Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B6-0206/2007

Předložené texty :

RC-B6-0206/2007

Rozpravy :

PV 24/05/2007 - 14.1
CRE 24/05/2007 - 14.1

Hlasování :

Přijaté texty :


SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PDF 99kWORD 53k
23. 5. 2007
PE 389.528v01-00}
PE 389.545v01-00}
PE 389.553v01-00} RC1
 
B6‑0206/07}
B6‑0223/07}
B6‑0231/07} RC1
který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předložili poslanci
   Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE
   Jean-Marie Cavada, Sarah Ludford a Marios Matsakis za skupinu ALDE
   Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki a Bogusław Rogalski za skupinu UEN
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami:
   PPE-DE (B6‑0206/07)
   ALDE (B6‑0223/07)
   UEN (B6‑0231/07)
o Venezuele

Usnesení Evropského parlamentu o Venezuele 

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že pluralita sdělovacích prostředků a svoboda vyjadřování představují základní pilíř demokracie,

B.  vzhledem k tomu, že svoboda sdělovacích prostředků má pro demokracii a dodržování základních svobod ústřední význam, neboť hraje zásadní roli při prosazování svobody vyjadřování názorů a myšlenek a přispívá k efektivní účasti jednotlivců na demokratických procesech,

C.  vzhledem k riziku, že neobnovení vysílací licence soukromé audiovizuální skupiny Radio Caracas Televisión (RCTV), která vyprší dne 27. května 2007, odsoudí tento sdělovací prostředek, jenž zaměstnává 3 000 zaměstnanců, k zániku,

D.  vzhledem k tomu, že neobnovení licence tohoto audiovizuálního sdělovacího prostředku, který je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších ve Venezuele, zamezí velké části veřejnosti v přístupu k pluralitním informacím a je v rozporu s právem tisku hrát roli mocenské protiváhy,

E.  vzhledem k tomu, že venezuelský prezident Hugo Chávez oznámil, že neobnoví vysílací licenci jednoho z nejvýznamnějších televizních kanálů země, tj. Radio Caracas Televisión (RCTV), a že tato licence vyprší dne 27. května 2007,

F.  vzhledem k tomu, že Radio Caracas Televisión je podle prohlášení venezuelské vlády jediným sdělovacím prostředkem, kterého se opatření neobnovení licence dotkne,

G.  vzhledem k tomu, že články 57 a 58 venezuelské ústavy zaručují svobodu vyjadřování, komunikace a informací,

H.  vzhledem k tomu, že Venezuela podepsala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Americkou úmluvu o lidských právech,

I.  vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud, projednávající žalobu RCTV, nedodržel zákonnou lhůtu pro rozhodnutí,

J.  vzhledem k tomu, že postoj, který je vedení RCTV vytýkán, musí vést, pokud příslušné orgány usoudí, že je to nezbytné, k běžnému soudnímu řízení,

K.  vzhledem k tomu, že oznámení tohoto rozhodnutí, jež zveřejnila na konci prosince hlava státu osobně, vytváří znepokojivý precedens pro svobodu vyjadřování v této zemi,

1.  připomíná vládě Bolívarské republiky Venezuela, že musí dodržovat a zasazovat se o dodržování svobody vyjadřování, svobody přesvědčení a svobody tisku, k čemuž ji zavazuje její vlastní ústava a Meziamerická demokratická charta, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Americká úmluva o lidských právech, jež podepsala;

2.  žádá venezuelskou vládu, aby jménem zásady nestrannosti státu zaručila všem sdělovacím prostředkům, veřejným i soukromým, rovné právní zacházení, nezávislé na veškerých politických nebo ideologických ohledech;

3.  vyzývá k dialogu mezi vládou a soukromými sdělovacími prostředky ve Venezuele a vyjadřuje velké politování nad tím, že venezuelské orgány vůbec nejsou k dialogu ochotny, a to ani obecně, ani v konkrétním případě RCTV;

4.  žádá proto příslušné delegace a výbory Evropského parlamentu, aby se touto otázkou začaly zabývat;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států, Parlamentnímu shromáždění Eurolat, Parlamentu Mercosuru a vládě Bolívarské republiky Venezuela.

Právní upozornění - Ochrana soukromí