Společný návrh usnesení - RC-B6-0205/2007Společný návrh usnesení
RC-B6-0205/2007

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

23. 5. 2007

který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předložili poslanci
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami: o Estonsku

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B6-0205/2007
Předložené texty :
RC-B6-0205/2007
Hlasování :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o Estonsku

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení předsednictví EU ze dne 2. května 2007 o situaci před estonským velvyslanectvím v Moskvě,

–  s ohledem na prohlášení, které v souvislosti se situací v Estonsku přednesl předseda EP Hans-Gert Pöttering, a na diskusi, která na plenárním zasedání proběhla dne 9. května 2007,

–  s ohledem na četná prohlášení, která na podporu Estonska vydala Rada, Komise a vlády členských států EU,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v hlavním městě Estonska a v některých částech severovýchodního Estonska probíhaly po dvě noci mezi 26. a 28. dubnem 2007 protestní demonstrace proti plánu estonské vlády přemístit sovětský pomník osvoboditelů Tallinnu z centra estonské metropole na vojenský hřbitov vzdálený několik kilometrů, které vedly k násilnostem, jež propukly ve chvíli, kdy demonstranti napadli policii, a vyústily v rozsáhlé drancování v centru Tallinnu,

B.  vzhledem k tomu, že podle očitých svědků použila policie síly jen v extrémních případech a že estonský ochránce veřejných práv neshledal při její práci žádné pochybení,

C.  vzhledem k tomu, že estonská vláda předem oznámila vládě Ruské federace důvody svého rozhodnutí přemístit pomník, nabídla jí, že s ní bude při přemísťování památníku spolupracovat, a zároveň vyzvala představitele Ruska, aby se zúčastnili exhumace, což ruské orgány odmítly,

D.  vzhledem k tomu, že exhumace proběhly přesně podle mezinárodních standardů a norem důstojného zacházení, a vzhledem k tomu, že pomník byl znovu slavnostně odhalen na hřbitově za účasti představitelů protihitlerovské koalice,

E.  vzhledem k tomu, že k organizaci násilných demonstrací a porušování zákona a pořádku aktivně přispěly síly umístěné mimo Estonsko,

F.   vzhledem k tomu, že v Rusku bylo vydáno několik prohlášení na vysoké úrovni, včetně oficiálního prohlášení delegace Státní dumy, která na své návštěvě Tallinnu vyzvala estonskou vládu k odstoupení,

G.  vzhledem k tomu, že předseda vlády Estonska prohlásil, že tyto události jsou „dobře koordinovaným a zjevným vměšováním se do estonských vnitřních záležitostí“,

H.  vzhledem k tomu, že bezprostředně po nepokojích v Tallinnu blokovali po dobu jednoho týdne nepřátelští demonstranti z ruské provládní mládežnické organizace Naši normální chod estonského velvyslanectví v Moskvě, a v důsledku toho došlo k fyzickým útokům na estonskou velvyslankyni a švédského velvyslance, vyhrožování zničením budovy velvyslanectví, stržení estonské vlajky na půdě estonského velvyslanectví a označení Estonska za „fašistickou“ zemi,

I.  vzhledem k tomu, že byly pořádány systematické počítačové útoky zejména mimo Estonsko, s cílem zablokovat oficiální komunikační linky a webové stránky estonské veřejné správy, vzhledem k tomu, že tyto útoky pocházejí z IP adres ruské veřejné správy, a vzhledem k tomu, že intenzivní propagandistické výpady, které burcují k ozbrojenému odporu a dalšímu násilí, jsou i nadále šířeny přes internet a formou krátkých textových zpráv;

J.  vzhledem k tomu, že jen několik dní po událostech v Tallinnu byla zavedena rozsáhlá omezení na dovoz estonského zboží do Ruska, že ruské společnosti pozastavily smlouvy s estonskými firmami, že dodávky energií do Estonska byly ohroženy a železniční spojení mezi Estonskem a Petrohradem bude od konce června přerušeno,

K.  vzhledem k tomu, že ruské orgány, včetně delegace Státní dumy, bohužel odmítly zahájit s estonskými orgány dialog, a odmítly dokonce i účast na společné tiskové konferenci na ministerstvu zahraničních věcí,

L.  vzhledem k tomu, že metropolita ruské ortodoxní církve v Estonsku Kornelius uvedl, že neexistují žádné důvody pro konflikt mezi komunitami a nechápe, proč by měly být nepokoje prezentovány jako konflikt mezi estonsky a rusky mluvícími komunitami,

M.  vzhledem k tomu, že tyto události byly dále podněcovány dezinformacemi, které s cílem vyprovokovat další protestní akce šířila ruská média,

N.  vzhledem k tomu, že se demonstrací a rabování zúčastnila jen zanedbatelná část etnicky ruského obyvatelstva a že značné množství policistů pocházejících z ruského prostředí své povinnosti bezchybně zvládlo, a vzhledem k tomu, že převážná většina dotazovaných souhlasila s jednáním estonské vlády,

O.  vzhledem k tomu, že Estonsko má jako nezávislý členský stát EU a NATO svrchované právo zhodnotit tragické období svých novodobých dějin, které zahájila ztráta nezávislosti na základě paktu Hitlera se Stalinem z roku 1939 a které skončilo až v roce 1991,

P.  vzhledem k tomu, že sovětská okupace a anexe pobaltských států nebyla nikdy západními demokraciemi uznána za právoplatnou,

Q.  vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 12. května 2005 dospěl Evropský parlament k závěru, že „pro některé národy znamenal konec druhé světové války obnovení tyranie uvalené stalinistickým Sovětským svazem“ a blahopřál středoevropským a východoevropským zemím k tomu, že se staly svobodnými „po tolika desetiletích sovětské nadvlády nebo okupace...“,

R.  vzhledem k tomu, že právní nástupce Sovětského svazu, tj. Ruská federace, je jediným, kdo dosud odmítá uznat, že začlenění pobaltských států do Sovětského svazu bylo nezákonné,

1.  vyjadřuje svou podporu a solidaritu demokraticky zvolené estonské vládě v jejích snahách o zabezpečení pořádku, stability a dodržování zásad právního státu pro všechny osoby žijící v Estonsku;

2.  považuje útoky zaměřené na jeden z nejmenších členských států EU za zkoušku solidarity Evropské unie;

3.  považuje za nepřijatelné různé pokusy ruských orgánů vměšovat se do vnitřních záležitostí Estonska;

4.  je znepokojen nedostatečnou ochranou, kterou estonskému velvyslanectví v Moskvě poskytují ruské orgány, a fyzickými útoky demonstrantů z organizace Naši na estonskou velvyslankyni; vyzývá ruskou vládu, aby bez výjimky dodržovala Vídeňskou úmluvu o ochraně diplomatů;

5.  odsuzuje pokusy Ruska o využívání hospodářského tlaku na Estonsko jako nástroje zahraniční politiky a vyzývá ruskou vládu, aby mezi oběma státy obnovila řádné hospodářské vztahy;

6.  připomíná ruským orgánům, že nevybíravá a otevřeně nepřátelská rétorika, kterou ruské orgány vůči Estonsku používají, ostře kontrastuje se zásadami mezinárodního jednání a bude mít dopad na vztahy mezi Ruskem a EU jako takové;

7.  vyzývá Evropskou komisi a všechny členské státy, aby se podílely na rozborech počítačových útoků na estonské webové stránky a aby předložily studii o tom, jak lze takovým útokům a hrozbám čelit na úrovni Společenství, a vyzývá Rusko, aby při těchto šetřeních plně spolupracovalo;

8.  vyzývá ruskou vládu, aby se zúčastnila dialogu s demokratickými státy východní a střední Evropy a otevřeně a nezaujatě s nimi diskutovala o dějinách 20. století a o zločinech proti lidskosti včetně zločinů spáchaných během totalitního komunistického režimu;

9.  vítá prohlášení estonského prezidenta Toomase Hendrika Ilvese, v němž zdůraznil, že všichni lidé, kteří přišli do Estonska v době sovětské éry a kteří nyní žijí v Estonské republice, jsou, stejně jako jejich děti a vnuci, Estonci, že všichni Estonci, ať už jsou jakéhokoliv původu, mají z minulého století svou vlastní a velmi bolestnou zkušenost s tím, co obnáší život během tří po sobě jdoucích okupačních režimů, a že je nutné, abychom byli schopni vnímat a pochopit tragédii ostatních, a připomenul, že v této souvislosti je nutné posílit dialog uvnitř Estonska, a překonat tak existující rozpory mezi různými komunitami a vytvořit nové příležitosti pro integraci zejména rusky hovořících Estonců;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě a parlamentu Estonska, jakož i vládě a parlamentu Ruské federace.