Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B6-0149/2007

Pateikti tekstai :

RC-B6-0149/2007

Debatai :

PV 25/04/2007 - 2
CRE 25/04/2007 - 2

Balsavimas :

PV 25/04/2007 - 11.13
CRE 25/04/2007 - 11.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 132kWORD 103k
24.4.2007
PE 387.119v01-00}
PE 387.121v01-00}
PE 387.124v01-00}
PE 387.126v01-00} RC1
 
B6‑0149/2007}
B6‑0151/2007}
B6‑0154/2007}
B6‑0156/2007} RC1
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
   Joseph Daul, Ignacio Salafranca, Elmar Brok, Charles Tannock, Stefano Zappala, Bogdan Klich, Antonio Tajani, Jas Gawronski, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski ir Malcolm Harbour PPE-DE frakcijos vardu
   Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda ir Erika Mann PSE frakcijos vardu
   Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė ir Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu
   Konrad Szymański, Adam Bielan ir Michał Tomasz Kamiński UEN frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
   UEN (B6‑0149/2007)
   PSE (B6‑0151/2007)
   ALDE (B6‑0154/2007)
   PPE-DE (B6‑0156/2007)
dėl transatlantinių santykių

Europos Parlamento rezoliucija dėl transatlantinių santykių 

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl transatlantinių santykių, ypač į dvi 2006 m. birželio 1 d. rezoliucijas dėl ES ir JAV santykių gerinimo pagal Transatlantinės partnerystės susitarimą ir dėl ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų transatlantinių ekonominių santykių,

–  atsižvelgdamas į ES ir JAV 2004 m. birželio 26 d. ir 2005 m. birželio 20 d. deklaracijas dėl kovos su terorizmu ir abišalio bendradarbiavimo stiprinimo siekiant ginklų neplatinimo ir kovojant su terorizmu,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. Vienoje įvykusio ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatus,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 30 d. Vašingtone vyksiantį ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį straipsnį,

A.  kadangi Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų partnerystė, grindžiama bendromis laisvės, demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms vertybėmis, yra kertinis saugumo ir stabilumo euroatlantinėje zonoje akmuo,

B.  kadangi kovojant su tarptautiniu terorizmu būtina pabrėžti visiško tarptautinės teisės ir sutarčių dėl žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių laikymosi svarbą,

C.  kadangi nesikeičianti padėtis Gvantanamo įlankoje ir slaptoji CŽV sulaikymo programa kelia įtampą transatlantiniuose santykiuose, nes ES negali pritarti šiems teisiniams pažeidimams, kuriais pažeidžiamos pačios svarbiausios teisinės valstybės vertybės,

D.  kadangi šiuo metu vyksta dideli pasaulio politinės ir ekonominės tvarkos pokyčiai, dėl kurių kyla svarbių politinių ir ekonominių problemų, taip pat rimtų saugumo, socialinių ir aplinkos apsaugos grėsmių,

E.  kadangi dėl dabartinės padėties Artimuosiuose Rytuose būtinas glaudus ES ir JAV, kaip Artimųjų Rytų ketverto narių, bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su Arabų lyga siekiant užtikrinti didesnį regiono stabilumą, skatinant taiką, demokratiją ir pagarbą žmogaus teisėms,

F.  kadangi stipri ir veiksminga ES ir JAV partnerystė yra itin svarbi priemonė, padedanti formuoti pasaulinę raidą, siekiant apsaugoti bendras vertybes ir remiantis veiksmingo daugiašališkumo ir tarptautinės teisės principais; kadangi tvirta ir pastovi politinė iniciatyva būtina norint, kad partneriai galėtų pasiekti šį tikslą,

G.  kadangi JAV vis dar nenori išplėsti vizų režimo netaikymo programos ir vienašaliu pagrindu taiko vizų režimą vienuolikai naujųjų ES valstybių narių ir Graikijai, taip silpnindama transatlantinius ryšius ir taikydama nevienodą tvarką ES piliečiams,

H.  kadangi transatlantinė rinka, kaip didžiausi pasaulyje dvišaliai prekybos ir investicijų ryšiai, sukuria 14 mln. darbo vietų ES ir JAV, sudaro 40 proc. pasaulio prekybos ir vis dar yra varomoji pasaulio ekonomikos jėga,

I.  kadangi, turint mintyje transatlantinių partnerių vaidmenį pasaulio ekonomikoje, jiems tenka atsakomybė už pasaulio raidą ir valdymą vadovaujantis bendromis vertybėmis ir pasinaudojant veiksmingu daugiašališkumu tam, kad būtų lygiau padalijama gerovė ir būtų sėkmingai sprendžiamos pasaulinės (pvz., saugumo, pasaulio ekonominio valdymo, aplinkos ir skurdo mažinimo) problemos,

J.  kadangi bendradarbiavimu pagrįsti transatlantiniai ekonominiai santykiai yra abišalis ES ir JAV interesas, o stiprinant transatlantinę rinką būtina pastovi politinė iniciatyva; taigi pritaria ES pirmininkaujančios Vokietijos pastangoms per kitą aukščiausiojo lygio susitikimą siekti realios pažangos iš esmės stiprinant bendradarbiavimą reguliavimo srityje,

K.  kadangi JAV Senatas 2006 m. gruodžio mėn. vienbalsiai priėmė rezoliuciją, kurioje transatlantiniai partneriai raginami bendradarbiauti stiprinant transatlantinę rinką ir per 2007 m. ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimą parodyti iniciatyvą nustatant transatlantinės rinkos sukūrimo terminą,

L.  kadangi finansinės paslaugos yra labai svarbus ES ir JAV santykių klausimas; kadangi abi šalys suinteresuotos tolesniu glaudesniu bendradarbiavimu, konvergencija reguliavimo srityje ir JAV bei ES vienodomis finansinių paslaugų reguliavimo sąlygomis,

Politiniai, saugumo ir žmogaus teisių klausimai

1.  džiaugiasi pagerėjusia ES ir JAV santykių atmosfera, laikantis lygiavertiškumo principo; mano, kad šios palankios aplinkybės suteiks didelių galimybių glaudžiam ES ir JAV bendradarbiavimui sprendžiant daugelį politinių abiems šalims svarbių klausimų, ypač susijusių su bendra pozicija dėl Vakarų Balkanų šalių, Pietų Kaukazo regiono, Centrinės Azijos, Artimųjų Rytų, Afganistano, Viduržemio jūros regiono, Lotynų Amerikos ir Afrikos;

2.  ragina Tarybą ir JAV administraciją dėti daugiau pastangų dalyvaujant Artimųjų Rytų ketverto veikloje, skatinant Izraelio ir Palestinos gyventojų derybas, kad jie pasiektų išsamų taikos susitarimą, kuris būtų grindžiamas dviem saugiomis ir perspektyviomis valstybėmis; pritaria ketverto raginimui ir toliau teikti tarptautinę pagalbą Palestinos gyventojams; mano, kad reikia dėti visas pastangas siekiant stabilizuoti padėtį Libane; džiaugiasi tuo, kad Rijado viršūnių susitikime buvo atgaivintas Arabų lygos patvirtintas planas, taip pat džiaugiasi Palestinos nacionalinės vienybės vyriausybės sudarymu ir ragina abu transatlantinius partnerius pradėti su ja konstruktyvų dialogą, atsižvelgiant į Tarybos poziciją;

3.  džiaugiasi neseniai įvykusiais aukšto rango Amerikos ir Europos politikų vizitais į Damaską; ragina imtis suderintų ES ir JAV veiksmų siekiant patikrinti, ar Sirija tikrai besąlygiškai pasiryžusi vėl pradėti derybas su Izraeliu ir konstruktyviai bendradarbiauti su tarptautine bendruomene;

4.  džiaugiasi glaudžiu ES ir JAV bendradarbiavimu sprendžiant klausimą, susijusį su Irano branduoline veikla, ir ragina abu partnerius tęsti bendradarbiavimą siekiant stiprinti TATENA vaidmenį ir sukuriant plataus masto tarptautinių susitarimų dėl masinio naikinimo ginklų neplatinimo sistemą tam, kad bendromis pastangomis būtų sustiprinta Neplatinimo sutartis, kuri yra svarbiausias elementas užkertant kelią branduolinių ginklų plitimui;

5.  apgailestauja dėl Irano pareiškimo, kad jis ketina pradėti pramoniniu mastu sodrinti uraną, nes toks Irano žingsnis tiesiogiai prieštarautų ne kartą kartotiems TATENA Valdytojų tarybos prašymams ir privalomiems Iranui skirtiems JT Saugumo Tarybos raginimams, pateiktiems rezoliucijose Nr. 1737 ir Nr. 1747, sustabdyti visą su sodrinimu susijusią veiklą;

6.  mano, kad kova su terorizmu ir su masinio naikinimo ginklų platinimu išlieka svarbiausias saugumo uždavinys abiem šalims partnerėms; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad abi šalys turėtų sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje ir paremti JT, kurios atlieka svarbų vaidmenį sprendžiant abi šias problemas;

7.  mano, kad būtina kartu su JAV nustatyti bendrą ir abiem pusėms priimtiną pagrindą siekiant užtikrinti reikalingas garantijas, kurių, atsižvelgiant į ypatingą ES ir JAV partnerystę, reikia kovojant su terorizmu ir kurios taip pat galėtų apimti visus aspektus, susijusius su laisvu asmenų judėjimu tarp ES ir JAV; mano, kad, atsižvelgiant į tai, turėtų būti stiprinami Parlamento ir Kongreso santykiai;

8.  pripažįsta, kad keitimasis duomenimis ir informacija yra vertinga priemonė tarptautiniu mastu kovojant su terorizmu ir su juo susijusiu nusikalstamumu, tačiau pabrėžia, kad patikimos duomenų apsaugos garantijos leistų lengviau keistis duomenimis ir užtikrinti privatumo apsaugą; taip pat pabrėžia, kad toks keitimasis duomenimis bet kokiu atveju turėtų būti grindžiamas vienu ar daugiau tarptautinių susitarimų, savo struktūra panašių į EB ir JAV susitarimą dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamųjų bylų srityje ir ekstradicijos, kuris šiuo metu svarstomas Kongrese;

9.  labai apgailestauja dėl to, kad susitarimai dėl PNR, SWIFT ir JAV automatinės tikslinės sistemos (ATS) diegimas lėmė teisinį netikrumą, turint mintyje būtinas duomenų apsaugos garantijas keičiantis duomenimis ir perduodant duomenis tarp ES ir JAV siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, ypač užkertant kelią terorizmui ir kovojant su juo; pabrėžia, kad, jeigu būtina, duomenims turėtų būti keičiamasi vadovaujantis esamu ES ir JAV susitarimu dėl tarpusavio teisinės paramos ir ekstradicijos bei laikantis EB ir ES teisės aktų dėl duomenų apsaugos; mano, kad keitimasis asmens duomenimis turi vykti remiantis tinkamu teisiniu pagrindu, turi būti susietas su aiškiomis taisyklėmis ir sąlygomis, be to, turi būti užtikrinama tinkama atskirų piliečių privatumo ir jų pilietinių laisvių apsauga;

10.  ragina JAV ir visas kitas šalis, taikančias atvykimo vizų režimą tam tikroms atskiroms ES valstybėms narėms, nedelsiant panaikinti šį režimą ir visų ES valstybių narių piliečių atžvilgiu taikyti vienodą tvarką; apgailestauja dėl to, kad, siūlant JAV vizų režimo atsisakymo programos pakeitimus, buvo įtraukta papildoma sąlyga dėl keitimosi informacija (vadinamoji keleivių duomenų įrašų (angl. PNR) sąlyga);

11.  pabrėžia, kad daugelis priemonių, įtrauktų į teisėkūros pasiūlymą dėl 2007 m. Amerikos saugumo didinimo įstatymo, po to, kai pasiūlymą priims JAV Kongresas, turės tiesioginės įtakos ES šalims, ypač policijos ir teismų bendradarbiavimo kovojant su terorizmu bei pagrindinių teisių apsaugos ir garantijų srityse;

12.  džiaugiasi Komisijos pirmininko pavaduotojo F. Frattini įsipareigojimu parengti euroatlantinio bendradarbiavimo kovojant su tarptautiniu terorizmu programą, kurioje būtų pateikiamos suderintos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos normos; prašo Komisijos ir toliau dėti šias pastangas, taip pat į šią iniciatyvą visiškai įtraukti Parlamentą;

13.  teigiamai vertina naujai įkurtą Aukšto lygio darbo grupę, kurią sudaro Komisijos, Tarybos ir Jungtinių Valstijų vyriausybės atstovai iš Teisingumo bei Tėvynės saugumo departamentų ir kuri užtikrina ES ir JAV dialogo saugumo klausimais politinį pagrindą;

14.  primena Parlamento rezoliucijas, kuriose raginama uždaryti Gvantanamo įlankos kardomojo kalinimo įstaigą; ragina Tarybą ir Komisiją paskatinti JAV vyriausybę sukurti sistemą, pagal kurią būtų lengviau pareikšti kaltinimus arba paleisti sulaikytuosius laikantis tarptautinės teisės; yra susirūpinęs, kad pats Gvantanamo įlankos kardomojo kalinimo įstaigos buvimas sudaro neigiamą kovos su terorizmu vaizdą; ragina Tarybą paskelbti aiškų ir tvirtą pareiškimą, kuriuo JAV vyriausybė būtų raginama nutraukti ypatingąjį sulaikymą ir perdavimą, taip pat ragina paprašyti JAV vyriausybės pasiaiškinti dėl slaptų kalėjimų ne JAV teritorijoje;

15.  pakartoja savo nuomonę, kad NATO, kuri ir toliau atlieka svarbų vaidmenį susiejant daugelį Europos šalių ir JAV bei užtikrinant saugumą Europoje, turėtų plėtoti savo, kaip transatlantinio politinių diskusijų forumo vadovaujantis tikros lygiavertės partnerystės principu, galimybes;

16.  džiaugiasi glaudžiu JAV ir ES bendradarbiavimu derybose dėl Kosovo statuso ir pabrėžia, kad reikia rasti darnų ir perspektyvų sprendimą dėl būsimo Kosovo statuso; ragina abu partnerius pasinaudoti 2007 m. balandžio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimu ir jame rasti bendrą sutarimą dėl M. Ahtisaario plano bei tęsti dialogą su visomis suinteresuotomis šalimis; šiuo tikslu rekomenduoja siekti glaudesnio NATO ir ES bendradarbiavimo saugumo klausimais, ypač atsižvelgiant į padėtį Kosove, kur ES perims Jungtinių Tautų laikinosios misijos Kosove (angl. UNMIK) funkcijas ir bus paliktos maždaug 16 000 karių NATO pajėgos; mano, kad glaudesnė ES ir JAV partnerystė papildys šiuos santykius ir jiems nepakenks;

17.  ragina JAV padvigubinti savo pastangas siekiant konsultuoti ir aiškinti apie savo planuojamą NATO apsaugos nuo raketų sistemą, kad Aljansas ir Europa išliktų vieningi, galėtų atsilaikyti prieš išorės spaudimą ir nesusiskaidytų į skirtingo saugumo lygio regionus; pabrėžia, kad svarbu tęsti konsultacijas dėl šios sistemos per NATO ir Rusijos Tarybos susitikimus; pabrėžia, kad JAV sistema turėtų būti koordinuojama ir suderinama su NATO aktyviąja balistinių raketų gynybos sistema;

18.  ragina JAV prezidentą ir JAV vyriausybę Pasaulio banko prezidentui Paului Wolfowitzui pranešti, kad, siekdamos užkirsti kelią banko kovos su korupcija politikos menkinimui, jos teigiamai vertintų jo pasitraukimą iš pareigų;

Ekonomikos ir prekybos klausimai

19.  pabrėžia, kad per 2007 m. transatlantinį aukščiausiojo lygio susitikimą Vašingtone reikėtų naujo postūmio transatlantiniams santykiams, ir tai galėtų būti Naujosios transatlantinės darbotvarkės atnaujinimas;

20.  tvirtai remia Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios Vokietijos iniciatyvą pradėti įgyvendinti naująją transatlantinę ekonominę partnerystę ir gaires, kuriomis būtų pasiekta transatlantinė rinka be kliūčių, sustiprinta abiejų partnerių pozicija pasaulinės konkurencijos aspektu ir kurios padėtų joms geriau išnaudoti savo ekonomines galimybes nepakenkiant daugiašalėms prekybos deryboms, įskaitant Dohos raundą;

21.  ragina Europos Vadovų Tarybos, Europos Komisijos pirmininkus ir JAV prezidentą pasinaudoti 2007 m. balandžio mėn. ES ir JAV aukščiausio lygio susitikimu ir pradėti derybas dėl naujo transatlantinės partnerystės susitarimo, įskaitant tvirtesnę ES ir JAV transatlantinę rinką, apimančią investicijas, intelektinę nuosavybę, naujoves, viešuosius pirkimus ir prekybos bei saugumo ryšį; ragina abi partneres pradėti derybas dėl veiksmingo susitarimo dėl bendradarbiavimo reguliavimo srityje, įskaitant bendrą metodiką, priemones, skirtas reguliavimo skirtumams sumažinti, įsipareigojimus įtraukti reguliavimo agentūras ir priemones, skirtas pramonės atstovams, darbo sąjungoms ir vartotojų grupėms įtraukti; ragina abiejų šalių įstatymų leidėjus sistemingai dalyvauti derybose;

22.  primygtinai reikalauja, kad vykdant derybas dėl transatlantinės rinkos be kliūčių neturi sumažėti socialinių, aplinkos apsaugos ir sveikatos standartų suderinamumas ir turi būti išlaikytas ES konkurencijos politikos ir jos taisyklių dėl viešųjų paslaugų ir kultūrinės įvairovės apsaugos savarankiškumas ir vientisumas;

23.  nerimauja dėl galimai pavojingo Jungtinių Valstijų federalinio einamosios sąskaitos deficito poveikio pasaulio ekonomikai ir tarptautinių valiutos rinkų stabilumui; ryžtingai ragina partneres įsipareigoti vengti pernelyg didelio deficito, dėl kurio padidėja tarptautinis disbalansas;

24.  teigiamai vertina didžiojo aštuoneto (G8) grupei pirmininkaujančios Vokietijos sprendimą į kito didžiojo aštuoneto (G8) susitikimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl tarptautinės kapitalo rinkos reguliavimo; nerimauja dėl to, kad Jungtinės Valstijos vienašališkai paskelbė naujus privataus kapitalo kaupimo principus, kurie pagrįsti neįpareigojančiomis skaidrumo priemonėmis; prašo Komisijos užtikrinti lygiavertes nuosavybės teises įmonėms viena kitos teritorijose; tvirtai tiki, kad dialogas dėl rizikos draudimo fondų ir privataus kapitalo fondų turėtų vykti atsižvelgiant į nuolatinį pavojų, kurį kelia tokių fondų veikla, ir į dažnėjančias diskusijas dėl jų platesnių socialinių ir ekonominių padarinių; klausia Komisiją, kokių veiksmų ji ketina imtis šiuo klausimu, atsižvelgiant į tai, kad JAV rengia pasiūlymus; primena, kad du trečdaliai rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondų įsteigti lengvatinės prekybos centruose, todėl prašo, kad būtų išnagrinėti jų finansiniai aspektai;

25.  pabrėžia, kad svarbu suvienodinti priežiūros, susijusios su transatlantiniu vertybinių popierių biržų konsolidavimu, veiklą; taigi dar kartą prašo du kartus per metus – prieš kiekvieną metinį ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimą ir po jo – persvarstyti transatlantinių finansinių paslaugų politiką ir taip sustiprinti Finansinių rinkų reguliavimo dialogą; ragina per ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimą susitarti dėl patikima reguliacine priežiūra pagrįstų apskaitos standartų abišalio pripažinimo; pabrėžia, kad svarbu, kad JAV įgyvendintų Bazelio II susitarimą dėl kapitalo reikalavimų ir kad Vertybinių popierių ir biržos komisija (angl. SEC) pripažintų tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus; apgailestaudamas kartoja, kad būtina, jog ES pakartotinio draudimo organizacijos JAV visiškai padengtų riziką, kylančią dėl itin diskriminuojamųjų valstijų normų; taigi ragina per JAV ir ES aukščiausiojo lygio susitikimą susitarti dėl tolesnio transatlantinio tarpusavio pripažinimo ir vienodų mokumo bei pranešimo reikalavimų; ragina Komisiją užtikrinti, kad dėl transatlantinio pobūdžio įmonių susiliejimų ir (arba) akcijų įsigijimo vertybinių popierių biržoje ir kitose finansinėse institucijose, JAV įstatymai, taisyklės ar priežiūros veikla nebūtų tiesiogiai arba netiesiogiai vienašališkai taikomos Europos Sąjungoje;

26. ragina abi šalis pasiekti, kad PPO Dohos vystymosi darbotvarkė būtų sėkmingai įgyvendinta visapusiškai atsižvelgiant į vystymosi aspektą; taigi ragina ES ir JAV 2007 m. aukščiausiojo lygio susitikimo metu paskelbti, kad jos visapusiškai įsipareigoja dėti pastangas 2007 m. pavasarį pasiekti teigiamą lūžį, taip pat greta jų galimybės patekti į rinką ir paslaugų tikslų susitarti dėl bendro požiūrio į įvykdomų TDO pagrindinių darbo standartų skatinimą PPO ir dvišaliuose prekybos susitarimuose, dar kartą pabrėžti savo įsipareigojimus vykdyti vadinamosios žaliosios dėžės reikalavimus žemės ūkio srityje ir bendrą strategiją dėl kompleksinio paramos susiejimo, biodegalų, gyvūnų gerovės ir paukščių gripo ir pabrėžti ES ir JAV susitarimo dėl vyno svarbą;

27.  prašo Tarybos ir Komisijos su transatlantiniais partneriais aptarti, kaip siekti pažangos palengvinant besivystančių šalių prieigą prie vaistų ir kategoriškai paprieštarauti JAV siekiams visuose dvišaliuose susitarimuose su besivystančiomis šalimis įtraukti sąlygą, pagal kurią minėtos šalys atsisako taikyti Dohos susitarimo nuostatas, kurios joms leidžia gaminti ir importuoti bendro pobūdžio vaistus, kurie reikalingi pagrindinėms visuomenės problemoms spręsti (AIDS, tuberkuliozė ir kt.); nepaisant to, reiškia susirūpinimą, kad dėl JAV Kongreso ketinimo leisti lygiagrečiai importuoti vaistus iš ES valstybių narių, ES pacientai gali susidurti su tiekimo sunkumais ir gali būti sudarytos palankios sąlygos vaistų klastojimui; taigi prašo, kad ES šį klausimą iškeltų per būsimą aukščiausiojo lygio susitikimą;

28.  mano, kad ES ir JAV, sunaudojančios 38 proc. pasaulio energijos, turi rodyti pavyzdį ir imtis bendrų pastangų alternatyvios energijos gamybos ir energijos veiksmingumo priemonėms plėtoti; taigi ragina abi šalis partneres stiprinti bendradarbiavimą energetikos, energijos saugumo ir tvarios aplinkos klausimais, stengtis sukurti stabilią ir nuspėjamą, rinkos dėsniais pagrįstą pasaulinę energetikos rinką bei dėti pastangas, kad nuostatos, pagal kurias reglamentuojama prekyba energija, būtų įtrauktos į PPO taisykles;

29.  reikalauja, kad šiuo požiūriu būtų numatyta ypatinga išsivysčiusių šalių atsakomybė pirmauti mažinant taršą; ragina JAV persvarstyti savo poziciją dėl Kioto protokolo ratifikavimo; be to, ragina JAV imtis veiksmingų vidaus priemonių siekiant visiškai sumažinti taršą ir aktyviai veikti būsimose tarptautinėse derybose siekiant dalyvauti būsimajame klimato kaitos režime; teigiamai vertina JAV regionines apribojimo ir prekybos (angl. cap-and-trade) iniciatyvas, kurios valstybės mastu padeda mažinti taršą šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis; ragina JAV administraciją, Komisiją, Tarybą ir valstybes nares skubiai patvirtinti veiksmingas priemones siekiant sumažinti aviacijos poveikį klimato kaitai; ragina nuolat kelti klimato kaitos klausimą tarpparlamentinių delegacijų lygmeniu ir plėtojant transatlantinį teisėkūros institucijų dialogą;

30.  tikisi, kad šio aukščiausiojo lygio susitikimo metu bus pasirengta priimti susitarimą per birželio mėn. vyksiantį G8 pirmaujančių pramoninių šalių grupės aukščiausiojo lygio susitikimą, pagal kurį bus pradėtas taikyti po Kioto protokolo nustatytas išmetimo režimas, kurio laikysis JAV ir pagrindinės naujos ekonomikos, pvz., Kinija, Brazilija, Indija, Meksika, Pietų Afrika ir Indonezija ir, be kita ko, veiksminga prekybos anglies emisijomis sistema ir skatinamos naujos technologijos;

31.   teigiamai vertina per 2006 m. ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimą priimtą bendrą ES ir JAV veiksmų strategiją dėl intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo; pataria parengti abiejų šalių patentų reformos proceso persvarstymo projektą;

32.  dar kartą prašo, kad Komisija skubiai ištirtų klausimą(1), susijusį su tuo, kad ES įmonės ir sektoriai, veikiantys JAV, kuriems netaikomas Saugaus uosto susitarimas, dabar gali būti priversti pateikti asmens duomenis JAV institucijoms, ypač kalbant apie Europos bankų filialus JAV, draudimo bendroves, socialinės apsaugos institucijas ir telekomo paslaugų teikėjus;

33.  ragina JAV administraciją, ES pirmininkaujančią valstybę ir Europos Komisiją aukščiausiojo lygio susitikimo metu pasirašyti JAV administracijos ir ES Komisijos 2007 m. kovo 2 d. susitarimą dėl oro transporto, kuris būtų pirmojo etapo susitarimas įgyvendinant naująjį JAV ir ES bendradarbiavimą labai svarbioje transatlantinės aviacijos srityje; tikisi, kad JAV greitai ratifikuos šį susitarimą, ir ragina abi šalis kuo skubiau pradėti derybas dėl antrojo etapo susitarimo;

34.  ragina Europos ir Amerikos partnerius savo ekonominiuose santykiuose atsižvelgti į kultūrinio ir švietimo sektorių vaidmenį bei tam tikras jų ypatybes;

Institucinė sistema ir Parlamento vaidmuo

35.  pabrėžia, kad tik aktyviau ir visais lygmenimis dalyvaujant Kongresui, Europos Parlamentui ir nacionaliniams parlamentams taps įmanoma tikrai sustiprinti visą procesą ir kad esami tarppaprlamentiniai mainai ilgainiui de facto turėtų tapti translatlantine asamblėja;

36.  ragina ES ir Jungtinių Valstijų aukščiausiojo lygio susitikimo dalyvius paremti parlamentinę partnerystės dimensiją, sustiprinti teisės aktų leidėjų vaidmenį ES Komisijos bei Jungtinių Valstijų administracijos dialoge ir labiau įtraukti abiejų Atlanto pusių pilietinę visuomenę;

37.  pabrėžia savo įsipareigojimą plėtojant transatlantinį teisėkūros institucijų dialogą ir toliau stengtis stiprinti transatlantinę partnerystę ir užtikrinti jos stabilumą; remia pastangas sukurti bendrą Europos Parlamento ir JAV Kongreso išankstinio įspėjimo teisėkūros sistemą;

38.  ragina per ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimą nuspręsti dėl tinkamo parlamentų dalyvavimo ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimuose masto ir ragina prieš kiekvieną aukščiausiojo lygio susitikimą surengti Transatlantinio įstatymų leidėjų dialogo ir Aukščiausio lygio grupės narių susitikimą siekiant paskatinti keitimąsi nuomonėmis dėl pažangos, padarytos rengiant veiksmų programą, ir pasirengimo aukščiausiojo lygio susitikimui; kartoja, kad būtina sukurti stabilią institucinę parlamentinę sistemą;

39.  prašo Komisijos tais atvejais, kai derybos apima teisėkūros klausimus, prieš pradedant derėtis su JAV atstovais su atitinkamais EP komitetais aptarti derybų strategiją;

40.   ragina savo atsakingą komitetą panaudoti 2007 m. biudžeto lėšas ir užtikrinti būtinus išteklius nuolatiniam Europos Parlamento pareigūno postui Vašingtone įsteigti, nes tai padėtų užtikrinti tinkamą Parlamento veiklos institucionalizavimą ir leistų pagerinti EP ir JAV Kongreso ryšius;

41.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentui bei Kongresui.

(1) Europos Parlamento rezoliucija dėl SWIFT, PNR susitarimo ir transatlantinio dialogo šiais klausimais, P6_TA-PROV(2007)0039.

Teisinė informacija - Privatumo politika