Wspólny projekt rezolucji - RC-B6-0189/2007Wspólny projekt rezolucji
RC-B6-0189/2007

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

3.5.2007

projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 regulaminu złożyli
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne: w sprawie wzmocnienia europejskiego prawodawstwa z zakresu informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B6-0189/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wzmocnienia europejskiego prawodawstwa z zakresu informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 136 traktatu WE,

–  uwzględniając dyrektywę nr 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r.[1] w sprawie informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami, dyrektywę nr 98/59/WE z dnia 20 czerwca 1998 r.[2] w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie zwolnień grupowych, dyrektywę nr 94/45/WE z dnia 22 września 1994 r.[3] w sprawie ustanowienia Europejskich Rad Zakładowych, a także dyrektywę Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r.[4] w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów; mając na uwadze, że wymienione dyrektywy dotyczą harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie instrumentów dialogu między kadrami zarządzającymi a pracownikami,

–  uwzględniając sprawozdanie (A5-0282/2001) w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultacji z pracownikami w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym,

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Restrukturyzacje i zatrudnienie – Antycypacja i towarzyszenie restrukturyzacjom na rzecz poprawy zatrudnienia: rola Unii Europejskiej” (COM(2005)0120 końcowy), opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 grudnia 2005 r. (CESE 1495/2005) oraz rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie restrukturyzacji i zatrudnienia (2005/2188(INI)) przyjętą w dniu 16 marca 2005 r.,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie restrukturyzacji przemysłu oraz fuzji,

–  uwzględniając wzrost aktywności przedsiębiorstw na poziomie międzynarodowym w wyniku globalizacji,

–  uwzględniając oświadczenie złożone przez Komisję na posiedzeniu plenarnym w dniu 25 kwietnia 2007 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 4 regulaminu,

A.  mając na uwadze nasilenie się procesów restrukturyzacji, fuzji, przenoszenia przedsiębiorstw itd., dotykających wszystkie sektory działalności i powodujących zmianę struktury przedsiębiorstw, produkcji i zatrudnienia,

B.  mając na uwadze, że liczne przypadki restrukturyzacji i zwolnień zbiorowych w różnych sektorach zwróciły uwagę na możliwe problemy w europejskim prawodawstwie w zakresie prawa pracowników do informacji i konsultacji,

C.  mając na uwadze, że konstruktywna i pozytywna wymiana informacji oraz rzeczywiste konsultacje z pracownikami mają istotne znaczenie dla antycypowania przemian w przemyśle; mając ponadto na uwadze, że informacja i konsultacja to ważne elementy europejskiego modelu społecznego,

1.  zachęca Komisję – o co zwracał się już przy różnych okazjach, ostatnio w rezolucji z dnia 16 marca 2006 r. (2005/2188(INI)) – do zbadania i aktualizacji europejskiego prawodawstwa dotyczącego konsultacji z pracownikami i informowania ich, aby zapewnić spójne i skuteczne ramy prawne, zagwarantować pewność prawną i poprawić powiązania między dialogiem społecznym na szczeblu krajowym i europejskim;

2.  wzywa Komisję do przedstawienia harmonogramu przeglądu i unowocześniania prawodawstwa europejskiego dotyczącego informowania i konsultacji, zwolnień zbiorowych, ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, a szczególnie oczekiwanego od dawna przeglądu dyrektywy w sprawie Europejskich Rad Zakładowych;

3.  wzywa Komisję do szybkiego podjęcia działań w celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia przez państwa członkowskie prawodawstwa dotyczącego informowania pracowników i konsultacji z nimi oraz do powiadomienia państw członkowskich, które nie wdrożyły dyrektyw w sprawie informowania i konsultacji;

4.  zauważa szczególnie, że dyrektywa 94/45/WE z dnia 22 września 1994 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej bądź wcale nie jest wdrażana, bądź też występują poważne nieuzasadnione rozbieżności między sposobami jej wdrażania przez państwa członkowskie; wzywa Komisję do szybkiego złożenia pełnego sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu oraz do powiadomienia państw członkowskich w odpowiednich przypadkach;

5.  przypomina Komisji o potrzebie spójnej polityki przemysłowej na szczeblu europejskim z odpowiednim uwzględnieniem skutków społecznych i wpływu na środowisko; uważa, że partnerzy społeczni odgrywają kluczową rolę w tworzeniu tego typu polityki;

6.  w związku z tym wzywa Komisję do dalszego usprawnienia koordynacji polityki w różnych dziedzinach, w tym w dziedzinie spraw społecznych, spraw gospodarczych i walutowych, przemysłu, badań naukowych i rozwoju, a także do zachęcania partnerów społecznych do aktywnego udziału w opracowywaniu spójnej i całościowej polityki w celu utrzymania silnego, innowacyjnego i konkurencyjnego przemysłu europejskiego;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich oraz partnerom społecznym na szczeblu europejskim.