Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0189/2007Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0189/2007

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

3. 5. 2007

ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o posilnení európskych právnych predpisov v oblasti informovania zamestnancov a konzultácií s nimi

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0189/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o posilnení európskych právnych predpisov v oblasti informovania pracovníkov a konzultácií s nimi

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 136 Zmluvy o ES,

–  so zreteľom na smernicu 2002/14/ES z 11. marca 2002[1] o informovaní zamestnancov a konzultácii s nimi, smernicu 98/59/ES u 20. júla 1998[2] o aproximácii práva členských štátov týkajúceho sa hromadného prepúšťania, smernicu 94/45/ES z 22. septembra 1994[3] o zriaďovaní Európskej zamestnaneckej rady a smernicu Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001[4] o aproximácii práva členských štátov týkajúceho sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí závodov; keďže uvedené smernice sa týkajú harmonizácie legislatívy členských štátov pre oblasť nástrojov dialógu medzi manažmentom a zamestnancami;

–  so zreteľom na svoju správu (A5–0282/2001) o zriaďovaní Európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a konzultácií s nimi,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie „Reštrukturalizácia a zamestnanosť - Predvídať a sledovať reštrukturalizáciu s cieľom rozvíjať zamestnanosť - je úlohou Európskej únie“ (KOM(2005)120 v konečnom znení), na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. decembra 2005 (CESE 1495/2005) a na uznesenie Európskeho parlamentu o reštrukturalizácii a zamestnanosti (2005/2188(INI)) prijaté 16. marca 2005,

–  so zreteľom na predchádzajúce uznesenia o priemyselnej reštrukturalizácii a o fúziách,

–  so zreteľom na zvýšenie počtu podnikov, ktoré v dôsledku globalizácie pôsobia na medzinárodnej úrovni,

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie pred plenárnou schôdzou 25. apríla 2007,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku

A.  keďže sa zintenzívnili procesy reštrukturalizácie, fúzie, presídľovania firiem atď., ktoré vplývajú na všetky odvetvia činnosti a prinášajú so sebou zmeny v štruktúre firiem, výroby a zamestnanosti,

B.   keďže viaceré prípady reštrukturalizácie a hromadného prepúšťania v rôznych odvetviach upozornili na možné problémy v európskych právnych predpisoch v oblasti práva zamestnancov na informácie a konzultácie,

C.   keďže konštruktívna a pozitívna výmena informácii a skutočná konzultácia so zamestnancami sú dôležité na predvídanie priemyselných zmien; keďže informovanie a konzultácia sú navyše dôležitou súčasťou nášho európskeho sociálneho modelu,

1.  vyzýva Komisiu, ako už Európsky parlament požadoval pri viacerých príležitostiach a nedávno vo svojom uznesení zo 16. marca 2005 (2005/2188 (INI)), aby prehodnotila a modernizovala európsku legislatívu týkajúcu sa konzultácií a informovania zamestnancov s cieľom zabezpečiť koherentný a účinný právny rámec, odstrániť právnu neistotu a zvýšiť jasnosť sociálneho dialógu medzi národnou a európskou úrovňou;

2.  vyzýva Komisiu, aby predložila harmonogram revízie a modernizácie európskej legislatívy o informovaní a konzultáciách, o hromadnom prepúšťaní, zaručení práv zamestnancov pri prevodoch podnikov a najmä o dlho očakávanej smernici o Európskej zamestnaneckej rade (EZR);

3.  vyzýva Komisiu, aby podnikla urýchlené kroky a zabezpečila riadne vykonávanie informovania a konzultácie zamestnancov v členských štátoch, a aby upozornila tie členské štáty, ktoré nevykonali smernice o informovaní a konzultácii;

4.  konštatuje, že najmä smernica 97/45/ES z 22. septembra 1994 o zriaďovaní Európskej zamestnaneckej rady sa buď vôbec nevykonáva, alebo existujú veľké a neoprávnené rozdiely medzi spôsobmi, akými ju členské štáty vykonávajú; vyzýva Komisiu, aby urýchlene predložila Európskemu parlamentu úplnú správu a v prípade potreby upozornila členské štáty;

5.  pripomína Komisii potrebu koherentnej priemyselnej politiky na európskej úrovni s náležitým zohľadnením jej sociálnych a environmentálnych dôsledkov; domnieva sa, že pri tvorbe tejto politiky musia mať kľúčové postavenie sociálni partneri;

6.  vyzýva preto Komisiu, aby aj naďalej zlepšovala koordináciu svojich politík v rôznych oblastiach vrátane sociálnych vecí, hospodárstva, financií, priemyslu, výskumu a vývoja, a aby povzbudzovala sociálnych partnerov aktívne sa podieľať na vypracúvaní koherentného súboru politík zameraných na udržanie silného, inovačného a konkurencieschopného európskeho priemyslu;

7.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a sociálnym partnerom na európskej úrovni.