Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B6-0149/2007

Předložené texty :

RC-B6-0149/2007

Rozpravy :

PV 25/04/2007 - 2
CRE 25/04/2007 - 2

Hlasování :

PV 25/04/2007 - 11.13
CRE 25/04/2007 - 11.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PDF 137kWORD 107k
24. 4. 2007
PE 387.119v01-00}
PE 387.121v01-00}
PE 387.124v01-00}
PE 387.126v01-00} RC1
 
B6‑0149/2007}
B6‑0151/2007}
B6‑0154/2007}
B6‑0156/2007} RC1
který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předložili poslanci
   Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Stefano Zappalà, Bogdan Klich, Antonio Tajani, Jas Gawronski, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski a Malcolm Harbour za skupinu PPE-DE
   Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda a Erika Mann za skupinu PSE
   Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė a Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE
   Konrad Szymański, Adam Bielan a Michał Tomasz Kamiński za skupinu UEN
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami:
   UEN (B6‑0149/2007)
   PSE (B6‑0151/2007)
   ALDE (B6‑0154/2007)
   PPE-DE (B6‑0156/2007)
o o transatlantických vztazích

Usnesení Evropského parlamentu o transatlantických vztazích 

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o transatlantických vztazích, a zejména na svá dvě usnesení ze dne 1. června 2006 o zlepšení vzájemných vztahů mezi EU a USA v rámci Dohody o transatlantickém partnerství a o transatlantických hospodářských vztazích mezi EU a USA,

–  s ohledem na prohlášení EU a USA o boji proti terorismu a o posílení vzájemné spolupráce v oblasti nešíření jaderných zbraní a boje proti němu ze dne 26. června 2004 a 20. června 2005,

–  s ohledem na výsledky schůzky EU a USA na vrcholné úrovni konané ve Vídni dne 21. června 2006,

–  s ohledem na nadcházející summit EU a USA, který se bude konat dne 30. dubna 2007 ve Washingtonu,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že partnerství mezi Evropskou unií a Spojenými státy, které vychází ze společných hodnot svobody, demokracie, právního státu a dodržování lidských práv, je jádrem bezpečnosti a stability v evropsko-atlantické oblasti,

B.  vzhledem k tomu, že v souvislosti s bojem proti mezinárodního terorismu je nutno zdůraznit, jak velký význam má bezpodmínečné dodržování mezinárodního práva a smluv týkajících se lidských práv a základních svobod,

C.  vzhledem k tomu, že přetrvávající situace na základně Guantánamo a program CIA týkající se utajovaného zadržování vytvářejí napětí v transatlantických vztazích, protože EU nemůže souhlasit s těmito právními a soudními nesrovnalostmi, které poškozují základní hodnoty právního státu,

D.  vzhledem k tomu, že politický a hospodářský systém prochází mnoha změnami, které s sebou přinášejí významné politické a ekonomické výzvy a představují závažné bezpečnostní, sociální a environmentální hrozby,

E.  vzhledem k tomu, že současná situace na Středním východě vyžaduje úzkou spolupráci mezi EU a USA v rámci „čtyřky“ a spolupráci s Ligou arabských států s cílem dosáhnout v této oblasti větší stability prosazováním míru, demokracie a dodržování lidských práv,

F.  vzhledem k tomu, že pevné, funkční partnerství mezi EU a USA je nezbytným předpokladem pro uzpůsobení globálního rozvoje tak, aby odpovídal zájmům vyplývajícím ze sdílených hodnot, a to na základě účinného multilateralismu a mezinárodních právních předpisů; vzhledem k tomu, že silné a jednotné partnerství je nezbytné k tomu, aby partneři dosáhli tohoto cíle,

G.  vzhledem k tomu, že USA nejsou stále ochotny rozšířit působnost programu pro bezvízový styk a nadále jednostranně požadují víza od občanů jedenácti nových členských států EU, čímž narušují transatlantické vazby a dále udržují nerovnost mezi občany EU,

H.  vzhledem k tomu, že transatlantický trh jako největší bilaterální obchodní a investiční vztah na světě vytváří pracovní příležitosti pro přibližně 14 milionů lidí v EU a USA, podílí se ze 40 % na světovém obchodě a zůstává motorem světové ekonomiky,

I.  vzhledem k tomu, že s ohledem na svou úlohu ve světové ekonomice mají transatlantičtí partneři společnou odpovědnost za formování globálního rozvoje a řízení v zájmu společných hodnot prostřednictvím účinného multilateralismu, aby došlo k rovnoměrnějšímu sdílení prosperity a úspěšnému řešení globálních problémů, jako je bezpečnost, globální hospodářské řízení, životní prostředí a snižování chudoby,

J.  vzhledem k tomu, že transatlantické vztahy hospodářské spolupráce jsou v zájmu EU i USA a že rozvoj transatlantického trhu vyžaduje důsledné politické vedení, podporuje proto německé předsednictví v jeho snaze o dosažení skutečného pokroku v podstatném zvýšení spolupráce v oblasti legislativy na nadcházejícím summitu,

K.  vzhledem k tomu, že v prosinci 2006 americký Senát jednomyslně schválil usnesení vyzývající oba transatlantické partnery, aby společně usilovali o posílení transatlantického trhu a aby se na summitu EU a USA v roce 2007 dohodli na stanovení termínu pro dokončení transatlantického trhu, a prokázali tak svou schopnost vést,

L.  vzhledem k tomu, že jedním z hlavních prvků vztahů mezi EU a USA jsou finanční služby a že další rozvoj spolupráce, sbližování předpisů a vytvoření rovných podmínek mezi USA a EU při regulaci finančních služeb je v oboustranném zájmu,

Politika, bezpečnost a lidská práva

1.  velmi vítá zlepšení vztahů mezi EU a USA na rovném základě; věří, že toto pozitivní pozadí nabízí možnosti pro úzkou spolupráci EU a USA v celé řadě politických výzev v oblastech společného zájmu; zejména ve společném přístupu k západnímu Balkánu, oblasti jižního Kavkazu, střední Asii, Blízkému východu, Afghánistánu, oblasti Středomoří, Latinské Americe a Africe;

2.  vyzývá Radu a vládu USA, aby se v rámci blízkovýchodní „čtyřky“ více snažily napomáhat jednání mezi Izraelci a Palestinci o celkovém mírovém řešení založeném na dvou bezpečných a životaschopných státech; podporuje výzvu „čtyřky“, aby mezinárodní společenství nadále poskytovalo pomoc palestinskému lidu; zastává názor, že by mělo být vynaloženo veškeré úsilí o stabilizaci situace v Libanonu; vítá oživení plánu přijatého Ligou arabských států na summitu Rijádu; vítá vytvoření palestinské vlády národní jednoty a vyzývá oba transatlantické partnery, aby s ní vedli konstruktivní dialog s přihlédnutím k postoji, který zaujala Rada,

3.  vítá nedávné návštěvy vysoce postavených amerických a evropských politiků v Damašku; vyzývá EU a USA, aby společně podnikly kroky, kterými vyzkouší bezpodmínečnou ochotu Sýrie obnovit jednání s Izraelem a konstruktivně spolupracovat s mezinárodním společenstvím;

4.  vítá úzkou spolupráci EU a USA v otázce íránského jaderného programu a vyzývá oba partnery, aby nadále spolupracovali na posílení MAAE a vytváření komplexního systému mezinárodních dohod o nešíření zbraní hromadného ničení, jehož cílem bude společnými silami posílit smlouvu o nešíření jako klíčový prvek boje proti šíření jaderných zbraní;

5.  lituje, že Írán oznámil svůj záměr začít s obohacování uranu v průmyslovém rozsahu; takový krok Íránu by byl v přímém rozporu s opakovanými požadavky správní rady MAAE a se závaznými výzvami Rady bezpečnosti OSN v rezolucích č. 1737 a 1747, aby Írán zastavil všechny činnosti související s obohacováním uranu;

6.  je přesvědčen, že boj proti terorismu a šíření zbraní hromadného ničení zůstává pro oba partnery největším úkolem v oblasti bezpečnosti; zdůrazňuje proto, že je třeba, aby obě strany prohlubovaly spolupráci v této oblasti a podporovaly úlohu, kterou musí hrát OSN při řešení obou těchto problémů;

7.  je přesvědčen, že je nezbytné stanovit ve spolupráci s USA společný a sdílený rámec pro ochranu nezbytných záruk nutných pro zvláštní partnerství mezi EU a USA v boji proti terorismu, který by se rovněž mohl zabývat všemi aspekty volného pohybu osob mezi EU a USA; domnívá se, že v této souvislosti by měly být posíleny kontakty mezi Parlamentem a Kongresem;

8.  uznává, že sdílení údajů a informací je cenným nástrojem mezinárodního boje s terorismem a souvisejícími zločiny, zdůrazňuje však, že pevné záruky týkající se ochrany údajů by umožnily sdílení údajů a současně by zajistily ochranu soukromí a že sdílení údajů by v každém případě podléhalo jedné nebo více mezinárodním dohodám s podobnou strukturou, jakou má dohoda mezi EU a USA o soudní spolupráci v trestních věcech a vydávání, která se nyní projednává v Kongresu;

9.  velmi lituje, že dohody ve věci PNR, SWIFT a existence automatizovaného systému cíleného výběru Spojených států (ATS) vedou k situaci právní nejistoty v otázce nezbytných záruk týkajících se ochrany údajů v oblasti sdílení informací a jejich převodu mezi EU a USA za účelem zajištění veřejné bezpečnosti a zejména předcházení terorismu a boje proti němu; zdůrazňuje, že v nutných případech by údaje měly být vyměňovány v souladu s existující dohodou o vzájemné právní pomoci a vydávání mezi EU a USA a v souladu s právními předpisy o ochraně údajů ES a EU; domnívá se, že sdílení osobních údajů musí být prováděno na řádném právním základě spojeném s jasnými pravidly a podmínkami a musí zajistit odpovídající ochranu soukromí a občanských svobod jednotlivých občanů;

10.  vyzývá USA a všechny ostatní země, které uplatňují vízový režim vůči vybraným členským státům EU, aby okamžitě zrušily vízovou povinnost a aby se všemi občany členských států EU zacházely stejně; lituje toho, že byla do navrhovaných změn v rámci programu USA pro bezvízový styk zahrnuta dodatečná „doložka o sdílení údajů“ (doložka PNR);

11.  upozorňuje, že mnohá opatření obsažená v legislativním návrhu „zákona o zvýšení bezpečnosti Spojených států z roku 2007” budou mít po schválení Kongresem Spojených států přímý dopad na země EU, zejména v oblasti policejní a soudní spolupráce v boji proti terorismu a při ochraně základních práv a záruk;

12.  vítá závazek místopředsedy Frattiniho vytvořit rámec euroatlantické spolupráce v boji proti mezinárodnímu terorismu obsahující harmonizovaná pravidla o ochraně lidských práv a základních svobod; žádá Komisi, aby v tomto úsilí pokračovala a plně do této iniciativy zapojila Evropský parlament;

13.  vítá nově vytvořenou pracovní skupinu na vysoké úrovni složenou ze zástupců Komise, Rady a vládních zástupců USA z ministerstva spravedlnosti a vnitřní bezpečnosti, která tvoří politický rámec pro dialog mezi EU a USA o bezpečnostních otázkách;

14.  připomíná usnesení přijatá Parlamentem, která požadují uzavření věznice Guantánamo Bay; vyzývá Radu a Komisi, aby naléhaly na vládu USA, aby nalezla mechanismus, který usnadní obvinění nebo propuštění zadržovaných osob v souladu s mezinárodními právními předpisy; je znepokojen tím, že již samotná existence věznice Guantánamo Bay i nadále vysílá velmi negativní signály o tom, jakým způsobem je boj proti terorismu veden; naléhavě vyzývá Radu, aby vydala jasné a účinné prohlášení, v němž vyzve vládu USA k ukončení mimořádného zatýkání a vydávání vězňů a v němž ji požádá o vyjasnění informací ohledně existence údajných tajných vězeňských zařízení mimo území USA;

15.  znovu opakuje názor, že NATO, která zůstává významným poutem mezi mnoha evropskými zeměmi a USA a garantem evropské bezpečnosti, by měla rozvíjet svůj potenciál transatlantického fóra pro politický dialog v rámci skutečného partnerství rovných stran;

16.  vítá úzkou spolupráci mezi USA a EU v otázce jednání o statusu Kosova a zdůrazňuje potřebu nalézt pro jeho budoucí status vyvážený a životaschopný výsledek; vyzývá oba partnery, aby využili summitu v dubnu 2007 k potvrzení své shody v otázce Athissariho plánu a aby pokračovali v dialogu se všemi zúčastněnými stranami; doporučuje v tomto směru užší vztah mezi NATO a EU v otázce bezpečnosti, zejména s ohledem na situaci v Kosovu, kde EU převezme vedení od Prozatímní správní mise OSN, přičemž v této oblasti setrvá 16 000 jednotek NATO; domnívá se, že silnější partnerství mezi EU a USA tento vztah spíše posílí, než ohrozí.

17.  vyzývá USA, aby zdvojnásobily své úsilí při konzultacích a podávání vysvětlení týkajících se jejich plánovaného systému raketové obrany v rámci NATO, aby Aliance a Evropa mohly i nadále vystupovat jednotně, čelit zahraničnímu tlaku a vyvarovat se rozporů v oblastech s odlišnou bezpečností; zdůrazňuje, že je důležité tento systém konzultovat v rámci Rady NATO–Rusko; zdůrazňuje, že by tento systém měl být koordinován se systémem protiraketové obrany NATO (TBMD) a měl by s ním být interoperabilní;

18.  vyzývá předsednictví EU a vládu USA, aby upozornily prezidenta Světové banky Paula Wolfowitze, že by jeho odstoupení z funkce bylo vítaným krokem k ukončení oslabování protikorupční politiky této banky;

Ekonomické a obchodní otázky

19.  zdůrazňuje, že by během transatlantického summitu ve Washingtonu, který se uskuteční dne 30. dubna 2007, měly transatlantické vztahy získat nový impuls prostřednictvím aktualizace nové transatlantické agendy;

20.  pevně podporuje iniciativu německého předsednictví Evropské rady zahájit nové transatlantické hospodářské partnerství zahrnující plán pro dosažení volného transatlantického trhu, které by mělo posílit pozici obou partnerů ve světové hospodářské soutěži a umožnit jim lépe využívat potenciál svých hospodářství, aniž by byla ohrožena mnohostranná obchodní jednání, včetně kola jednání z Dohá;

21.  vyzývá předsedy Evropské rady a Evropské komise a prezidenta Spojených států amerických, aby u příležitosti summitu EU a USA, který se bude konat v dubnu 2007, zahájili jednání o nové dohodě o transatlantickém partnerství, jež by zahrnovala posílený transatlantický trh mezi EU a USA a pokrývala investice, duševní vlastnictví, inovace, veřejné zakázky a vztahy mezi obchodem a bezpečností; vyzývá oba partnery, aby zahájili jednání o dohodě o spolupráci v oblasti právních předpisů, jež by zahrnovala společnou metodologii, opatření pro minimalizaci budoucích odchylek v právních předpisech, závazky pro zapojení regulačních orgánů a opatření pro zapojení průmyslových odvětví, odborových organizací a sdružení spotřebitelů; naléhavě žádá, aby byli do jednání systematicky zapojováni zákonodárci na obou stranách;

22.  trvá na tom, že jednání o volném transatlantickém trhu nesmí vést k sestupné harmonizaci sociálních, ekologických a zdravotnických norem a musí zachovat autonomii a integritu politiky EU v oblasti hospodářské soutěže a její pravidla pro ochranu veřejných služeb a kulturní rozmanitosti;

23.  je znepokojen možným nebezpečným dopadem rostoucího schodku federálního běžného účtu USA na globální ekonomiku a stabilitu mezinárodních měnových trhů; rozhodně vybízí oba partnery, aby se zavázali předcházet nadměrným schodkům, které zhoršují mezinárodní nerovnováhu;

24.  vítá rozhodnutí německého předsednictví G8 zařadit na program příštího summitu G8 problém regulace mezinárodního kapitálového trhu; vyjadřuje znepokojení nad tím, že USA jednostranně vyhlásily nové zásady pro zdroje soukromého kapitálu, jež se zakládají na nezávazných opatřeních v oblasti transparentnosti; žádá Komisi, aby zajistila rovná vlastnická práva pro podniky na území obou partnerských stran; je pevně přesvědčen, že by měl být otevřen dialog o zajišťovacích fondech a soukromých kapitálových fondech s ohledem na systémové riziko, které jejich činnosti představují, a rostoucí debatu o jejich širších hospodářských a sociálních dopadech; klade Komisi otázku, co v této souvislosti učiní s ohledem na skutečnost, že USA připravují návrhy v této oblasti; připomíná, že dvě třetiny zajišťovacích a soukromých kapitálových fondů mají svůj základ v offshore centrech, a požaduje tedy, aby byly prozkoumány jejich daňové dopady;

25.  zdůrazňuje význam konvergence v oblasti dohledu s ohledem na transatlantickou konsolidaci burz; opakovaně proto zdůrazňuje svou žádost o posílení dialogu o regulaci transatlantického finančního trhu prostřednictvím hodnocení politiky transatlantických finančních služeb, které je prováděno každé dva roky, před a po každoročním summitu EU-USA; naléhá na summit USA-EU, aby se dohodl na vzájemném uznávání účetních standardů, založeném na spolehlivém regulačním dohledu; zdůrazňuje význam provádění dohody Basilej II o kapitálových požadavcích ze strany orgánů USA a rovněž uznání Mezinárodních standardů účetního výkaznictví Komisí pro burzu a cenné papíry (SEC); opakovaně s lítostí zdůrazňuje potřebu zajistitelů EU v USA, aby plně zajišťovali rizika a čelili vysoce diskriminačním státním pravidlům; vyzývá proto summit USA-EU, aby se dohodl na dalším transatlantickém vzájemném uznávání a sjednotil požadavky solventnosti a podávání zpráv; žádá Komisi, aby zajistila, že transatlantická spojení a/nebo nákup burz a dalších finančních institucí nepovedou přímo či nepřímo k jednostrannému podřízení EU právním předpisům, nařízením či pravidlům dohledu USA;

26.  vyzývá obě strany, aby při plném respektování rozvoje úspěšně dokončily rozvojový program WTO z Dohá; naléhá proto na EU a USA, aby na summitu v roce 2007 oznámily své pevné odhodlání k dosažení pozitivního zlomu do léta 2007; a aby se kromě cílů přístupu na trhy a ke službám dohodly na společném přístupu k podporování vykonatelných základních pracovních norem MOP ve WTO a ve dvoustranných obchodních dohodách, aby potvrdily svůj závazek s ohledem na opatření kategorie „Green Box“ v zemědělství a na společnou strategii v oblasti křížové podmíněnosti, biopaliv, životních podmínek zvířat, zdraví zvířat a ptačí chřipky; a aby zdůraznily význam dohody EU-USA o víně;

27.  žádá Radu a Komisi, aby projednaly s transatlantickými partnery, jak mají pokročit v záležitosti přístupu rozvojových zemí k lékům, a aby se ostře ohradily proti iniciativě USA zahrnout do veškerých bilaterálních dohod sjednaných s rozvojovými zeměmi doložky, na jejichž základě se tyto země vzdávají práva používat ustanovení prohlášení z Dohá o Dohodě TRIPS, které jim umožňuje vyrábět a dovážet generické léky potřebné k řešení hlavních problémů veřejného zdraví (AIDS, tuberkulóza atd.); je nicméně znepokojen, že by záměr Kongresu povolit paralelní dovoz léků z členských států EU mohl vytvořit překážky pro jejich dostupnost pro pacienty v EU a podporovat jejich padělání; žádá proto EU, aby na toto téma na příštím summitu upozornila;

28.  domnívá se, že EU a USA se v důsledku toho, že představují 38 % světové spotřeby energie, musí se ujmout vedoucí úlohy a společnými silami vyvinout prostředky pro výrobu alternativní energie a energetickou účinnost; vyzývá tudíž oba partnery, aby posílili vzájemnou spolupráci v oblasti energetiky, zajištění energie a environmentální udržitelnosti, aby usilovali o vytvoření stálého a předvídatelného světového trhu s energií založeného na tržních pravidlech a aby se snažili o začlenění ustanovení týkajících se obchodu s energií do předpisů WTO;

29.  v tomto ohledu trvá na konkrétní povinnosti průmyslových zemí přijmout při snižování emisí vedoucí úlohu; naléhavě vyzývá USA, aby přehodnotily své stanovisko k ratifikaci Kjótského protokolu; dále vyzývá USA, aby přijaly přísná domácí opatření, jež povedou k absolutnímu snížení emisí, a aby hrály aktivní úlohu v rámci budoucích mezinárodních jednání s cílem zapojit se do budoucího režimu řešení klimatických změn; vítá regionální iniciativy v USA na snižování emisí zavedením obchodování s emisemi CO2 a činnosti na úrovni jednotlivých států, jež vedou ke snížení emisí skleníkových plynů; naléhavě vyzývá vládu USA, Komisi, Radu a členské státy, aby co nejdříve přijaly účinná opatření ke snížení dopadu letecké dopravy na klimatické změny; vyzývá, aby byla otázka změny klimatu pravidelně projednávána na úrovni meziparlamentních delegací a v rámci transatlantického legislativního dialogu;

30.  očekává, že schůzka na nejvyšší úrovni připraví půdu pro dohodu, která má být uzavřena v červnu na vrcholné schůzce zemí G8 a má v návaznosti na Kjótský protokol zavést režim emisí, jenž by se vztahoval na USA a klíčové rychle se rozvíjející ekonomiky, jako je Čína, Brazílie, Indie, Mexiko, Jihoafrická republika a Indonésie, a který by obsahoval mimo jiné také účinný systém obchodování s emisemi oxidu uhličitého a podporoval nové technologie;

31.  vítá společnou strategii společné akce EU-USA pro prosazování práv duševního vlastnictví přijatou na summitu EU-USA v roce 2006; doporučuje oběma partnerům, aby se zapojili do přezkoumání procesu patentové reformy;

32.  znovu žádá Komisi(1), aby neodkladně prošetřila skutečnost, že společnosti a odvětví EU působící v USA a na které se nevztahuje dohoda o „bezpečném uchovávání údajů“, zejména americké pobočky evropských bank, pojišťovacích společností, institucí sociálního zabezpečení a poskytovatelů telekomunikačních služeb, mohou být v současnosti nuceny poskytovat americkým úřadům osobní údaje;

33.  vybízí vládu USA a předsednictví EU a Evropskou komisi, aby na schůzce na nejvyšší úrovni podepsaly dohodu mezi vládou USA a Evropskou komisí ze dne 2. března 2007 o letecké dopravě, která je dohodou pro první fázi nové spolupráce mezi USA a EU ve velmi důležité oblasti transatlantické letecké dopravy; věří, že USA brzy ratifikují tuto dohodu a vyzývá obě strany, aby začaly co nejdříve jednat o dohodě pro druhou fázi;

34.  vyzývá evropské a americké partnery, aby v rámci svých hospodářských vztahů zohlednili úlohu kultury a školství a jejich zvláštní rysy;

Institucionální rámec a role Parlamentu

35.  zdůrazňuje, že pouze širší zapojení na všech úrovních Kongresu, Evropského parlamentu a národních parlamentů umožní skutečně posílit celý proces a že stávající meziparlamentní výměna by měla být postupně přeměněna na skutečné „transatlantické shromáždění“;

36.  vyzývá, aby summit EU a USA podpořil parlamentní rozměr transatlantického partnerství a posílil úlohu zákonodárce v rámci dialogu mezi Evropskou komisí a vládou USA, a aby také více zapojil občanskou společnost z obou stran Atlantiku;

37.  zdůrazňuje svůj závazek nadále přispívat k upevnění a stabilitě transatlantického partnerství účastí v Transatlantickém dialogu zákonodárců; podporuje úsilí vytvořit legislativní systém včasného varování mezi Evropským parlamentem a Kongresem USA;

38.  naléhá na summit EU-USA, aby se dohodl na odpovídající úrovni parlamentní účasti na summitech EU-USA a vyzývá k setkání před každým summitem mezi Transatlantickým dialogem zákonodárců (TLD) a „skupinou na nejvyšší úrovni”, aby došlo k výměně názorů o pokroku v rámci pracovního programu a přípravy summitu; znovu opakuje potřebu vytvoření stabilního institucionálního parlamentního rámce;

39.  žádá Komisi, aby s příslušnými výbory EP projednala svou strategii pro vyjednávání před vlastním zapojením do jednání se svými americkými protějšky, když se tato jednání zabývají otázkami legislativní úpravy;

40.  vyzývá svůj příslušný výbor, aby využil rozpočtu pro rok 2007 k poskytnutí nezbytných prostředků pro vytvoření trvalého pracovního místa úředníka Evropského parlamentu ve Washingtonu, který by zajistil řádnou institucionalizaci vlastní činnosti Parlamentu a umožnil lepší spojení mezi EP a Kongresem Spojených států;

41.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům členských států, prezidentovi a Kongresu Spojených států..

(1)   Usnesení Evropského parlamentu o SWIFT, dohodě o PNR a transatlantickém dialogu na tato témata, P6_TA-PROV(2007)0039.

Právní upozornění - Ochrana soukromí