Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0024/2007Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0024/2007

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

17. 1. 2007

ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o odsúdení a uväznení piatich bulharských zdravotných sestier a palestínskeho lekára Líbyou

Postup : 2006/2676(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0024/2007
Predkladané texty :
RC-B6-0024/2007
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o odsúdení a uväznení piatich bulharských zdravotných sestier a palestínskeho lekára Líbyou

Európsky parlament,

–  so zreteľom na výročné správy Európskej únie o ľudských správach, najmä správy za roky 2005 a 2006,

–  so zreteľom na uznesenia o pristúpení Bulharska k EÚ, najmä na uznesenie z 30. novembra 2006 (odsek 25), uznesenie z 15. decembra 2005 (odsek 32) a uznesenie z 13. apríla 2005 (odsek 39),

–  so zreteľom na závery Rady pre všeobecné veci a vonkajšie vzťahy z 11. októbra 2004, v ktorých vyjadrila vážne obavy nad kritickou situáciou zdravotníkov, ako aj na jej rozhodnutie o poskytovaní pomoci líbyjským zdravotníckym službám; na vyhlásenie predsedníctva EÚ o súdnom rozhodnutí trestného súdu v Líbyi, ktorý odsúdil päť bulharských zdravotných sestier a palestínskeho lekára na trest smrti, na vyhlásenie komisárky Ferrerovej-Waldnerovej k rozsudku líbyjského súdu vo veci Benghází z 19. decembra 2006, ako aj na vyhlásenia predsedu Európskeho parlamentu z 30. novembra 2006 a z 20. decembra 2006,

–  so zreteľom na správy predsedníctva Rady EÚ z decembra 2005 a z decembra 2006 určené Európskej rade a týkajúce sa uskutočňovania strategických partnerstiev EÚ so stredomorskými štátmi,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže líbyjské orgány 9. februára 1999 zadržali niekoľko bulharských zdravotníkov pracujúcich v nemocnici al-Fátih v Benghází a keďže 7. februára 2000 sa začal na líbyjskom ľudovom súde proces so šiestimi občanmi Bulharska, jedným Palestínčanom a deviatimi Líbyjčanmi, ktorí boli obvinení z úmyselného nakazenia 393 detí vírusom HIV,

B.  keďže súd 6. mája 2004 odsúdil päť bulharských zdravotných sestier a palestínskeho lekára na smrť zastrelením popravnou čatou; keďže líbyjský najvyšší súd 25. decembra 2005 vyniesol rozhodnutie o odvolaní trestu smrti a nariadil nový proces; keďže nový proces sa začal 11. mája 2006 a 19. decembra 2006 súd potvrdil rozsudky smrti,

C.  keďže existujú závažné dôkazy o tom, že obžalovaných vo väzení mučili s cieľom získať od nich nepravdivé priznania; keďže očividne bolo porušených aj množstvo iných práv obžalovaných,

D.  keďže medzinárodne uznávaní odborníci na HIV/AIDS na základe požiadavky líbyjských orgánov v roku 2003 uverejnili správu, v ktorej dospeli k jednoznačnému záveru, že vírus HIV sa rozšíril v dôsledku infekcie, ktorá v nemocnici vypukla ešte pred príchodom obžalovaných do Líbye; keďže nedávno zverejnené dokumenty poskytujú presvedčivé vedecké dôkazy o pôvode a čase vypuknutia infekcie v Benghází; keďže tieto presvedčivé dôkazy o nevine obžalovaných zostali bez povšimnutia a žiadne z nich sa nevzali do úvahy,

E.  keďže EÚ v novembri 2004 začala akčný plán pre Benghází zameraný na problematiku HIV, ktorý zahŕňa technickú a zdravotnícku pomoc nakazeným deťom a postihnutým rodinám, ako aj podporu líbyjským orgánom v boji proti chorobe AIDS; keďže z rozpočtu Spoločenstva sa na financovanie tohto plánu poskytlo 2,5 milióna eur; keďže realizácia tohto akčného plánu pokračuje dobre, pričom má podporu Komisie a členských štátov EÚ; keďže veľké množstvo infikovaných detí sa liečilo v nemocniciach v členských štátoch,

F.  keďže v januári 2006 bol zriadený Medzinárodný fond pre Benghází ako nezisková mimovládna organizácia vytvorená s cieľom pomáhať rozvoju miestnej zdravotníckej infraštruktúry v Benghází, skvalitňovať liečbu pacientov a poskytovať pomoc postihnutým rodinám,

1.  odsudzuje rozsudok trestného súdu v Líbyi z 19. decembra 2006, ktorým bolo v obnovenom procese uznaných za vinných a na smrť odsúdených päť bulharských zdravotných sestier, Kristiana Valčeva, Nasia Nenova, Valentina Siropulo, Vaľa Červeňaška, Snežana Dimitrova, a  palestínsky lekár, Ašraf al-Hadžúdž, ktorý už v súvislosti s prípadom výskytu HIV/AIDS v nemocnici v Benghází v roku 1999 strávil vo väzení osem rokov;

2.  opakuje svoj rozhodný odpor voči trestu smrti a pripomína, že zrušenie trestu smrti podľa názoru EÚ prispieva k pozdvihnutiu ľudskej dôstojnosti a postupnému rozvoju ľudských práv; zároveň zdôrazňuje, že EÚ v súčasnosti prekročila hranice tohto záväzku a obhajuje zrušenie trestu smrti na domácej i zahraničnej pôde;

3.  znovu pripomína svoje vážne znepokojenie v súvislosti s východiskami trestného stíhania obvinených osôb, so zaobchádzaním s nimi počas vyšetrovacej väzby a so zdĺhavými prieťahmi v procese;

4.  zdôrazňuje, že bengázsky proces sa od januára 2007 priamo týka piatich občanov Európskej únie;

5.  vyzýva príslušné líbyjské orgány, aby prijali potrebné opatrenia na preskúmanie a zrušenie trestu smrti a uvoľnili cestu na urýchlené riešenie prípadu na humanitárnom základe, čím vytvoria nevyhnutné predpoklady na pokračovanie spoločnej politiky spolupráce s Líbyou;

6.  vyzýva prezidenta Kaddáfího, aby uplatnil svoju právomoc a čo najskôr oslobodil väznených zdravotníkov;

7.  vyzýva Komisiu a Radu, aby spolu s líbyjskou vládou podnikli kroky na zabezpečenie včasného prepustenia väznených zdravotníkov;

8.  vyjadruje plnú solidaritu s obeťami nákazy HIV/AIDS v Benghází a všíma si opatrenia, ktoré prijíma medzinárodné spoločenstvo na pomoc týmto deťom;

9.  vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby naďalej pomáhali pri realizácii akčného plánu pre problematiku HIV a podporovali Medzinárodný fond pre Benghází s cieľom zmierniť utrpenie nakazených detí a ich rodín a pomohli líbyjským orgánom predchádzať šíreniu infekcie HIV v krajine a bojovať s ňou;

10.  zdôrazňuje svoje rozhodnutie o dôkladnom monitorovaní prípadu a vyzýva Komisiu a Radu, aby Európskemu parlamentu pravidelne predkladali informácie o vývoji prípadu;

11  vyzýva Komisiu a Radu, aby v prípade negatívneho výsledku celej veci posúdili revíziu spoločnej politiky spolupráce s Líbyou vo všetkých oblastiach, ktoré Únia uzná za vhodné;

12.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, líbyjskej vláde a Najvyššiemu ľudovému kongresu Líbye, Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a Rade OSN pre ľudské práva.