Gemensamt förslag till resolution - RC-B6-0167/2007Gemensamt förslag till resolution
RC-B6-0167/2007

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

25.4.2007

i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper: om homofobi i Europa

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B6-0167/2007
Ingivna texter :
RC-B6-0167/2007
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om homofobi i Europa

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av de internationella instrument som skall garantera de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna och som förbjuder diskriminering, särskilt den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av artiklarna 6 och 7 i EU-fördraget och artikel 13 i EG-fördraget, som ålägger EU och dess medlemsstater att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och föreskriver gemenskapsåtgärder för att bekämpa diskriminering och människorättskränkningar,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 21 som förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning,

–  med beaktande av Europeiska unionens verksamhet för att bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning och homofobi, särskilt antidiskrimineringsdirektivet 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet och Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om homofobi, skydd av minoriteter och antidiskrimineringspolitik, särskilt resolutionerna om homofobi i Europa, samt om det ökade rasistiska och homofobiska våldet i Europa,

–  med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europaparlamentet har noterat att de hatiska uttalandena mot homosexuella, bisexuella och transsexuella (hbt-personer) har ökat i ett flertal europeiska länder.

B.  Politikers och religiösa ledares uttalanden och handlingar har en omfattande inverkan på den allmänna opinionen, vilket innebär att de har ett stort ansvar när det gäller att på ett positivt sätt bidra till ett klimat av tolerans och jämlikhet.

C.  Denna resolution, liksom resolutionen om homofobi i Europa och resolutionen om det ökade rasistiska och homofobiska våldet i Europa, utarbetades till följd av dessa och en serie andra oroväckande händelser, såsom vissa lokala myndigheters förbud mot jämställdhets- och gay prideparader, vissa ledande politikers och religiösa ledares användning av provocerande eller hotfullt språkbruk eller hatpropaganda, polisens misslyckande att säkerställa ett fullgott skydd mot homofoba gruppers våldsamma demonstrationer även då dessa avbryter fredliga demonstrationer.

D.  Under de kommande månaderna kommer jämställdhets- och gay pride-evenemang att anordnas på olika ställen i Europa och världen, samtidigt som deltagarna och organisatörerna riskerar att utsättas för fysiskt våld trots att de har yttrande- och mötesfrihet, vilket Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har betonat.

E.  Matteo var en italiensk 16-åring i Turin som begick självmord och lämnade efter sig två självmordsbrev i vilka han berättade att han gjorde detta till följd av den mobbning han utsattes för på grund av sin sexuella läggning. I Förenade kungariket har civila samhällsorganisationer signalerat att antalet fall av mobbning på grund av sexuell läggning ökat vid gymnasierna runtom i landet. I Nederländerna klubbades en homosexuell man ihjäl endast på grund av sin sexuella läggning och sitt feminina utseende.

F.  Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen begärt att man slutför det lagpaket mot diskriminering som skall grunda sig på artikel 13 i EG-fördraget, och har regelbundet uppmanat kommissionen att utarbeta ett direktiv som förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning på samtliga områden.

G.  Europaparlamentet har redan, i sin resolution av den 15 juni 2006 om det ökade rasistiska och homofobiska våldet i Europa, uttryckt sin stora oro över situationen i Europa och i synnerhet i Polen, och fördömt de uttalanden med uppmuntran till hat och våld, som gjorts av ledarna för det politiska partiet Förbundet för polska familjer och särskilt vice premiärministern och utbildningsministern.

H.  I mars informerade den polska regeringens vice premiärminister och utbildningsminister om ett lagförslag som straffbelägger ”homosexuell propaganda” i skolorna. Enligt ministern skall lagförslaget göra det möjligt att avskeda eller utdöma böter eller fängelse för rektorer, lärare och elever som ”propagerar” för hbt-personers rättigheter i skolorna.

I.  Den polska regeringens vice utbildningsminister har bekräftat att ett sådant lagförslag håller på att utarbetas, och förklarat att ”lärare som avslöjar att de är homosexuella kommer att avskedas från sitt arbete”. Olika regeringsmedlemmar har reagerat på olika sätt, vilket gör det oklart om lagförslaget faktiskt kommer att läggas fram.

J.  Den polska regeringens vice premiärminister och utbildningsminister har uttryckt önskemål om att liknande lagar borde antas på gemenskapsnivå.

K.  Lagförslaget har välkomnats av den polska premiärministern, som förklarat att ”främjandet av en homosexuell livsstil som ett alternativ till ett normalt liv bland ungdomar i skolorna har gått för långt, och att denna typ av initiativ i skolorna måste stoppas”. Därigenom framställer han en förvanskad tolkning av utbildning och tolerans.

L.  Den polska barnombudsmannen har meddelat att hon håller på att ta fram en förteckning över arbeten som homosexuella personer anses vara olämpliga för.

M.  Genomförandet av Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) i Polen har försenats avsevärt på grund av att den polska regeringen och administrationen fortfarande inte har beslutat vilka projekt som skall beviljas stöd (även hbt-organisationerna har lämnat sådana projektförslag), vilket i slutändan innebär att detta projekt blockeras i Polen.

N.  I juni 2006 begärde riksåklagarämbetet att hbt-organisationernas finansiering skulle kontrolleras med anknytning till ”kriminella rörelser”, och att deras närvaro i skolorna skulle kontrolleras för att finna spår av brottslig verksamhet. Några sådana spår hittades inte.

O.  Den 8 juni 2006 avskedade den polska regeringen chefen för Centrumet för lärarutveckling och förbjöd spridningen av en officiell handbok om antidiskriminering utgiven av Europarådet. Centrumets nya chef sade i ett uttalande den 9 oktober 2006 att ”olämpliga förebilder inte får förekomma i skolorna, eftersom skolans mål är att förklara skillnaden mellan gott och ont, vackert och fult […], och skolan måste förklara att homosexuellt utövande leder till dramatik, tomhet och förfall”.

P.  Europarådets generalsekreterare Terry Davis har reagerat på dessa händelser genom att framhålla att ”den polska regeringen har rätt att besluta huruvida den vill använda Europarådets studiematerial om de mänskliga rättigheterna, men även om läromedlen är valfria så betyder det sannerligen inte att de värden och principer som beskrivs i läromedlen är valfria”. Han har också uttryckt oro över att ”viss policy som stöder homofobi […] och homofobiskt uppförande accepteras av regeringen”.

Q.  Den polska regeringen har också vägrat att bevilja stöd för projekt som sponsras av hbt-organisationer inom ramen för det europeiska ungdomsprogrammet, och har motiverat detta beslut i en skrivelse till de berörda organisationerna genom att förklara att ”ministeriets policy är att inte stödja verksamhet som syftar till att sprida homosexuellt leverne och förhållningssätt bland unga människor. Dessutom är det inte ministeriets roll att stödja samarbetet mellan homosexuellas organisationer.”

R.  En viss positiv utveckling kan också konstateras, till exempel det lyckade gay pride-evenemang som genomfördes i Warszawa i juni 2006, den massiva demonstrationen för tolerans och demokrati som genomfördes i Warszawa i november 2006 efter att en demonstration för tolerans förbjudits i Poznan, skyddandet av demonstrationen i Kraków för homosexuellas rättigheter, samt det faktum att gay pride-parader inte längre förbjuds systematiskt.

S.  Europaparlamentet har gett det europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet i uppdrag att genomföra en studie om det intoleranta klimat kännetecknat av rasism, främlingsfientlighet och homofobi som håller på att växa fram i Polen, och uppmanat kommissionen att kontrollera om den polske utbildningsministerns agerande och uttalanden är förenliga med artikel 6 i EU-fördraget och påminna denne om de påföljder som kan bli aktuella vid fördragsöverträdelser. Dessa uppmaningar har hittills inte hörsammats.

1.  Europaparlamentet betonar att Europeiska unionen i första hand är en värdegemenskap som delar värden såsom i synnerhet respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, demokrati och rättsstatsprincipen, jämställdhet och icke-diskriminering.

2.  Europaparlamentet påpekar att EU:s institutioner och medlemsstater är skyldiga att se till att de mänskliga rättigheterna för alla som bor i Europa respekteras, skyddas och främjas i enlighet med den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och direktiven 2000/43/EG och 2000/78/EG.

3.  Europaparlamentet upprepar sin begäran till kommissionen om att se till att diskriminering på grund av sexuell läggning förbjuds inom samtliga områden, genom att man slutför det lagpaket mot diskriminering som skall grunda sig på artikel 13 i fördraget. Utan ett sådant paket riskerar homosexuella, bisexuella och andra diskriminerade personer att diskrimineras även i fortsättningen. Parlamentet begär också att homosexualitet avkriminaliseras i hela världen.

4.  Europaparlamentet kommer att uppmärksamma den internationella dagen mot homofobi den 17 maj varje år.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skynda på översynen av genomförandet av antidiskrimineringsdirektiven och att ställa de medlemsstater som handlar i strid med sina EU-åtaganden inför rätta.

6.  Europaparlamentet påminner samtliga medlemsstater om att Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har fastställt att mötesrätten kan utövas även om de åsikter som kommer till uttryck är provocerande för en majoritet av samhället. Detta innebär att diskriminerande förbud mot prideparader och det faktum att man inte erbjuder paradernas deltagare ett tillbörligt skydd strider mot de principer som skyddas av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar samtliga behöriga myndigheter, i synnerhet de lokala myndigheterna, att tillåta sådana parader och skydda deltagarna på tillbörligt sätt.

7.  Europaparlamentet fördömer politiska och religiösa ledares diskriminerande kommentarer om homosexuella, eftersom de främjar hat och våld även om de skulle tas tillbaka i efterhand, och parlamentet uppmanar berörda organisationers ledare att fördöma sådana kommentarer.

8.  Europaparlamentet uppmanar ånyo medlemsstaterna att lägga fram lagförslag för att avskaffa den diskriminering som par bestående av två personer av samma kön utsätts för, och uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att se till att principen om ömsesidigt godkännande tillämpas även på detta område, så att alla personer kan röra sig fritt inom EU utan någon diskriminering.

9.  Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med och sitt stöd för människorättsaktivister och försvararna av lika rättigheter för hbt-personer.

10.  Europaparlamentet uppmanar de behöriga polska myndigheterna att avstå från att föreslå eller anta en sådan lag som beskrivits av den polska vice premiärministern och utbildningsministern, och från att vidta kränkande åtgärder mot hbt-organisationer.

11.  Europaparlamentet uppmanar de behöriga polska myndigheterna att fördöma och vidta åtgärder beträffande de uttalanden som gjorts av offentliga ledare som uppviglat till diskriminering och hat på grund av sexuell läggning. Allt annat vore att handla i strid med artikel 6 i EU-fördraget.

12.  Europaparlamentet uppmanar de polska myndigheterna att underlätta genomförandet av Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007). Kommissionen uppmanas att övervaka genomförandet av Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007), och i synnerhet den klausul enligt vilken bidrag endast skall beviljas om alla diskrimineringsgrunder behandlas på samma sätt i de nationella programmen.

13.  Europaparlamentet uppmanar talmanskonferensen att skicka en delegation till Polen för att ta reda på fakta och få en klar bild av situationen, och för att föra en dialog med de berörda parterna.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas, anslutningsländernas och kandidatländernas regeringar samt Europarådet.