Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0190/2007/REV1Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0190/2007/REV1

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

8.5.2007

az eljárási szabályzat 103. cikkének (4) bekezdése alapján, előterjesztette:
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép: a 2007. május 18-án Szamarában tartandó EU–Oroszország-csúcstalálkozóról

A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B6-0190/2007

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2007. május 18-án Szamarában tartandó EU–Oroszország-csúcstalálkozóról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Közösségek és tagállamai, valamint az Orosz Föderáció között létrejött, 1997-ben hatályba lépett és 2007-ben hatályát vesztő partnerségi és együttműködési megállapodásra,

–  tekintettel a 2003. május 31-i szentpétervári csúcstalálkozót követően kiadott közös nyilatkozatban megfogalmazott közös uniós és orosz célkitűzésre, nevezetesen a közös gazdasági térség, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség, a külső biztonsági térség, valamint a kutatási, oktatási és kulturális térség kialakításának szándékára,

–  tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezményre és annak öt jegyzőkönyvére,

–  tekintettel az EU és Oroszország közötti emberi jogi párbeszédre,

–  tekintettel az Európai Bizottság által 2007. március 13-án az Orosz Föderáció részét képező Csecsen Köztársaságról a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód és büntetés tekintetében kiadott nyilatkozatra,

–  tekintettel az EU elnökségének 2007. május 2-i, a moszkvai észt nagykövetség előtt kialakult helyzetről szóló nyilatkozatára,

–  tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, Az európai energiapolitika című, 2007. január 10-i közleményre (COM(2007)0001),

–  tekintettel az Európai Unió energiaellátásának biztonságáról szóló, 2006. március 23-i állásfoglalására[1],

–  tekintettel az Oroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen

  • az oroszországi tüntetések közelmúltban lezajlott elnyomásáról szóló, 2007. április 26-i állásfoglalására[2],
  • a Helsinkiben megrendezett EU–Oroszország-csúcstalálkozóról szóló, 2006. december 13-i állásfoglalására[3],
  • az Anna Politkovszkaja orosz újságírónő meggyilkolása utáni EU és Oroszország közötti kapcsolatokról szóló, 2006. október 25-i állásfoglalására[4],
  • a Szocsiban megrendezett EU–Oroszország-csúcstalálkozóról szóló, 2006. június 15-i állásfoglalására[5],
  • a Csecsenföldről szóló, 2006. január 19-i állásfoglalásra[6],
  • az emberi jogok oroszországi helyzetéről és a nem kormányzati szervezetekre vonatkozó új jogszabályokról szóló, 2005. december 15-i állásfoglalásra[7],
  • valamint az EU–Oroszország-kapcsolatokról szóló, 2005. május 26-i jelentésére[8],

–  tekintettel a 2007. május 18-án Szamarában megrendezésre kerülő 19. EU-Oroszország-csúcstalálkozóra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel az EU és Oroszország közötti kapcsolatok az elmúlt évek során folyamatosan fejlődtek, és ennek következtében mély és átfogó gazdasági integráció és kölcsönös függőség alakult ki, amely a közeljövőben még tovább fog mélyülni,

B.  mivel az EU és Oroszország közötti együttműködés és jószomszédi viszony rendkívül fontos egész Európa és a szomszédos országok stabilitása, biztonsága és gazdasági jóléte szempontjából,

C.  mivel az Orosz Föderáció az Európa Tanács tagja, és ily módon elkötelezte magát a Tanács célkitűzései, azaz a demokrácia előmozdítása és az európai demokratikus stabilitás megerősítése mellett,

D.  mivel komoly aggodalmak merültek fel a demokrácia és az emberi jogok oroszországi helyzetével, az igazságszolgáltatás függetlenségével – amelyre példa a Yukos-ügy – a média feletti egyre erősödő ellenőrzéssel, az ellenzékkel szemben hozott elnyomó intézkedésekkel, valamint azzal a ténnyel kapcsolatban hogy az orosz rendőrség és igazságszolgáltatás nem képes megtalálni az újságírók elleni gyilkosságok felelőseit,

E.  mivel a Csecsen Köztársaságban gyilkosságok, emberrablások, kínzás, túszejtés és önkényes fogva tartás formájában tovább folyik az emberi jogok súlyos megsértése,

F.  mivel az EU és Oroszország közötti emberi jogi konzultációk eddig nem hoztak jelentősebb előrelépést e területen, amelynek prioritást kell éveznie az EU és Oroszország közötti kapcsolatokban,

G.  mivel a négy közös terület, nevezetesen a közös gazdasági térség, a szabadság, biztonság és jog területe, a külső biztonság területe, valamint a kutatás, oktatás és kultúra területe gyors és átfogó megvalósításának az új partnerségi és együttműködési megállapodásról szóló tárgyalások középpontjában kell állnia,

H.  mivel a kölcsönösség, az átláthatóság, a kiszámíthatóság, a megbízhatóság, a diszkriminációmentesség és a jó kormányzás alkotja az EU és az Orosz Föderáció gazdasági és kereskedelmi kapcsolatait irányító alapvető elveket,

I.  mivel az EU és az Orosz Föderáció között a jövőben megkötendő egyezménynek tartalmaznia kell az Energia Chartában lefektetett elveket, amelyek célja az, hogy a kapcsolatokat felpezsdítsék, és csökkentsék Európa az iránti aggodalmát, hogy Oroszország politikai fegyverként használja fel hatalmas energiaforrásait,

J.  mivel április 19-én a bel- és igazságügyi Tanács megállapodást hagyott jóvá a vízumkönnyítésről és az illegális bevándorlók visszafogadásáról, és mivel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló közös térség létrejöttét jelképező vízummentes utazásról április 22-én kezdődtek meg a tárgyalások,

K.  mivel Oroszország aláírta és ratifikálta a Kiotói Jegyzőkönyvet,

L.  mivel egy új partnerségi és együttműködési megállapodás megkötése az EU és az Orosz Föderáció között rendkívüli fontossággal bír jövőbeli együttműködésüket illetően, különös tekintettel a gazdasági kapcsolatok további fejlődésére, Európa biztonságának és stabilitásának további megerősítésére, valamint az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság tiszteletben tartásának további megerősítésére;

M.  mivel az új keretmegállapodásról szóló tárgyalások megkezdése késik, és azok megindítása attól a feltételtől függ, hogy Moszkva szüntesse meg a lengyel hústermékekre 2005-ben bevezetett behozatali tilalmat, mivel az EU erőfeszítéseket tesz azért, hogy a lengyel hústermékek behozatalára kompromisszumos megoldást találjon, és kimozdítsa a helyzetet a politikai holtpontról,

N.  mivel a közelmúltban Észtországban bekövetkezett eseményeket követően a moszkvai észt nagykövetség rendes működését felfüggesztették, számos ott dolgozó diplomatát, köztük a delegáció vezetőjét fizikailag bántalmazták a nagykövetséget körülvevő és az észt zászlót elégető tüntetők,

O.  mivel nem történt jelentős előrelépés a közös szomszédokkal való „rögzült konfliktusok” megoldása irányába; mivel a béke és stabilitás Oroszország és az EU közös érdeke,

P.  mivel fontos, hogy az EU egységesen szólaljon fel, mutasson szolidaritást és egységességet az Orosz Föderációval való kapcsolataiban, valamint hogy ezek a kapcsolatok a kölcsönös érdekeken és a közös értékeken alapuljanak,

1.  megerősíti azon meggyőződését, hogy Oroszország olyan fontos partner maradjon a stratégiai együttműködésben, amelyikkel nem csak a gazdasági és kereskedelmi érdekek, hanem a nemzetközi porondon és a közös szomszédságban való együttműködés célja is közös;

2.  hangsúlyozza az egység és szolidaritás megerősítésének fontosságát az EU tagállamai között az Oroszországgal ápolt kapcsolatok terén; ezért üdvözli az EU közös álláspontját a lengyel húsexportra vonatkozó orosz tilalom megszűntetéséről Moszkvával folyó tárgyalások során;

3.  sajnálatát fejezi ki e tárgyalások megszakadása miatt és amiatt, hogy nem sikerült elindítani az EU és Oroszország közötti új keretmegállapodásról szóló tárgyalásokat, és ösztönzi a német elnökséget munkájának folytatására annak lehetővé tétele érdekében, hogy az új megállapodásra vonatkozó tárgyalási mandátumot a lehető leghamarabb fogadják el a tárgyalások további késedelem nélküli megkezdése végett,

4.  felszólítja az Európai Uniót, hogy támogassa Észtországot a nemrégiben Tallinban bekövetkezett eseményt illetően; felhívja Oroszországot, hogy teljes mértékben tartsa tiszteletben a diplomáciai kiváltságokra vonatkozó bécsi egyezményben vállalt kötelezettségeit, biztosítva a külföldi nagykövetségek védelmét és rendes működését;

5.  üdvözli az EU és Oroszország közötti emberi jogi konzultációk részeként zajló folyamatos eszmecserét az emberi jogok oroszországi helyzetéről; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a jelenlegi oroszországi helyzet komoly aggodalomra ad okot az emberi jogok, a demokrácia, a véleménynyilvánítás szabadsága, valamint a civil társadalom és az egyének hatóságokkal szembeni tiltakozásra és azok intézkedéseikért való elszámoltathatóságára vonatkozó jogának tiszteletben tartása szempontjából;

6.  ismét hangot ad azon véleményének, hogy az EU és Oroszország közötti bármilyen kapcsolat alapelvének az emberi jogok és a demokratikus értékek erőteljes védelmének kell lennie; sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy ezek az értékek ne szoruljanak háttérbe az EU és Oroszország közötti tárgyalási csomagban, és hogy az orosz hatóságoknak nyújtott pénzügyi támogatások vegyék figyelembe a demokratikus normák megerősítését;

7.  mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az orosz hatóságok az elmúlt hetekben erőt alkalmaztak a Moszkvában és Szentpéterváron lezajlott békés tüntetésekkel szemben; hangsúlyozza, hogy a szólásszabadság és a gyülekezési jog alapvető emberi jogok, ezért e tendencia folytatódása nemzetközi kötelezettségeikkel szembenáll;

8.  mély aggodalmát fejezi ki az orosz és nemzetközi emberi jogi bizottságok folyamatos jelentései miatt a börtönökben, rendőrőrsökön és a csecsenföldi titkos büntetőintézetekben alkalmazott kínzással, valamint embertelen és megalázó bánásmódokkal kapcsolatban; határozottan elítéli e gyakorlatokat, és felhívja az orosz hatóságokat, hogy biztosítsák az Oroszország által is aláírt Európai Emberi Jogi Egyezményben garantált jogok teljes mértékű tiszteletben tartását Csecsenföldön, valamint azt, hogy mindazokat, akik megsértik e jogokat bíróság elé állítsák; e tekintetben kiemeli, hogy az orosz kormány 2006 októberében visszautasította a kínzással foglalkozó különmegbízottat, aki előzetes értesítés nélkül szeretett volna észak-kaukázusi börtönökben látogatást tenni;

9.  aggodalmának ad hangot a Duma 2007. decemberi választását és a 2008. márciusi elnökválasztást megelőző társadalmi és politikai polarizálódás és a demokratikus mozgástér beszűkülése miatt; felszólítja az orosz hatóságokat, hogy garantálják a szabad és igazságos eljárást mindkét választás esetében annak biztosítása érdekében, hogy az ellenzéki pártoknak lehetősége legyen a kampányra, valamint, hogy betartsák a szólásszabadság elvét;; hangsúlyozza, hogy a média szabadsága kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy a választásokat szabadnak és tisztességesnek ítélik-e meg; hangsúlyozza a nemzeti kormányoktól független nem kormányzati szervezetek fontosságát a civil társadalom fejlődése szempontjából;

10.  hangsúlyozza az Oroszországgal mint fontos partnerrel való együttműködés szükségességét a béke, a stabilitás és a biztonság megteremtésében, a nemzetközi terrorizmus és az erőszakos szélsőségek elleni küzdelemben, valamint más biztonsági kérdésekben, mint például a környezeti és nukleáris veszélyforrások, a kábítószer-, fegyver- és embercsempészet és a nemzetközi szervezett bűnözés az Európával szomszédos országokban;

11.  felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy indítsanak az orosz kormánnyal közös kezdeményezéseket a biztonság és a stabilitás megerősítésére közös szomszédságukban – különösen az Ukrajnáról és Fehéroroszországról folytatott szélesebb körű párbeszéd által–, és tegyenek közös erőfeszítéseket a hegyi-karabahi, moldovai és örményországi konfliktusok végleges megoldására ezen államok teljes területi integritásának garantálása mellett;

12.  felhívja az EU-t és Oroszországot, mint az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjait, hogy vállalják fel az iráni nukleáris kérdésben rájuk háruló felelősséget,

13.  felhívja az EU-t és Oroszországot, mint a közel-keleti konfliktus megoldásával foglalkozó kvartett tagjait, hogy teljesítsék kötelességüket és támogassák a közel-keleti regionális békéről szóló békekonferencia megtartására irányuló erőfeszítéseket; továbbá felhívja Oroszországot mint a kapcsolattartó csoport és az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagját, hogy működjön együtt a koszovói kérdés tartós megoldásának megtalálásában, valamint a hatoldalú tárgyalások tagjaként segítsen megoldást találni a nukleáris fegyverek elterjedésére Észak-Koreában;

14.  megállapítja, hogy az európai szomszédságpolitika már ma is számos lehetőséget kínál a többoldalú együttműködésre; szorgalmazza az északi dimenzióhoz hasonló EU–Fekete-tengeri Közösség létrehozását a stabilabb, biztonságosabb és demokratikusabb szomszédság érdekében folytatott további párbeszéd fokozására és ösztönzésére;

15.  üdvözli a Lettország és Oroszország közötti határmegállapodás kapcsán tapasztalt haladást, de hangsúlyozza, hogy további előrelépésre van szükség az Észtország és Oroszország közötti határmegállapodás mielőbbi ratifikálása és végrehajtása érdekében;

16.  ismételten támogatásáról biztosítja Oroszország WTO-tagságát, amelynek segítségével Oroszország csatlakozhat a globális piac szabályozásához; úgy véli, hogy a WTO-tagságnak az EU és Oroszország közötti mélyebb gazdasági integrációhoz kell vezetnie;

17.  megismétli továbbá a közös gazdasági térség (KGT) létrehozásának fontosságát és a KGT ütemtervben elfogadott célok további fejlesztését, különösen az EU és Oroszország közötti nyitott és integrált piac kialakítását illetően;

18.  hangsúlyozza az orosz befektetési légkör javításának fontosságát, amely csak diszkriminációmentes és átlátható üzleti feltételek, kisebb bürokrácia és kétirányú befektetések támogatásával és elősegítésével érhető el; aggódik a hatóságok által alkalmazott szabályok kiszámíthatóságának hiánya miatt;

19.  üdvözli az energiakérdésekről az EU és Oroszország között folyó párbeszéd elmélyülését; hangsúlyozza az EU és Oroszország közötti kereskedelmi és gazdasági együttműködés további lehetőségét hordozó energiabehozatal fontosságát az európai gazdaságok számára; hangsúlyozza, hogy ezen együttműködésnek a kölcsönös függőségen és az átláthatóságon, valamint a piacokhoz, az infrastruktúrához és a beruházáshoz való egyenlő hozzáférésen kell alapulnia; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot annak biztosítására, hogy az Energiacharta Szerződés, az ahhoz csatolt tranzitjegyzőkönyv alapelvei és a G8-ak következtetései – többek között az energiahatékonysággal, az energiatakarékossággal és a megújuló energiával kapcsolatos további együttműködés – kerüljenek be az EU és Oroszország között létrejövő új megállapodásba;

20.  információcserét sürget a fejlett energiatechnológiákról és ösztönzi az uniós és orosz energiaágazat szereplői közötti kapcsolatok kialakítását, az energiahatékonyság javításához szükséges erőfeszítéseket, valamint a CO2-kibocsátásmentes technológiák fejlesztését, amelyek jelentős lehetőségeket nyújtanak különösen az ipari együttműködésre a legjobb gyakorlatoknak és technológiáknak az orosz és uniós vállalatok közötti cseréje révén;

21.  felszólítja Oroszországot és az EU tagállamait a Kiotói Jegyzőkönyvben előírt célok elérésére és ragaszkodik e tekintetben a fejlett országok azon felelősségére, hogy kezdeményezői legyenek a kibocsátások csökkentésében; kéri, hogy Oroszország aktívabban vegyen részt a nemzetközi tárgyalásokon és segítse elő egy gördülékeny megállapodás 2008-ig, azaz legkésőbb 2009-ig történő elérését a világ szénpiacának folytonosságát biztosítandó;

22.  üdvözli az Európai Unió és Oroszország közötti vízummentesség elérésére irányuló kezdeményezéseket, amelyek a kapcsolatok javulásának perspektíváját jelzik; szorgalmazza az illegális bevándorlással kapcsolatos további együttműködést, az azonosító iratok ellenőrzésének javítását és a terrorizmussal és a szervezett bűnözéssel kapcsolatos jobb információcserét; hangsúlyozza, hogy a Tanácsnak és a Bizottságnak biztosítania kell, hogy az európai biztonság és demokrácia bármilyen megsértésének megakadályozása érdekében Oroszország megfeleljen a vízumok eltörléséről a két oldal között a tárgyalások során létrejött valamennyi megállapodásban meghatározott összes feltételnek;

23.  felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy kettőzzék meg erőfeszítéseiket az EU–orosz határ átlépése kapcsán jelentkező problémák megoldása végett, és indítsanak konkrét terveket, valamint teljes mértékben aknázzák ki az új szomszédsági és partnerségi eszközt, illetve a határokon átnyúló együttmődésre szánt INTERREG alapokat;

24.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Orosz Föderáció kormányának és parlamentjének és az Európa Tanácsnak.