Propunere comună de rezoluţie - RC-B6-0189/2007Propunere comună de rezoluţie
RC-B6-0189/2007

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE

3.5.2007

depusă, în conformitate cu articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, de
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri: privind consolidarea legislaţiei europene în domeniul informării şi consultării lucrătorilor

Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B6-0189/2007

Rezoluţia Parlamentului European privind consolidarea legislaţiei europene în domeniul informării şi consultării lucrătorilor

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 136 din Tratatul CE,

–  având în vedere Directiva 2002/14/CE din 11 martie 2002[1] de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor, Directiva 98/59/CE din 20 iulie 1988[2] privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la concedierile colective, Directiva 94/45/CE din 22 septembrie 1994[3] privind instituirea unui comitet european de întreprindere şi Directiva Consiliului 2001/23/CE din 12 martie 2001[4] privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi; întrucât aceste directive se referă la armonizarea legislaţiei statelor membre privind instrumentele de dialog social,

–  având în vedere raportul său (A5-0282/2001) privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară,

–  având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Restructurări şi ocuparea forţei de muncă - anticiparea şi acompanierea restructurărilor în vederea asigurării unei mai bune ocupări a forţei de muncă: rolul Uniunii Europene” (COM (2005)0120 final), avizul Comitetului Economic şi Social din 14 decembrie 2005 (CESE 1495/2005), şi rezoluţia Parlamentului European privind restructurările şi ocuparea forţei de muncă (2005/2188 (INI)), adoptată la 16 martie 2005.

–  având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind restructurările şi fuziunile industriale,

–  având în vedere creşterea numărului de întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea la nivel internaţional ca urmare a globalizării,

–  având în vedere declaraţia Comisiei în şedinţa plenară din 25 aprilie 2007,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât procesele de restructurare, fuziune, delocalizare etc., care afectează toate sectoarele de activitate şi produc schimbări la nivelul structurii companiilor, al producţiei şi al ocupării forţei de muncă, s-au intensificat;

B.  întrucât diverse cazuri de restructurare şi de concedieri colective din diferite sectoare au evidenţiat potenţiale probleme în legislaţia europeană în ceea ce priveşte dreptul lucrătorilor la informare şi consultare;

C.  întrucât o consultare reală a lucrătorilor şi un schimb constructiv şi pozitiv de informaţii reprezintă un mijloc important de anticipare a evoluţiilor industriale; întrucât, de asemenea, informarea şi consultarea sunt o componentă importantă a modelului social european,

1.  invită Comisia, aşa cum a făcut deja de mai multe ori, cel mai recent prin rezoluţia sa din 16 martie 2006 (2005/2188(INI)), să examineze şi să actualizeze legislaţia europeană privind consultarea şi informarea lucrătorilor în vederea asigurării unui cadru juridic coerent şi eficient, a garantării certitudinii juridice şi a unei mai bune articulări a dialogului social între nivelul naţional şi cel european;

2.  invită Comisia să prezinte Parlamentului un calendar pentru revizuirea şi modernizarea legislaţiei europene în domeniul informării şi consultării, al concedierilor colective, al garantării drepturilor angajaţilor în cazurile de transfer de întreprindere şi, în mod special, al revizuirii îndelung aşteptate a Directivei privind instituirea unui comitet european de întreprindere;

3.  invită Comisia să ia, fără întârziere, măsuri pentru a se asigura că statele membre pun în aplicare în mod corespunzător legislaţia privind informarea şi consultarea lucrătorilor şi să informeze statele membre în care directivele privind informarea şi consultarea nu sunt puse în aplicare;

4.  constată, în special, că, în ceea ce priveşte Directiva 94/45/CE din 22 septembrie 1994 privind instituirea unui comitet european de întreprindere, fie aceasta nu este deloc pusă în aplicare, fie există diferenţe majore şi nejustificate între modalităţile alese de statele membre pentru punerea sa în aplicare; invită Comisia să îi prezinte, în cel mai scurt timp posibil, un raport complet şi să notifice statele membre atunci când este cazul;

5.  reaminteşte Comisiei necesitatea existenţei unei politici industriale coerente la nivel naţional, care să ia în considerare în mod cuvenit impactul său social şi la nivelul mediului; consideră că partenerii sociali joacă un rol esenţial în dezvoltarea unei astfel de politici;

6.  invită, prin urmare, Comisia să amelioreze coordonarea politicilor sale în diverse domenii, precum afacerile sociale, afacerile economice şi monetare, industria, cercetarea şi dezvoltarea, şi să încurajeze partenerii sociali să joace un rol activ în dezvoltarea unui set coerent de politici menite să menţină industria europeană puternică, competitivă şi inovatoare;

7.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi partenerilor sociali de la nivel european.