Предложение за обща резолюция - RC-B6-0190/2007/REV1Предложение за обща резолюция
RC-B6-0190/2007/REV1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

8.5.2007

внесено съгласно
член 103, параграф 4 от правилника от
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: за срещата на високо равнище между ЕС и Русия, която ще се проведе в Самара на 18 май 2007 г.

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B6-0190/2007
Внесени текстове :
RC-B6-0190/2007
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия, която ще се проведе в Самара на 18 май 2007 г.

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки и Руската федерация, влязло в сила през 1997 г. и изтичащо през 2007 г.,

–  като взе предвид целта на ЕС и Русия, изложена в общата декларация, изготвена след срещата на високо равнище в Санкт Петербург, която се проведе на 31 май 2003 г., за създаване на общо икономическо пространство, общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие, общо пространство на сътрудничество в областта на външната сигурност и общо пространство за изследвания и образование, включително културни аспекти,

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и нейните пет протокола;

–  като взе предвид диалога между ЕС и Русия за правата на човека,

–  като взе предвид публичното изявление относно Чеченската република на Руската федерация, направено от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание към Съвета на Европа на 13 март 2007 г.,

–  като взе предвид изявлението от 2 май 2007 г. на председателството на ЕС относно положението пред сградата на естонското посолство в Москва,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския съвет и Европейския парламент от 10 януари 2007 г., озаглавено „Енергийна политика за Европа“ (COM(2007)0001),

–  като взе предвид резолюцията си от 23 март 2006 г. относно сигурността на енергийните доставки в Европейския съюз[1],

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Русия, и по-специално

  • -резолюцията си от 26 април 2007 г. относно наскорошното обуздаване на демонстрации в Русия[2],
  • -резолюцията си от 13 декември 2006 г. относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия в Хелзинки[3],
  • -резолюцията си от 25 октомври 2006 г. относно отношенията между ЕС и Русия след убийството на руската журналистка Анна Политковская[4],
  • -резолюцията си от 15 юни 2006 г. относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия в Сочи[5],
  • -резолюцията си от 19 януари 2006 г. относно Чечения[6],
  • -резолюцията си от 15 декември 2005 г. относно правата на човека в Русия и новото законодателство във връзка с неправителствените организации[7]
  • -и резолюцията си от 26 май 2005 г. относно отношенията между ЕС и Русия[8],

–  като взе предвид 19-тата среща на високо равнище между ЕС и Русия, която ще се проведе на 18 май 2007 г. в Самара,

–  като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че отношенията между ЕС и Русия постоянно се развиват през последните години, водейки до дълбока и всеобхватна икономическа интеграция и взаимозависимост, която ще нараства все повече в близко бъдеще,

Б.   като има предвид, че засиленото сътрудничество и добросъседските отношения между ЕС и Русия са от ключово значение за стабилността, сигурността и просперитета на цяла Европа и на съседните й държави,

В.  като има предвид, че Руската федерация е член на Съвета на Европа и следователно е поела ангажимент да работи за постигане на целите на Съвета, които включват насърчаване на демокрацията и утвърждаване на демократична стабилност в Европа,

Г.  като има предвид широкоразпространената загриженост за демокрацията и правата на човека в Русия, независимостта на съдебната власт, какъвто бе примерът със случая Юкос, увеличения контрол над медиите, неспособността на руските полицейски и съдебни органи да открият отговорните за убийствата на журналисти, както и относно репресивните мерки, предприети срещу опозицията,

Д.  като има предвид, че сериозните нарушения на правата на човека под формата на убийства, принудителни изчезвания, изтезания, вземане на заложници и произволни задържания, продължават в Чеченската република,

Е.  като има предвид, че досега консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека не се довели до никакъв съществен напредък в тази област, която следва да бъде приоритет в отношенията между ЕС и Русия,

Ж.  като има предвид, че бързото и цялостно прилагане на четирите общи пространства, с общо икономическо пространство, пространство на свобода, сигурност и правосъдие, пространство на външна сигурност и пространство на изследователска, образователна и културна дейност следва да бъде в сърцевината на преговорите за новото споразумение за партньорство и сътрудничество,

З.  като има предвид, че основополагащите принципи на икономическите и търговските отношения между ЕС и Руската федерация трябва да са взаимност, прозрачност, предсказуемост, надеждност, недискриминационна политика и добро управление,

И.  като има предвид, че едно бъдещо споразумение между ЕС и Руската федерация следва да включва принципите на Енергийната харта, насочени към съживяване на връзките и следва да уталожва опасенията от европейска страна във връзка с това, че Русия използва огромните си енергийни ресурси като политическо оръжие,

Й.  като има предвид, че на 19 април Съветът по правосъдие и вътрешни работи одобри сключването на две споразумения за облекчаване на визовия режим и реадмисия на незаконни имигранти и на 22 април започнаха преговори за постигане на безвизово пътуване, което дава сигнал за реален напредък по отношение на общото пространство на свобода, сигурност и правосъдие,

К.  като има предвид, че Русия подписа и ратифицира Протокола от Киото,

Л.  като има предвид, че сключването на ново Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Руската федерация е от първостепенно значение за бъдещото им сътрудничество, по-специално по отношение на по-нататъшното развитие на икономическите отношения, засилването на сигурността и стабилността в Европа и укрепването на зачитането на правата на човека, демокрацията и правовата държава като основа на това сътрудничество,

М.  като има предвид, че началото на преговорите по новото рамково споразумение бе забавено и бе обвързано с условието Москва да премахне забраната върху вноса от Полша, въведена през 2005 г.; като има предвид, че ЕС полага усилия за намиране на компромисно решение във връзка с вноса на месо от Полша, за да се преодолее това политическо безизходно положение,

Н.  като има предвид, че след неотдавнашните събития в Естония нормалната работа на естонското посолство в Москва е блокирана и няколко негови дипломати, включително ръководителят на мисията, са били нападнати от демонстранти, обградили посолството и изгорили естонското знаме,

О.  като има предвид, че не е постигнат съществен напредък по отношение на разрешаването на „замразените конфликти“ в общите съседни страни; като има предвид, че мирът и стабилността са в интерес както на Русия, така и на ЕС,

П.  като има предвид, че е важно ЕС да говори с един глас, да прояви солидарност, да покаже единство в отношенията си с Руската федерация и да постави тези отношения на основа взаимни интереси и общи ценности,

1.  Отново потвърждава убеждението си, че Русия остава важен партньор с цел изграждане на стратегическо сътрудничество, с когото Европейският съюз споделя не само икономически и търговски интереси, но също така и целта за постигане на тясно сътрудничество на международната сцена и в общото съседско пространство;

2.  Подчертава значението на засилването на единството и солидарността между държавите-членки на Европейския съюз в отношенията им с Русия; следователно приветства общата позиция, възприета от ЕС в преговорите с Москва за вдигане на наложената от Русия забрана за износа на полско месо;

3.  Изразява съжаление за провала на тези преговори и последващия от това неуспех за започване на преговорите относно ново рамково споразумение между ЕС и Русия и насърчава германското председателство да продължава работата по осигуряване на мандат за преговори за приемане на ново споразумение в най-скоро време и за незабавно започване на преговорите;

4.  Призовава Европейския съюз да прояви пълна солидарност с Естония в контекста на скорошните събития в Талин; призовава Русия да спазва напълно задълженията си съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения, като гарантира защитата на чуждестранните дипломати и нормалната работа на чуждестранните посолства;

5.  Приветства продължаващия обмен на възгледи по отношение на правата на човека в Русия като част от консултациите между ЕС и Русия в областта на правата на човека; подчертава обаче, че настоящото положение в Русия дава основание за сериозна загриженост относно зачитането на правата на човека, демокрацията, свободата на изразяване и правата на гражданското общество и отделните граждани да оспорват решенията на властите и да ги държат отговорни за действията им;

6.  Отново изразява своето становище, че твърдата защита на правата на човека и демократичните ценности следва да бъде основоположен принцип на всяко обвързване между ЕС и Русия; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че тези ценности нямат субсидиарен статус в пакета за преговори между ЕС и Русия и че при отпускането на финансова помощ за руските власти се взема предвид укрепването на демократичните стандарти в тази страна;

7.   Изразява дълбоката си загриженост относно използването на сила от страна на руските власти срещу мирни антиправителствени демонстранти в Москва и Санкт Петербург през последните няколко седмици; подчертава, че свободата на словото и правото на свобода на мирни събирания са основни права на човека и следователно продължаването на тази тенденция ще бъде в нарушение на техните международни задължения;

8.  Изразява дълбоката си загриженост по отношение на продължаващите доклади от руски и международни правозащитни организации относно използването на изтезания и извършването на нечовешки и унизителни действия в затворите, полицейските участъци и тайните центрове за задържане в Чечения, остро осъжда подобни практики и призовава руските власти да гарантират, че правата, гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека, която е подписана от Русия, се зачитат изцяло в Чеченската република, и че всички, които нарушават тези права, са предавани на правосъдието; в тази връзка подчертава, че през м. октомври 2006 г. руското правителство отхвърли мандата на специалния докладчик относно изтезанията, който бе планирал да посети затвори в Северен Кавказ без предварително предупреждение;

9.  Изразява своята загриженост относно социалната и политическа поляризация и ограничаването на демократичните свободи в подготовката на изборите за Руската дума през м. декември 2007 г. и президентските избори през м. март 2008 г.; призовава руските власти да гарантират свободен и справедлив изборен процес и за двата вида избори, за да се гарантира, че опозиционните партии имат възможност да провеждат кампании, и да спазват принципа на свобода на изразяване; подчертава, че свободата на средствата за масово осведомяване ще бъде от ключово значение, за да се счетат изборите за свободни и справедливи; подчертава значението на неправителствените, независими от националните правителства, организации за развитието на гражданското общество;

10.  Подчертава необходимостта от съвместна работа с Русия като необходим и важен партньор за осигуряване на мир, стабилност и сигурност, и за борба с международния тероризъм и белязания с насилие екстремизъм, както и за разглеждане на други въпроси на сигурността като рисковете за околната среда и ядрените рискове, наркотиците, трафика на оръжие и на хора, трансграничната организирана престъпност в европейското съседско пространство;

11.  Призовава Комисията и Съвета да провеждат съвместни инициативи с руското правителство за укрепване на сигурността и стабилността в общото съседско пространство, особено посредством засилен диалог с Украйна и Беларус и чрез полагане на съвместни усилия за окончателното разрешаване на т. нар. "замразени конфликти" в Нагорни Карабах, както и в Молдова и Грузия, чрез гарантиране на пълната териториална цялост на тези държави;

12.  Призовава ЕС и Русия като членове на Съвета за сигурност на ООН да поемат своята отговорност по иранския ядрен въпрос;

13.  Призовава ЕС и Русия да поемат своята отговорност като членове на Четворката за разрешаване на конфликта в Близкия Изток и за насърчаване на усилията за провеждане на международна мирна конференция за регионален мир в Близкия изток; отново призовава Русия като член на контактната група и Съвета за сигурност на ООН да сътрудничи за намиране на трайно решение на проблема с Косово и като участник в шестстранните преговори да помогне за намиране на решение на разпространението на ядрено оръжие в Северна Корея;

14.  Отбелязва, че Политиката на европейско съседство вече предлага редица възможности за многостранно сътрудничество; призовава за създаването на общност на ЕС и региона на Черно море, по подобие на инициативата „Северно измерение“, с оглед на задълбочаването и насърчаването на диалога относно по-стабилните, сигурни и демократични съседски отношения;

15.  Приветства напредъка в граничното споразумение между Латвия и Русия, но подчертава, че последващ напредък трябва да бъде постигнат, за да се гарантира възможно най-скорошното ратифициране и прилагане на граничното споразумение между Русия и Естония;

16.  Отново изразява своята подкрепа за членството на Русия в СТО, което ще помогне на Русия да влезе в съответствие с правилата на глобалния пазар; счита, че присъединяването към СТО ще доведе до по-дълбока икономическа интеграция между ЕС и Русия;

17.  Освен това, отново изтъква значението на установяването на общо икономическо пространство (ОИП) и по-нататъшно развитие на целите, договорени в Пътната карта за общо икономическо пространство, особено по отношение на създаването на отворен и интегриран пазар между ЕС и Русия;

18.  Подчертава значението на подобряването на инвестиционния климат в Русия, което може да се постигне единствено чрез насърчаване и установяване на недискриминационни и прозрачни условия за бизнес, по-малка бюрокрация и двустранни инвестиции; изразява загриженост от липсата на предсказуемост при прилагането на разпоредбите от страна на властите;

19.  Приветства засиления диалог между ЕС и Русия по енергийните въпроси; подчертава значението за европейските икономики на вноса на енергия, което представлява потенциална възможност за допълнително търговско и икономическо сътрудничество между ЕС и Русия; изтъква, че принципите на взаимозависимост и прозрачност следва да бъдат в основата на това сътрудничество, съвместно с еднаквия достъп до пазарите, инфраструктурите и инвестициите; призовава Съвета и Комисията да гарантират, че принципите на Енергийната харта, на приложения към него Транзитен протокол и заключенията на Г8 са включени в новото споразумение между ЕС и Русия, включително допълнителното сътрудничество в областта на енергийната ефективност, енергоспестяването и възобновяемите енергийни източници;

20.  Подкрепя обмена на информация относно съвременните енергийни технологии и насърчава контактите между ЕС и участниците в руския енергиен сектор, както и усилията, необходими за подобряване на енергийната ефективност и за разработване на технологии, които не отделят CO2, което създава значителни възможности за сътрудничество, особено в областта на промишлеността, с обмен на най-добри практики и технологии между руските дружества и дружествата на ЕС;

21.  Призовава Русия и държавите-членки на ЕС да достигнат предвидените в Протокола от Киото цели и в тази връзка настоява за специалната отговорност на развитите страни да заемат челно място в намаляването на емисиите; призовава Русия да играе активна роля в бъдещите международни преговори и да спомогне за постигането на бързо споразумение до 2008 г., и най-късно до 2009 г. да се осигури приемственост на световния пазар на въглерод;

22.  Приветства инициативите за постигане на безвизов режим на пътуване между Европейския съюз и Русия, които предоставят възможност за подобряване на отношенията; призовава за допълнително сътрудничество в областта на незаконната имиграция, подобряването на проверките на документите за самоличност и по-добрия обмен на информация относно тероризма и организираната престъпност; изтъква, че Съветът и Комисията трябва да гарантират, че Русия изпълнява всички условия, определени във всички сключени споразумения относно премахването на изискването за визи между двете страни, с цел да се предотврати каквото и да е нарушаване на сигурността и демокрацията в Европа;

23.  Призовава Съвета и Комисията да удвоят усилията си за решаване на проблемите, свързани с преминаването на границата между ЕС и Русия, и да се ангажират с конкретни проекти и напълно да използват новия инструмент за добросъседство и партньорство и фондовете INTERREG за трансгранично сътрудничество;

24.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, правителството и парламента на Руската федерация и на Съвета на Европа.