Společný návrh usnesení - RC-B6-0190/2007/REV1Společný návrh usnesení
RC-B6-0190/2007/REV1

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

8. 5. 2007

který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předložili poslanci
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami: o summitu EU-Rusko, který se bude konat dne 18. května 2007 v Samaře

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B6-0190/2007

usnesení Evropského parlamentu o summitu EU-Rusko, který se bude konat dne 18. května 2007 v Samaře

Evropský parlament,

–  s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Ruskou federací, která vstoupila v platnost v roce 1997 a jejíž platnost skončí v roce 2007,

–  s ohledem na cíle EU a Ruska, stanovené ve společném prohlášení vydaném po summitu v Petrohradě konaném dne 31. května 2003, které se týkají vytvoření společného hospodářského prostoru a společného prostoru míru, bezpečnosti a spravedlnosti a společného prostoru spolupráce v oblasti vnější bezpečnosti a společného prostoru výzkumu a vzdělávání včetně kulturních aspektů,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a základních svobodách a na pět protokolů této úmluvy,

–  s ohledem na výsledky dialogu EU-Rusko o lidských právech,

–  s ohledem na veřejné prohlášení týkající se Čečenské republiky v Ruské federaci ze dne 13. března 2007, které vydal Evropský výbor pro předcházení mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání Rady Evropy,

–  s ohledem na prohlášení předsednictví EU ze dne 2. května 2007 o situaci před estonským velvyslanectvím v Moskvě

–  s ohledem na sdělení Komise Evropské radě a Evropskému parlamentu ze dne 10. ledna 2007 nazvané Energetická politika pro Evropu (KOM(2007)0001),

–  s ohledem na usnesení ze dne 23. března 2006 o zajištění dodávek energií v Evropské unii[1],

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku, zejména na

  • usnesení ze dne 26. dubna 2007 o nedávném potlačení demonstrací v Rusku[2],
  • usnesení ze dne 13. prosince 2006 o summitu EU-Rusko v Helsinkách[3],
  • usnesení ze dne 25. října 2006o vztazích mezi EU a Ruskem po vraždě ruské novinářky Anny Politkovské[4],
  • usnesení ze dne 15. června 2006 o summitu EU-Rusko v Soči[5],
  • usnesení ze dne 19. ledna 2006 o Čečensku[6],
  • usnesení ze dne 15. prosince 2005 o lidských právech a o nových právních předpisech, kterými se řídí nevládní organizace v Rusku[7],
  • a usnesení ze dne 26. května 2005 o vztazích mezi EU a Ruskem[8],

–  s ohledem na 19. summit EU-Rusko, který se má konat dne 18. května 2007 v Samaře

–  s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že vztahy mezi EU a Ruskem se během posledních několika let neustále rozvíjejí a vedou k široké a komplexní hospodářské integraci a vzájemné provázanosti, která se bude v blízké budoucnosti jistě dále prohlubovat,

B.  vzhledem k tomu, že užší spolupráce a dobré sousedské vztahy mezi EU a Ruskem mají zásadní význam pro stabilitu, bezpečnost a prosperitu celé Evropy a zemí v jejím sousedství,

C.  vzhledem k tomu, že Ruská federace je členem Rady Evropy a zavázala se tudíž ke společným cílům Rady, které mají podpořit demokracii a posílit demokratickou stabilitu v Evropě,

D.  vzhledem k tomu, že panují všeobecné obavy, pokud jde o demokracii a lidská práva v Rusku, jak ukázal případ Jukos, o nezávislost soudnictví, přísnější dohled nad sdělovacími prostředky, neschopnost ruské policie a soudních orgánů dopadnout pachatele vražd novinářů a represivní opatření přijímaná proti opozici;

E.  vzhledem k tomu, že v Čečenské republice dosud dochází k vážnému porušování lidských práv v podobě vražd, zmizelých osob, mučení, braní rukojmí a svévolného zadržování,

F.  vzhledem k tomu, že při dosavadních konzultacích mezi EU a Ruskem o oblasti lidských práv, která by měla být v jejich vztazích prioritou, nebylo dosaženo žádného významného pokroku,

G.  vzhledem k tomu, že základem jednání o nové dohodě o partnerství a spolupráci by mělo být urychlené a plné uskutečňování čtyř společných prostorů, tj. hospodářského prostoru, prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, prostoru vnější bezpečnosti a prostoru výzkumu, vzdělání a kultury,

H.  vzhledem k tomu, že základní zásady hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Ruskou federací by měly být reciprocita, transparentnost, předvídatelnost, spolehlivost, nediskriminace a řádná správa věcí veřejných,

I.  vzhledem k tomu, že by budoucí dohoda mezi EU a Ruskou federací měla zahrnovat zásady Energetické charty, jejímž cílem je opětovně posílit vazby mezi oběma subjekty a uklidnit obavy EU z toho, že Rusko využívá své rozsáhlé energetické zdroje jako politickou zbraň,

J.  vzhledem k tomu, že dne 19. dubna Rada ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci schválila uzavření dvou dohod o usnadnění udělování víz a o zpětném přebírání nelegálních přistěhovalců a že dne 22. dubna byly zahájeny rozhovory o dosažení bezvízového cestování, které představují jasný pokrok ve vytvoření společného prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti,

K.  vzhledem k tomu, že Rusko podepsalo a ratifikovalo Kjótský protokol,

L.  vzhledem k tomu, že uzavření nové dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskou federací má zásadní význam pro jejich budoucí spolupráci, zejména pokud jde o další rozvíjení hospodářských vztahů, další upevnění bezpečnosti a stability v Evropě a další zlepšení v oblasti dodržování lidských práv, demokracie a právního státu na základě této spolupráce,

M.  vzhledem k tomu, že zahájení jednání o nové rámcové dohodě bylo odročeno a podmíněno tím, že Moskva zruší zákaz na polské dovozy, který byl uvalen v roce 2005; vzhledem k tomu, že se EU snaží nalézt kompromis týkající se dovozu polského masa, který by vyřešil tuto politicky bezvýchodnou situaci,

N.  vzhledem k tomu, že v důsledku nedávných událostí v Estonsku byla znemožněna činnost estonského velvyslanectví v Moskvě a několik jeho diplomatů, včetně vedoucího diplomatické mise, bylo fyzicky napadeno demonstranty, kteří se kolem budovy velvyslanectví shromáždili a pálili estonskou vlajku,

O.  vzhledem k tomu, že nebylo dosaženo podstatného pokroku v řešení přetrvávajících konfliktů ve společných sousedních zemích; a že mír a stabilita jsou zájmem Ruska i EU,

P.  vzhledem k tomu, že je důležité, aby EU vystupovala jako jeden subjekt, aby vyjadřovala svou solidaritu a aby ve vztazích s Ruskou federací projevovala jednotu, a tyto vztahy založila na společných zájmech a hodnotách;

1.  znovu potvrzuje své přesvědčení, že Rusko zůstává důležitým partnerem pro budování strategické spolupráce, s nímž EU sdílí nejen hospodářské a obchodní zájmy, ale i cíl úzce spolupracovat jak na mezinárodní úrovni, tak ve společném sousedství;

2.  zdůrazňuje význam posilování jednoty a solidarity mezi členskými státy EU v jejich vztahu k Rusku; vítá proto společný postup EU při jednáních s Moskvou o zrušení ruského zákazu vývozu polského masa;

3.  lituje, že tato jednání selhala a že se poté nepodařilo zahájit další jednání o nové rámcové dohodě mezi EU a Ruskem, a vybízí německé předsednictví, aby pokračovalo v úsilí co nejdříve zajistit mandát pro jednání o nové dohodě a bez dalších odkladů jednání zahájit;

4.  vyzývá Evropskou unii, aby projevila solidaritu s Estonskem v souvislosti s nedávnými událostmi v Talinu; vyzývá Rusko, aby důsledně dodržovalo své závazky vyplývající z Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a zajistilo ochranu zahraničních diplomatů a normální chod zahraničních velvyslanectví;

5.  vítá pokračující výměnu názorů na situaci v oblasti lidských práv v Rusku, která je součástí konzultací mezi EU a Ruskem o lidských právech; zdůrazňuje nicméně, že současná situace v Rusku je zdrojem vážných obav, pokud jde o dodržování lidských práv, demokracie, svobody projevu a práva občanské společnosti a jednotlivců kritizovat státní orgány a volat je k odpovědnosti za jejich činnost;

6.  znovu opakuje své stanovisko, že hlavní zásadou jakéhokoli vztahu EU s Ruskem by měla být rozhodná obrana lidských práv a demokratických hodnot; naléhavě žádá Komisi, aby zajistila, že tyto hodnoty nebudou hrát v rámci jednání mezi EU a Ruskem vedlejší úlohu a že jakákoliv finanční pomoc ruským orgánům musí brát v úvahu posilování demokratických standardů v této zemi;

7.   vyjadřuje své hluboké znepokojení nad tím, že ruské orgány použily v několika posledních týdnech síly na potlačení mírumilovných protivládních demonstracích v Moskvě a v Petrohradě; zdůrazňuje, že svoboda projevu a právo na shromažďování jsou základními lidskými právy, a že proto pokračování tohoto trendu bude porušováním jejich mezinárodních závazků;

8.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad pokračujícími zprávami ruských a mezinárodních organizací zabývajících se dodržováním lidských práv, které vypovídají o tom, že v ruských věznicích, na policejních stanicích a v tajných vazebních centrech v Čečensku dochází k tomu, že jsou zadržované osoby mučeny a že je s nimi zacházeno nelidským a ponižujícím způsobem; ostře tyto praktiky odsuzuje a vyzývá ruské úřady, aby zajistily, že práva, která zaručuje Evropská úmluva o lidských právech, jejímž je Rusko signatářem, budou v Čečenské republice důsledně dodržována a že ti, kteří je porušují, budou postaveni před soud; zdůrazňuje v tomto ohledu, že v říjnu roku 2006 odmítla ruská vláda mandát zvláštního zpravodaje pro mučení, který hodlal navštívit věznice v oblasti severního Kavkazu bez předchozího oznámení;

9.  vyjadřuje své znepokojení nad společenskou a politickou polarizací a nad omezováním demokratických svobod v období, jež zbývá do voleb do ruské Dumy v prosinci 2007 a do prezidentských voleb v březnu 2008; vyzývá ruské orgány, aby zajistily svobodný a spravedlivý průběh obou voleb a aby zajistily, že opoziční strany budou moci vést volební kampaň, a aby respektovaly zásadu svobody projevu; zdůrazňuje, že svoboda sdělovacích prostředků má klíčový význam pro to, aby bylo možno na volby nahlížet jako na svobodné a spravedlivé; zdůrazňuje význam nevládních organizací, které jsou nezávislé na národních vládách, pro rozvoj občanské společnosti;

10.  zdůrazňuje, že je třeba spolupracovat s Ruskem jako nezbytným a důležitým partnerem při zajišťování míru, stability a bezpečnosti, v boji proti mezinárodnímu terorismu a násilnému extremismu i při řešení jiných bezpečnostních problémů, jakými jsou environmentální a jaderná rizika, drogy, obchodování se zbraněmi a s lidmi a mezinárodní organizovaný zločin v sousedství Evropy;

11.  vyzývá Komisi a Radu, aby s ruskou vládou prováděly společné kroky pro posílení bezpečnosti a stability v rámci vzájemných sousedských vztahů, a to zejména formou posílení dialogu o Ukrajině a o Bělorusku a formou společných snah o vyřešení přetrvávajících konfliktů v Náhorním Karabachu, Moldavsku a Gruzii tím, že zaručí naprostou územní celistvost těchto států;

12.  vyzývá EU a Rusko, které je členem Rady bezpečnosti OSN, aby přijaly svou odpovědnost za řešení otázky íránského jaderného programu;

13.  vyzývá EU a Rusko, aby jako členové Čtyřky přijaly svou odpovědnost za vyřešení konfliktu na Blízkém východě a zvýšily své úsilí o uspořádání mezinárodní konference o míru v oblasti Blízkého východu; dále vyzývá Rusko, jakožto člena kontaktní skupiny a Rady bezpečnosti OSN, aby spolupracovalo při hledání trvalého řešení kosovské otázky a, jakožto účastníka šestitranných rozhovorů, aby přispělo k nalezení řešení problému jaderného zbrojení v Severní Koreji;

14.  podotýká, že evropská politika sousedství už představuje z hlediska mnohostranné spolupráce řadu příležitostí; vyzývá k založení společenství mezi EU a oblastí Černého moře, jež by se podobalo Severní dimenzi a na jehož základě by bylo možné posílit a podpořit dialog zaměřený na vytvoření stabilnějšího, bezpečnějšího a demokratičtějšího sousedství;

15.  vítá pokrok týkající se dohody o lotyšsko–ruské hranici, zdůrazňuje však, že musí být dosaženo dalšího pokroku, aby byla co nejdříve ratifikována a provedena dohoda o hranicích mezi Ruskem a Estonskem;

16.  znovu opakuje, že podporuje ruské členství ve WTO, které napomůže Rusku přijmout pravidla celosvětového trhu; věří, že přistoupení Ruska k WTO povede k prohloubení hospodářské integrace mezi EU a Ruskem;

17.  zdůrazňuje význam, který má vytvoření společného hospodářského prostoru (CES) a další rozvoj cílů stanovených v rámci pracovního plánu CES, zejména pokud jde o vytvoření otevřeného integrovaného trhu mezi EU a Ruskem;

18.  zdůrazňuje, jak důležité je zlepšit investiční prostředí v Rusku a že toho lze dosáhnout pouze podporou nediskriminačních a transparentních podmínek pro podnikání, omezením byrokracie a obousměrným investováním; je znepokojen nepředvídatelností uplatňování pravidel za strany ruských orgánů;

19.  vítá zesílení dialogu mezi EU a Ruskem o energetice; zdůrazňuje význam dovozu energií pro hospodářství členských států EU, který představuje možnost další obchodní a hospodářské spolupráce mezi EU a Ruskem; zdůrazňuje, že základem této spolupráce by se vedle rovného přístupu k trhům, infrastruktuře a investicím měly stát zásady vzájemné provázanosti a transparentnosti; žádá Radu a Komisi, aby zajistily, že do nové dohody mezi EU a Ruskem budou začleněny zásady Energetické charty, její Tranzitní protokol a závěry z jednání G8, včetně další spolupráce v oblasti energetické účinnosti, úspor energie a obnovitelných zdrojů energie;

20.  podporuje výměnu informací o vyspělých technologiích v oblasti energetiky, kontakty mezi subjekty EU a Ruska v odvětví energetiky i snahy o zvýšení energetické účinnosti a rozvoj technologií s nulovými emisemi CO2, které nabízejí možnosti široké spolupráce, a to zejména spolupráce průmyslové s výměnou osvědčených postupů a technologií mezi ruskými společnostmi a společnostmi EU;

21.  vyzývá Rusko a členské státy EU, aby dosáhly předepsaných cílů Kjótského protokolu, a zdůrazňuje, že v tomto ohledu mají rozvinuté země zvláštní odpovědnost hrát při snižování emisí vedoucí úlohu; vyzývá Rusko, aby hrálo aktivní úlohu při budoucích mezinárodních jednáních a aby usnadnilo rychlé dosažení dohody do roku 2008, nejpozději 2009, za účelem zajištění kontinuity globálního trhu se sloučeninami uhlíku;

22.  vítá iniciativy na dosažení bezvízového cestování mezi Evropskou unií a Ruskem, které představují možnost zlepšení vzájemných vztahů; vyzývá k další spolupráci v oblasti nelegálního přistěhovalectví, dokonalejší kontroly osobních dokumentů a lepší výměny informací o terorismu a organizovaném zločinu; zdůrazňuje, že Rada a Komise musejí zajistit, aby Rusko splňovalo všechny podmínky stanovené ve všech sjednaných dohodách o odstranění vízové povinnosti mezi oběma stranami, aby nedošlo k narušení bezpečnosti a demokracie v Evropě;

23.  vyzývá Radu a Komisi, aby zesílily své úsilí o vyřešení problémů, které s sebou nese překračování hranic mezi EU a Ruskem, a aby se zapojily do konkrétních projektů a plně využívaly nového nástroje pro sousedství a partnerství a fondů INTERREG pro přeshraniční spolupráci;

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Ruské federace a Radě Evropy.