Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0024/2007Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0024/2007

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  17.1.2007

  työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
  joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: viiden bulgarialaisen sairaanhoitajan ja yhden palestiinalaislääkärin vangitsemisesta Libyassa ja heidän saamastaan tuomiosta

  Menettely : 2006/2676(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B6-0024/2007
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B6-0024/2007
  Hyväksytyt tekstit :

  Euroopan parlamentin päätöslauselma viiden bulgarialaisen sairaanhoitajan ja yhden palestiinalaislääkärin vangitsemisesta Libyassa ja heidän saamastaan tuomiosta

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin vuosittaiset ihmisoikeusraportit, erityisesti vuosia 2005 ja 2006 koskevat raportit,

  –  ottaa huomioon Bulgarian liittymistä Euroopan unioniin koskevat päätöslauselmat ja erityisesti 30. marraskuuta 2006 annetun päätöslauselman 25 kohdan, 15. joulukuuta 2005 annetun päätöslauselman 32 kohdan ja 13. huhtikuuta 2005 annetun päätöslauselman 39 kohdan,

  –  ottaa huomioon yleisten asioiden neuvoston ja ulkosuhteiden neuvoston 11. lokakuuta 2004 antamat päätelmät, joissa ilmaistaan syvää huolestuneisuutta hoitohenkilökuntaa koskevasta huonosta tilanteesta, sen päätöksen antaa tukea Libyan terveydenhuoltopalveluille, EU:n puheenjohtajavaltion julkilausuman, joka koskee Libyan rikostuomioistuimen viidelle bulgarialaiselle sairaanhoitajalle ja yhdelle palestiinalaiselle lääkärille langettamaa kuolemantuomiota, komission jäsenen Ferrero-Waldnerin 19. joulukuuta 2006 antaman lausunnon libyalaisen tuomioistuimen Bengasin tapauksessa antamasta tuomiosta sekä Euroopan parlamentin puhemiehen 30. marraskuuta ja 20. joulukuuta 2006 antamat julkilausumat,

  –  ottaa huomioon neuvoston puheenjohtajavaltion Eurooppa-neuvostolle joulukuussa 2005 ja joulukuussa 2006 laatimat selonteot, jotka koskevat EU:n ja Välimeren maiden strategisen kumppanuuden täytäntöönpanoa,

  –   ottaa huomioon kuolemantuomiosta annetut EU-suuntaviivat,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että Libyan viranomaiset pidättivät 9. helmikuuta 1999 eräitä Bengasin Al-Fatih-sairaalan hoitohenkilökuntaan kuuluvia bulgarialaisia työntekijöitä ja että libyalaisessa tuomioistuimessa käynnistettiin 7. helmikuuta 2000 oikeuskäsittely kuutta Bulgarian kansalaista, yhtä palestiinalaista ja yhdeksää libyalaista vastaan syytettynä hi-viruksen tahallisesta tartuttamisesta satoihin lapsiin,

  B.  ottaa huomioon, että tuomioistuin tuomitsi 6. toukokuuta 2004 viisi bulgarialaista sairaanhoitajaa ja yhden palestiinalaislääkärin teloitettaviksi ampumalla; ottaa huomioon, että Libyan korkein oikeus julkisti 25. joulukuuta 2005 päätöksensä kuolemantuomiota koskevasta vetoomuksesta ja määräsi uuden oikeudenkäynnin; ottaa huomioon, että uusi oikeudenkäynti järjestettiin 11. toukokuuta 2006 ja että kuolemantuomiot vahvistettiin 19. joulukuuta 2006,

  C.  ottaa huomioon, että on olemassa vahvaa näyttöä siitä, että syytettyjä on kidutettu vankilassa perättömien tunnustusten saamiseksi; katsoo, että syytettyjen oikeuksia on muutoinkin loukattu räikeästi,

  D.  ottaa huomioon, että tunnustetut kansainväliset hi-viruksen/aidsin asiantuntijat laativat vuonna 2003 Libyan viranomaisten pyynnöstä selonteon, jossa todettiin kategorisesti, että hi-viruksen leviäminen johtui sairaalansisäisestä infektiosta, joka oli alkanut ennen kuin syytetyt olivat saapuneet Libyaan; ottaa huomioon, että äskettäisissä julkaisuissa on annettu vahvaa tieteellistä näyttöä Bengasin tartunnan alkuperästä ja ajankohdasta; toteaa, että tämä syytettyjen viattomuutta tukeva vahva näyttö on sivuutettu kokonaisuudessaan,

  E.  ottaa huomioon, että EU käynnisti marraskuussa 2004 Bengasin hi-virustartuntaa koskevan toimintasuunnitelman, jossa tartunnan saaneille lapsille ja heidän perheenjäsenilleen annetaan teknistä apua ja lääkintäapua samalla kun Libyan viranomaisia tuetaan aidsin torjunnassa; ottaa huomioon, että yhteisön talousarviosta on myönnetty kyseiseen suunnitelmaan 2,5 miljoonaa euroa; toteaa, että toimintasuunnitelman täytäntöönpano sujuu hyvin ja että se on saanut komission ja EU:n jäsenvaltioiden tuen; ottaa huomioon, että monet tartunnan saaneet lapset ovat hoidettavina jäsenvaltioiden sairaaloissa,

  F.  ottaa huomioon, että tammikuussa 2006 perustettiin Bengasin kansainvälinen rahasto, joka on voittoa tavoittelematon ja valtiosta riippumaton yhdistys ja joka pyrkii kehittämään sairaanhoidon paikallisia rakenteita Bengasissa, parantamaan potilaiden saamaa hoitoa ja tukemaan asianomaisia perheitä,

  1.   tuomitsee Libyan rikostuomioistuimen 19. joulukuuta 2006 antaman päätöksen, jossa uudessa oikeudenkäynnissä tuomittiin kuolemaan viisi bulgarialaista sairaanhoitajaa – Kristiana Vulcheva, Nasya Nenova, Valentina Siropulo, Valya Chervenyashka ja Snezhana Dimitrova – sekä palestiinalainen lääkäri, Ashraf al-Hajuj, jotka ovat olleet jo kahdeksan vuotta vankilassa Bengasin sairaalassa vuonna 1999 ilmenneen hiv/aids-tapauksen vuoksi;

  2.   toistaa vastustavansa jyrkästi kuolemanrangaistusta ja muistuttaa EU:n kantana olevan, että kuolemanrangaistusten lakkauttaminen vahvistaa osaltaan ihmisarvoa ja ihmisoikeuksien asteittaista kehittämistä; painottaa samalla, että EU on nyt laajentanut tätä sitoumustaan ja tavoittelee nyt kuolemantuomion lakkauttamista omalla maaperällään ja kolmansissa maissa;

  3.   toistaa olevansa vakavasti huolissaan perusteista, joilla syytetyt henkilöt asetettiin syytteeseen, heidän kohtelustaan pidätyksen aikana ja pitkistä viipeistä prosessissa;

  4.  korostaa, että Bengasin oikeudenkäynti koskee tammikuusta 2007 välittömästi viittä Euroopan unionin kansalaista;

  5.   kehottaa asianomaisia Libyan viranomaisia toteuttamaan tarpeelliset toimenpiteet kuolemantuomion tarkistamiseksi ja kumoamiseksi ja avaamaan tien tapauksen pikaiseen ratkaisemiseen humanitaariselta pohjalta, millä luotaisiin tarvittavat ennakkoedellytykset Libyaa koskevan yhteisen poliittisen sitoutumisen jatkumiselle;

  6.  kehottaa presidentti Gaddafia käyttämään valtaansa ja vapauttamaan vangitut sairaanhoitajat ja lääkärin kiireellisesti;

  7.  kehottaa komissiota ja neuvostoa ryhtymään toimenpiteisiin Libyan hallituksen suhteen vangittujen sairaanhoitajien ja lääkärin pikaisen vapauttamisen varmistamiseksi;

  8.  ilmaisee ehdottoman myötätuntonsa Bengasin hiv/aids-tartunnan uhreille ja panee merkille kansainvälisen yhteisön ponnistelut lasten tukemiseksi;

  9.   kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita jatkamaan avun tarjoamista hi-virusta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanemiseksi ja Bengasin kansainvälisen rahaston tukemiseksi, jotta tartunnan saaneiden lasten ja heidän perheidensä kärsimyksiä lievitettäisiin ja autettaisiin Libyan viranomaisia ehkäisemään ja torjumaan hiv-tartuntojen leviämistä maassa;

  10.  tähdentää päättäneensä seurata tapausta tiiviisti, ja kehottaa komissiota ja neuvostoa tiedottamaan Euroopan parlamentille kaikesta siinä tapahtuvasta kehityksestä;

  11  kehottaa komissiota ja neuvostoa harkitsemaan Libyaa koskevan yhteisen lähentymispolitiikan tarkistamista kaikilla unionin asianmukaisina pitämillä aloilla, jos asia ei ratkea myönteisesti;

  12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Libyan hallitukselle ja kansankokoukselle, Euroopan neuvoston parlamentaariselle yleiskokoukselle ja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ja ihmisoikeusneuvostolle.