Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B6-0206/2007

Внесени текстове :

RC-B6-0206/2007

Разисквания :

PV 24/05/2007 - 14.1
CRE 24/05/2007 - 14.1

Гласувания :

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 113kWORD 58k
23.5.2007
PE 389.528v01-00}
PE 389.545v01-00}
PE 389.553v01-00} RC1
 
B6‑0206/07}
B6‑0223/07}
B6‑0231/07} RC1
внесено съгласно член 115, параграф 5 от правилника от
   Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová и Bernd Posselt, от името на групата PPE-DE
   Jean-Marie Cavada, Sarah Ludford и Marios Matsakis, от името на групата ALDE
   Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki и Bogusław Rogalski, от името на групата UEN
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: ––   PPE-DE (B6‑0206/07)
–   ALDE (B6‑0223/07)
–   UEN (B6‑0231/07) за Венецуела

Резолюция на Европейския парламент относно Венецуела 

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

А.  като има предвид, че плурализмът в медиите и свободата на изразяване представляват необходим стълб на демокрацията,

Б.  като има предвид, че свободата на медиите е от първостепенно значение за демокрацията и зачитането на основните свободи, предвид основополагащата й роля в гарантирането на свободата на изразяване на мнения и идеи и приноса й за ефективното участие на отделните гражданите в демократичните процеси,

В.  като има предвид, че неподновяването на лицензията за разпространение на частната аудиовизуална компания Radio Caracas Televisión (RCTV), която изтича на 27 май 2007 г., заплашва да обрече тази медия, в която работят 3 000 служители, на закриване,

Г.  като има предвид, че неподновяването на лицензията на тази частна аудиовизуална компания, една от най-старите и най-важните във Венецуела, лишава голяма част от обществеността от многостранна информация и нарушава правото на печата да изпълнява ролята си на противотежест на властта,

Д.  като има предвид, че президентът на Венецуела, Hugo Chávez, обяви, че не възнамерява да поднови лицензията за разпространение на един от водещите телевизионни канали Radio Caracas TV (RCTV) и, че срокът на лицензията изтича на 27 май 2007 г.,

Е.   като има предвид, че Radio Caracas Televisión, според изявленията на венецуелското правителство, е единствената медия, засегната от тази мярка за неподновяване на лицензията,

Ж.  като има предвид, че венецуелската конституция в членове 57 и 58 гарантира правото на свобода на изразяване, на комуникация и информация,

З.  като има предвид, че Венецуела е подписала Международния пакт за граждански и политически права, Международния пакт за икономически, социални и културни права и Американската конституция за права на човека,

И.  като има предвид, че Върховният съд на Венецуела, сезиран с жалба от RCTV, не е спазил законоустановения срок за произнасяне по жалбата,

Й  като има предвид, че поведението, в което се обвинява ръководството на RCTV следва да е основание за редовно съдебно производство, ако компетентните органи намерят това за необходимо,

К.  като има предвид, че това решение беше обявено публично в края на септември от самия държавен ръководител, като това представлява тревожен прецедент по отношение на свободата на изразяване в тази страна,

1.  припомня на правителството на Боливарска република Венецуела, че следва да зачита и да гарантира зачитането на свободата на изразяване, свободата на мнение и свободата на печата, задължение, предвидено в собствената й Конституция, Междуамериканската демократична харта, Международния пакт за граждански и политически права и Американската конвенция за правата на човека, по която Боливия е страна;

2.  настоява правителството на Венецуела в името на принципа за безпристрастност на държавата, да гарантира еднакво правно третиране на всички медии, публични или частни, независимо от каквито и да било политически или идеологически съображения;

3.  призовава за диалог между правителството и частните медии във Венецуела, като в същото време изразява дълбоко съжаление за това, че венецуелските власти в никакъв случай не са открити към диалога като цяло и по-специално по случая с RCTV;

4.  настоява в тази връзка делегациите и компетентните комисии в Европейския парламент да се сезират с този въпрос;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на генералния секретар на Организацията на американските държави (ОАД), на Евро-Латиноамериканската парламентарна асамблея, на парламента на Меркосур и на правителството на Боливарска република Венецуела.

Правна информация - Политика за поверителност