Wspólny projekt rezolucji - RC-B6-0032/2007Wspólny projekt rezolucji
RC-B6-0032/2007

  WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

  29.1.2007

  projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
  zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne: w sprawie inicjatywy na rzecz powszechnego moratorium na karę śmierci

  Procedura : 2007/2502(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  RC-B6-0032/2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy na rzecz powszechnego moratorium na karę śmierci

  Parlament Europejski,

  -  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie powszechnego moratorium na karę śmierci, w szczególności rezolucje z dnia 23 października 2003 r., z dnia 6 maja 1999 r. oraz z dnia 18 czerwca 1998 r.,

  -  uwzględniając rezolucje w sprawie powszechnego moratorium na karę śmierci, przyjęte przez różne organy ONZ, w tym również przez Komisję Praw Człowieka ONZ,

  -  uwzględniając deklaracje UE popierające powszechne moratorium na karę śmierci, w szczególności deklarację złożoną w grudniu ub.r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, którą podpisało 85 państw ze wszystkich obszarów geograficznych,

  -  uwzględniając wytyczne polityki, jaką UE prowadzi w zakresie kary śmierci wobec krajów trzecich,

  –  uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że kara śmierci jest okrutna i nieludzka oraz narusza prawo do życia,

  B.  mając na uwadze, że zniesienie kary śmierci stanowi podstawową wartość dla Unii Europejskiej oraz wymóg wobec państw aspirujących do członkostwa w UE,

  C.  wyrażając głębokie zaniepokojenie z powodu istniejących lub wprowadzanych na nowo w wielu krajach na świecie przepisów przewidujących karę śmierci, a więc uśmiercanie co roku tysięcy ludzi,

  D.  mając na uwadze, że jednocześnie zauważalna jest tendencja do znoszenia kary śmierci na całym świecie; wyrażając w związku z tym zadowolenie z powodu całkowitego zniesienia kary śmierci w Liberii, Meksyku, na Filipinach i w Mołdowie w ostatnich latach, a także z powodu odrzucenia przez peruwiański Kongres projektu ustawy przywracającej w tamtejszym prawie karę śmierci za przestępstwa związane z terroryzmem,

  E.  mając na uwadze, że Unia Europejska podjęła decyzję w formie wytycznych w sprawie kary śmierci przyjętych w Luksemburgu dnia 6 czerwca 1998 r. o działaniu w ramach organów międzynarodowych na rzecz zniesienia kary śmierci,

  F.  mając na uwadze, że w dniu 9 stycznia 2007 r. rząd Włoch i Rada Europy postanowiły podjąć wspólne działania w celu uzyskania jak największego poparcia dla wspieranej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ obecnej inicjatywy na rzecz ogólnoświatowego moratorium na egzekucje w celu pełnego zniesienia kary śmierci,

  C.  mając na uwadze, że w dniu 27 lipca 2006 r. włoska Izba Deputowanych jednogłośnie przyjęła rezolucję wzywającą rząd Włoch do przedstawienia podczas następnego Zgromadzenia Ogólnego ONZ i po zasięgnięciu opinii partnerów z UE, aczkolwiek bez konieczności uzyskania jednomyślnej aprobaty, projektu rezolucji dotyczącej powszechnego moratorium na karę śmierci, z myślą o jej całkowitym zniesieniu na całym świecie, jak również mając na uwadze, że w dniu 22 stycznia 2007 r. Rada UE ds. Ogólnych uzgodniła, że prezydencja niemiecka UE oceni możliwości i sposoby ponownego podjęcia debaty i refleksji na temat projektu wprowadzenia powszechnego moratorium na karę śmierci

  H.  wyrażając potępienie dla egzekucji Saddama Husseina oraz wykorzystywania przez media jego powieszenia,

  1.  ponownie podkreśla swój od dawna niezmienny sprzeciw wobec kary śmierci we wszystkich przypadkach i bez względu na okoliczności oraz po raz kolejny wyraża przekonanie, że zniesienie kary śmierci przyczynia się do umocnienia ludzkiej godności i dalszego rozwoju praw człowieka;

  2.  wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego sporządzenia międzynarodowego moratorium w sprawie egzekucji w formie odpowiedniej rezolucji obecnego Zgromadzenia Ogólnego ONZ, której faktyczne wdrożenie powinno być nadzorowane przez Sekretarza Generalnego ONZ;

  3.  wyraża zdecydowane poparcie dla inicjatywy włoskiej Izby Deputowanych wspieranej przez Radę UE, Komisję i Radę Europy;

  4.  wzywa prezydencję UE do podjęcia odpowiednich działań w trybie pilnym, celem zapewnienia, że taka rezolucja zostanie pilnie przedłożona Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ wzywa prezydencję UE oraz Komisję do bieżącego informowania Parlamentu o postępach obecnego Zgromadzenia Ogólnego ONZ w zakresie powszechnego moratorium w sprawie kary śmierci;

  5.  nalega, aby instytucje UE i państwa członkowskie dołożyły wszelkich starań w kręgach politycznych i dyplomatycznych w celu zapewnienia sukcesu tej rezolucji na forum obecnego Zgromadzenia Ogólnego ONZ;

  6.  usilnie wzywa wszystkie państwa członkowskie UE do niezwłocznego ratyfikowania drugiego Protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych mającego na celu całkowite zniesienie kary śmierci;

  7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego ONZ i wszystkim państwom członkowskim ONZ.