Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0190/2007/REV1Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0190/2007/REV1

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

8.5.2007

pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų: dėl 2007 m. gegužės 18 d. Samaroje vyksiančio ES ir Rusijos vadovų susitikimo

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0190/2007

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2007 m. gegužės 18 d. Samaroje vyksiančio ES ir Rusijos vadovų susitikimo

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Bendrijų ir jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, kuris įsigaliojo 1997 m. ir nustos galioti 2007 m.,

–  atsižvelgdamas į bendrame pareiškime, paskelbtame pasibaigus 2003 m. gegužės 31 d. vykusiam aukščiausio lygio susitikimui Sankt Peterburge, išdėstytą ES ir Rusijos tikslą sukurti bendrą ekonominę erdvę, bendrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, bendradarbiavimo išorės saugumo srityje bendrą erdvę bei mokslinių tyrimų ir švietimo, įskaitant kultūrinius aspektus, bendrą erdvę,

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir jos penkis protokolus,

–  atsižvelgdamas į ES ir Rusijos dialogą žmogaus teisių klausimais,

–  atsižvelgdamas į viešą pareiškimą dėl Rusijos Federacijos Čečėnijos Respublikos, kurį 2007 m. kovo 13 d. paskelbė Europos Tarybos kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo prevencijos komitetas,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 2 d. ES pirmininkaujančios šalies parreiškimą dėl padėties prie Estijos ambasados Maskvoje,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. sausio 10 d. Komisijos komunikatą Europos Vadovų Tarybai ir Europos Parlamentui „Europos energetikos politika“ (COM(2007)0001),

–  atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 23 d. savo rezoliuciją dėl Europos Sąjungos energijos tiekimo saugumo[1],

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Rusijos, ypač į

  • -2007 m. balandžio 26 d. savo rezoliuciją dėl jėgos panaudojimo neseniai vykusiose demonstracijose Rusijoje[2],
  • -2006 m. gruodžio 13 d. savo rezoliuciją dėl ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimo Helsinkyje[3],
  • -2006 m. spalio 25 d. savo rezoliuciją dėl ES ir Rusijos santykių po Rusijos žurnalistės Anos Politkovskajos nužudymo[4],
  • -2006 m. birželio 15 d. savo rezoliuciją dėl Sočyje įvykusio ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimo[5],
  • -2006 m. sausio 19 d. savo rezoliuciją dėl Čečėnijos[6],
  • -2005 m. gruodžio 15 d. savo rezoliuciją dėl žmogaus teisių Rusijoje ir naujų įstatymų dėl NVO[7]
  • -ir į 2005 m. gegužės 26 d. savo pranešimą dėl ES ir Rusijos santykių[8],

–  atsižvelgdamas į 19-ąjį ES ir Rusijos vadovų susitikimą, kuris vyks 2007 m. gegužės 18 d. Samaroje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį straipsnį,

A.  kadangi per praėjusius kelerius metus ES ir Rusijos santykiai buvo nuolat vystomi ir lėmė didelę ir visapusę ekonominę integraciją ir tarpusavio priklausomybę, kuri artimiausiu metu turėtų dar labiau padidėti,

B.  kadangi glaudesnis ES ir Rusijos bendradarbiavimas ir geri kaimynystės ryšiai labai svarbūs visos Europos ir jos kaimyninių šalių stabilumui, saugumui ir gerovei,

C.  kadangi Rusijos Federacija yra Europos Tarybos narė ir todėl yra įsipareigojusi siekti Europos Tarybos tikslų – skatinti demokratiją ir didinti demokratinį stabilumą Europoje,

D.  kadangi plačiai paplitęs susirūpinimas dėl demokratijos ir žmogaus teisių Rusijoje, dėl teismų nepriklausomumo, kaip pavyzdžiui „Yukos“ byloje, dėl padidėjusios žiniasklaidos kontrolės, dėl Rusijos policijos ir teisminių institucijų nesugebėjimo rasti asmenis, kurie atsakingi už žurnalistų nužudymus, bei dėl represinių priemonių, kurių imamasi prieš opoziciją,

E.  kadangi vis dar sunkiai pažeidžiamos žmogaus teisės Čečėnijos Respublikoje – vyksta žudymai, kankinimai, dingsta žmonės, imami įkaitai ir nepagrįstai įkalinama,

F.  kadangi, vykstant ES ir Rusijos konsultacijoms žmogaus teisių klausimais, šioje srityje, kuri turėtų būti ES ir Rusijos santykių prioritetas, kol kas nepasiekta jokios apčiuopiamos pažangos,

G.  kadangi greitas ir visapusis visų keturių bendrų erdvių (bendros ekonominės erdvės, laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, išorės saugumo erdvės ir mokslinių tyrimų, švietimo ir kultūros erdvės) sukūrimas turėtų būti svarbiausias derybų dėl naujojo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo aspektas,

H.  kadangi pagrindiniai principai, kuriais turėtų būti grindžiami ES ir Rusijos Federacijos ekonominiai ir prekybiniai santykiai, turėtų būti abipusiškumas, skaidrumas, nuspėjamumas, patikimumas, nediskriminavimas ir geras valdymas,

I.  kadangi į būsimą ES ir Rusijos Federacijos susitarimą turėtų būti įtraukti Energetikos chartijos principai, kurie turėtų pagyvinti tarpusavio ryšius ir nuraminti europiečius, kad Rusija naudoja savo milžiniškus energetinius išteklius kaip politinį ginklą,

J.  kadangi balandžio 19 d. Teisingumo ir vidaus reikalų taryba pritarė dviejų susitarimų dėl vizų režimo supaprastinimo ir dėl nelegalių imigrantų readmisijos sudarymui, ir balandžio 22 d. buvo pradėtos derybos dėl bevizio režimo įgyvendinimo, o tai rodo apčiuopiamą pažangą kuriant bendrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę,

K.  kadangi Rusija pasirašė ir ratifikavo Kioto protokolą,

L.  kadangi naujo ES ir Rusijos Federacijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas yra ypatingai svarbus jų bendradarbiavimui ateityje, ypač atsižvelgiant į tolesnę ekonominių santykių plėtrą, tolesnį saugumo ir stabilumo Europoje didinimą bei tolesnį pagarbos žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei stiprinimą,

M.  kadangi derybų dėl naujojo pagrindų susitarimo pradžia buvo nukelta, reikalaujant, kad derybų pradžia priklausytų nuo to, ar Rusija panaikins lenkiškos mėsos importo draudimą, paskelbtą 2005 m., ir kadangi ES stengėsi surasti kompromisinį sprendimą dėl lenkiškos mėsos importo, kad būtų rasta išeitis iš šios politinės aklavietės,

N.  kadangi po pastarojo meto įvykių Estijoje buvo blokuota normali Estijos ambasados Maskvoje veikla, o keli ambasados darbuotojai, įskaitant ir ambasados vadovę, buvo fiziškai užpulti ją apsupusių ir Estijos vėliavą deginusių demonstrantų,

O.  kadangi nebuvo pasiekta jokios pažangos sprendžiant „įšaldytus konfliktus“ bendrose kaimyninėse šalyse; kadangi taika ir stabilumas atitinka ir Rusijos, ir ES interesus,

P.  kadangi svarbu, jog santykiuose su Rusijos Federacija ES laikytųsi vienodos pozicijos ir parodytų solidarumą bei vienybę ryšiuose su Rusijos Federacija ir, kad šie santykiai būtų pagrįsti bendrais interesais ir bendromis vertybėmis,

1.  pakartoja savo įsitikinimą, kad Rusija išlieka svarbi strateginio bendradarbiavimo partnerė, su kuria ES sieja ne tik ekonominiai ir prekybiniai interesai, bet ir tikslas glaudžiai bendradarbiauti tarptautinėje arenoje bei bendroje kaimyninėje erdvėje;

2.  pabrėžia, kad svarbu stiprinti ES valstybių narių vienybę ir solidarumą palaikant santykius su Rusija; todėl teigiamai vertina bendrą ES poziciją derybose su Maskva dėl Rusijos draudimo importuoti lenkišką mėsą panaikinimo;

3.  apgailestauja, kad šios derybos nutrūko ir vėliau nepavyko pradėti derybų dėl naujo ES ir Rusijos pagrindų susitarimo, ir ragina ES pirmininkaujančią Vokietiją tęsti darbą siekiant, kad kuo greičiau būtų priimti įgaliojimai dėl naujos sutarties, ir daugiau nedelsiant pradėti derybas;

4.  ragina Europos Sąjungą parodyti solidarumą su Estija dėl neseniai Taline vykusių įvykių; ragina Rusiją visiškai laikytis savo įsipareigojimų pagal Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, užtikrinant užsienio šalių ambasadų apsaugą ir įprastą jų veiklą;

5.  pritaria nuolatiniam keitimuisi nuomonėmis dėl žmogaus teisių Rusijoje, kuris įtrauktas į ES ir Rusijos dialogą žmogaus teisių klausimais; vis dėlto pabrėžia, kad dabartinė padėtis Rusijoje kelia didelį susirūpinimą dėl pagarbos žmogaus teisėms, demokratijos, išraiškos laisvės ir pilietinės visuomenės bei asmenų teisių prieštarauti valdžios institucijoms ir reikalauti, kad šios institucijos būtų nuolat atskaitingos už savo veiksmus;

6.  pakartoja savo požiūrį, kad tvirtas žmogaus teisių ir demokratinių vertybių gynimas turėtų būti pagrindinis bet kokio ES bendradarbiavimo su Rusija principas; ragina Komisiją užtikrinti, kad ES ir Rusijos derybų pakete šioms vertybėms netektų antraeilis vaidmuo ir visa Rusijos valdžios institucijoms teikiama finansinė parama būtų susieta su demokratinių standartų stiprinimu toje šalyje;

7.   išreiškia didelį susirūpinimą dėl Rusijos valdžios institucijų naudojamos jėgos prieš taikias antivyriausybines demonstracijas, per vykusias Maskvoje ir Sankt Peterburge praėjusias kelias savaites; pabrėžia, kad žodžio laisvė ir susirinkimo teisė yra pagrindinės žmogaus teisės, taigi ši besitęsianti tendencija pažeidžia jos tarptautinius įsipareigojimus ;

8.  reiškia didelį susirūpinimą dėl iš Rusijos ir tarptautinių žmogaus teisių organizacijų ir toliau gaunamų pranešimų apie tai, kad kalėjimuose, policijos nuovadose ir slaptuose kardomojo kalinimo centruose Čečėnijoje kankinama ir nežmoniškai bei žeminamai elgiamasi, griežtai smerkia tokius veiksmus ir ragina Rusijos institucijas užtikrinti, kad Čečėnijos Respublikoje būtų visiškai gerbiamos teisės, kurios užtikrintos Rusijos pasirašytoje Europos žmogaus teisių konvencijoje, o visi šias teises pažeidžiantys asmenys būtų patraukti atsakomybėn; pažymi, kad Rusijos vyriausybė 2006 m. spalio mėn. atsisakė pripažinti specialiojo pranešėjo, nagrinėjančio kankinimo klausimus, kuris ketino apsilankyti Šiaurės Kaukazo kalėjimuose iš anksto apie tai nepranešęs, įgaliojimus;

9.  yra susirūpinęs dėl socialinio ir politinio susipriešinimo ir demokratinių laisvių apribojimo rengiantis Dūmos rinkimams, vyksiantiems 2007 m. gruodžio mėn., ir prezidento rinkimams, vyksiantiems 2008 m. kovo mėn.; ragina Rusijos valdžios institucijas per abejus rinkimus užtikrinti jų laisvą ir sąžiningą procesą, siekiant garantuoti, kad opozicinės partijos turėtų galimybę surengti savo kampanijas ir laikytis žodžio laisvės principų; pabrėžia, kad žiniasklaidos laisvė bus itin svarbi siekiant, jog rinkimai būtų laikomi laisvais ir sąžiningais; pabrėžia NVO, nepriklausančių šalies vyriausybei, svarbą plėtojant pilietinę visuomenę;

10.  pabrėžia poreikį bendradarbiauti su Rusija, kaip reikalinga svarbia partnere, palaikant taiką, stabilumą ir saugumą, kovojant su tarptautiniu terorizmu ir smurtiniu ekstremizmu bei spręsti kitus saugumo klausimus, pvz., aplinkos ir branduolinio pavojų, narkotikų, prekybos ginklais ir žmonėmis bei tarpvalstybinio organizuoto nusikalstamumo Europos kaimynystėje klausimus;

11.  ragina Komisiją ir Tarybą įgyvendinti bendras iniciatyvas su Rusijos vyriausybe, skirtas saugumui ir stabilumui bendroje kaimyninėje erdvėje didinti, visų pirma vystant glaudų dialogą dėl Ukrainos ir Baltarusijos bei bendromis pastangomis siekiant pagaliau išspręsti įsisenėjusius konfliktus Kalnų Karabache, Moldovoje ir Gruzijoje, užtikrinant visišką šių valstybių teritorinį vientisumą;

12.  ragina ES ir Rusiją, kaip JT Saugumo Tarybos narę, prisiimti savo atsakomybę dėl Irano branduolinės veiklos klausimo;

13.  ragina ES ir Rusiją prisiimti savo, kaip Ketverto narių, atsakomybę siekiant pagaliau išspręsti Artimųjų Rytų konfliktą ir remti pastangas surengti tarptautinę taikos konferenciją regioninio Artimųjų Rytų taikos susitarimo klausimu; taip pat ragina Rusiją, kaip kontaktinės grupės ir JT Saugumo Tarybos narę, bendradarbiauti siekiant rasti ilgalaikį Kosovo klausimo sprendimą, ir, kaip šešių šalių derybų dalyvę, padėti rasti problemos, susijusios su branduolinių technologijų platinimu Šiaurės Korėjoje, sprendimą;

14.  pažymi, kad Europos kaimynystės politika suteikia daug daugiašalio bendradarbiavimo galimybių; ragina įsteigti ES ir Juodosios Jūros regiono šalių bendriją pagal Šiaurės dimensijos pavyzdį, kad būtų sustiprintas ir paskatintas dialogas, siekiant stabilios, saugios ir demokratinės kaimynystės;

15.  džiaugiasi pažanga, kuri pasiekta pasirašius Latvijos ir Rusijos sienos susitarimą, bet pabrėžia, kad būtina imtis tolesnių priemonių siekiant sienos susitarimo tarp Rusijos ir Estijos ratifikavimo ir įgyvendinimo;

16.  dar kartą pabrėžia, kad remia Rusijos narystę PPO, kuri padės Rusijai prisitaikyti prie pasaulinės rinkos taisyklių; mano, kad įstojimas į PPO turėtų paskatinti glaudesnę ES ir Rusijos ekonominę integraciją;

17.  be to, pakartoja, kad svarbu sukurti Bendrą ekonominę erdvę (BEE) ir toliau siekti BEE gairėse iškeltų tikslų, visų pirma susijusių su atviros integruotos ES ir Rusijos rinkos sukūrimu;

18.  pabrėžia, kad svarbu gerinti investicijų aplinką Rusijoje, o tai galima pasiekti tik skatinant ir gerinant skaidrias verslo sąlygas, kuriomis niekas nebūtų diskriminuojamas, mažinant biurokratiją ir skatinant abipuses investicijas; yra susirūpinęs, kad sunku nuspėti, kaip institucijos taikys taisykles;

19.  džiaugiasi intensyvesniu ES ir Rusijos dialogu energetikos klausimais; pabrėžia, kad importuojama energija svarbi Europos ekonomikoms ir suteikia galimybę toliau gilinti prekybinį ir ekonominį bendradarbiavimą tarp ES ir Rusijos; pabrėžia, kad tarpusavio priklausomybės ir skaidrumo principai kartu su lygiomis galimybėmis patekti į rinką, naudotis infrastruktūra bei investuoti turėtų sudaryti šio bendradarbiavimo pagrindą; ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad Energetikos chartijos ir prie jos pridėto protokolo dėl tranzito principai bei Didžiojo aštuoneto išvados būtų įtrauktos į naują ES ir Rusijos susitarimą, įskaitant glaudesnį bendradarbiavimą efektyvaus energijos naudojimo, energijos taupymo ir atsinaujinančios energijos srityse;

20.  ragina keistis informacija apie pažangiąsias energetikos technologijas ir skatina ES ir Rusijos energetikos sektoriaus atstovų ryšius, taip pastangas, kurių reikia norint didinti energijos naudojimo veiksmingumą ir kurti technologijas, kurias taikant neišskiriamas anglies dvideginis, nes tai suteikia daug bendradarbiavimo, visų pirma pramonės sektoriuje, galimybių, Rusijos ir ES įmonėms keičiantis pažangiąją patirtimi ir technologijomis;

21.  ragina Rusiją ir ES valstybes nares įgyvendinti Kioto protokole nustatytus tikslus ir reikalauja, kad šiuo požiūriu būtų numatyta ypatinga išsivysčiusių šalių atsakomybė pirmauti mažinant emisiją; ragina Rusiją aktyviai dalyvauti būsimose tarptautinėse derybose, kad būtų lengviau skubiai iki 2008 m., vėliausiai 2009 m., pasiekti susitarimo siekiant užtikrinti pasaulio anglies rinkos nenutrūkstamumą;

22.  Pritaria iniciatyvai dėl bevizių kelionių rėžimo tarp Europos Sąjungos ir Rusijos, ateityje tikintis santykių pagerėjimo; ragina gilinti bendradarbiavimą nelegalios imigracijos, patobulintos asmens tapatybės dokumentų patikros ir geresnio keitimosi informacija, susijusia su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, srityse; pabrėžia, kad Taryba ir Komisija turi užtikrinti, kad Rusija laikytųsi visų sąlygų, iškeltų įvairiuose suderėtuose susitarimuose dėl visiško abipusio vizų panaikinimo, kad būtų užkirstas kelias Europos saugumo ir demokratijos principų pažeidimams;

23.  ragina Tarybą ir Komisiją dėti daugiau pastangų sprendžiant problemas, kurios susijusios su ES ir Rusijos sienos kirtimu, ir dalyvauti konkrečiose projektuose bei visapusiškai naudotis naująja Europos kaimynystės ir partnerystės priemone bei INTERREG programos lėšomis, kurios skirtos pasienio bendradarbiavimui;

24.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir Rusijos Federacijos parlamentams ir vyriausybėms ir Europos Tarybai.