Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B6-0190/2007/REV1Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B6-0190/2007/REV1

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

8.5.2007

Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid: 18. mail 2007 Samaras toimuv ELi ja Venemaa tippkohtumine

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B6-0190/2007

Euroopa Parlamendi resolutsioon 18. mail 2007 Samaras toimuva ELi ja Venemaa tippkohtumise kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Venemaa Föderatsiooni vahelist partnerlus- ja koostöölepingut, mis jõustus 1997. aastal ja lõpeb 2007. aastal;

–  võttes arvesse 31. mail 2003 toimunud Peterburi tippkohtumise järel avaldatud ühisavalduses püstitatud ELi ja Venemaa eesmärki luua ühine majandusruum, ühine vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala, ühine välisjulgeolekualase koostöö ruum ning ühine teadustegevuse ja hariduse ruum, mis hõlmab ka kultuuriküsimusi;

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ja selle viit protokolli;

–  võttes arvesse ELi ja Venemaa inimõigustealast dialoogi;

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu Piinamise ja Ebainimliku või Alandava Kohtlemise või Karistamise Tõkestamise Euroopa Komitee 13. märtsi 2007. aasta avaldust seoses Venemaa Föderatsiooni Tšetšeeni Vabariigiga;

–  võttes arvesse ELi eesistujariigi 2. mai 2007. aasta avaldust olukorra kohta Eesti saatkonna ees Moskvas;

–  võttes arvesse komisjoni 10. jaanuari 2007. aasta teatist Euroopa Ülemkogule ja Euroopa Parlamendile pealkirjaga „Euroopa energiapoliitika” (KOM(2007)0001);

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 23. märtsi 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu energiavarustuse kindluse kohta[1];

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi varasemaid resolutsioone Venemaa kohta, eelkõige

  • 26. aprilli 2007. aasta resolutsiooni hiljutise meeleavalduste mahasurumise kohta Venemaal[2];
  • 13. detsembri 2006. aasta resolutsiooni Helsingis toimunud ELi ja Venemaa tippkohtumise kohta[3];
  • 25. oktoobri 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu ja Venemaa vaheliste suhete kohta Venemaa ajakirjaniku Anna Politkovskaja mõrva järel[4];
  • 15. juuni 2006. aasta resolutsiooni Sotšis toimunud ELi ja Venemaa vahelise tippkohtumise kohta[5];
  • 19. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni Tšetšeenia kohta[6];
  • 15. detsembri 2005. aasta resolutsiooni inimõiguste kohta Venemaal ja uute valitsusväliseid organisatsioone käsitlevate õigusaktide kohta[7];
  • ning 26. mai 2005. aasta resolutsiooni ELi ja Venemaa suhete kohta[8];

–  võttes arvesse 18. mail 2007 Samaras toimuvat ELi ja Venemaa 19. tippkohtumist;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.  arvestades, et ELi ja Venemaa suhted on viimasel paaril aastal pidevalt arenenud, viies sügava ja kõikehõlmava majandusintegratsiooni ning vastastikuse sõltuvuseni, mis lähemas tulevikus kindlasti veelgi suureneb;

B.  arvestades, et tõhustatud koostöö ning heanaaberlikud suhted ELi ja Venemaa vahel on väga olulise tähtsusega kogu Euroopa ja selle naaberriikide stabiilsuse, julgeoleku ja heaolu seisukohast;

C.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon on Euroopa Nõukogu liige ning on seetõttu pühendunud nõukogu eesmärkidele, milleks on demokraatia edendamine ja demokraatliku stabiilsuse tugevdamine Euroopas;

D.  arvestades, et laialdaselt tuntakse muret demokraatia ja inimõiguste pärast Venemaal, kohtunike ja prokuröride sõltumatuse (näiteks Jukose juhtum), meedia suureneva kontrollimise, Venemaa politsei- ja õigusasutuste võimetuse pärast leida ajakirjanike mõrvade eest vastutajad ning opositsioonivastaste repressiivmeetmete pärast;

E.  arvestades, et Tšetšeeni Vabariigis toimuvad endiselt tõsised inimõiguste rikkumised mõrvade, sunniviisilise kadumise, piinamise, pantvangistamise ning omavolilise vahi all hoidmise näol;

F.  arvestades, et seni pole ELi ja Venemaa inimõiguste alased konsultatsioonid toonud mingit olulist edu selles valdkonnas, mis peaks olema ELi ja Venemaa suhete prioriteet;

G.  arvestades, et nelja ühisruumi (ühine majandusruum, vabadus-, turvalisus- ja õigusruum, välisjulgeoleku ruum ning teadus-, haridus- ja kultuuriruum) kiire ja täielik elluviimine peaks olema uue partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavate läbirääkimiste keskmes;

H.  arvestades, et ELi ja Venemaa Föderatsiooni vaheliste majandus- ja kaubandussuhete aluspõhimõteteks peaksid olema vastastikune kasulikkus, läbipaistvus, prognoositavus, usaldusväärsus, mittediskrimineerimine ja hea valitsemistava;

I.  arvestades, et ELi ja Vene Föderatsiooni vaheline tulevane kokkuleppe peaks sisaldama energiaharta lepingu põhimõtteid eesmärgiga elavdada sidemeid ning see peaks leevendama Euroopa muret, et Venemaa kasutab oma ulatuslikke energiavarusid poliitilise relvana;

J.  arvestades, et 19. aprillil kiitis justiits- ja siseasjade nõukogu heaks kahe lepingu sõlmimise viisamenetluste lihtsustamise ja ebaseaduslike sisserändajate tagasivõtmise kohta ning et 22. aprillil algasid kõnelused viisavaba reisimise küsimuses, mis annab märku konkreetsetest edusammudest ühise vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomisel;

K.  arvestades, et Venemaa on allkirjastanud ja ratifitseerinud Kyoto protokolli;

L.  arvestades, et uue partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimine ELi ja Venemaa Föderatsiooni vahel on nende edasise koostöö jaoks ülioluline, arvestades eriti majandussuhete edasiarendamist, julgeoleku ja stabiilsuse edasist tugevdamist Euroopas ning inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete austamise kui nimetatud koostöö aluse edasist tugevdamist;

M.  arvestades, et uut raamkokkulepet puudutavate läbirääkimiste alustamine on edasi lükatud ja et läbirääkimiste alustamise tingimuseks on seatud, et Moskva tühistab 2005. aastal Poolale kehtestatud impordikeelu; arvestades, et EL teeb jõupingutusi kompromissi leidmiseks Poola lihaimpordi küsimuses, et teha lõpp sellele poliitilisele ummikseisule;

N.  arvestades, et pärast hiljutisi sündmusi Eestis on Eesti Moskva saatkonna normaalne töö takistatud ning et saatkonda piiravad ja Eesti lippu põletavad meeleavaldajad on mitmeid diplomaate, nende hulgas ka suursaadikut, füüsiliselt rünnanud;

O.  arvestades, et ühiste naaberriikide „külmutatud konfliktidega“ seoses ei ole toimunud olulist edasiminekut lahenduse suunas; arvestades, et rahu ja stabiilsus on nii Venemaa kui ELi huvides;

P.  arvestades, et suhetes Venemaa Föderatsiooniga on oluline, et EL oleks oma seisukohtades üksmeelne, väljendaks oma solidaarsust ja ühtsust ning rajaks need suhted vastastikustele huvidele ja ühistele väärtustele,

1.  kinnitab taas oma veendumust, et Venemaa jääb strateegilise koostöö ülesehitamisel tähtsaks partneriks, kellega EL-il on peale majanduslike ja kaubanduslike ühishuvide ka ühine eesmärk teha tihedat koostööd nii rahvusvahelisel areenil kui ühises naabruses;

2.  rõhutab ELi liikmesriikide vahelise ühtsuse ja solidaarsuse tugevdamise tähtsust nende suhetes Venemaaga; tervitab seetõttu ELi järgitavat ühtset joont Moskvaga peetavatel läbirääkimistel Poola lihale Venemaal kehtestatud impordikeelu tühistamiseks;

3.  avaldab kahetsust nende läbirääkimiste katkemise üle ja sellele järgnenud suutmatuse üle käivitada läbirääkimisi ELi ja Venemaa vahelise uue raamkokkuleppe teemal ning julgustab eesistujariiki Saksamaad jätkama tööd, et uue kokkuleppe läbirääkimisvolitused saaks vastu võtta nii kiiresti kui võimalik ning alustama läbirääkimisi täiendava viivituseta;

4.  kutsub Euroopa Liitu üles Tallinnas toimunud hiljutisi sündmuseid arvestades näitama üles solidaarsust Eestiga; kutsub Venemaad üles täitma täielikult diplomaatiliste suhete Viini konventsioonist tulenevaid kohustusi ning tagama välisdiplomaatide kaitse ja välissaatkondade normaalne töö;

5.  tervitab jätkuvat arvamuste vahetust inimõiguste üle Venemaal ELi ja Venemaa inimõiguste teemaliste konsultatsioonide osana; rõhutab siiski, et Venemaal praegu valitsev olukord tekitab tõsist muret, mis puudutab inimõiguste, demokraatia ja sõnavabaduse austamist ning kodanikuühiskonna ja üksikisikute õigust ametivõimudele vastu vaielda ning võtta neid nende tegevuse eest vastutusele;

6.  kordab oma seisukohta, et inimõiguste ja demokraatlike väärtuste jõuline kaitse peaks olema peamine põhimõte ELi suhetes Venemaaga; nõuab tungivalt, et komisjonilt tagaks selle, et nimetatud väärtused ei oleks ELi ja Venemaa vaheliste läbirääkimistel kõrvalise tähtsusega ja et igasuguse finantsabi andmisel Venemaa ametiasutustele arvestatakse demokraatlike normide tugevdamisega selles riigis;

7.   väljendab sügavat muret Vene ametivõimude poolse jõu kasutamise pärast rahumeelsete valitsusevastaste meeleavalduste vastu Moskvas ja Peterburis viimasel paaril nädalal; rõhutab, et sõnavabadus ja kogunemise õigus on põhilised inimõigused ning seetõttu tähendab selle suundumuse jätkumine rahvusvaheliste kohustuste rikkumist;

8.  väljendab sügavat muret seoses Venemaa ja rahvusvaheliste inimõigusorganisatsioonide jätkuvate teadetega piinamise kasutamise ning volitatud ebainimliku ja alandava kohtlemise kohta vanglates, politseijaoskondades ja salajastes kinnipidamiskeskustes Tšetšeenias ning mõistab sellised teod otsustavalt hukka ja kustub Venemaa ametivõime tagama, et Tšetšeeni Vabariigis austatakse täielikult Euroopa inimõiguste konventsiooniga (millega Venemaa on ühinenud) tagatud õigusi ning et kõik nende õiguste rikkujad antakse kohtu alla; rõhutab seoses sellega, et 2006. aasta oktoobris lükkas Venemaa valitsus tagasi piinamisküsimuse eriraportööri volitused, kes kavandas Põhja-Kaukasuse vanglate etteteatamiseta külastamist;

9.  väljendab muret seoses sotsiaalse ja poliitilise lõhestatuse ning demokraatlike vabaduste piiramisega 2007. aasta detsembris toimuvate Riigiduuma valimiste ja 2008. aasta märtsis toimuvate presidendivalimiste eel; kutsub Venemaa ametivõime üles tagama, et mõlemad valimised oleks vabad ja õiglased ning et opositsiooniparteidel oleks võimalik teha valimiskampaaniat ning järgima sõnavabaduse põhimõtet; rõhutab, et ajakirjandusvabadus on esmatähtis, kui soovitakse, et valimisi peetaks vabadeks ja õiglasteks; rõhutab riikide valitsustest sõltumatute VVOde tähtsust kodanikuühiskonna arengu jaoks;

10.  rõhutab vajadust teha koostööd Venemaa kui vajaliku ja tähtsa partneriga rahu, stabiilsuse ja julgeoleku tagamisel ning rahvusvahelise terrorismi ja vägivaldse äärmusluse vastu võitlemisel, aga ka tegelemisel muude julgeolekuküsimustega, nagu keskkonna- ja tuumariskid, uimastid, relvade salakaubavedu ja inimkaubandus ning piiriülene organiseeritud kuritegevus Euroopa naabruses;

11.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles edendama koos Venemaa valitsusega ühisalgatusi stabiilsuse ja julgeoleku tugevdamiseks nende ühises naabruses, eeskätt süvendatud dialoogi kaudu Ukraina ja Valgevene teemal ning ühiste pingutustega, et leida lõpuks lahendus nn külmutatud konfliktidele Mägi-Karabahhis, Moldovas ja Gruusias, tagades nende riikide täielik territoriaalne terviklikkus;

12.  kutsub ELi ja Venemaad kui ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeid üles võtma endale vastutust Iraani tuumaküsimuses;

13.  kutsub ELi ja Venemaad üles võtma neliku liikmetena vastutust Lähis-Ida konflikti lahendamise eest ning edendama jõupingutusi rahvusvahelise rahukonverentsi pidamiseks Lähis-Ida piirkondliku rahu üle; lisaks kutsub Venemaad kui siderühma ja ÜRO Julgeolekunõukogu liiget üles tegema koostööd püsiva lahenduse leidmiseks Kosovo küsimusele ning kui kuuepoolsete läbirääkimiste osalist aitama leida lahendust Põhja-Korea tuumarelva leviku küsimuses;

14.  märgib, et Euroopa naabruspoliitika juba annab arvukalt võimalusi mitmepoolseks koostööks; nõuab sarnaselt põhjamõõtmele ELi ja Musta mere ühenduse asutamist, et edendada ja julgustada enamat dialoogi stabiilsema, turvalisema ja demokraatlikuma naabruse loomiseks;

15.  tunneb heameelt Läti ja Venemaa piirilepingu edu üle, kuid rõhutab, et Venemaa ja Eesti vahelise piirilepingu võimalikult kiire ratifitseerimise ja rakendamise nimel tuleb rohkem pingutada;

16.  kinnitab, et toetab Venemaa vastuvõtmist WTO liikmeks, sest see aitab Venemaal kohaneda globaalse turu eeskirjadega; usub, et WTO liikmeks saamine peaks süvendama ELi ja Venemaa vahelist majandusintegratsiooni;

17.  lisaks kordab, kuivõrd tähtis on ühise majandusruumi loomine ning ühise majandusruumi tegevuskavas kokku lepitud eesmärkide edasiarendamine, eriti seoses ELi ja Venemaa vahelise avatud ja integreeritud turu loomisega;

18.  rõhutab Venemaa investeerimiskliima parandamise olulisust, mida on võimalik saavutada üksnes mittediskrimineerivate ja läbipaistvate äritegevustingimuste edendamise ja hõlbustamise, bürokraatia vähendamise ning mõlemapoolsete investeeringute abil; tunneb muret selle pärast, et ei ole võimalik prognoosida, kuidas ametivõimud eeskirju kohaldavad;

19.  tervitab ELi ja Venemaa tugevdatud dialoogi energiaküsimustes; rõhutab energiaimpordi tähtsust Euroopa riikide majandusele, mis annab potentsiaalsed võimalused edaspidiseks kaubandus- ja majandusalaseks koostööks ELi ja Venemaa vahel; rõhutab, et see koostöö peab tuginema vastastikuse sõltuvuse ja läbipaistvuse põhimõtetele, samuti võrdsele juurdepääsule turgudele, infrastruktuurile ja investeeringutele; kutsub nõukogu ja komisjoni üles tagama, et energiaharta leping, sellel lisatud transiidiprotokoll ning G8 järeldused kaasatakse uude ELi ja Venemaa vahelisse kokkuleppesse, mis hõlmaks ka edasise koostöö energiatõhususe, energiasäästu ja taastuvenergia valdkonnas;

20.  toetab teabe vahetamist arenenud energeetikatehnoloogiate kohta ning julgustab ELi ja Venemaa energeetikasektoris osalejate vahelisi kontakte, samuti pingutusi energiatõhususe tõstmiseks ja süsihappegaasivabade tehnoloogiate väljatöötamiseks, mis pakuvad olulisi võimalusi koostööks, eriti tööstuskoostööks, koos parimate tegevustavade ja tehnoloogiate vahetamisega Venemaa ja ELi ettevõtete vahel;

21.  kutsub Venemaad ja ELi liikmesriike üles täitma Kyoto protokollis püstitatud eesmärke ning rõhutab sellega seoses arenenud riikide erilist vastutust võtta enda kanda juhtiv roll heitkoguste vähendamisel; kutsub Venemaad üles osalema aktiivselt tulevastes rahvusvahelistes läbirääkimistes ja aitama kaasa kiirele kokkuleppele jõudmisele aastaks 2008 või hiljemalt aastaks 2009, et tagada ülemaailmse süsinikuturu järjepidevus;

22.  tervitab algatusi viisavaba reisimise saavutamiseks Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, mis osutab paremate suhete võimalikkusele; nõuab edasist koostööd ebaseadusliku sisserände küsimuses, isikut tõendavate dokumentide paremale kontrollimisele ja paremale teabevahetusele terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse kohta; rõhutab, et nõukogu ja komisjon peavad tagama selle, et Venemaa täidab kõiki läbirääkimiste tulemusel kahe poole vahel sõlmitavas viisade kaotamist puudutavas kokkuleppes seatud tingimusi, et hoida ära igasugune oht julgeolekule ja demokraatiale Euroopas;

23.  palub nõukogul ja komisjonil kahekordistada jõupingutusi ELi ja Venemaa piiri ületamisega seotud probleemide lahendamiseks, osaleda konkreetsetes projektides ja täielikult kasutada uut naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendit ning INTERREGi vahendeid piiriüleseks koostööks;

24.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile ning Euroopa Nõukogule.