Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0032/2007Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0032/2007

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

29.1.2007

ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o iniciatíve v prospech všeobecného moratória na trest smrti

Postup : 2007/2502(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0032/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o iniciatíve v prospech všeobecného moratória na trest smrti

Európsky parlament,

-  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o všeobecnom moratóriu na trest smrti, najmä na uznesenia z 23. októbra 2003, 6. mája 1999 a 18. júna 1998,

-  so zreteľom na rezolúcie o moratóriu na trest smrti, ktoré prijali viaceré orgány OSN vrátane Komisie OSN pre ľudské práva,

-  so zreteľom na vyhlásenia EÚ na podporu všeobecného moratória na trest smrti, najmä vyhlásenie predložené v decembri minulého roku na Valnom zhromaždení OSN, ktoré podpísalo 85 krajín zo všetkých geografických skupín,

-  so zreteľom na usmernenia pre politiku EÚ vo vzťahu k tretím krajinám, ktoré sa týkajú trestu smrti,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže trest smrti je krutým a neľudským trestom a porušením práva na život;

B.  keďže zrušenie trestu smrti je základnou hodnotou Európskej únie a požaduje sa od krajín, ktoré sa snažia získať členstvo v EÚ;

C.  hlboko znepokojený skutočnosťou, že v mnohých krajinách sveta ešte stále existujú alebo boli opätovne zavedené vnútroštátne právne predpisy, ktoré umožňujú trest smrti a popravy tisícov ľudí každý rok;

D.  keďže zároveň pokračuje trend celosvetového zrušenia trestu smrti; víta v tejto súvislosti skutočnosť, že Libéria, Mexiko, Filipíny a Moldavsko v minulých rokoch úplne zrušili trest smrti a že peruánsky kongres zamietol návrh zákona o zavedení trestu smrti za zločiny terorizmu do právnych predpisov;

E.  keďže Európska únia rozhodla v rámci usmernení EÚ o treste smrti, ktoré boli prijaté 6. júna 1998 v Luxemburgu, vyvíjať prostredníctvom medzinárodných orgánov úsilie o zrušenie trestu smrti;

F.  keďže talianska vláda a Rada Európy sa 9. januára 2007 rozhodli spolupracovať s cieľom získať čo najväčšiu podporu pre iniciatívu súčasného Valného zhromaždenia OSN za celosvetové moratórium na popravy a následne úplné zrušenie trestu smrti;

G.  keďže 27. júla 2006 talianska snemovňa poslancov jednomyseľne prijala uznesenie, v ktorom žiada taliansku vládu, aby: „po konzultácii s partnermi z EÚ, avšak bez toho, aby bolo potrebné jednomyseľné schválenie, predložila počas nasledujúceho Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov návrh rezolúcie o všeobecnom moratóriu na trest smrti s cieľom dosiahnuť úplné zrušenie trestu smrti vo svete”; keďže 22. januára 2007 sa Rada Európskej únie pre všeobecné veci dohodla na tom, že nemecké predsedníctvo EÚ preskúma v New Yorku možnosti a postupy opätovného otvorenia diskusie a rokovania o návrhu všeobecného moratória na trest smrti;

H.  odsudzuje popravu Saddama Husseina a mediálne zneužitie jeho popravy obesením;

1.   opätovne zdôrazňuje svoje dlhodobé stanovisko k trestu smrti vo všetkých prípadoch a za každých okolností a znovu vyjadruje svoje presvedčenie, že zrušenie trestu smrti prispieva k pozdvihnutiu ľudskej dôstojnosti a postupnému rozvoju ľudských práv;

2.   vyzýva, aby sa príslušnou rezolúciou súčasného Valného zhromaždenia OSN okamžite a bezpodmienečne zaviedlo celosvetové moratórium na popravy, pričom generálny tajomník OSN by mal mať možnosť dohliadať na jej skutočné uplatňovanie;

3.   dôrazne podporuje iniciatívu poslaneckej snemovne a talianskej vlády, ktorú podporuje Rada Európskej únie, Európska komisia a Rada Európy;

   

4.   žiada predsedníctvo EÚ, aby naliehavo prijalo primerané opatrenia na zabezpečenie toho, že sa takéto uznesenie urýchlene predloží Valnému zhromaždeniu OSN; žiada predsedníctvo EÚ a Komisiu, aby Európsky parlament informovali o výsledkoch, ktoré sa dosiahli na súčasnom Valnom zhromaždení OSN v otázke všeobecného moratória na trest smrti;

5.   žiada inštitúcie EÚ a členské štáty, aby na politickej a diplomatickej úrovni urobili všetko pre zabezpečenie úspechu tohto uznesenia v rámci súčasného Valného zhromaždenia OSN;

6.   dôrazne vyzýva členské štáty EÚ, aby bezodkladne ratifikovali Druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorého cieľom je úplné zrušenie trestu smrti;

7.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Valného zhromaždenia OSN a všetkým členským štátom OSN.