Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B6-0206/2007

Esitatud tekstid :

RC-B6-0206/2007

Arutelud :

PV 24/05/2007 - 14.1
CRE 24/05/2007 - 14.1

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 95kWORD 50k
23.5.2007
PE 389.528v01-00}
PE 389.545v01-00}
PE 389.553v01-00} RC1
 
B6‑0206/07}
B6‑0223/07}
B6‑0231/07} RC1
Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
   Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel,
   Jean-Marie Cavada, Sarah Ludford ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel,
   Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki ja Bogusław Rogalski fraktsiooni UEN nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
   PPE-DE (B6‑0206/07)
   ALDE (B6‑0223/07)
   UEN (B6‑0231/07)
Venezuela

Euroopa Parlamendi resolutsioon Venezuela kohta 

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.  arvestades, et meedia pluralism ja sõnavabadus on demokraatia vältimatu alustala;

B.  arvestades, et ajakirjandusvabadus on demokraatia ja põhiõiguste austamise seisukohast äärmiselt vajalik, kuna selle abil tagatakse vabadus avaldada oma arvamust ja mõtteid ning see aitab kaasata inimesi demokraatiaprotsessidesse;

C.  arvestades, et eraõigusliku audiovisuaalteenuste ettevõtja Radio Caracas Televisión (RCTV) ringhäälinguluba lõpeb 27. mail 2007 ning selle pikendamata jätmine võib viia nimetatud meediaettevõtte – mille palgal on 3000 töötajat – kadumisele;

D.  arvestades, et tegemist on ühe Venezuela vanima ja tähtsaima audiovisuaalmeedia ettevõttega, mille ringhäälinguloa pikendamata jätmine jätaks suure osa auditooriumist pluralistliku teabeta ning kahjustaks ajakirjanduse õigust tegutseda riigivõimu tasakaalustajana;

E.  arvestades, et Venezuela president Hugo Chávez on teatanud, et ta ei pikenda riigi ühe tähtsaima telekanali Radio Caracas TV (RCTV) ringhäälinguluba, mille kehtivus lõppeb 27. mail 2007;

F.  arvestades, et RCTV on Venezuela valitsuse kinnitusel ainus meediaettevõte, kelle luba pikendamata jäetakse;

G.  arvestades, et Venezuela põhiseaduse artiklitega 57 ja 58 tagatakse sõna-, kommunikatsiooni- ja teabevabadus;

H.  arvestades, et Venezuela on allkirjastanud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti ning Ameerika inimõiguste konventsiooni;

I.  arvestades, et Venezuela Ülemkohus, kelle poole RCTV hagiga pöördus, pole otsuse tegemisel kinni pidanud seadusega ette nähtud tähtajast;

J.  arvestades, et RCTV juhtkonnale tehtavate etteheidete suhtes tuleb võimudel alustada tavapärast kohtumenetlust, kui nad seda vajalikuks peavad;

K.  arvestades, et selline otsus, mille riigipea isiklikult detsembri lõpus teatavaks tegi, loob ohtliku pretsedendi sõnavabaduse järgimise asjus selles riigis,

1.  tuletab Venezuela Bolivari Vabariigi valitsusele meelde, et tal tuleb järgida sõnavabadust, arvamusvabadust ja ajakirjandusvabadust ning tagada nende vabaduste järgimine, nagu teda kohustavad Venezuela põhiseadus ning Põhja- ja Lõuna-Ameerika vaheline demokraatiaharta, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt ja Ameerika inimõiguste konventsioon, mille ta on allkirjastanud;

2.  palub Venezuela valitsusel tagada riigi erapooletuse põhimõtte nimel võrdne õiguslik kohtlemine kõigile avalik- ja eraõiguslikele meediaettevõtetele, hoolimata poliitilistest või ideoloogilistest kaalutlustest;

3.  kutsub üles dialoogile Venezuela valitsuse ja eraõiguslike meediaettevõtete vahel, avaldades samas kahetsust, et Venezuela võimud ei ole ei üldiselt ega konkreetselt RCTV juhtumi puhul dialoogile avatud;

4.  nõuab seetõttu, et Euroopa Parlamendi pädevad delegatsioonid ja komisjonid tegeleksid selle küsimusega;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile, Euroopa – Ladina-Ameerika riikide parlamentaarsele assambleele, Mercosuri parlamendile ning Venezuela Bolivari Vabariigi valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika