Společný návrh usnesení - RC-B6-0032/2007Společný návrh usnesení
RC-B6-0032/2007

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

29. 1. 2007

který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předložili poslanci
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami: o iniciativě na podporu všeobecného moratoria na trest smrti

Postup : 2007/2502(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B6-0032/2007

Usnesení Evropského parlamentu o iniciativě na podporu všeobecného moratoria na trest smrti

Evropský parlament,

-  s ohledem na svá předchozí usnesení o zavedení všeobecného moratoria na trest smrti, zejména na usnesení ze dne 23. října 2003, 6. května 1999 a 18. června 1998,

-  s ohledem na rezoluce o moratoriu na trest smrti, které přijaly různé orgány OSN, a zejména Komise pro lidská práva,

-  s ohledem na prohlášení EU na podporu všeobecného moratoria na trest smrti, zejména prohlášení předložené vloni v prosinci na Valném shromáždění OSN, které podepsalo 85 zemí ze všech částí světa,

–  s ohledem na obecné zásady politiky EU vůči třetím zemím v otázce trestu smrti,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že trest smrti je krutým a nelidským trestem a porušením práva na život,

B.  vzhledem k tomu, že zrušení trestu smrti je základním cílem Evropské unie a je jedním z požadavků, které musí splnit kandidátské země usilující o přistoupení k EU,

C.  je hluboce znepokojen tím, že ještě v dnešní době na světě existují desítky zemí, jejichž vnitrostátní právní předpisy umožňují trest smrti a jeho znovuzavedení a zabíjení tisíců lidí ročně,

D.  vzhledem k tomu, že současně pokračuje vývoj směrem ke zrušení trestu smrti na celém světě, a vítaje v tomto ohledu úplné zrušení trestu smrti, k němuž došlo v posledních letech v Libérii, v Mexiku, na Filipínách a v Moldavsku, a zamítnutí návrhu zákona, kterým se do právních předpisů zavádí trest smrti za trestné činy související s terorismem, v peruánském kongresu,

E.  vzhledem k tomu, že se Evropská unie rozhodla v rámci svých obecných zásad politiky v otázce trestu smrti přijatých dne 6. června 1998 v Lucemburku usilovat na půdě mezinárodních orgánů o vyhlášení všeobecného moratoria na trest smrti,

F.  vzhledem k tomu, že dne 9. ledna 2007 se italská vláda a Rada Evropy rozhodly spolupracovat na získání co nejširší podpory pro iniciativu na podporu všeobecného moratoria na výkon trestu smrti, která vznikla na půdě Valného shromáždění OSN a měla by vést k úplnému zrušení trestu smrti,

G.   vzhledem k tomu, že dne 27. července 2006 přijala italská poslanecká sněmovna jednomyslně usnesení, ve kterém žádá italskou vládu, aby „po konzultaci se svými evropskými partnery, avšak aniž by byla nucena jít cestou jednomyslného schválení, předložila na příštím zasedání Valného shromáždění OSN návrh rezoluce o zavedení všeobecného moratoria na trest smrti s cílem zcela zrušit trest smrti na celém světě“; a vzhledem k tomu, že dne 22. ledna 2007 se Rada pro všeobecné záležitosti dohodla, že německé předsednictví EU v New Yorku zjistí, zda je možné znovu otevřít diskusi a projednat návrh na zavedení všeobecného moratoria na trest smrti, a jakým způsobem tak lze učinit,

H.  odsuzuje popravu Saddáma Husajna a využití jeho oběšení k mediálním účelům,

1.  opakuje, že je již dlouhou dobu proti trestu smrti v jakémkoli případě a za jakýchkoli okolností, a je i nadále přesvědčen, že zrušení trestu smrti přispívá ke zvýšení lidské důstojnosti a k progresivnímu rozvoji lidských práv;

2.   požaduje, aby právě probíhající zasedání Valného shromáždění OSN přijalo rezoluci o okamžitém a bezpodmínečném zavedení všeobecného moratoria na výkon trestu smrti s cílem jej zcela zrušit; na uplatňování této rezoluce v praxi by dohlížel generální tajemník OSN;

3.   rozhodně podporuje iniciativu italské poslanecké sněmovny a italské vlády, která má rovněž podporu Rady EU, Evropské komise a Rady Evropy;

   

4.   žádá předsednictví Evropské unie, aby naléhavě přijalo veškerá potřebná opatření, která zaručí, že taková rezoluce bude urychleně předložena Valnému shromáždění OSN; žádá předsednictví Evropské unie a Komisi, aby průběžně informovaly Evropský parlament o výsledcích dosažených na jednání Valného shromáždění OSN ve věci všeobecného moratoria na trest smrti;

5.   žádá orgány EU a členské státy, aby přijaly veškerá politická a diplomatická opatření k zajištění úspěchu této rezoluce v rámci probíhajícího zasedání Valného shromáždění OSN;

6.   naléhavě vyzývá všechny členské státy, aby neprodleně ratifikovaly druhý opční protokol k mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, jehož cílem je úplné zrušení trestu smrti;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi Valného shromáždění OSN a všem členským státům OSN.