Predlog skupne resolucije - RC-B6-0631/2006Predlog skupne resolucije
RC-B6-0631/2006

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE

11.12.2006

v skladu s členom 103(4) Poslovnika, ki ga vlagajo:
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o 8. vrhu EU–Rusija, ki je potekal 24. novembra 2006 v Helsinkih

Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B6-0631/2006
Predložena besedila :
RC-B6-0631/2006
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o 8. vrhu EU–Rusija, ki je potekal 24. novembra 2006 v Helsinkih

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Rusijo, ki je začel veljati leta 1997 in poteče leta 2007,

–  ob upoštevanju posvetovanj med EU in Rusijo o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju sedanjih mednarodnih in evropskih odgovornosti Rusije kot predsedujoče skupini G8 in odboru ministrov pri Svetu Evrope,

–  ob upoštevanju prejšnjih resolucij Evropskega parlamenta o Rusiji, zlasti resolucije o odnosih med EU in Rusijo po umoru ruske novinarke Ane Politkovske z dne 25. oktobra 2006, resolucije o zanesljivosti preskrbe z energijo v Evropski uniji z dne 23. marca 2006 in resolucije o Rusiji z dne 26. maja 2005,

–  ob upoštevanju izida 18. vrha EU-Rusija, ki je potekal v Helsinkih 24. novembra 2006,

–  ob upoštevanju člena 103(4) svojega poslovnika,

A.  ker so se odnosi med EU in Rusijo v zadnjih letih stalno krepili, kar je povzročilo močno in celovito gospodarsko vključevanje in soodvisnost, ki bosta v naslednjih letih še večji,

B.  ker so okrepljeno sodelovanje in dobri sosedski odnosi med EU in Rusijo ključni za stabilnost, varnost in blaginjo vse Evrope,

C.  ker je sklenitev sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in Rusko federacijo ključna za okrepljeno sodelovanje, zlasti pri nadaljnjem razvoju gospodarskih odnosov, temelječih na enakosti, preglednosti in spoštovanju mednarodno priznanih postopkov, pri zagotavljanju večje varnosti in stabilnosti v Evropi z iskanjem mirnih političnih rešitev regionalnih sporov v njuni soseščini, ter pri utrjevanju spoštovanja človekovih pravic, pravne države in demokracije kot osnove za te odnose,

D.  ker bi moralo biti hitro izvajanje štirih skupnih prostorov, med drugim skupnega gospodarskega prostora, prostora svobode, varnosti in pravice, prostora zunanje varnosti in prostora raziskovanja, izobraževanja in kulture, v središču pogajanj o novem sporazumu o strateškem partnerstvu,

E.  ker je zanesljivost preskrbe z energijo eden večjih izzivov za Evropo in eno glavnih področij sodelovanja z Rusijo in ker EU približno četrtino svojega plina in nafte uvozi iz Rusije ter je najzanesljivejša potrošnica ruskega izvoza,

F.  ker naj bi 18. srečanje na vrhu med EU in Rusijo v Helsinkih pomenilo novo raven odnosov med EU in Rusijo in zlasti začetek pogajanj o novem okvirnem sporazumu med njima, ki bi zamenjal sedanji sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ki poteče leta 2007,

G.  ker je Poljska preprečila začetek pogajanj o novem okvirnem sporazumu, zaradi česar pogajanja pogojuje preklic prepovedi na uvoz poljskega mesa, ki jo je Rusija uvedla pred letom dni,

H.  ker je Rusija 10. novembra uvedla nov embargo na uvoz poljskega mesa in perutninskih proizvodov, ker naj bi bila zaskrbljena zaradi kršitev veterinarskih predpisov; ker je Rusija nedavno uvedla tudi prepoved uvoza rib in ribiških proizvodov iz EU; ker je Rusija pred srečanjem na vrhu zaradi bojazni pred prašičjo gripo v Romuniji in Bolgariji zagrozila z uvedbo prepovedi za vso EU,

I.  ker je vsa Evropa zelo zaskrbljena zaradi nedavnih umorov uglednih nasprotnikov ruske vlade,

J.  ker so v Rusiji, Evropski uniji in drugod zelo zaskrbljeni zaradi spoštovanja demokracije in človekovih pravic v Rusiji ter nezmožnostjo ruske policije in sodnih oblasti, da bi našli odgovorne za politične umore,

K.  ker formalnosti pri prečkanju meje med EU in Rusijo potekajo zelo počasi in zato na nekaterih kontrolnih mestih povzročajo nevzdržno dolge kolone tovornjakov,

L.  ker bi morala biti EU sposobna združiti svoje sile in v odnosu do Rusije zavzeti skupno stališče,

1.  priznava pomen Rusije kot strateške partnerice pri sodelovanju z državami, s katerimi Evropska unija nima zgolj skupnih gospodarskih in trgovinskih interesov, temveč si z njimi deli tudi cilj tesnejšega sodelovanja na mednarodni ravni in v skupnem sosedstvu;

2.  poudarja pomen solidarnosti in enotnosti med državami članicami Evropske unije pri odnosih z Rusijo; zato pozdravlja skupno potezo EU, določeno na neuradnem vrhu v Lahtiju, ki uniji omogoča, da je na srečanjih s predsednikom Putinom v Lahtiju in Helsinkih zastopala skupno stališče;

3.  obžaluje dejstvo, da vrhu ni uspelo začeti pogajanj o novem okvirnem sporazumu med EU in Rusijo, ter finsko in nemško predsedstvo spodbuja, naj nadaljujeta delo, ki bo omogočilo pogajalski mandat za čimprejšnje sprejetje novega sporazuma in takojšen začetek pogajanj;

4.  pozdravlja odprto razpravo na obeh srečanjih na vrhu o demokraciji in spoštovanju človekovih pravic; vendar poudarja, da so sedanje razmere v Rusiji na področju spoštovanja človekovih pravic, demokracije, svobode govora in pravice civilne družbe ter posameznikov, da ugovarjajo oblastem in da te odgovarjajo za svoja dejanja, zelo zaskrbljujoče;

5.  poudarja, da bi moralo biti vztrajno varstvo človekovih pravic in demokratičnih vrednot temeljno načelo pri vseh odnosih EU do Rusije; odločno poziva Komisijo, naj vsem vpletenim stranem jasno nakaže, da v pogajanjih med EU in Rusijo te vrednote ostale na prvem mestu;

6.  obžaluje, da četrti krog posvetovanj o človekovih pravicah med EU in Rusijo ni prinesel bistvenega napredka, čeprav gre za področje, ki bi moralo biti prednostna naloga dvostranskih odnosov; zato poziva rusko vlado, naj prispeva k okrepitvi posvetovanj o človekovih pravicah med EU in Rusijo kot bistvenemu delu partnerstva med njima, naj omogoči svobodno delovanje domačih in mednarodnih organizacij za človekove pravice in drugih nevladnih organizacij ter naj zavaruje osebno varnost zagovornikov človekovih pravic;

7.  je močno zaskrbljen zaradi nedavnih poročil mednarodnih organizacij za varstvo človekovih pravic in strokovnjakov Združenih narodov o uporabi mučenja v ruskih zaporih in na policijskih postajah ter v čečenskih tajnih zaporih, med drugim nečloveško in ponižujoče ravnanje javnih uradnikov; močno obsoja takšna dejanja in ruske oblasti poziva, naj zlorabe preiskuje, takoj prekine kakršne koli kršitve in storilce kazensko preganja;

8.  poudarja potrebo po sodelovanju z Rusijo kot strateškim partnerjem pri zagotavljanju miru, stabilnosti in varnosti, v boju proti mednarodnemu terorizmu in nasilnemu ekstremizmu ter pri obravnavanju drugih varnostnih vprašanj, kot so okoljska in jedrska tveganja, droge, trgovina z orožjem in ljudmi in čezmejni organizirani kriminal v soseščini EU, v sodelovanju z OVSE in drugimi mednarodnimi ustanovami;

9.  poziva Komisijo in Svet, da si skupaj z rusko vlado prizadevata za skupne pobude za krepitev demokracije, varnosti in stabilnosti v skupni soseščini, zlasti s skupnimi dejavnostmi za zagotavljanje demokracije in spoštovanja temeljnih človekovih pravic v Belorusiji in s skupnimi prizadevanji za razrešitev sporov v Moldaviji, Gruziji in Gorskem Karabahu; poziva EU in Rusijo, naj kot članici četverice za razrešitev spora na Bližnjem vzhodu prevzameta odgovornost in naj spodbujata prizadevanja za organizacijo mednarodne mirovne konference za sklenitev mirovnega sporazuma v bližnjevzhodni regiji;

10.  poudarja, da je na področju odnosov med EU in Rusijo glavna pozornost še vedno namenjena napredku pri podpisu in ratifikaciji sporazumov o meji med Estonijo in Rusijo ter Latvijo in Rusijo in da je treba to vprašanje obravnavati konstruktivno in pošteno, kar mora biti sprejemljivo za vse strani;

11.  obžaluje spore o izvozu kmetijskih in ribiških proizvodov iz EU v Rusijo; meni, da je zaradi nadaljevanja teh trgovinskih sporov resno ogrožen nadaljnji razvoj odnosov med Rusijo in Evropsko unijo; zato poziva Komisijo in rusko vlado, naj čim prej zaključita te nerešene spore; vztraja, da mora Evropska unija pokazati potrebno solidarnost z vsemi državami članicami, zlasti s Poljsko, ki je diskriminirana zaradi ruske trgovinske politike;

12.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi vrste umorov uglednih oseb, npr. Ane Politkovske, ki nasprotujejo sedanji ruski vladi ali se zavzemajo za osnovne pravice ruskih državljanov; poudarja, da se morata Svet in Komisija na to odzvati z uporabo vsega svojega vpliva, ter poudarja, da bo partnerstvu z Rusijo močno škodovalo, če Rusija ne bo pokazala sposobnosti in izrazite pripravljenosti za pomoč pri odkrivanju morilcev in izpolnila svoje dolžnosti, da ustavi ta začarani krog in odgovorne privede pred sodišče;

13.  pozdravlja sporazum, sprejet na srečanju na vrhu, da se postopno odpravijo dajatve, ki jih Rusija zaračunava letalskim družbam za prelete Sibirije, s katerim se bo razrešil dvajsetletni spor med stranema ter se bo utrla pot evropskim letalskim prevoznikom, da povečajo število letov do rastočih azijskih trgov; ugotavlja, da je bil spor o dajatvah, ki letalske družbe iz EU stanejo več kot 250 milijonov EUR na leto, ena zadnjih ovir, ki jih je EU navedla po sklenitvi sporazuma z Rusijo o vključitvi te države v Svetovno trgovinsko organizacijo, s katerim se bodo odprle nove možnosti za tesnejše sodelovanje in večjo trgovino med EU in Rusijo;

14.  pozdravlja okrepljen dialog med EU in Rusijo o energetskih vprašanjih; poudarja strateški pomen sodelovanja v energetiki in potrebo po okrepitvi odnosov med EU in Rusijo na tem področju; poudarja, da mora tesnejše sodelovanje na tem področju temeljiti na načelih soodvisnosti in preglednosti, ter izpostavlja pomen vzajemnosti pri dostopnosti trgov, infrastrukture in vlaganj v izogib oligopolnim tržnim strukturam in v korist zagotavljanja raznolikosti pri dobavi električne energije v Evropski uniji; zato poziva Rusijo, da spoštuje načela Pogodbe o energetski listini ter poveča sodelovanje glede energetske učinkovitosti, varčevanja z energijo in obnovljivih virov energije;

15.  poziva Svet in Komisijo, naj podvojita svoja prizadevanja pri reševanju težav glede prečkanja meje med EU in Rusijo; poudarja, da je treba zaradi večjega pretoka blaga zgraditi dodatne obmejne strukture; poziva ruske oblasti, naj zmanjšajo čakalne vrste pred mejo s hitrejšimi pregledi in s tem, da jih iz obmejnega območja prestavijo na bolj oddaljeno lokacijo;

16.  pozdravlja uspešen izid vrha severne dimenzije, ki je potekal v povezavi s srečanjem na vrhu med EU in Rusijo ter ki sta se ga poleg Rusije in EU udeležili tudi Norveška in Islandija; upa, da bo okvirni dokument severne dimenzije, ki je bil sprejet, dobra podlaga za tesnejše regionalno in čezmejno sodelovanje z Rusijo;

17.  poudarja, da mora Evropska unija delovati enotno in da mora biti odločna v svojih prizadevanjih za krepitev odnosov z Rusko federacijo; pozdravlja namero nemškega predsedovanja, da se temu pomembnemu vprašanju nameni še večja pozornost;

18.  naroči svojemu predsedniku, da to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Ruske federacije.