluvními stranami, přičemž dalších 16 ji podepsalo, ale zatím neratifikovalo,

B.  vzhledem k tomu, že šestá konference o revizi, která se bude konat v Ženevě ve dnech 20. listopadu až 8. prosince 2006 bude od páté konference o revizi ukončené v roce 2002 první příležitostí k tomu, aby smluvní státy prozkoumaly fungování Úmluvy, a vzhledem k tomu, že poskytne smluvním státům příležitost znovu potvrdit jejich závazek úplného zákazu biologických zbraní a řešit jakékoli problémy nebo nedostatky ve fungování Úmluvy,

C.   vzhledem k tomu, že první část 5. konference o revizi BTWC skončila v roce 2001 neúspěchem do značné míry kvůli tomu, že vláda USA odstoupila od jednání o návrhu právně závazného mechanismu k posílení dodržování Úmluvy,

D.   vzhledem k tomu, že ačkoli počet signatářů neustále roste (v lednu 2006 bylo už 100 signatářů úvodní rámcové smlouvy), CCW zdaleka neplatí na celém světě, a vzhledem k tomu, že počet signatářů jejích pěti protokolů, které obsahují praktické prováděcí ustanovení Úmluvy, je podstatně nižší,

1.  zdůrazňuje, že Evropská unie by měla usilovat o rozvíjení úspěchu režimu BTWC, dále BTWC posilovat a podporovat úspěšný výsledek šesté konference o revizi;

2.  vítá průběžné diplomatické kroky Rady a Komise v zájmu udržení mezinárodního úsilí o posílení BTWC a uznává úlohu EU v podpoře průzkumu dobrovolných nezávazných inspekcí jako „opatření na budování důvěry“ i posílení vnitrostátních právních předpisů před konferencí o revizi;

3.  přikládá proto velký význam důkladnému a úplnému posouzení fungování BTWC za účelem určení, projednání a schválení opatření, která mají být přijata pro další posílení Úmluvy;

4.  vyzývá Radu a členské státy, aby podpořily přistoupení všech států k BTWC zejména tím, že vyzvou všechny státy, které nejsou smluvními stranami Úmluvy, aby k ní neprodleně přistoupily, a že budou směřovat k vyhlášení zákazu biologických a toxinových zbraní za všeobecně závazný předpis mezinárodního práva;

5.  podporuje proto EU, aby se touto záležitostí zabývala na transatlantické úrovni, zejména v rámci NATO, a aby přiměla vládu USA odstoupit od jejího jednostranného stanoviska a přispět k opětovnému zahájení a rozšíření vícestranného rámce,

6.  vyzývá Radu a Komisi, aby podpořily plné dodržování závazků stanovených úmluvou BTWC a aby v jejím rámci případně posílily vnitrostátní prováděcí opatření, včetně trestněprávních předpisů a kontroly patogenních mikroorganismů a toxinů;

7.  vyzývá Radu a členské státy, aby přispěly ke zlepšení mechanismů ověřujících dodržování Úmluvy smluvními státy tím, že podpoří úsilí o zvýšení transparentnosti rozsáhlejší výměnou informací mezi smluvními státy a že stanoví opatření k hodnocení a zlepšení účasti zemí a užitečnosti mechanismu opatření pro budování důvěry;

8.  vyzývá Radu a členské státy, aby podpořily dodržování závazků vyplývajících z rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540, zejména aby vyloučily riziko získání nebo použití biologických či toxinových zbraní pro teroristické účely, včetně možného přístupu teroristů k materiálům, zařízení a znalostem, které by mohly být zneužity při vývoji a výrobě biologických a toxinových zbraní;

9.  vyzývá Radu a členské státy, aby podpořily projednání a rozhodnutí o další činnosti v rámci doposud vykonané práce podle programu činnosti mezi zasedáními v období let 2003 až 2005 a úsilí o projednání a podporu obecné shody a účinné akce zejména v těchto oblastech: posílení schopnosti mezinárodního společenství reagovat na případy údajného použití biologických nebo toxinových zbraní nebo případy podezřelých propuknutí nemocí a prošetřit a zmírnit jejich důsledky; posílení a rozšíření národního a mezinárodního institucionálního úsilí a stávajících mechanismů pro kontrolu, pátrání, diagnózu a boj s infekčními nemocemi postihujícími člověka, zvířata a rostliny; obsah, vyhlášení a přijetí kodexů chování pro vědce v oblasti týkající se Úmluvy s cílem zvýšit povědomí o Úmluvě a pomoct příslušným aktérům při plnění jejich právních, regulačních a profesních závazků a etických zásad;

10.  vyzývá Radu a členské státy, aby podpořily další pracovní program pro období mezi zasedáními šesté a sedmé konference o revizi s cílem určit konkrétní oblasti a postupy pro další pokrok podle tohoto pracovního programu a s cílem podpořit svolání sedmé konference o revizi BTWC, jež by se měla konat nejpozději v roce 2011;

11.  je potěšen tím, že dne 12. listopadu 2006 vstoupil v platnost Protokol V úmluvy CCW o výbušných zbytcích válečné munice, čímž se tento protokol stává závazným mezinárodním právem; zdůrazňuje, že protokol státům ukládá, aby svá území vyčistily od nevybuchlé munice v zájmu snížení počtu obětí z řad civilistů po konfliktech; dále zdůrazňuje, že tento protokol zavazuje strany zodpovědné za zbytky munice pomáhat při jejich odstraňování, a to i pokud se toto území nenachází pod jejich kontrolou; trvá na tom, aby se tento protokol vztahoval na všechny typy nevybuchlé munice, včetně kazetových bomb;

12.  je nicméně přesvědčen o tom, že by úmluvu CCW a jejích pět protokolů mělo podepsat a ratifikovat mnohem více států, a vyzývá Radu a Komisi, aby učinily vše pro zajištění toho, aby tento protokol náležitě podepsaly a ratifikovaly všechny členské státy EU i všechny státy čerpající pomoc pro odzbrojení, ačkoli zatím nepřistoupily k CCW (např. Libanon);

13.  vyzývá EU a členské státy, aby v duchu úmluvy CCW usilující o to, aby byly v případě potřeby vypracovány protokoly o příslušných systémech zbraní, a s ohledem na připravovanou úmluvu o této otázce vypracovaly zvláštní protokol VI, v němž bude jednoznačně zakázána výroba, hromadění zásob, přeprava a používání všech typů kazetové munice (tříštivých bomb);

14.  vyzývá všechny členské státy EU, Radu a Komisi, aby se rozhodně zasadily o zajištění toho, že v dohledné době bude pro BTWC i CCW ustaven stálý sekretariát pověřený dohledem nad jejich úspěšným uplatňováním, a to v souladu s cíly sledovanými Organizací pro zákaz chemických zbraní, která byla pro tento účel ustavena Úmluvou o chemických zbraních;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, parlamentům a vládám členských států, parlamentům a vládám států, které jsou smluvními stranami BTWC a CCW a příslušným specializovaným nevládním organizacím.