Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0585/2006Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0585/2006

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

15. 11. 2006

ktorý v súlade s článkom 103 odsekom 4 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o Dohovore o zákaze biologických a toxínových zbraní (DZBTZ), kontajnerových bômb a konvenčných zbraní

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0585/2006
Predkladané texty :
RC-B6-0585/2006
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Dohovore o zákaze biologických a toxínových zbraní (DZBTZ), kontajnerových bômb a konvenčných zbraní

Európsky parlament,

–  so zreteľom na tretiu hodnotiacu konferenciu o Dohovore o určitých konvenčných zbraniach (DUKZ) z roku 1980, ktorá sa koná v Ženeve od 7. do 17. novembra 2006,

–  so zreteľom na šiestu hodnotiacu konferenciu o Dohovore o zákaze biologických a toxínových zbraní (DZBTZ) z roku 1972, ktorá sa bude konať v Ženeve od 20. novembra do 8. decembra 2006,

–  so zreteľom na spoločnú akciu EÚ z 27. februára 2006 týkajúcu sa DZBTZ, ktorej cieľmi sú presadzovanie všeobecného charakteru DZBTZ a podpora jeho vykonávania zmluvnými štátmi, s cieľom zabezpečiť, aby tieto štáty transponovali medzinárodné záväzky vyplývajúce z DZBTZ do svojich vnútroštátnych právnych predpisov a administratívnych opatrení,

–  so zreteľom na spoločnú akciu EÚ týkajúcu sa DZBTZ, na ktorej sa dohodlo zároveň so spoločnou akciou, v ktorej sa členské štáty zaviazali predložiť Organizácii Spojených národov správy o opatreniach na budovanie dôvery a generálnemu tajomníkovi OSN zoznamy príslušných odborníkov a laboratórií, aby sa uľahčilo skúmanie údajného používania chemických a biologických zbraní,

–  so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady z 20. marca 2006 o hodnotiacej konferencii o DZBTZ, ktorá sa bude konať v roku 2006 a ktorá stanovuje ciele ďalšieho posilnenia DZBTZ a podpory úspešného ukončenia šiestej hodnotiacej konferencie,

–  so zreteľom na bezpečnostnú stratégiu EÚ a stratégiu EÚ v oblasti zbraní hromadného ničenia a ich nosičov prijatú v roku 2003 a so zreteľom na svoje uznesenie o nešírení zbraní hromadného ničenia: úloha Európskeho parlamentu, prijaté 17. novembra 2005,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže DZBTZ, ktorý bol pripravený na podpis v roku 1972 a vstúpil do platnosti v roku 1975, je prvou mnohostrannou zmluvou o odzbrojení, ktorá zakazuje celú skupinu zbraní, a keďže ho doteraz podpísalo 155 štátov a ďalších 16 štátov ho podpísalo, ale zatiaľ neratifikovalo,

B.  keďže šiesta hodnotiaca konferencia, ktorá sa bude konať v Ženeve od 20. novembra do 8. decembra 2006, bude pre zmluvné štáty prvou príležitosťou preskúmať fungovanie dohovoru od ukončenia piatej hodnotiacej konferencie v roku 2002 a zmluvným štátom umožní opätovne potvrdiť svoj záväzok úplného zákazu biologických zbraní a venovať sa nedostatkom fungovania dohovoru,

C.  keďže prvá časť piatej hodnotiacej konferencie o DZBTZ sa v roku 2001 skončila neúspechom do značnej miery z toho dôvodu, že vláda USA odstúpila od rokovaní o vypracovaní návrhu právne záväzného mechanizmu, ktorý by posilnil dodržiavanie dohovoru,

D.  keďže napriek stále rastúcemu počtu signatárov (100 signatárov úvodnej rámcovej dohody v januári 2006) DUKZ ešte zďaleka nemá všeobecný charakter a keďže počet signatárov jeho piatich protokolov, ktoré obsahujú praktické vykonávacie predpisy dohovoru, je výrazne nižší,

1.  zdôrazňuje skutočnosť, že cieľom Európskej únie by malo byť nadviazanie na úspešné fungovanie DZBTZ, posilnenie tohto dohovoru a podpora úspešného ukončenia šiestej hodnotiacej konferencie;

2.  víta nepretržité diplomatické úsilie Rady a Komisie zachovať medzinárodnú snahu o posilnenie DZBTZ a uznáva úlohu EÚ pri podpore skúmania dobrovoľných nezáväzných inšpekcií ako opatrení na budovanie dôvery, ako aj pri posilňovaní vnútroštátnych právnych predpisov pred nadchádzajúcou hodnotiacou konferenciou;

3.  pripisuje preto veľký význam dôkladnému a úplnému zhodnoteniu fungovania DZBTZ s cieľom určiť, prerokovať a schváliť opatrenia potrebné na ďalšie posilnenie dohovoru;

4.  vyzýva Radu a členské štáty, aby podporili pristúpenie všetkých štátov k DZBTZ aj tým, že budú vyzývať štáty, ktorú tento dohovor nepodpísali, aby tak bezodkladne urobili, ako aj tým, že budú vyvíjať úsilie o vyhlásenie, že zákaz biologických a toxínových zbraní je všeobecne záväzným pravidlom medzinárodného práva;

5.  podporuje preto EÚ, aby predniesla túto otázku na transatlantických fórach, najmä v rámci NATO, a presvedčila vládu USA, aby upustila od svojho jednostranného názoru a prispela k opätovnému začatiu a zlepšeniu multilaterálneho rámca;

6.  vyzýva Radu a Komisiu, aby podporili plné dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z DZBTZ a v prípade potreby posilnili vnútroštátne vykonávacie opatrenia vrátane trestného práva a kontroly patogénnych mikroorganizmov a toxínov v rámci DZBTZ;

7.  žiada Radu a členské štáty, aby prispeli k zlepšeniu mechanizmov overovania dodržiavania dohovoru zmluvnými štátmi tým, že podporia úsilie o zvýšenie transparentnosti prostredníctvom intenzívnejšej výmeny informácií medzi zmluvnými štátmi, k čomu patria aj identifikačné opatrenia na posúdenie a zlepšenie územného pokrytia a užitočnosti mechanizmu opatrení na budovanie dôvery;

8.  vyzýva Radu a členské štáty, aby podporovali dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1540, najmä pokiaľ ide o odstránenie rizika, že sa biologické či toxínové zbrane získajú či použijú na teroristické účely, ako aj rizika, že teroristi získajú prístup k materiálom, vybaveniu a vedomostiam, ktoré by sa dali použiť pri vývoji či výrobe biologických a toxínových zbraní;

9.  žiada Radu a členské štáty, aby sa pričinili o zváženie práce, ktorá sa doposiaľ vykonala v rámci programu medzi zasadaniami v období rokov 2003-2005 a o rozhodnutie o ďalších krokoch v úsilí o diskusiu a podporu všeobecného porozumenia a účinných akcií najmä v oblasti: zvyšovania medzinárodnej schopnosti reakcie na prípady údajného použitia biologických alebo toxínových zbraní alebo podozrivého prepuknutia chorôb, vyšetrovania týchto prípadov a zmierňovania ich dôsledkov; posilňovania a rozširovania vnútroštátneho a medzinárodného úsilia inštitúcií a existujúcich mechanizmov dohľadu, odhaľovania, diagnózy a boja proti nákazlivým chorobám postihujúcim ľudí, zvieratá i rastliny; obsahu, zverejňovania a prijímania kódexov správania vedeckých pracovníkov v sfére súvisiacej s dohovorom s cieľom zvyšovať informovanosť o dohovore a pomáhať príslušným zúčastneným stranám konať v súlade s ich právnymi, regulačnými a profesionálnymi povinnosťami a a etickými zásadami;

10.  vyzýva Radu a členské štáty, aby podporili ďalší pracovný program medzi zasadaniami v období medzi šiestou a siedmou hodnotiacou konferenciou s cieľom identifikovať konkrétne oblasti a postupy ďalšieho napredovania v rámci tohto pracovného programu a podporiť zvolanie siedmej hodnotiacej konferencie o DZBTZ najneskôr do roku 2011;

11.  víta skutočnosť, že protokol V DUKZ o výbušných pozostatkoch vojny vstúpil do platnosti 12. novembra 2006, a preto sa stal záväzným medzinárodným právom; zdôrazňuje, že to znamená, že štáty musia vyčistiť svoje územie od nevybuchnutej munície, aby po ukončení konfliktov znížili počet civilných obetí; takisto podčiarkuje, že tento protokol zaväzuje strany zodpovedné za pozostatky k tomu, aby boli nápomocné pri ich odstraňovaní, a to aj vtedy, ak príslušné územie nie je pod ich kontrolou; trvá na tom, že tento protokol sa vzťahuje na všetky druhy nevybuchnutej munície vrátane kazetovej munície;

12.  je presvedčený, že oveľa viac štátov by malo podpísať a ratifikovať DUKZ a jeho päť protokolov a vyzýva Radu a Komisiu, aby urobili všetko, čo je v ich silách na zabezpečenie toho, že všetky členské štáty EÚ riadne podpíšu a ratifikujú protokol V a že všetky krajiny, ktoré dostávajú pomoc na odzbrojenie takisto podpíšu a ratifikujú protokol, a to aj v prípade, že zatiaľ nepristúpili k DUKZ (napr. Libanon);

13.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby požadovali – v duchu zámeru DUKZ stanoviť protokoly na príslušné zbrojné systémy, keď to bude potrebné a do prijatia konkrétneho dohovoru o tejto otázke – vytvorenie špecifického protokolu VI na jednoznačný zákaz výroby, skladovania, presunu a používania všetkých typov kazetovej munície (trieštivých bômb);

14.  vyzýva všetky členské štáty EÚ, Radu a Komisiu, aby sa usilovali o zabezpečenie toho, že DZBTZ aj DUKZ budú v dohľadnej budúcnosti vybavené stálym sekretariátom, ktorý bude dohliadať na ich úspešné vykonávanie v zmysle Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), vytvorenej na tento účel v rámci Dohovoru o chemických zbraniach;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, parlamentom a vládam štátov, ktoré sú zmluvnými stranami DZBTZ a DUKZ a príslušným špecializovaným mimovládnym organizáciám.