Společný návrh usnesení - RC-B6-0189/2007Společný návrh usnesení
RC-B6-0189/2007

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

3. 5. 2007

který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předložili poslanci
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami: o posílení evropských právních předpisů v oblasti informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B6-0189/2007

Usnesení Evropského parlamentu o posílení evropských právních předpisů v oblasti informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 136 Smlouvy o ES,

–  s ohledem na směrnici 2002/14/ES ze dne 11. března 20021 o informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci, na směrnici 98/59/ES ze dne 20. července 19982 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění, na směrnici 94/45/ES ze dne 22. září 19943 o zřízení evropských rad zaměstnanců a na směrnici Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 20014 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů; vzhledem k tomu, že se výše zmíněné směrnice zabývají harmonizací právních předpisů členských států týkajících se nástrojů dialogu mezi vedením a zaměstnanci,

–  s ohledem na svou zprávu (A5-0282/2001) o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství,

–  s ohledem na sdělení Komise s názvem „Restrukturalizace a zaměstnanost: předvídání restrukturalizací a doprovodná opatření pro rozvoj zaměstnanosti: úloha Evropské unie“ (KOM (2005) 0120 konečné znění) a stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. prosince 2005 (CESE 1495/2005) a usnesení Evropského parlamentu o restrukturalizaci a zaměstnanosti (2005/2188 (INI)) přijaté dne 16. března 2006,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o restrukturalizaci a slučování podniků,

–  s ohledem na stále větší množství firem, které vzhledem k postupující globalizaci podnikají na mezinárodní úrovni,

–  s ohledem na prohlášení Komise na plenárním zasedání dne 25. dubna 2007,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se zintenzívnil proces restrukturalizace, slučování, přemisťování podniků atd., což postihuje všechny oblasti činnosti a vede ke změnám struktury podniků, výroby a zaměstnanosti,

B.  vzhledem k tomu, že  různé případy restrukturalizace a hromadného propouštění v různých odvětvích zvýraznily možné problémy evropských právních předpisů týkajících se práva zaměstnanců na informování a projednávání,

C.  vzhledem k tomu, že konstruktivní a pozitivní sdílení informací a skutečné projednávání se zaměstnanci je důležité pro předvídání průmyslových změn; dále vzhledem k tomu, že informování a projednávání jsou důležitou součástí našeho evropského sociálního modelu,

1.  vyzývá Komisi, aby novelizovala a aktualizovala evropské právní předpisy týkající se informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci, jak Evropský parlament již při mnoha příležitostech požadoval – naposledy ve svém usnesení ze dne 16. března 2006 (2005/2188 (INI)), s cílem vytvořit konzistentní a účinný soubor právních předpisů, zaručit právní jistotu a zlepšit propojení sociálního dialogu mezi vnitrostátní a evropskou úrovní;

2.  vyzývá Komisi, aby předložila Parlamentu časový rozvrh revize a aktualizace evropských právních předpisů týkajících se informování a projednávání, hromadného propouštění, zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, a zejména dlouho očekávané revize směrnice o evropských radách zaměstnanců;

3.  vyzývá Komisi, aby podnikla rychlé kroky a zajistila, že právní předpisy týkající se informování a projednávání budou v členských státech řádně provedeny, a aby upozornila ty členské státy, v nichž nejsou směrnice o informování a projednávání provedeny;

4.  konstatuje zejména, že směrnice 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení evropských rad zaměstnanců buď není prováděna vůbec, nebo existují značné a neopodstatněné nesrovnalosti ve způsobu, jakým se ji členské státy rozhodly provádět; vyzývá Komisi, aby urychleně podala Evropskému parlamentu úplnou zprávu a v případě nutnosti upozornila členské státy;

5.  připomíná Komisi potřebu konzistentní průmyslové politiky na evropské úrovni při zohlednění sociálního a environmentálního dopadu; domnívá se, že při tvorbě takové politiky musí hrát významnou úlohu sociální partneři;

6.  vyzývá proto Komisi, aby dále zlepšila vnitřní koordinaci svých politik v různých oblastech, včetně sociálních věcí, hospodářských a měnových záležitostí, průmyslu a výzkumu a vývoje a aby podněcovala sociální partnery k aktivními účasti na vytváření konzistentního systému politik s cílem zachovat konkurenceschopný a inovativní evropský průmysl;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a sociálním partnerům na evropské úrovni.