Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0206/2007Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0206/2007

  BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

  23.5.2007

  pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė
  keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų: dėl Venesuelos

  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  RC-B6-0206/2007
  Pateikti tekstai :
  RC-B6-0206/2007
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  Europos Parlamento rezoliucija dėl Venesuelos

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

  A.  kadangi žiniasklaidos pliuralizmas ir žodžio laisvė sudaro neginčytiną demokratijos pagrindą,

  B.  kadangi žiniasklaidos laisvė ypač svarbi demokratijos ir pagarbos pagrindinėms teisėms požiūriu, nes ji atlieka esminį vaidmenį užtikrinant laisvą nuomonių bei minčių raišką ir skatinant žmones veiksmingai dalyvauti demokratiniuose procesuose,

  C.  kadangi privačiai televizijos bendrovei Radio Caracas Televisión (RCTV, isp. Karakaso radijas ir televizija) neatnaujinus transliavimo licencijos, kuri baigs galioti 2007 m. gegužės 27 d., šios žiniasklaidos priemonės, kurioje dirba 3 000 žmonių, gali nebelikti,

  D.  kadangi šiai vaizdo ir garso žiniasklaidos priemonei, kuri yra viena iš seniausių ir svarbiausių Venesueloje, neatnaujinus licencijos didelė visuomenės dalis neteks pliuralistinio informacijos šaltinio ir bus pažeista žiniasklaidos teisė kritikuoti valdžią;

  E.  kadangi Venesuelos prezidentas Hugas Chavezas pranešė, kad jis neketina atnaujinti vieno iš svarbiausių šalies televizijos kanalų, Radio Caracas TV (RCTV) transliavimo licencijos, ir kadangi ši licencija baigs galioti 2007 m. gegužės 27 d.;

  F.  kadangi atsižvelgiant į Venesuelos vyriausybės pareiškimus Radio Caracas Televisión yra vienintelė žiniasklaidos priemonė, kuriai ketinama nepratęsti licencijos,

  G.  kadangi Venesuelos konstitucijos 57 ir 58 straipsniuose užtikrintos žodžio, ryšių ir informacijos laisvės,

  H.  kadangi Venesuela yra pasirašiusi Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą ir Amerikos žmogaus teisių konvenciją,

  I.  kadangi Aukščiausiasis teisingumo teismas, į kurį kreipėsi RCTV, iki teisiškai nustatyto termino sprendimo nepriėmė,

  J.  kadangi – jei, valdžios institucijų nuomone, tai reikalinga – prieš RCTV vadovybę turi būti pradėtas įprastas teismo procesas dėl požiūrio, kuriuo ji kaltinama,

  K.  kadangi šį sprendimo gruodžio mėn. pabaigoje paskelbė pats prezidentas, taip sukurdamas nerimą keliantį precedentą dėl žodžio laisvės šioje šalyje,

  1.  primena Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei, kad ji turi gerbti žodžio, nuomonės raiškos bei spaudos laisves ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi, kaip nurodyta šios šalies konstitucijoje, Amerikos demokratijos chartijoje, Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte ir Amerikos žmogaus teisių konvencijoje, kurią yra pasirašiusi ir Venesuela;

  2.  reikalauja, kad Venesuelos vyriausybė, laikydamasi valstybės nešališkumo principo, užtikrintų vienodą teisinį visų žiniasklaidos priemonių – ir valstybinių, ir privačių – traktavimą, neatsižvelgdama į jokias politines ar ideologines aplinkybes;

  3.  ragina Venesuelos vyriausybę ir privačias žiniasklaidos priemones pradėti dialogą, apgailestaudamas dėl to, kad Venesuelos valdžios institucijos yra visiškai neatviros dialogui apskritai ir ypač dialogui su RCTV;

  4.  todėl ragina atitinkamas Europos Parlamento delegacijas ir komitetus apsvarstyti šį klausimą;

  5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui, EUROLAT asamblėjai, Mercosur šalių parlamentui ir Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei.