Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B6-0149/2007

Внесени текстове :

RC-B6-0149/2007

Разисквания :

PV 25/04/2007 - 2
CRE 25/04/2007 - 2

Гласувания :

PV 25/04/2007 - 11.13
CRE 25/04/2007 - 11.13
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 144kWORD 113k
24.4.2007
PE 387.119v01-00}
PE 387.121v01-00}
PE 387.124v01-00}
PE 387.126v01-00} RC1
 
B6‑0149/2007}
B6‑0151/2007}
B6‑0154/2007}
B6‑0156/2007} RC1
внесено съгласно
член 103, параграф 4 от правилника от
   Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Stefano Zappalà, Bogdan Klich, Antonio Tajani, Jas Gawronski, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski и Malcolm Harbour от името на групата PPE-DE
   Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda и Erika Mann от името на групата PSE
   Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė и Anneli Jäätteenmäki от името на групата ALDE
   Konrad Szymański, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński от името на групата UEN
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
   UEN (B6‑0149/2007)
   PSE (B6‑0151/2007)
   ALDE (B6‑0154)
   PPE-DE (B6‑0156/2007)
за трансатлантическите отношения

Резолюция на Европейския парламент относно трансатлантическите отношения 

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно трансатлантическите отношения, по-специално двете си резолюции от 1 юни 2006 г. относно подобряването на отношенията между ЕС и САЩ в рамките на Споразумението за трансатлантическо партньорство и относно трансатлантическите икономически отношения между ЕС и САЩ;

–  като взе предвид съвместните декларации на ЕС и САЩ от 26 юни 2004 г. и 20 юни 2005 г. относно борбата срещу тероризма и укрепването на взаимното сътрудничество по отношение на неразпространението на ядрено оръжие и борбата с тероризма ;

–  като взе предвид резултатите от срещата на върха ЕС-САЩ, проведена на 21 юни 2006 г. във Виена;

–  като взе предвид предстоящата среща на върха ЕС-САЩ, която ще се проведе на 30 април 2007 г. във Вашингтон;

–  като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че партньорството между Европейския съюз и Съединените американски щати, основаващо се на споделените ценности свобода, демокрация, принцип на правовата държава и зачитане на правата на човека, представлява ключов елемент на сигурността и стабилността в областта на евро-атлантическите отношения;

Б.  като има предвид, че в рамките на борбата срещу международния тероризъм е необходимо да се подчертае значението на пълното зачитане на международните договори и право по отношение на правата на човека и основните свободи,

В.  като има предвид, че продължаващата ситуация в Гуантанамо и секретната програма на ЦРУ за задържане на лица пораждат напрежение в трансатлантическите отношения, тъй като ЕС не може да приеме тези правни нарушения, които подкопават най-съществените ценности на правовата държава,

Г.  като има предвид, че световният политически и икономически ред понастоящем претърпява важни промени, водещи до значителни политически и икономически предизвикателства и отправящи сериозни заплахи към сигурността, обществото и околната среда;

Д.  като има предвид, че настоящото положение в Близкия Изток изисква силно сътрудничество между ЕС и САЩ в рамките на Четворката, както и с Лигата на арабските държави, с цел да се осигури по-голяма стабилност в региона чрез насърчаване на мира, демокрацията и зачитането на правата на човека,

Е.  като има предвид, че силното и добре функциониращо партньорство между ЕС и САЩ е жизненоважен инструмент за насочване на световното развитие в името на интересите на общите ценности и въз основа на ефективния многостранен подходи и международното право; като има предвид, че се изисква силно и последователно политическо ръководство, за да могат партньорите да постигнат тази цел,

Ж.  като има предвид, че САЩ все още не са склонни да продължат програмата за безвизов престой и продължават едностранно да налагат изискване за представяне на визи към гражданите на 11 от новите държави-членки на ЕС, както и към Гърция, като по този начин затрудняват трансатлантическите връзки и допринасят за продължаващото неравенство между гражданите на ЕС;

З.  като има предвид, че трансатлантическият пазар, отличаващ се с най-големия търговски обмен и инвестиционен обем в света, предоставя работни места за 14 милиона души в ЕС и САЩ, равнява се на 40% от световната търговия и продължава да бъде движеща сила в световната икономика,

И.  като има предвид, че с оглед на ролята си в световната икономика трансатлантическите партньори споделят отговорността за насочване на световното развитие и управление в името на общите ценности чрез ефективен многостранен подход, с цел да се разпредели благосъстоянието по-справедливо и успешно да се окаже противодействие на предизвикателства на световно равнище в областта на сигурността, управлението на световната икономика, околната среда и ограничаването на бедността,

Й.  като има предвид, че сътрудничеството в рамките на трансатлантическите икономически отношения е в интерес както на ЕС, така и на САЩ, и че са необходими последователни политически ръководни действия за укрепване на трансатлантическия пазар; поради това подкрепя германското председателство в неговите усилия за постигане на действителен напредък на предстоящата среща на върха, като значително засили сътрудничеството в областта на регулаторната дейност,

К.  като има предвид, че Сенатът на САЩ прие с единодушие резолюция през м. декември 2006 г., с която настоятелно приканва и двамата трансатлантически партньори да работят съвместно за укрепване на трансатлантическия пазар и за поемане на ръководна роля на срещата на върха ЕС-САЩ през 2007 г., като постигнат споразумение относно предвидената дата за доизграждане на трансатлантическия пазар,

Л.  като има предвид, че финансовите услуги са ключов въпрос за отношенията между ЕС и САЩ; като има предвид, че и двамата партньори са заинтересовани от последващото засилено сътрудничество, сближаване на регулаторната дейност и равни условия между САЩ и ЕС при регулиране на финансовите услуги;

Въпроси, свързани с политиката, сигурността и правата на човека

1.  Приветства подобрения климат в рамките на равноправните отношения между ЕС и САЩ; вярва, че това положително развитие предлага значителни възможности за тясно сътрудничество между ЕС и САЩ по широк набор от предизвикателства пред политиките от общ интерес, по-конкретно в общия подход към Западните Балкани, региона на Южен Кавказ, Централна Азия, Близкия изток, Афганистан, региона на Средиземно море, Латинска Америка и Африка;

2.  Призовава Съвета и правителството на САЩ да повишат своите усилия в рамките на Четворката за Близкия изток за насърчаване на преговорите между израелци и палестинци за постигане на цялостно мирно решение въз основа на наличието на две сигурни и жизнеспособни държави; подкрепя призива на Четворката за продължаване на оказването на международно съдействие на палестинския народ; заема становището, че следа да се положат всички възможни усилия за стабилизиране на положението в Ливан; приветства повторното представяне на плана, приет от Лигата на арабските държави на срещата на върха в Рияд, приветства сформирането на палестинско правителство на национално единство и настоятелно приканва и двамата трансатлантически партньори да участват в градивен диалог с това правителство,

3.  Приветства неотдавнашните посещения в Дамаск от страна на високопоставени американски и европейски политически представители; призовава за съвместни действия на ЕС и САЩ с цел да се провери на практика безусловната готовност на Сирия да поднови преговорите с Израел и да оказва конструктивно сътрудничество на международната общност;

4.  Приветства тясното сътрудничество между ЕС и САЩ по въпроса на ядрената програма на Иран и поощрява и двамата партньори да продължат да оказват сътрудничество в укрепването на Международната агенция за ядрена енергия и създаването на изчерпателна система от международни споразумения относно неразпространението на оръжия за масово унищожение с цел съвместно да се утвърди Договора за неразпространение на ядреното оръжие като ключов елемент за предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия;

5.  Изразява съжаление във връзка с изявлението на Иран, че възнамерява да предприеме обогатяване на уран в промишлен мащаб, тъй като подобна стъпка би противоречила пряко на неколкократните изисквания на Управителния съвет на МАЯЕ и призивите със задължителен характер на Съвета за сигурност на ООН към Иран, в резолюции № 1737 и № 1747, за прекратяване от негова страна на всички дейности, свързани с обогатяването на уран;

6.  Вярва, че борбата срещу тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение продължават да бъдат най-големите предизвикателства пред сигурността и за двамата партньори; поради това подчертава необходимостта и двете страни да засилят сътрудничеството си в тази област и да подкрепят ролята, която ООН трябва да изпълнява при преодоляването и на двете предизвикателства;

7.  вярва, че е необходимо да определи със САЩ обща рамка за обезпечаване на гаранциите, които са необходими в рамките на специалното партньорство между ЕС и САЩ в борбата срещу тероризма, която може също да включва всички аспекти по отношение на свободното движение на хора между ЕС и САЩ; счита, че с оглед на това връзките между Европейския парламент и Конгреса следва да се засилят;

8.  Признава, че обменът на данни и информация е ценен инструмент в международната борба срещу тероризма и свързаната с него престъпност, но подчертава, че силните гаранции за защита на личните данни биха улеснили обмена на данни, като същевременно осигурят защитата на неприкосновеността на личния живот, както и че подобен обмен на данни във всеки случай ще е необходимо да се основава на едно или повече международни споразумения, подобни по структурата си на споразумението между ЕО и САЩ относно съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и въпросите, свързани с екстрадициите, което понастоящем се разглежда от Конгреса;

9.  Изразява силно съжаление във връзка с това, че споразуменията относно системата за регистрация на пътници PNR, системата SWIFT и съществуването на електронната система на САЩ за автоматично разпознаване ATS са довели до ситуация, белязана с правна несигурност по отношение на необходимите гаранции за защита на данните, за обмена и прехвърлянето на данни между ЕС и САЩ за целите на обезпечаване на обществената сигурност и по-специално на предотвратяването на тероризма и борбата с него; подчертава, че при необходимост следва да се осъществява обмен на данни в съответствие със съществуващото споразумение между ЕС и САЩ относно взаимното правно съдействие и екстрадициите и съгласно законодателството на ЕО и ЕС в областта на защитата на данните; като има предвид, че обменът на лични данни трябва да се извършва въз основа на подходящо правно основание, с ясни правила и условия, и трябва да е подсигурен с подходяща защита на неприкосновеността на личния живот и на гражданските свободи на отделните граждани;

10.  Призовава САЩ и всички други страни, които прилагат изисквания за визи към подбрани държави-членки на ЕС, незабавно да премахнат визовия режим и да се отнасят по еднакъв начин към всички граждани на държави-членки на ЕС; изразява съжаление относно включването на допълнителна клауза за обмен на информация (клауза, свързана с PNR) в предложенията за изменение на програмата на САЩ за безвизов престой;

11.  Изтъква, че голяма част от мерките, съдържащи се в законодателното предложение за подобряване на законодателството за 2007 г. в областта на сигурността на САЩ („Подобряване на закона за сигурността на Америка за 2007 г.“), след приемането им от Конгреса на САЩ ще имат пряко въздействие върху страните в ЕС, по-специално по отношение на полицейското и съдебното сътрудничество в борбата срещу тероризма и защитата на основните права и техните гаранции;

12.  Приветства проявената от заместник-председателя на Комисията Фратини ангажираност за въвеждане на евроатлантическа рамка за сътрудничество в борбата срещу международния тероризъм с хармонизирани правила относно защитата на правата на човека и основните свободи; отправя искане към Комисията да продължи тези усилия и да осигури пълното участие на Европейския парламент в тази инициатива;

13.  Приветства новосъздадената работна група на високо равнище, включваща представители на Комисията, Съвета и представители на правителството на САЩ от министерствата на правосъдието и на вътрешната сигурност, която представлява политическата рамка за диалога между ЕС и САЩ по въпросите на сигурността;

14.  Припомня резолюциите, приети от Европейския парламент, в които се призовава за закриването на центъра за задържане в Гуантанамо; призовава Съвета и Комисията настоятелно да приканят правителството на Съединените американски щати да намери механизъм, който ще улесни отправянето на обвинения или освобождаването на задържани лица в съответствие с международното право; изразява загриженост във връзка с това, че самото съществуване на центъра за задържане в Гуантанамо продължава да отправя негативно послание относно начините, по които се води борбата срещу тероризма; призовава Съвета да излязе с ясна и категорична декларация, в която се призовава правителството на САЩ да сложи край на практиката на извънредни арести и предавания, както и да се отправи искане към правителството на САЩ да даде пояснения относно предполагаемото съществуване на тайни затвори извън територията на САЩ;

15.  Отново изразява становището, че НАТО, която продължава да бъде важно свързващо звено между голяма част от европейските страни и САЩ и гарант за европейската сигурност, следва да развие своя потенциал като трансатлантически форум за политическа дискусия в рамките на действително партньорство между равни;

16.  Приветства тясното сътрудничество между САЩ и ЕС в преговорите за статута на Косово и изтъква необходимостта от намиране на балансиран и траен резултат по отношение на бъдещия му статут; насърчава двете страни да използват срещата на високо равнище през м. април 2007 г., за да заздравят своя консенсус относно плана "Ахтисаари" и да продължават диалога с всички заинтересовани страни; препоръчва за тази цел по-близки връзки между НАТО и ЕС по въпросите на сигурността, особено с оглед на ситуацията в Косово, където ЕС ще поеме командването от UNMiK, като там ще остане приблизително 16-хиляден военен контингент на НАТО; изразява увереност, че засиленото партньорство между ЕС и САЩ по-скоро ще допълни тези връзки, отколкото да ги омаловажи;

17.  Призовава САЩ да удвоят усилията си за допитване в рамките на НАТО и за разясняване на заплануваната от тях система за противоракетна отбрана, така че да се създадат условия Алиансът и Европа да останат обединени, да дават отпор на чужд натиск и да избягват различията по отношение на различни области на сигурността; подчертава необходимостта от продължаване на консултациите за системата в рамките на Съвета НАТО-Русия; изтъква, че системата на САЩ следва да бъде координирана и съвместима със системата на НАТО за противоракетна отбрана в театъра на операциите (TBMD).

18.  Призовава президентството на ЕС и правителството на САЩ да дадат сигнал на президента на Световната банка Пол Улфовиц, че оттеглянето му от този пост би било добре приета стъпка, целяща да се предотврати уронването на антикорупционната политика на Банката.

Икономически и търговски въпроси

19.  Подчертава,че на заседанието на Трансатлантическата среща на високо равнище на 30 април 2007 г. във Вашингтон следва да се даде нов тласък на трансатлантическите отношения, като се актуализира новата Трансатлантическа работна програма;

20.  Изразява силна подкрепа за инициативата на Германското председателство на Европейския съвет да се създаде ново трансатлантическо икономическо партньорство с пътна карта за постигане на безпрепятствен трансатлантически пазар, за да се укрепи позицията на двамата партньори в световната конкуренция и да им се даде възможност да използват по-добре потенциала на своите икономики, без да се омаловажават многостранните търговски преговори, включително Кръгът от Доха;

21.  Приканва председателите на Европейския съвет и Европейската комисия и президента на САЩ да се възползват от Срещата на високо равнище ЕС-САЩ през м. април, за да започнат преговорите по ново Споразумение за трансатлантическо партньорство, включващо укрепен трансатлантически пазар между ЕС и САЩ, който да обхваща инвестициите, интелектуалната собственост, иновациите, обществените поръчки и връзката между търговията и сигурността; призовава и двамата партньори да започнат преговори за ефективно Споразумение за регулаторно сътрудничество, включващо общи методологии, мерки за намаляване на бъдещите регулаторни различия, задължения за ангажиране на регулаторни агенции и мерки за ангажиране на промишлени отрасли, синдикати и групи потребители; приканва законодателните органи от двете страни да бъдат системно включени в преговорите;

22.  Настоява, че преговорите за безпрепятствен трансатлантически пазар не трябва да водят до вертикална хармонизация на социалните, екологични и здравни стандарти, и че трябва да се запази автономията и целостта на политиката на ЕС по отношение на конкуренцията и нейните правила за защита на обществените услуги и културното многообразие;

23.  Изразява загриженост относно потенциално опасното въздействие, което би имало нарастването на федералния търговски дефицит на САЩ върху световната икономика и върху стабилността на международните валутни пазари; горещо насърчава партньорите да се ангажират да избягват прекомерни дефицити, които изострят международните несъответствия;

24.  Приветства решението на Германското председателство на Г8 да постави на дневен ред въпроса за регулирането на международния капиталов пазар за следващата среща на високо равнище на Г8; изразява загриженост, че САЩ едностранно обявиха нови принципи за фондовете с частен капитал, които се основават на незадължителни мерки за прозрачност; иска от Комисията да гарантира на предприятията равностойни права на собственост на територията на двете страни; изразява силна увереност, че трябва да се започне диалог за застрахователните фондове и частните капиталови фондове, с оглед на системния риск, който представляват техните дейности, и на засилващия се дебат за техните по-широки социални и икономически последици; отправя към Комисията питане какво ще направи тя по този въпрос, като се има предвид, че САЩ в момента изготвят своите предложения; припомня, че две трети от застрахователните фондове и частните капиталови фондове са регистрирани в офшорни центрове и следователно изисква да се разгледат данъчните им последици;

25.  Подчертава необходимостта от сближаване на надзорните практики по отношение на трансатлантическото консолидиране на фондовите борси; следователно, повторно отправя искане за засилване на Регулаторния диалог за финансовите пазари посредством двегодишен преглед на политиката по отношение на трансатлантическите финансови услуги, преди и след всяка годишна среща на високо равнище ЕС-САЩ; приканва настоятелно срещата на високо равнище ЕС-САЩ да постигне съгласие за взаимно признаване на счетоводните стандарти, което да се основава на надежден регулаторен надзор; изтъква необходимостта САЩ да приложат Споразумението Базел ІІ относно капиталовите изисквания, а Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ да признае Международните стандарти за финансова отчетност; напомня със съжаление необходимостта презастрахователите от ЕС в САЩ да обезпечават напълно рисковете, като по този начин се изправят срещу особено дискриминиращи правила на САЩ; затова призовава срещата на високо равнище ЕС-САЩ да съгласува по-нататъшно трансатлантическо признаване и еднообразни изисквания за платежоспособност и отчетност; изисква от Комисията да гарантира, че трансатлантическите сливания и/или изкупувания на фондови борси и други финансови институции няма да доведат, пряко или косвено, до едностранно налагане на ЕС на законови и подзаконови актове или надзорни практики от САЩ;

26.   Призовава двете страни да доведат Работната програма на СТО от Доха до успешно приключване с пълно зачитане на измерението й, свързано с развитието; приканва, следователно, ЕС и САЩ да декларират на срещата на високо равнище за 2007 г. своя пълен ангажимент да работят за положително развитие до лятото на 2007 г.; и, в допълнение към пазарния им достъп и цели по отношение на услугите, да се споразумеят за единен подход за насърчаване на приложими основни стандарти на МОТ в СТО и в двустранните търговски споразумения; да заявят отново ангажимента си към такива форми на вътрешно подпомагане за селското стопанство, които много слабо, или почти никак не влияят върху търговията, заедно с обща стратегия за кръстосано спазване, биогорива, благосъстояние на животните и птичия грип; и да подчертаят необходимостта от споразумение между ЕС и САЩ за виното;

27.  Иска от Съвета и Комисията да обсъдят с трансатлантическите партньори как да се осъществи напредък по въпроса за достъпа на развиващите се страни до лекарства, и да се противопоставят решително на инициативата на САЩ да включат във всички двустранни споразумения, по които преговарят със развиващи се страни, клаузи, с които тези страни се отказват от използване на разпоредбата на Споразумението от Доха, която им позволява да произвеждат и внасят генерични лекарства, необходими за решаване на сериозни проблеми на общественото здраве (СПИН, туберкулоза и т.н.); независимо от това изразява загриженост, че намерението на Конгреса да разреши паралелния внос на лекарства от държавите-членки на ЕС може да създаде пречки пред тяхната наличност за пациентите в ЕС и да благоприятства фалшификацията на лекарства; следователно иска ЕС да повдигне този въпрос на следващата среща на високо равнище;

28.  Счита, че ЕС и САЩ, които представляват 38% от световното енергийно потребление, следва да поемат предизвикателството чрез съвместни усилия за разработване на алтернативно производство на енергия и енергийна ефективност; следователно призовава и двамата партньори да засилят своето сътрудничество в областта на енергетиката, енергийната безопасност и екологична устойчивост, да създадат стабилен и предвидим световен енергиен пазар, основан на пазарни правила, и да целят включване на разпоредби за търговията с енергия в споразуменията в СТО;

29.  Настоява, в този контекст, на специфичната отговорност на развитите страни да поемат предизвикателството в намаляването на емисиите; приканва САЩ да преразгледат своята позиция по отношение на ратифицирането на Протокола от Киото; призовава също така САЩ да вземат решителни мерки на местно равнище, които да водят до абсолютно намаляване на емисиите и да играят активна роля в бъдещите международни преговори с оглед да участват в бъдещия режим относно климатичните промени; приветства регионалните инициативи за ограничаване и търговия с емисии в САЩ и дейността на щатско равнище, водеща до намаляване на емисиите от парникови газове; приканва администрацията на САЩ, Комисията, Съвета и държавите-членки спешно да приемат ефективни мерки за намаляване на отражението на авиацията в климатичните промени; приканва въпросът за климатичните промени да бъде редовно повдиган на равнище междупарламентарни делегации и в рамките на Трансатлантическия законодателен диалог;

30.  Очаква срещата на високо равнище да подготви почвата за постигане на споразумение на срещата на високо равнище на Г8 през м. юни за последващ Протокола от Киото режим за емисиите, който би включил САЩ и ключовите икономики в процес на развитие, като тези на Китай, Бразилия, Индия, Мексико, Южна Африка и Индонезия, както и, наред с другото, ефективна система за търговия с въглеродни емисии и насърчаване на нови технологии;

31.   Приветства Съвместната стратегия за действия на ЕС и САЩ за прилагане на правата на интелектуална собственост, приета на срещата на високо равнище през 2006 г.; препоръчва преразглеждане на процеса на патентната реформа и в двете страни;

32.  Повторно отправя своето искане към Комисията(1) да разследва неотложно факта, че европейски компании и отрасли, в частност американски клонове на европейски банки, застрахователни компании, институти за социално осигуряване и доставчици на телекомуникационни услуги, които развиват в САЩ дейности , които не са включени в обхвата на Споразумението в сферата на сигурността "Safe Harbour", могат да бъдат принуждавани да предоставят лични данни на американските власти;

33.  Насърчава администрацията на САЩ и председателството и Комисията на ЕС на срещата на високо равнище да подпишат споразумението за въздушен транспорт от 2 март 2007 г., постигнато между администрацията на САЩ и Комисията на ЕС, като първоетапно споразумение за ново сътрудничество между САЩ и ЕС в изключително важната област на трансатлантическата авиация; изразява надежда, че САЩ ще ратифицират скоро това споразумение и насърчава и двете страни да започнат преговори за второетапно споразумение при първа възможност;

34.  Призовава европейските и американските партньори да отчитат в икономическите си връзки ролята и специалните елементи на културния и образователния сектор;

Институционална рамка и роля на Парламента

35.  Подчертава, че единствено по-широката ангажираност на Конгреса, на Европейския парламент и на националните парламенти на всички нива ще създаде условията за истинско ускоряване на целия процес, и че съществуващият междупарламентарен обмен следва поетапно да се превърне във фактическа "Трансатлантическа асамблея";

36.  Призовава срещата на високо равнище ЕС-САЩ да подкрепи парламентарното измерение на трансатлантическото партньорство, да укрепи ролята на законодателните органи в диалога между Комисията на ЕС и администрацията на САЩ и да ангажира по-отблизо гражданското общество от двете страни на Атлантическия океан;

37.  Подчертава ангажимента си да продължава да допринася за силата и стабилността на трансатлантическото партньорство посредством ангажираността си в Трансатлантическия законодателен диалог; подкрепя усилието за установяване на законодателна система за ранно предупреждение между Европейския парламент и Конгреса на САЩ;

38.  Призовава Срещата на високо равнище ЕС-САЩ да се споразумее за съответно равнище на парламентарно участие в срещите на високо равнище ЕС-САЩ и приканва към провеждане на среща между Трансатлантическия законодателен диалог и Групата на равнище старши служители, които преди всяка среща на високо равнище да обменят възгледи относно напредъка на работната програма и подготовката на срещата на високо равнище; отново изтъква необходимостта от създаване на стабилна институционална парламентарна рамка;

39.  Изисква от Комисията да обсъжда със съответните комисии на ЕП своята преговорна стратегия, преди да се ангажира в преговори със своите колеги от САЩ, когато тези преговори касаят законодателни въпроси;

40.   Приканва съответната своя комисия да използва бюджета за 2007 г., за да предвиди необходимите средства за създаване на постоянна длъжност на служител на Европейския парламент във Вашингтон, който да гарантира правилното институционализиране на собствените дейности на Парламента и да позволява подобрена връзка между ЕП и Конгреса на САЩ;

41.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, парламентите на държавите-членки и на президента и Конгреса на Съединените американски щати.

(1) Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2007 г. относно SWIFT, споразумението относно системата за регистрация на пътници (PNR) и трансатлантическия диалог по тези въпроси, P6_TA-PROV(2007)0039

Правна информация - Политика за поверителност