Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B6-0149/2007

Esitatud tekstid :

RC-B6-0149/2007

Arutelud :

PV 25/04/2007 - 2
CRE 25/04/2007 - 2

Hääletused :

PV 25/04/2007 - 11.13
CRE 25/04/2007 - 11.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 137kWORD 75k
24.4.2007
PE 387.119v01-00}
PE 387.121v01-00}
PE 387.124v01-00}
PE 387.126v01-00} RC1
 
B6‑0149/2007}
B6‑0151/2007}
B6‑0154/2007}
B6‑0156/2007} RC1
Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
   Joseph Daul, Ignacio Salafranca, Elmar Brok, Charles Tannock, Stefano Zappala, Bogdan Klich, Antonio Tajani, Jas Gawronski, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski ja Malcolm Harbour fraktsiooni PPE-DE nimel,
   Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda ja Erika Mann fraktsiooni PSE nimel,
   Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė ja Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel,
   Konrad Szymański, Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński fraktsiooni UEN nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
   UEN (B6‑0149/2007)
   PSE (B6‑0151/2007)
   ALDE (B6‑0154/2007)
   PPE-DE (B6‑0156/2007)
Atlandi-ülesed suhted

Euroopa Parlamendi resolutsioon Atlandi-üleste suhete kohta 

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Atlandi-üleste suhete kohta, eriti kahte 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni ELi ja USA suhete parandamise kohta Atlandi-ülese partnerluslepingu raames ning ELi ja USA Atlandi-üleste majandussuhete kohta;

–  võttes arvesse ELi ja USA 26. juuni 2004. aasta ja 20. juuni 2005. aasta deklaratsioone terrorismivastase võitluse ning vastastikuse koostöö tugevdamise kohta tuumarelva leviku tõkestamisel ja terrorismi vastu võitlemisel;

–  võttes arvesse 21. juunil 2006. aastal Viinis toimunud ELi-USA tippkohtumist;

–  võttes arvesse eesseisvat ELi ja USA tippkohtumist, mis toimub 30. aprillil 2007. aastal Washingtonis;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.  arvestades, et Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide partnerlus, mis põhineb vabaduse, demokraatia, inimõiguste austamise ja õigusriigi põhimõtete ühistel väärtustel, on Euroopa-Atlandi piirkonna julgeoleku ja stabiilsuse nurgakivi;

B.  arvestades, et võitluses rahvusvahelise terrorismiga on vajalik rõhutada, kui tähtis on täielikult austada inimõiguste ja põhivabadustega seotud rahvusvahelist õigust ja rahvusvahelisi lepinguid;

C.  arvestades, et Guantánamo Bays jätkuv olukord ja LKA salajane kinnipidamisprogramm tekitavad Atlandi-ülestes suhetes pingeid, sest EL ei saa aktsepteerida neid õiguslikke eeskirjade eiramisi, mis õõnestavad õigusriigi kõige põhjapanevamaid väärtusi;

D.  arvestades, et maailma poliitilises ja majanduskorras toimuvad praegu suured muudatused, mis toovad kaasa olulised poliitilised ja majanduslikud väljakutsed ning tõsise ohu julgeoleku-, sotsiaal- ja keskkonnavaldkonnas;

E.  arvestades, et praegune olukord Lähis-Idas nõuab tihedat koostööd ELi ja USA vahel neliku raames ning Araabia Liigaga, et muuta piirkond stabiilsemaks, edendades rahu, demokraatiat ja inimõiguste austamist;

F.  arvestades, et ELi ja USA vaheline tugev ja toimiv partnerlus on tähtis vahend, et kujundada ülemaailmset arengut ühiste väärtuste huvides ning tõhusa mitmepoolsuse ja rahvusvahelise õiguse alusel; arvestades, et selle eesmärgi saavutamiseks vajavad partnerid tugevat ja järjekindlat poliitilist juhtimist;

G.  arvestades, et USA ei soovi endiselt viisanõudest loobumise programmi laiendada ja jätkab ühepoolselt viisade nõudmist üheteistkümne ELi liikmesriigi ja samuti Kreeka kodanikelt, takistades seega Atlandi-üleseid sidemeid ja tekitades ELi kodanike seas ebavõrdsust;

H.  arvestades, et Atlandi-ülene turg on maailma suurim kahepoolne kaubandus- ja investeerimissuhe, mis annab ELis ja USAs tööd 14 miljonile inimesele, annab 40% maailma kaubandusest ja on endiselt maailmamajanduse mootor;

I.  arvestades, et pidades silmas Atlandi-üleste partnerite rolli maailmamajanduses, vastutavad nad ühiselt ülemaailmse arengu ja valitsemise seisukorra eest ühiste väärtuste huvides läbi tõhusa mitmepoolsuse, et jagada jõukust võrdsemalt ja tegeleda edukalt ülamaailmsete väljakutsetega julgeoleku, ülemaailmse majandusliku juhtimise, keskkonna ja vaesuse vähendamise valdkondades;

J.  arvestades, et koostööl põhinevad Atlandi-ülesed majandussuhted vastavad ELi ja USA vastastikustele huvidele ning et Atlandi-ülese turu tugevdamiseks on vaja järjekindlat poliitilist juhtimist; toetab seetõttu eesistujariigi Saksamaa püüdlust teha eelseisval tippkohtumisel tõelisi edusamme eeskirju käsitleva koostöö olulisel tugevdamisel;

K.  arvestades, et USA Senat võttis 2006. aasta detsembris ühehäälselt vastu resolutsiooni, milles nõuti tungivalt, et mõlemad Atlandi-ülesed partnerid teeksid koostööd Atlandi-ülese turu tugevdamiseks ja võtaksid endale 2007. aasta ELi-USA tippkohtumisel juhtrolli Atlandi-ülese turuga seonduvate eesmärkide saavutamiseks tähtpäeva kokkuleppimisel;

L.  arvestades, et finantsteenused on ELi ja USA suhetes võtmeküsimus; arvestades, ELi ja USA tõhustatud koostöö, õigusnormide lähendamine ja võrdsed tingimused finantsteenuste reguleerimisel on mõlema huvides,

Poliitilised, julgeoleku- ja inimõigustega seotud küsimused

1.  tervitab võrdsel alusel ELi ja USA suhete paranenud kliimat; usub, et see positiivne taust pakub ELile ja USA-le reaalseid võimalusi teha tihedamat koostööd ühist huvi pakkuvate poliitiliste väljakutsete laial skaalal, eriti ühises lähenemisviisis Lääne-Balkanile, Lõuna-Kaukaasia piirkonnale, Kesk-Aasiale, Lähis-Idale, Afganistanile, Vahemere piirkonnale, Ladina-Ameerikale ja Aafrikale;

2.  palub nõukogul ja USA valitsusel Lähis-Ida neliku raames intensiivistada jõupingutusi, et edendada Iisraeli ja Palestiina läbirääkimisi üldise rahukokkuleppe saavutamiseks, mille aluseks on kaks stabiilset ja toimivat riiki; toetab neliku nõuet jätkata rahvusvahelise abi andmist Palestiina rahvale; on seisukohal, et Liibanoni olukorra stabiliseerimiseks tuleb teha kõik, mis võimalik; tervitab Araabia Liiga poolt Ar-Riyadi tippkohtumisel vastu võetud kava taaselustamist; tervitab Palestiina rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamist ja nõuab tungivalt, et mõlemad Atlandi-ülesed partnerid algataksid sellega konstruktiivse dialoogi, võttes arvesse nõukogu seisukohta;

3.  tervitab kõrgetasemeliste Ameerika ja Euroopa poliitikute hiljutisi visiite Damaskusesse; nõuab EL ja USA kooskõlastatud tegutsemist, et kontrollida Süüria tingimusteta valmisolekut taasalustada läbirääkimisi Iisraeliga ja teha konstruktiivset koostööd rahvusvahelise üldsusega;

4.  tervitab ELi ja USA tihedat koostööd Iraani tuumaküsimuses ning ergutab mõlemaid partnereid jätkama koostööd IAEA tugevdamisel ja massihävitusrelvade leviku tõkestamist käsitlevate rahvusvaheliste kokkulepete ulatusliku süsteemi loomisel, et ühiselt muuta mõjusamaks tuumarelva leviku tõkestamise lepingut kui tähtsaimat elementi tuumarelva leviku takistamisel;

5.  mõistab hukka Iraani teate, et ta kavatseb alustada uraani tööstuslikku rikastamist sellises mahus, sest Iraani selline tegevus oleks otseselt vastuolus IAEA juhatuse korduvate nõudmiste ja Iraanile siduvate ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonides 1737 ja 1747 esitatud üleskutsetega peatada kõik rikastamisega seotud toimingud;

6.  usub, et võitlus terrorismi ja massihävitusrelvade leviku vastu jääb mõlema partneri jaoks suurimaks julgeolekualaseks väljakutseks; rõhutab seetõttu vajadust, et mõlemad pooled tugevdaksid koostööd kõnealuses valdkonnas ja toetaksid rolli, mida ÜRO peab nende kahe väljakutsega võitlemisel täitma;

7.  usub, et on vaja määratleda koos USAga ühine ja jagatud raamistik terrorismivastast võitlust puudutavas ELi ja USA eripartnerluses vajalike tagatiste kindlustamiseks, mis võiks käsitleda ka kõiki ELi ja USA vahelist isikute vaba liikumist puudutavaid küsimusi; on seisukohal, et selles perspektiivis tuleks tugevdada sidemeid Euroopa Parlamendi ja Kongressi vahel;

8.  tunnistab, et andme- ja infovahetus on väärtuslik vahend võitluses rahvusvahelise terrorismi ja sellega seotud kuritegevusega, kuid rõhutab, et tugevad andmekaitse tagatised hõlbustaksid andmevahetust ja tagaksid samas eraelu puutumatuse kaitse, ning et selline andmevahetus peab igal juhul põhinema ühel või mitmel rahvusvahelisel lepingul, mis on ülesehituselt sarnane õiguskoostööd kriminaalasjades ja väljaandmist käsitlevale ELi ja USA vahelisele kokkuleppele, mida USA Kongress praegu arutab;

9.  avaldab tõsist kahetsust selle pärast, et reisijate isikuandmeid (PNR), SWIFTi ja USA automatiseeritud tuvastamissüsteemi (Automated Targeting System – ATS) olemasolu käsitlevad lepingud on tekitanud õiguskindlusetu olukorra seoses vajalike andmekaitsetagatistega andmete jagamise ja vahetamise korral ELi ja USA vahel avaliku julgeoleku tagamiseks ja eelkõige terrorismi ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks; rõhutab, et andmevahetus peaks vajaduse korral toimuma kooskõlas kehtiva ELi-USA vastastikuse õigusabi ja väljaandmise lepinguga ning vastavalt EÜ ja ELi andmekaitsealastele õigusaktidele; usub, et isikuandmete ühine kasutamine peab toimuma nõuetekohasel õiguslikul alusel, mis on seotud selgete eeskirjade ja tingimustega, ning seejuures peavad olema üksikute kodanike eraelu puutumatus ja kodanikuõigused piisavalt kaitstud;

10.  kutsub USAd ja kõiki teisi riike, kes kohaldavad teatavate ELi liikmesriikide suhtes sissesõiduviisasid, üles viisarežiimi viivitamatult tühistama ning kohtlema kõiki ELi liikmesriikide kodanikke võrdselt; avaldab kahetsust, et USA viisavabadusprogrammi muutmise ettepanekud sisaldavad täiendavat „teabe ühise kasutamise klauslit” (PNRi klausel);

11.  rõhutab asjaolu, et paljud õigusakti ettepanekus „Improving America's Security Act of 2007” (Ameerika julgeoleku parandamise 2007. aasta akt) sisalduvad meetmed avaldavad USA Kongressi poolt vastuvõtmise korral otsest mõju ELi riikidele, eelkõige seoses politseikoostöö ja õigusalase koostööga terrorismivastases võitluses ning põhiõiguste ja tagatiste kaitsega;

12.  tervitab asepresident Frattini väljendatud soovi luua rahvusvahelise terrorismi vastaseks võitluseks Euroopa–Atlandi koostööraamistik koos inimõiguste ja põhivabaduste kaitse ühtlustatud eeskirjadega; palub komisjonil jätkata kõnealuseid jõupingutusi ja kaasata Euroopa Parlament täielikult kõnealusesse algatusse;

13.  tervitab kõrgetasemelise töörühma loomist, mis koosneb komisjoni, nõukogu ning USA justiitsministeeriumi ja sisejulgeoleku esindajatest ning mis moodustab ELi-USA julgeolekualase dialoogi poliitilise raamistiku;

14.  tuletab meelde parlamendi resolutsioone, milles nõutakse Guantanamo Bay kinnipidamiskeskuse sulgemist; palub nõukogul ja komisjonil USA valitsuselt tungivalt nõuda, et ta töötaks välja mehhanismi, mis aitab kaasa kinnipeetavate süüdistamisele või vabastamisele rahvusvahelise õiguse kohaselt; on mures selle pärast, et üksnes Guantánamo Bay kinnipidamiskeskuse olemasolu jätkab negatiivsete signaalide väljasaatmist selle kohta, kuidas võideldakse terrorismiga; nõuab tungivalt, et nõukogu teeks selge ja jõulise avalduse, milles kutsutakse USA valitsust üles lõpetama erakorralised vahistamised ja üleviimised, ning et USA valitsusel palutaks anda selgitusi salajaste vanglate olemasolu kohta väljaspool USA territooriumi;

15.  kordab seisukohta, et NATO, kes on endiselt oluline ühenduslüli paljude Euroopa riikide ja USA vahel ning Euroopa julgeoleku tagaja, peaks arendama oma potentsiaali poliitiliste arutelude foorumina võrdsete osalejate tõelise partnerluse vormis;

16.  tunneb heameelt tiheda koostöö üle USA ja ELi vahel Kosovo staatuse läbirääkimistel ja rõhutab vajadust leida selle tulevase staatuse osas tasakaalustatud ja toimiv tulemus; soovitab mõlemal partneril kasutada 2007. aasta aprilli tippkohtumist, et kinnitada üksmeelt Ahtisaare kava suhtes ja jätkata dialoogi kõikide asjaosalistega; soovitab selleks tihendada julgeolekualaseid suhteid NATO ja ELi vahel, eriti pidades silmas olukorda Kosovos, kus EL võtab ülesanded UNMIK-lt üle, aga umbes 16 000 NATO sõdurit jäävad kohale; usub, et ELi ja USA tugevam partnerlus täiendab, mitte ei kahjusta neid suhteid;

17.  kutsub USAd üles mitmekordistama jõupingutusi NATO raames kavandatava raketitõrjesüsteemi selgitamiseks ja selles küsimuses nõupidamiseks, et võimaldada alliansil ja Euroopal jääda ühtseks, seista vastu välissurvele ning vältida lahkarvamusi erinevates julgeolekuvaldkondades; rõhutab, kui tähtis on jätkata nõupidamist süsteemi üle NATO-Venemaa Nõukogus; rõhutab, et USA süsteem peaks olema kooskõlastatud ja koostalitlusvõimeline NATO sõjatandri ballistiliste rakettide tõrje süsteemiga;

18.  kutsub ELi eesistujariiki ja USA valitsust üles teatama Maailmapanga presidendile Paul Wolfowitzile, et tema tagasiastumine oleks tervitatav samm, mis aitaks vältida panga korruptsioonivastase poliitika kahjustamist;

Majandus- ja kaubandusküsimused

19.  rõhutab, et 30. aprillil 2007. aastal Washingtonis toimuval Atlandi-ülesel tippkohtumisel tuleks Atlandi-üleseid suhteid elavdada, ajakohastades uut Atlandi-ülest tegevuskava;

20.  toetab tugevalt Euroopa Ülemkogu eesistuja Saksamaa algatust käivitada uus Atlandi-ülene majanduspartnerlus ja koostada tegevuskava tõketeta Atlandi-ülese turu saavutamiseks, et tugevdada mõlema partneri positsiooni ülemaailmses konkurentsis ja võimaldada neil oma majanduse potentsiaali paremini ära kasutada, kahjustamata mitmepoolseid kaubandusläbirääkimisi, sealhulgas Doha vooru;

21.  kutsub Euroopa Ülemkogu eesistujat, komisjoni presidenti ja Ameerika Ühendriikide presidenti kasutama 2007. aasta aprillis toimuvat ELi ja USA tippkohtumist võimalusena algatada läbirääkimised uue Atlandi-ülese partnerluslepingu üle, mis hõlmab ELi ja USA vahelist tugevdatud Atlandi-ülest turgu, investeeringuid, intellektuaalomandit, innovatsiooni, avaliku sektori hankeid ning kaubanduse ja julgeoleku vahelist suhet; nõuab, et mõlemad pooled algataksid läbirääkimised tõhusa eeskirju käsitleva koostöö lepingu üle, mis hõlmab ühist metoodikat, meetmeid tulevaste lahknevuste minimeerimiseks reguleerimises, lubadust kaasata reguleerivad asutused ning meetmeid tööstuse, ametiühingute ja tarbijarühmade kaasamiseks; nõuab tungivalt, et mõlema poole õigusloojad kaasataks süstemaatiliselt läbirääkimistesse;

22.  rõhutab, et läbirääkimised tõketeta Atlandi-ülese turu üle ei tohi tuua kaasa sotsiaalsete, keskkonna- ja tervisesestandardite ühtlustamist madalamale tasemele ega tohi kahjustada ELi konkurentsipoliitika sõltumatust ja terviklikkust ega avalike teenuste ja kultuurilise mitmekesisuse kaitse eeskirju;

23.  on mures USA kasvava föderaalse jooksevkonto puudujäägi võimaliku ohtliku mõju pärast maailmamajandusele ja rahvusvaheliste valuutaturgude stabiilsusele; ergutab jõuliselt partnereid võtma kohustust vältida ülemäärast avaliku puudujääki, mis teravdab rahvusvahelist tasakaalustamatust;

24.  tervitab G8 eesistuja Saksamaa otsust võtta rahvusvahelise kapitalituru reguleerimise probleem G8 järgmise tippkohtumise päevakorda; väljendab muret seoses sellega, et USA on ühepoolselt teatanud uutest põhimõtetest erakapitali fondidele, mis põhinevad mittesiduvatel läbipaistvusmeetmetel; palub komisjonil tagada teineteise territooriumil ettevõtetele võrdväärsed omandiõigused; on kindlalt veendunud, et tuleks algatada dialoog riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide teemal, võttes arvesse nende tegevusega seonduvaid süsteemseid riske ja üha ulatuslikumat arutelu nende laiemate sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgede kohta; küsib, mida komisjon kavatseb seoses sellega teha, arvestades, et USA töötab selles küsimuses praegu välja ettepanekuid; tuletab meelde, et kaks kolmandikku riskifondidest ja erakapitali investeerimisfondidest põhineb offshore-keskustes, ning nõuab seetõttu nende fiskaalmõju uurimist;

25.  rõhutab järelevalvetavade lähendamise tähtsust seoses väärtpaberibörside Atlandi-ülese koondumisega; kordab seetõttu oma soovi tugevdada finantsturgude reguleerimist käsitlevat dialoogi Atlandi-üleste finantsteenuste poliitika läbivaatamise kaudu kaks korda aastas, enne ja pärast iga ELi-USA tippkohtumist; nõuab tungivalt, et USA-ELi tippkohtumisel lepitaks kokku raamatupidamisstandardite vastastikuse tunnustamise asjus, mis põhineks usaldusväärsel regulatiivsel järelevalvel; õhutab, et on tähtis, et USA asutused rakendaksid Basel II kokkulepet kapitalinõuete kohta ja SEC tunnustaks vastastikku rahvusvahelisi finantsaruandlusstandardeid; kordab kahetsusega, et ELi edasikindlustusandjad USAs peavad osariikide äärmiselt diskrimineerivate eeskirjade tõttu riske täielikult tagama; kutsub seetõttu USAd ja ELi üles leppima tippkohtumisel kokku edasise Atlandi-ülese vastastikuse tunnustamise ning ühtsete maksevõime- ja aruandlusnõuete asjus; palub komisjonil tagada, et väärtpaberibörside ning muude finantsasutuste Atlandi-ülesed liitumised ja/või ostmised ei too otseselt või kaudselt kaasa seda, et ELis kehtestatakse USA seadused, eeskirjad ja järelevalvetavad;

26.   kutsub mõlemaid pooli üles viima WTO Doha arengukava eduka lõpuni, järgides täielikult arengu mõõdet; nõuab seetõttu tungivalt, et EL ja USA kinnitaksid 2007. aasta tippkohtumisel oma täielikku pühendumist 2007. aasta suveks positiivse läbimurde saavutamise nimel tegutsemisele ning lepiksid lisaks turulepääsu ja teenuste eesmärkidele kokku ühises lähenemisviisis, mis puudutab ILO põhiliste jõustatavate töönormide edendamist WTOs ja kahepoolsetes kaubanduskokkulepetes, samuti nõuab, et EL ja USA taaskinnitaksid pühendumist nn rohelisele kategooriale põllumajanduses ning nõuetele vastavuse, biokütuste, loomade heaolu, loomade tervishoiu ja linnugripi ühisstrateegiale ning rõhutaksid ELi ja USA veinikokkuleppe tähtsust;

27.  palub nõukogul ja komisjonil arutada Atlandi-üleste partneritega, kuidas saavutada edu arengumaade juurdepääsu küsimuses ravimitele, ja väljendada kindlat vastuseisu USA algatuse suhtes lisada kõikidesse arengumaadega läbirääkimiste tulemusena sõlmitud kahepoolsetesse lepingutesse klauslid, mille kohaselt need riigid loobuvad õigusest kohaldada Doha lepingu sätteid, mis lubavad neil toota ja importida geneerilisi ravimeid, võimaldades neil nii võidelda peamiste probleemidega rahvatervise valdkonnas (AIDS, tuberkuloos jne); on sellest hoolimata mures, et USA Kongressi kavatsus lubada ravimite paralleelset importimist ELi liikmesriikidest võib halvendada nende kättesaadavust ELi patsientidele ja soodustada võltsimist; palub seetõttu ELil tõstatada selle küsimuse eelseisval tippkohtumisel;

28.  on arvamusel, et EL ja USA, kes kasutavad 38% kogu maailmas toodetavast energiast, peavad võtma endale juhtrolli ja tegema ühiseid jõupingutusi alternatiivse energiatootmise ja energiatõhususe arendamiseks; kutsub seetõttu mõlemaid partnereid üles tugevdama koostööd energia, energiavarustuse kindluse ja keskkonnasäästlikkuse valdkonnas, et luua stabiilne, ennustatav ja turueeskirjadel põhinev ülemaailmne energiaturg ning püüda lisada energiakaubandust reguleerivad sätted WTO eeskirjadesse;

29.  rõhutab sellega seoses arenenud riikide erilist vastutust võtta heitkoguste vähendamisel enda kanda juhtiv roll; nõuab tungivalt, et USA kaaluks uuesti oma seisukohta Kyoto protokolli ratifitseerimise suhtes; kutsub lisaks USAd üles võtma rangeid siseriiklikke meetmeid, mis tooksid kaasa heitkoguste absoluutkoguste vähendamise, ning osalema aktiivselt tulevastes rahvusvahelistes läbirääkimistes eesmärgiga osaleda tulevases kliimamuutuse süsteemis; tervitab piirkondlikke heitkogustega kauplemise algatusi USAs ja tegevust osariikide tasandil, mis toob kaasa kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise; nõuab tungivalt, et USA valitsus, komisjon, nõukogu ja liikmesriigid võtaksid kiiresti vastu tulemuslikke meetmeid lennunduse mõju vähendamiseks kliimamuutusele; nõuab, et kliimamuutuse küsimus tõstatataks korrapäraselt parlamentidevahelise delegatsiooni tasandil ja Atlandi-ülese seadusandjate dialoogi kontekstis;

30.  ootab, et tippkohtumine loob eeldused juunis toimuval G8 tippkohtumisel kokkuleppele jõudmiseks Kyoto protokolli järgse heitkoguste režiimi käivitamise küsimuses, millesse oleksid kaasatud USA ning tähtsamad areneva majandusega riigid, nagu Hiina, Brasiilia, India, Mehhiko, Lõuna-Aafrika ja Indoneesia, muu hulgas süsinikuühendite heitkogustega kauplemise tõhusa süsteemi ja uute tehnoloogiate edendamise abil;

31.   tervitab 2006. aasta ELi-USA tippkohtumisel vastu võetud ELi ja USA ühist tegevusstrateegiat intellektuaalomandi õiguste jõustamiseks; soovitab mõlema poole patendireformiprotsessi läbi vaadata;

32.  esitab komisjonile(1) uuesti palve uurida viivitamatult tõsiasja, et ELi äriühinguid ja tegevusvaldkondi, mille tegevus toimub USAs ja ei ole hõlmatud Safe Harbori kokkuleppega, võib praegu sundida tegema isikuandmeid USA ametivõimudele kättesaadavaks, eriti puudutab see Euroopa pankade, kindlustusseltside, sotsiaalkindlustusasutuste ning telekommunikatsiooniteenuste osutajate USA filiaale;

33.  ergutab USA valitsust ning ELi eesistujariiki ja komisjoni allkirjastama tippkohtumisel USA valitsuse ning komisjoni vahelise 2. märtsi 2007. aasta lennutranspordilepingu kui USA ja ELi uue koostöö esimese etapi kokkuleppe väga tähtsas Atlandi-üleses lennundusvaldkonnas; loodab, et USA ratifitseerib nimetatud lepingu peatselt, ning ergutab mõlemat poolt alustama läbirääkimisi teise etapi kokkuleppe üle nii kiiresti kui võimalik;

34.  kutsub Euroopa ja Ameerika partnereid üles võtma oma majandussuhete juures arvesse kultuuri- ja haridussektori rolli ja iseärasusi;

Institutsiooniline raamistik ja parlamendi roll

35.  rõhutab, et üksnes Kongressi, Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide laiem kaasamine kõikidel tasanditel võimaldab kogu protsessi tõeliselt tugevdada ja et praegune parlamentidevaheline vahetus tuleks järk-järgult kujundada de facto "Atlandi-üleseks assambleeks”;

36.  kutsub ELi ja USA tippkohtumist üles toetama Atlandi-ülese partnerluse parlamentaarset mõõdet, suurendama seadusandjate rolli Euroopa Komisjoni ja USA valitsuse vahelises dialoogis ning kaasama tihedamalt mõlema poole kodanikühiskonda;

37.  rõhutab oma kohustumist jätkata Atlandi-ülese partnerluse tugevusele ja stabiilsusele kaasaaitamist Atlandi-üleses seadusandjate dialoogis osalemise teel; toetab jõupingutusi luua Euroopa Parlamendi ja USA Kongressi vahel õigusloomealane varajase hoiatamise süsteem;

38.  nõuab tungivalt, et ELi-USA tippkohtumisel lepitaks kokku parlamendi sobival tasemel esindatuses ELi-USA tippkohtumistel, ning nõuab kohtumise korraldamist Atlandi-üleses õigusloojate dialoogis osalejate ja nn kõrgema taseme rühma (Senior-Level Group) vahel enne iga tippkohtumist, et arutada tööprogrammi edenemist ja tippkohtumise ettevalmistamist; kordab vajadust luua stabiilne parlamentaarne ja institutsiooniline raamistik;

39.  palub Euroopa Komisjonil arutada oma läbirääkimiste strateegiat asjaomaste parlamendikomisjonidega enne USA vastavate organitega läbirääkimiste alustamist, kui läbirääkimised puudutavad õigusloomeküsimusi;

40.   kutsub asjaomast parlamendikomisjoni üles kasutama 2007. aasta eelarvet vajalike rahaliste vahendite eraldamiseks Euroopa Parlamendi alalise ametikoha loomiseks Washingtonis, mis tagab Euroopa Parlamendi enda tegevuste nõuetekohase institutsioonilise korralduse ning võimaldab paremat sidet EP ja USA Kongressi vahel;

41.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ning Ameerika Ühendriikide presidendile ja Kongressile.

(1) Euroopa Parlamendi 14. veebruari 2007. aasta resolutsioon SWIFTi, reisijate isikuandmete (PNR) lepingu ja neid küsimusi käsitleva atlandiülese dialoogi kohta, P6_TA-PROV(2007)0039.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika