Procedūra : 2007/2502(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B6-0032/2007

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0032/2007

Debates :

PV 31/01/2007 - 14
PV 31/01/2007 - 15
CRE 31/01/2007 - 14
CRE 31/01/2007 - 15

Balsojumi :

PV 01/02/2007 - 7.8
CRE 01/02/2007 - 7.8

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0018

KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 114kWORD 57k
29.1.2007
PE 382.990v01-00}
PE 382.991v01-00}
PE 384.967v01-00}
PE 384.968v01-00}
PE 384.969v01-00} RC1
 
B6‑0032/2007}
B6‑0033/2007}
B6‑0034/2007}
B6‑0035/2007}
B6‑0036/2007} RC1
Ievērojot Reglamenta 103. panta 4. punktu, iesnieguši:
   Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antonio Tajani, Simon Coveney un Piia-Noora Kauppi PPE-DE grupas vārdā,
   Martin Schulz, Pasqualina Napoletano un Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE grupas vārdā,
   Marco Pannella un Marco Cappato ALDE grupas vārdā,
   Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Marie Anne Isler Béguin, Daniel Cohn-Bendit un Monica Frassoni Zaļo/ALE grupas vārdā,
   Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas un Mary Lou McDonald GUE/NGL grupas vārdā,
   Eoin Ryan un Roberta Angelilli,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
   GUE/NGL (B6‑0032/2007)
   PSE (B6‑0033/2007)
   ALDE (B6‑0034/2007)
   PPE-DE (B6‑0035/2007)
   Zaļie/ALE (B6‑0036/2007)
par iniciatīvu attiecībā uz vispasaules moratoriju nāvessodam

Eiropas Parlamenta rezolūcija par iniciatīvu attiecībā uz vispasaules moratoriju nāvessodam 

Eiropas Parlaments,

-  ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par vispasaules moratoriju nāvessodam un jo īpaši 2003. gada 23. oktobra, 1999. gada 6. maija un 1998. gada 18. jūnija rezolūcijas,

-  ņemot vērā dažādu ANO iestāžu, tostarp ANO Cilvēktiesību komisijas, pieņemtās rezolūcijas par moratoriju nāvessodam,

-  ņemot vērā ES paziņojumus, ar kuriem atbalsta vispasaules moratorija noteikšanu nāvessodam, jo īpaši pagājušā gada decembrī ANO Ģenerālajā asamblejā iesniegto paziņojumu, kuru parakstīja 85 valstis no visām ģeogrāfiskajām darba grupām,

-  ņemot vērā ES politikas pamatnostādnes trešām valstīm par nāvessodu,

-  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.  tā kā nāvessods ir cietsirdīgs un necilvēcīgs soda mērs un ar to tiek pārkāptas tiesības dzīvot;

B.  tā kā nāvessoda atcelšana ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām un prasība tām valstīm, kuras vēlas kļūt par ES dalībvalstīm;

C.  paužot nopietnas bažas par to, ka neskaitāmās valstīs arvien pastāv vai ir atkārtoti ieviesti tiesību akti, kas paredz nāvessodu un tā izpildi tūkstošiem cilvēku ik gadu;

D.  tā kā vienlaikus visā pasaulē ir vērojama tendence atcelt nāvessodu; šajā ziņā atzinīgi vērtē iepriekšējos gados pieņemto pilnīgu nāvessoda atcelšanu Libērijā, Meksikā, Filipīnās un Moldovā, kā arī Peru Kongresa noraidīto likumprojektu, ar ko tiesību aktos paredz nāvessodu par terorisma noziegumiem;

E.  tā kā Eiropas Savienība nolēma saskaņā ar 1998. gada 6. jūnijā Luksemburgā pieņemtajām ES pamatnostādnēm par nāvessodu darboties starptautiskajās iestādēs, lai panāktu nāvessoda atcelšanu;

F.  tā kā 2007. gada 9. janvārī Itālijas valdība un Eiropas Padome nolēma kopīgi darboties, lai iegūtu pēc iespējas lielāku atbalstu pašreizējās ANO Ģenerālās asamblejas iniciatīvai attiecībā uz moratoriju nāvessoda izpildei, lai panāktu pilnīgu nāvessoda atcelšanu;

G.   tā kā 2006. gada 27. jūlijā Itālijas deputātu palātā vienprātīgi apstiprināja rezolūciju, aicinot Itālijas valdību pēc apspriešanās ar ES partneriem, bet bez vienprātīgas to piekrišanas iesniegt nākamajā ANO Ģenerālajā asamblejā priekšlikumu rezolūcijai par vispasaules moratoriju nāvessodam, lai panāktu pilnīgu nāvessoda atcelšanu visā pasaulē; tā kā ES Vispārējo lietu padome 2007. gada 22. janvāra sanāksmē vienojās par to, ka ES Vācijas prezidentūra Ņujorkā izvērtēs iespējas un veidus, kā atjaunot diskusijas par minēto jautājumu, izskatot priekšlikumu par vispasaules moratoriju nāvessodam;

H.  nosodot nāvessoda izpildi Sadamam Huseinam un viņa pakāršanas publiskošanu plašsaziņas līdzekļos,

1.   atkārtoti uzsver savu pastāvīgo nostāju pret nāvessodu, neatkarīgi no nodarījuma veida un apstākļiem, un vēlreiz pauž pārliecību, ka nāvessoda atcelšana veicina cilvēka cieņas principu ievērošanu un progresīvas pārmaiņas cilvēktiesību jomā;

2.   aicina nekavējoties un beznosacījumu kārtībā īstenot vispasaules moratoriju nāvessoda izpildei, izmantojot pašreizējās ANO Ģenerālās Asamblejas attiecīgo rezolūciju, kuras īstenošana būtu jāuzrauga ANO ģenerālsekretāram;

3.   spēcīgi atbalsta neseno Itālijas deputātu palātas un valdības iniciatīvu, kuru atbalstīja Eiropas Savienības Padome, Komisija un Eiropas Padome;

4.   aicina ES prezidentūru nekavējoties veikt atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka pašreizējai ANO Ģenerālajai Asamblejai nekavējoties iesniedz šādu rezolūciju; aicina ES prezidentūru un Komisiju informēt Parlamentu par pašreizējā ANO Ģenerālajā Asamblejā panāktajiem rezultātiem saistībā ar vispasaules moratoriju nāvessodam;

5.   prasa ES iestādēm un dalībvalstīm veikt visus iespējamos politiskos un diplomātiskos pasākumus, lai pašreizējā ANO Ģenerālajā asamblejā nodrošinātu panākumus rezolūcijai;

6.   stingri pieprasa visām ES dalībvalstīm nevilcinoties ratificēt Otro fakultatīvo protokolu Starptautiskajam paktam par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, lai panāktu nāvessoda pilnīgu atcelšanu;

7.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ANO ģenerālsekretāram, ANO Ģenerālās Asamblejas priekšsēdētājam un ANO dalībvalstīm.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika