Wspólny projekt rezolucji - RC-B6-0190/2007/REV1Wspólny projekt rezolucji
RC-B6-0190/2007/REV1

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

8.5.2007

projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne: w sprawie szczytu UE-Rosja, który odbędzie się w Samarze w dniu 18 maja 2007 r.

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B6-0190/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie szczytu UE-Rosja, który odbędzie się w Samarze w dniu 18 maja 2007 r.

Parlament Europejski,

–  uwzględniając umowę o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską, która weszła w życie w 1997 r., a wygasa w 2007 r.,

–  uwzględniając cel UE i Rosji – zawarty we wspólnym oświadczeniu wydanym w wyniku szczytu, który odbył się w Sankt Petersburgu w dniu 31 maja 2003 r. – polegający na utworzeniu wspólnej przestrzeni gospodarczej, wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, wspólnej przestrzeni współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa zewnętrznego oraz wspólnej przestrzeni badań naukowych i edukacji, obejmującej aspekty kulturalne,

–  uwzględniając Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz jej pięć protokołów,

–  uwzględniając dialog między UE a Rosją na temat praw człowieka,

–  uwzględniając publiczne oświadczenie dotyczące Czeczeńskiej Republiki Federacji Rosyjskiej złożone w dniu 13 marca 2007 r. przez działający w ramach Rady Europy Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu,

–  uwzględniając oświadczenie prezydencji UE z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie sytuacji zaistniałej przed ambasadą Estonii w Moskwie,

–  uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego z dnia 10 stycznia 2007 r. zatytułowany „Europejska polityka energetyczna” (COM(2007)0001),

–  uwzględniając rezolucję z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej[1],

–  uwzględniając poprzednie rezolucje w sprawie Rosji, a w szczególności:

  • -rezolucję z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ostatniego stłumienia manifestacji w Rosji[2],
  • -rezolucję z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie spotkania na szczycie UE-Rosja w Helsinkach[3],
  • -rezolucję z dnia 25 października 2006 r. w sprawie stosunków UE-Rosja po zabójstwie dziennikarki rosyjskiej Anny Politkowskiej[4],
  • -rezolucję z dnia 15 czerwca 2006 r. w sprawie spotkania na szczycie UE-Rosja w Soczi[5],
  • -rezolucję z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie Czeczenii[6],
  • -rezolucję z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie praw człowieka w Rosji i nowej legislacji dotyczącej organizacji pozarządowych[7],
  • -oraz rezolucję z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie stosunków UE-Rosja[8],

–  uwzględniając 19. szczyt UE-Rosja, który odbędzie się w Samarze w dniu 18 maja 2007 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w ostatnich kilku latach stosunki pomiędzy UE i Rosją stale się rozwijały, prowadząc do głębokiej i kompleksowej integracji gospodarczej i współzależności, która w najbliższej przyszłości bez wątpienia jeszcze wzrośnie,

B.  mając na uwadze, że ściślejsza współpraca i dobrosąsiedzkie stosunki między UE a Rosją mają podstawowe znaczenie dla stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu całej Europy i państw z nią sąsiadujących,

C.  mając na uwadze, że Federacja Rosyjska jest członkiem Rady Europy, a zatem zobowiązała się do realizacji celów Rady, takich jak promowanie demokracji i utrwalanie demokratycznej stabilności w Europie,

D.  mając na uwadze powszechne obawy dotyczące demokracji i praw człowieka w Rosji, niezależności wymiaru sprawiedliwości, czego przykładem jest sprawa Jukosu, zwiększonej kontroli środków masowego przekazu, bezradności rosyjskiej policji i władz sądowniczych w ujęciu winnych zabójstw dziennikarzy oraz stosowanych wobec opozycji środków represji;

E.  mając na uwadze, że w Republice Czeczeńskiej nadal dochodzi do poważnych naruszeń praw człowieka w postaci morderstw, wymuszonych zaginięć, tortur, uprowadzeń zakładników oraz bezpodstawnych aresztowań,

F.  mając na uwadze, że jak dotąd konsultacje UE-Rosja w sprawie praw człowieka nie przyniosły żadnego istotnego postępu w obszarze, który powinien stanowić priorytet w stosunkach UE z Rosją,

G.  mając na uwadze, że szybka i pełna realizacja wszystkich czterech wspólnych przestrzeni, tj. wspólnej przestrzeni gospodarczej, przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, przestrzeni bezpieczeństwa zewnętrznego oraz przestrzeni badań naukowych, edukacji i kultury, powinna stanowić trzon negocjacji w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy,

H.  mając na uwadze, że podstawowymi zasadami panującymi w stosunkach gospodarczych i handlowych między UE a Federacją Rosyjską powinny być wzajemność, przejrzystość, przewidywalność, wiarygodność, brak dyskryminacji i dobre zarządzanie,

I.  mając na uwadze, że przyszłe porozumienie między UE a Federacją Rosyjską powinno obejmować zasady karty energetycznej, aby zacieśnić więzi i uspokoić europejskie obawy, że Rosja wykorzystuje swoje bogate zasoby energetyczne jako broń polityczną,

J.  mając na uwadze, że w dniu 19 kwietnia Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zatwierdziła zawarcie dwóch umów, w sprawie ułatwień wizowych oraz w sprawie readmisji nielegalnych imigrantów, oraz że w dniu 22 kwietnia rozpoczęto rozmowy na temat wprowadzenia ruchu bezwizowego, co świadczy o konkretnych postępach w zakresie wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości,

K.  mając na uwadze, że Rosja podpisała i ratyfikowała protokół z Kioto,

L.  mając na uwadze, że zawarcie nowej umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Federacją Rosyjską ma pierwszorzędne znaczenie dla ich dalszej współpracy, w szczególności w zakresie dalszego rozwoju stosunków gospodarczych, dalszej poprawy bezpieczeństwa i stabilności w Europie oraz dalszego umacniania poszanowania praw człowieka, demokracji i praworządności, jako podstawy tej współpracy,

M.  mając na uwadze opóźnienie i uzależnienie rozpoczęcia negocjacji w sprawie nowego porozumienia ramowego od zniesienia przez Moskwę zakazu importu polskich produktów, wprowadzonego w 2005 r.; mając na uwadze, że UE dokłada starań na rzecz kompromisu w sprawie importu polskiego mięsa, aby wyjść z tego politycznego impasu,

N.  mając na uwadze, że w wyniku niedawnych wydarzeń w Estonii uniemożliwione zostało normalne funkcjonowanie estońskiej ambasady w Moskwie, a kilku z jej dyplomatów łącznie z szefową misji stało się przedmiotem fizycznej napaści ze strony demonstrantów otaczających ambasadę, którzy spalili flagę Estonii,

O.  mając na uwadze, że nie poczyniono żadnych istotnych postępów w sprawie rozwiązania „zamrożonych konfliktów” w krajach będących wspólnymi sąsiadami; mając na uwadze, że pokojowe i stabilne stosunki leżą w interesie zarówno Rosji, jak i UE,

P.  mając na uwadze, że UE musi przemówić jednym głosem, okazać solidarność i jedność w stosunkach z Federacją Rosyjską oraz opierać te stosunki na wzajemnych interesach i wspólnych wartościach,

1.  potwierdza swe przekonanie, że Rosja pozostaje ważnym partnerem w zakresie nawiązania strategicznej współpracy, z którym UE łączą nie tylko interesy gospodarcze i handlowe, ale także cel ścisłej współpracy na arenie międzynarodowej oraz we wspólnym sąsiedztwie;

2.  podkreśla znaczenie większej jedności i solidarności pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie stosunków z Rosją; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wspólną linię podjętą przez UE w negocjacjach z Moskwą w sprawie zniesienia rosyjskiego zakazu importu polskiego mięsa;

3.  ubolewa nad zerwaniem tych negocjacji oraz nad niepowodzeniem w zainicjowaniu kolejnych negocjacji nad ramami nowego porozumienia między UE a Rosją i zachęca niemiecką prezydencję do kontynuowania prac w celu umożliwienia jak najszybszego przyjęcia mandatu negocjacyjnego dla nowego porozumienia oraz rozpoczęcie negocjacji bez dalszej zwłoki;

4.  wzywa Unię Europejską do zademonstrowania solidarności z Estonią w kontekście niedawnych zajść w Tallinie; wzywa Rosję do pełnego przestrzegania zobowiązań wynikających z Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych poprzez zagwarantowanie ochrony zagranicznych dyplomatów i normalnego funkcjonowania zagranicznych ambasad;

5.  z zadowoleniem przyjmuje stałą wymianę poglądów na temat praw człowieka w Rosji jako element konsultacji między UE a Rosją na temat praw człowieka; podkreśla jednak, że obecna sytuacja w Rosji budzi poważne obawy co do poszanowania praw człowieka, demokracji, swobody wypowiedzi oraz prawa społeczeństwa obywatelskiego i poszczególnych obywateli do sprzeciwiania się władzom i pociągania władz do odpowiedzialności za ich działania;

6.  potwierdza swoją opinię, że zdecydowana obrona praw człowieka oraz wartości demokratycznych powinna być fundamentalną zasadą wszelkich stosunków UE z Rosją; wzywa Komisję do zadbania, aby wspomniane wartości nie miały podrzędnego statusu w pakiecie negocjacyjnym UE z Rosją, oraz aby wszelka przyznana władzom Rosji pomoc finansowa uwzględniała podniesienie standardów demokratycznych w tym kraju;

7.  wyraża głębokie zaniepokojenie użyciem siły przez władze rosyjskie wobec antyrządowych demonstrantów występujących pokojowo w Moskwie i Sankt Petersburgu w ostatnich kilku tygodniach; podkreśla, że wolność słowa i prawo gromadzenia się są podstawowymi prawami człowieka i w związku z tym utrzymywanie takiej tendencji stanowić będzie naruszenie międzynarodowych zobowiązań tych władz;

8.  wyraża głębokie zaniepokojenie napływającymi stale sprawozdaniami rosyjskich i międzynarodowych organizacji praw człowieka w sprawie stosowania tortur i popełniania nieludzkich i poniżających czynów w więzieniach, na posterunkach policji oraz w tajnych ośrodkach przetrzymywania w Czeczenii, zdecydowanie potępia takie praktyki i wzywa władze rosyjskie do zapewnienia pełnego przestrzegania w Republice Czeczeńskiej praw, jakie gwarantuje Europejska Konwencja Praw Człowieka, której Rosja jest sygnatariuszem, oraz do postawienia przed sądem wszystkich tych, którzy te prawa łamią; w związku z tym podkreśla, że rząd rosyjski w październiku 2006 roku nie uznał pełnomocnictw specjalnego sprawozdawcy ds. tortur, który planował zwizytować więzienia na Północnym Kaukazie bez wcześniejszego uprzedzenia;

9.  wyraża zaniepokojenie polaryzacją społeczną i polityczną oraz ograniczaniem swobód demokratycznych w okresie poprzedzającym wybory do Dumy przeprowadzane w grudniu 2007 r. oraz wybory prezydenckie w marcu 2008 r.; wzywa władze rosyjskie do zagwarantowania przeprowadzenia obu procedur wyborczych w sposób wolny i uczciwy, zapewniając partiom opozycyjnym możliwość prowadzenia kampanii oraz do przestrzegania zasady swobody wypowiedzi; podkreśla, że wolność mediów będzie miała kluczowe znaczenie dla uznania wyborów za wolne i uczciwe; podkreśla znaczenie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego organizacji pozarządowych niezależnych od rządów krajowych;

10.  podkreśla potrzebę współpracy z Rosją jako koniecznym i ważnym partnerem w celu zapewnienia pokoju, stabilności i bezpieczeństwa oraz zwalczania międzynarodowego terroryzmu i brutalnego ekstremizmu, jak również rozwiązywania innych kwestii bezpieczeństwa, takich jak zagrożenia środowiskowe i jądrowe, narkotyki, nielegalny handel bronią i handel ludźmi oraz transgraniczna przestępczość zorganizowana w sąsiedztwie Europy;

11.  wzywa Komisję i Radę do kontynuowania, wraz z rosyjskim rządem, wspólnych inicjatyw wzmacniających bezpieczeństwo i stabilność we wspólnym sąsiedztwie, zwłaszcza przy pomocy pogłębionego dialogu w sprawie Ukrainy i Białorusi oraz wspólnych wysiłków na rzecz ostatecznego rozwiązania zamrożonych konfliktów w Górskim Karabachu oraz w Mołdawii i Gruzji poprzez zagwarantowanie pełnej integralności terytorialnej tych państw;

12.  wzywa UE i Rosję jako członka Rady Bezpieczeństwa ONZ do przyjęcia odpowiedzialności za irańską kwestię jądrową;

13.  wzywa UE i Rosję jako członków „Kwartetu”, aby wzięły na siebie odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz aby wspierały starania na rzecz zorganizowania międzynarodowej konferencji pokojowej w sprawie regionalnego porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie; wzywa ponadto Rosję jako członka grupy kontaktowej i Rady Bezpieczeństwa ONZ do współpracy w zakresie znalezienia trwałego rozwiązania kwestii Kosowa, a jako członka rozmów sześciostronnych do udzielenia pomocy w rozwiązaniu problemu rozprzestrzeniania broni jądrowej w Korei Północnej;

14.  zwraca uwagę na liczne możliwości współpracy wielostronnej prowadzonej już w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa; wzywa do ustanowienia partnerstwa UE - region Morza Czarnego, na kształt Wymiaru Północnego, celem wzmocnienia i wspierania rozwoju dialogu na rzecz większej stabilizacji, bezpieczeństwa i demokracji w krajach sąsiednich;

15.  z zadowoleniem przyjmuje postępy dotyczące porozumienia w sprawie granicy rosyjsko - łotewskiej a równocześnie zwraca uwagę na konieczność dokonania dalszych postępów dla zagwarantowania ratyfikacji i jak najszybszego wdrożenia porozumienia w sprawie granic zawartego pomiędzy Rosją a Estonią;

16.  potwierdza swoje poparcie dla uczestnictwa Rosji w WTO, co pomoże jej w dostosowaniu się do zasad panujących na rynku światowym; uważa, że przystąpienie do WTO powinno doprowadzić do ściślejszej integracji gospodarczej UE i Rosji;

17.  ponownie podkreśla wagę ustanowienia wspólnej przestrzeni gospodarczej (ang. CES) oraz dalszego rozwijania celów, jakie przyjęto w ramach „mapy drogowej” CES, zwłaszcza w odniesieniu do utworzenia otwartego i zintegrowanego rynku między UE i Rosją;

18.  podkreśla znaczenie poprawy klimatu inwestycyjnego w Rosji, co można osiągnąć jedynie poprzez promocję i wprowadzanie niedyskryminujących i przejrzystych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, zmniejszenie biurokracji i inwestycje dwustronne; wyraża zaniepokojenie brakiem przewidywalności w stosowaniu przepisów przez władze;

19.  z zadowoleniem przyjmuje wzmożony dialog UE-Rosja na temat kwestii energetycznych; podkreśla znaczenie importu energii dla gospodarki krajów europejskich, oznaczajacego potencjalną możliwość dalszej wymiany handlowej i współpracy gospodarczej między UE i Rosją; podkreśla, że podstawę tej współpracy powinna stanowić zasada wzajemnej zależności oraz przejrzystości, wraz z równym dostępem do rynku, infrastruktury i inwestycji; wzywa Radę i Komisję do zapewnienia uwzględnienia w nowym porozumieniu między UE i Rosją zasad wyrażonych w traktacie karty energetycznej, w załączonym do niego protokole w sprawie tranzytu oraz we wnioskach ze szczytu G8, między innymi dalszej współpracy w dziedzinie efektywności energetycznej, oszczędności energii oraz energii odnawialnej;

20.  propaguje wymianę informacji na temat zaawansowanych technologii energetycznych i zachęca do kontaktów między podmiotami sektorów energetycznych UE i Rosji, jak również do podejmowania koniecznych wysiłków w celu poprawy racjonalnego wykorzystania energii i rozwijania technologii nieemisyjnych jeśli chodzi o CO2, które oferują znaczące możliwości współpracy, w szczególności współpracy przemysłowej, wraz z wymianą najlepszych praktycznych wzorców i technologii między przedsiębiorstwami w Rosji i UE;

21.  wzywa Rosję i państwa członkowskie UE do osiągnięcia celów założonych w protokole z Kioto i w związku z tym nalega, aby państwa rozwinięte poczuły się do odpowiedzialności i dały przykład redukcji emisji; wzywa Rosję do odegrania aktywnej roli w przyszłych międzynarodowych negocjacjach i do umożliwienia szybkiego zawarcia porozumienia do roku 2008, nie później jednak niż do roku 2009, w celu zapewnienia ciągłości globalnego rynku emisji dwutlenku węgla;

22.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy na rzecz wprowadzenia ruchu bezwizowego między Unią Europejską a Rosją, które dają nadzieję na poprawę stosunków; wzywa do dalszej współpracy w kwestii nielegalnej imigracji, poprawy kontroli dokumentów tożsamości oraz do lepszej wymiany informacji na temat terroryzmu i przestępczości zorganizowanej; podkreśla, że Rada i Komisja muszą zapewnić wypełnienie przez Rosję wszystkich zobowiązań wynikających z wszelkich wynegocjowanych umów w sprawie zlikwidowania wiz po obydwu stronach, aby zapobiec wszelkiemu naruszaniu bezpieczeństwa i demokracji w Europie;

23.  wzywa Radę i Komisję do zdwojenia wysiłków w celu rozwiązania problemów występujących przy przekraczaniu granicy UE - Rosja oraz do zaangażowania się w konkretne projekty oraz pełnego wykorzystania na rzecz współpracy transgranicznej europejskiego instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa oraz funduszu INTERREG;

24.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Federacji Rosyjskiej i Radzie Europy.