Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0189/2007Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0189/2007

  KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  3.5.2007

  az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (4) bekezdése alapján előterjesztette:
  a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép: az európai jogalkotás megerősítéséről a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció területén

  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  RC-B6-0189/2007
  Előterjesztett szövegek :
  RC-B6-0189/2007
  Elfogadott szövegek :

  Az Európai Parlament állásfoglalása az európai jogalkotás megerősítéséről a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció területén

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az EK-Szerződés 136. cikkére,

  –   tekintettel a munkavállalók tájékoztatásáról és a velük folytatott konzultációról szóló 2002. március 11-i 2002/14/EK irányelvre[1], a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1998. július 20-i 98/59/EK irányelvre[2], az európai üzemi tanácsok létrehozásáról szóló 1994. szeptember 22-i 94/45/EK irányelvr[3], és a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelvre[4], mivel az említett irányelvek a szociális párbeszéd eszközeiről szóló tagállami jogszabályok közelítésére vonatkoznak,

  –  tekintettel az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló európai parlamenti jelentésre (A5-0282/2001),

  –  tekintettel a Bizottságnak a „Szerkezetátalakítások és foglalkoztatás – a szerkezetátalakítások előkészítésével és nyomon követésével a foglalkoztatás fejlesztéséért: az Európai Unió szerepe” (COM(2005)0120 végleges) című közleményére és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2005. december 14-i véleményére (CESE 1495/2005), valamint az Európai Parlament 2005. március 16-án elfogadott, a szerkezetátalakításokról és a foglalkoztatásról szóló (2005/2188 (INI)) állásfoglalására,

  –  tekintettel az ipari szerkezetátalakításokról és egyesülésekről szóló korábbi állásfoglalásaira,

  –  tekintettel a globalizáció következtében nemzetközi szinten működő vállalatok számának növekedésére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

  A.  mivel felerősödtek az összes tevékenységi területre kiható, a vállalatok, a termelés és a foglalkoztatás szerkezetébe változásokat hozó szerkezetátalakítási, egyesülési, áttelepítési stb. folyamatok;

  B.  mivel a szerkezetváltás és a csoportos létszámcsökkentés különböző esetei rámutattak a munkavállalók tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jogáról szóló európai jogszabályok lehetséges hiányosságaira;

  C.  mivel az információ konstruktív és pozitív megosztása, valamint az alkalmazottakkal folytatott valódi konzultáció az ipari változások idejében való felismerése miatt fontos; hangsúlyozza, hogy a tájékoztatás és a konzultáció az európai szociális modell lényeges összetevője,

  1.  felszólítja a Bizottságot, hogy – amint azt már az Európai Parlament többször is kérte, legutóbb a 2006. március 16-i (2005/2188 (INI)) állásfoglalásában – vizsgálja felül és modernizálja az európai jogalkotás konzultációval és tájékoztatással kapcsolatos vonatkozásait a következetes és hatékony jogi keret biztosítása, a jogbiztonság garantálása, valamint a nemzeti és európai szintek közötti társadalmi párbeszéd fejlesztése érdekében;

  2.   felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen ütemtervet a Parlament elé a tájékoztatással és konzultációval kapcsolatos vonatkozások, a csoportos létszámcsökkentés, a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelme terén hatályos európai jogszabályok áttekintéséről és korszerűsítéséről, és különösen a Európai Üzemi Tanácsról szóló irányelv régóta várt felülvizsgálatáról;

  3.  felszólítja a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamokban a munkavállalók tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt megfelelően végrehajtsák, és nevezze meg azokat a tagállamokat, ahol a tájékoztatással és a konzultációval kapcsolatos irányelveket nem hajtják végre;

  4.   Tudomásul veszi különösen, hogy az európai üzemi tanácsok létrehozásáról szóló 1994. szeptember 22-i 94/45/EK irányelvet sem ültették még át minden tagállamban, illetve az egyes tagállamokban végrehajtott átültetés módjai között nagy és indokolatlan eltérések vannak; Felhívja a Bizottságot, hogy sürgősen készítsen teljes jelentést az Európai Parlament számára, ha szükséges, az adott tagállamok megnevezésével;

  5.  emlékezteti a Bizottságot egy európai szintű összehangolt iparpolitika szükségességére, megfelelően figyelembe véve a szociális és környezeti hatásokat; úgy véli, hogy a szociális partnereknek kulcsszerepe van egy ilyen politika kifejlesztésében;

  6.  felhívja a Bizottságot, hogy fejlessze tovább szakpolitikái koordinációját különböző területeken, közöttük a szociális ügyek, a gazdasági és pénzügyek, valamint az ipar és a kutatás-fejlesztés területén, továbbá ösztönözze a szociális partnereket arra, hogy tevőlegesen vegyenek részt a versenyképes és innovatív európai ipar fenntartásához szükséges összehangolt szakpolitikai csomag kifejlesztésében;

  7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az európai szintű szociális partnereknek.