Gemensamt förslag till resolution - RC-B6-0032/2007Gemensamt förslag till resolution
RC-B6-0032/2007

  GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

  29.1.2007

  i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
  som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper: om initiativet till ett allmänt moratorium för dödsstraff

  Förfarande : 2007/2502(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  RC-B6-0032/2007

  Europaparlamentets resolution om initiativet till ett allmänt moratorium för dödsstraff

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  -  med beaktande av sina tidigare resolutioner om ett allmänt moratorium för dödsstraff, särskilt resolutionerna av den 23 oktober 2003, 6 maj 1999 och 18 juni 1998,

  -  med beaktande av de resolutioner om ett moratorium för dödsstraff som antagits av flera FN-organ, bland annat FN:s kommission för mänskliga rättigheter,

  -  med beaktande av EU:s uttalanden till stöd för ett allmänt moratorium för dödsstraffet, särskilt det uttalande som i december gjordes vid FN:s generalförsamling och som undertecknades av 85 länder från samtliga geografiska grupper,´

  -  med beaktande av riktlinjerna för EU:s politik gentemot tredjeländer avseende dödsstraffet,

  –  med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Dödsstraff är en grym och omänsklig bestraffning och ett brott mot rätten till liv.

  B.  Dödsstraffets avskaffande är en grundläggande värdering för Europeiska unionen och ett krav för länder som söker medlemskap i EU.

  C.  Det är mycket oroväckande att dussintals länder i världen än i dag har, eller har återinfört, lagar som föreskriver dödsstraff och att tusentals människor således avrättas varje år enligt dessa lagar.

  D.  Samtidigt fortsätter trenden mot ett världsomfattande avskaffande av dödsstraffet. I detta sammanhang är det positivt att dödsstraffet helt har avskaffats i Liberia, Mexiko, Filippinerna och Moldavien under de senaste åren, likaså att den peruanska kongressen förkastat lagförslaget om att införa dödsstraff för terrorismbrott i lagstiftningen.

  E.  EU beslutade i sina riktlinjer om dödsstraff, som Europeiska rådet antog i Luxemburg den 6 juni 1998, att inom internationella organisationer verka för att dödsstraffet avskaffas.

  F.  Den 9 januari 2007 beslutade den italienska regeringen och Europarådet att gemensamt försöka samla så mycket stöd som möjligt för ett initiativ i FN:s pågående generalförsamling för ett världsomspännande moratorium för avrättningar i syfte att helt avskaffa dödsstraffet.

  G.  Den 27 juli 2006 antog den italienska deputeradekammaren enhälligt ett förslag där man krävde att den italienska regeringen, efter samråd med sina samarbetspartner i EU men utan krav på enhällighet, vid FN:s nästa generalförsamling lägger fram ett förslag till resolution om ett allmänt moratorium för dödsstraff i syfte att uppnå att dödsstraffet helt avskaffas i världen. Den 22 januari 2007 beslutade rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) att Tyskland som ordförandeland för EU i New York skulle undersöka möjligheterna för en förnyad debatt och förutsättningarna för förhandlingar om förslaget om ett allmänt moratorium för dödsstraff.

  H.  Avrättningen av Saddam Hussein och mediernas exploatering av hängningen kan inte annat än fördömas.

  1.  Europaparlamentet erinrar om sin orubbliga inställning till dödsstraff i alla lägen och under alla omständigheter, och uttrycker ännu en gång sin övertygelse att om dödsstraffet avskaffas kommer detta att bidra till att människovärdet stärks och de mänskliga rättigheterna fortsätter att utvecklas.

  2.   Europaparlamentet begär att det genast och villkorslöst införs ett världsomfattande moratorium för avrättningar genom en resolution från FN:s pågående generalförsamling. Tillämpningen av resolutionen bör kunna kontrolleras av FN:s generalsekreterare.

  3.   Europaparlamentet stöder aktivt den italienska deputeradekammarens och den italienska regeringens initiativ som även har Europarådets stöd.

     

  4.   Europaparlamentet kräver att rådets ordförandeskap snarast börjar arbeta med ett resolutionsförslag som skall läggas fram för FN:s pågående generalförsamling. Parlamentet uppmanar EU:s ordförandeskap och kommissionen att hålla parlamentet underrättat om de resultat som uppnås vid FN:s generalförsamling i fråga om ett allmänt moratorium för dödsstraff.

  5.   Europaparlamentet uppmanar alla EU:s institutioner och medlemsstater att politiskt och diplomatiskt göra allt för att denna resolution skall få tillräckligt stöd i FN:s pågående generalförsamling.

  6.   Europaparlamentet uppmanar alla EU:s medlemsstater att utan dröjsmål ratificera det andra frivilliga protokollet till Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som syftar till att dödsstraffet skall avskaffas helt.

  7.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, FN:s generalsekreterare, ordföranden i FN:s generalförsamling och alla FN:s medlemsstater.