Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0078/2007Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0078/2007

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

13. 3. 2007

ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o nešírení jadrových zbraní a jadrovom odzbrojení

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0078/2007
Predkladané texty :
RC-B6-0078/2007
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o nešírení jadrových zbraní a jadrovom odzbrojení

Európsky parlament,

–  so zreteľom na tretiu schôdzu prípravného výboru pre konferenciu o revízii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (ZNJZ), ktorá sa bude konať od 30. apríla do 11. mája 2007 vo Viedni,

–  so zreteľom na konsenzus v rámci EÚ v otázke oživenia a posilnenia ZNJZ v období do konania nasledujúcej konferencie o revízii ZNJZ v roku 2010;

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1540 (2004) a 1673 (2006) o šírení jadrových, chemických a biologických zbraní,

–  so zreteľom na implementáciu bezpečnostnej stratégie EÚ a najmä Stratégie Európskej únie proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (ZHN), ktorú Európska rada prijala 12. decembra 2003,

–  so zreteľom na a pripomínajúc svoje predchádzajúce uznesenia o ZNJZ, najmä rozsiahle uznesenie prijaté 10. marca 2005 o konferencii o preskúmaní Zmluvy o nešírení jadrových zbraní v máji 2005,

–  so zreteľom na spoločnú pozíciu EÚ z roku 2005 o ZNJZ,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  so zreteľom na obrovskú zhodu, ktorá v EÚ panuje v súvislosti s potrebou oživiť a posilniť Zmluvu o nešírení jadrových zbraní (ZNJZ) pred konaním blížiacej sa konferencie o revízii ZNJZ v roku 2010,

B.  zdôrazňujúc, že Európska bezpečnostná stratégia, stratégia EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, ako aj rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN 1540, kladú dôraz na nešírenie jadrových zbraní a odzbrojenie a považujú šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov za jednu z najvážnejších hrozieb pre medzinárodný mier a bezpečnosť,

C.  pripomínajúc výrok uvedený v správe Bezpečnejší svet: naša spoločná zodpovednosť, ktorú predložila skupina na vysokej úrovni generálneho tajomníka OSN zaoberajúca sa hrozbami, výzvami a zmenami, že „blížime sa k bodu, v ktorom by sa mohol rozpad režimu nešírenia stať nezvratným a vyústiť do skokového rozšírenia zbraní“,

D.  so zreteľom na narastajúci medzinárodný konsenzus v otázke naliehavosti jadrového odzbrojenia, ktorý presadzuje Koalícia novej agendy a Rímske vyhlásenie svetového samitu laureátov Nobelovej ceny za mier (zvolaného Michailom Gorbačovom a starostom Ríma Walterom Veltronim), ktorý sa konal 30. novembra 2006,

E.  zdôrazňujúc úlohu parlamentov a poslancov pri presadzovaní nešírenia jadrových zbraní a odzbrojovania a vítajúc na tomto základe úsilie Svetovej parlamentnej siete pre jadrové odzbrojovanie;

1.  opätovne potvrdzuje svoje stanovisko, že Zmluva o nešírení jadrových zbraní je základným kameňom medzinárodného systému nešírenia jadrových zbraní, nevyhnutným základom podpory spolupráce v oblasti mierového využívania jadrovej energie a dôležitým prvkom v úsilí dosiahnuť jadrové a všeobecné odzbrojenie v súlade s článkom VI tejto zmluvy;

2.  vyzýva všetky štáty, ktorých činnosť jr v rozpore s režimom nešírenia jadrových zbraní, aby zastavili svoje nerozumné a nezodpovedné konanie a v plnej miere si plnili záväzky podľa ZNJZ; pripomína svoju výzvu štátom, ktoré nie sú signatármi ZNJZ, aby pristúpili k tejto zmluve;

3.  naliehavo žiada Radu a Komisiu, aby sa aktívne zúčastňovali diskusií v rámci zasadnutia prípravného výboru pre konferenciu o revízii ZNJZ vo Viedni, a aby koordinovaným, významným a viditeľným spôsobom prispeli k dosiahnutiu pozitívneho výsledku konferencie o revízii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní v roku 2010;

4.  vyzýva Radu aj Komisiu, aby objasnili, aké kroky plánujú prijať na posilnenie ZNJZ a na uplatňovanie účinného mnohostranného prístupu, ako bolo stanovené v Stratégii EÚ proti šíreniu materiálov a zbraní hromadného ničenia z decembra 2003;

5.  vyhlasuje, že ak má byť mnohostranné úsilie účinné, je nutné ho vynakladať v rámci dobre vypracovanej vízie o tom, ako čo najskôr dospieť k svetu bez jadrových zbraní;

6.  žiada predsedníctvo, aby pred konferenciou o revízii, ktorá sa uskutoční v roku 2010, pravidelne uverejňovalo správy o pokroku pri vykonávaní každého zo 43 opatrení prijatých v spoločnej pozícii EÚ z 25. apríla 2005 o konferencii o revízii ZNJZ, a aby predložilo nové záväzky, ktoré, ako Rada dúfa, sa splnia na konferencii o revízii ZNJZ v roku 2010;

7.  naliehavo žiada predsedníctvo, aby v rámci prípravného výboru presadzovalo viacero podnetov zameraných na odzbrojovanie, ktoré sú založené na Vyhlásení o zásadách a cieľoch prijatom na záver konferencie o revízii ZNJZ, ktorá sa konala v roku 1995, a na 13 praktických krokoch jednomyseľne schválených na konferencie o revízii ZNJZ, ktorá sa konala v roku 2000, ktoré je nutné zdokonaliť a realizovať, aby bolo možné dosiahnuť pokrok (v záujme vyhnutia sa regresii alebo stagnácii);

8.  naliehavo žiada predsedníctvo, aby predovšetkým prekonalo patovú situáciu pri vypracovávaní overiteľnej Zmluvy o zastavení výroby štiepnych materiálov na výrobu jadrových zbraní (Fissile Material Cut Off Treaty), urýchlilo podpísanie a ratifikáciu Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT) zo strany všetkých krajín, najmä tých, ktoré žiadajú, aby vstúpila do platnosti, a aby obhajovalo úplné zastavenie všetkých jadrových skúšok ešte pred vstúpením CTBT do platnosti a zvýšilo prioritu znižovania rizika jadrového terorizmu prostredníctvom rozvoja a presadzovania účinných kontrol vývozu a hraničných kontrol citlivých materiálov, zariadení a/alebo technológií súvisiacich so zbraňami hromadného ničenia;

9.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo na podporu iniciatív zameraných na dosiahnutie toho, aby bol multilaterálny medzinárodný proces obohacovania uránu pod kontrolou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE);

10.  odporúča, aby Európsky parlament vyslal do Viedne delegáciu, ktorá sa zúčastní na podujatiach prípravného výboru konferencie o Zmluve o nešírení jadrových zbraní; žiada predsedníctvo, aby začlenilo zástupcov Európskeho parlamentu do delegácie EÚ (podľa príkladu zloženia delegácie vyslanej na konferenciu o revízii akčného programu Spojených Národov, ktorá sa konala v roku 2006 v New Yorku);

11.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi OSN a vládam a parlamentom členských štátov OSN, generálnemu riaditeľovi Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), Parlamentnej sieti pre jadrové odzbrojenie, organizácii Starostovia za mier, ako aj ďalším organizátorom medzinárodnej konferencie o jadrovom odzbrojení, ktorá sa má konať v EP 19. apríla 2007.