Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B6-0206/2007

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0206/2007

Debates :

PV 24/05/2007 - 14.1
CRE 24/05/2007 - 14.1

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 104kWORD 55k
23.5.2007
PE 389.528v01-00}
PE 389.545v01-00}
PE 389.553v01-00} RC1
 
B6‑0206/2007}
B6‑0223/2007}
B6‑0231/2007} RC1
Ievērojot Reglamenta 115. panta 5. punktu, iesnieguši:
   Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā,
   Jean-Marie Cavada, Sarah Ludford un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,
   Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki un Bogusław Rogalski UEN grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
   PPE-DE (B6‑0206/2007)
   ALDE (B6‑0223/2007)
   UEN (B6‑0231/2007)
par Venecuēlu

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Venecuēlu 

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.  tā kā mediju plurālisms un vārda brīvība ir būtisks demokrātijas balsts;

B.  tā kā mediju brīvībai ir ļoti svarīga nozīme demokrātijā un pamatbrīvību ievērošanā, ņemot vērā tās ievērojamo lomu viedokļu un ideju paušanas brīvības nodrošināšanā, kā arī tās ieguldījumu, lai veicinātu indivīdu aktīvu līdzdalību demokrātiskajos procesos;

C.  tā kā tas, ka netika atjaunota 2007. gada 27. maijā spēku zaudējošā apraides licence privātajai audiovizuālajai grupai Radio Caracas Televisión (RCTV), var izraisīt to, ka šis medijs, kurā strādā 3 000 darbinieku, pārstās darboties;

D.  tā kā šī audiovizuālā medija, kas ir viens no vecākajiem un nozīmīgākajiem Venecuēlas medijiem, licences neatjaunošana, lielai daļai auditorijas liedz saņemt informāciju par dažādiem viedokļiem, kā arī traucē presei īstenot savu opozīcijas lomu;

E.  tā kā Venecuēlas prezidents Hugo Chávez paziņojis, ka nedomā atjaunot apraides licenci vienam no visnozīmīgākajiem televīzijas kanāliem valstī, proti, Radio Caracas TV (RCTV); tā kā šī licence ir spēkā līdz 2007. gada 27. maijam;

F.  tā kā Radio Caracas Televisión, atbilstīgi Venecuēlas valdības paziņojumiem, ir vienīgais medijs, kuram nav pagarināta licence;

G.  tā kā Venecuēlas konstitūcijas 57. un 58. pants nodrošina vārda, saziņas un informācijas brīvību;

H.  tā kā Venecuēla ir parakstījusi Starptautisko paktu par pilsoņu un politiskajām brīvībām, Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, kā arī Amerikas Cilvēktiesību konvenciju;

I.  tā kā Augstākā tiesa, kurai iesniegta RCTV prasība nav ievērojusi likumīgo lēmuma pieņemšanas termiņu;

J.  tā kā attieksme, par ko ir izteikti pārmetumi RCTV direkcijai, ir pamats parastai tiesvedībai;

K.  tā kā paziņojums par šo lēmumu, ko decembra beigās publiskoja pats valsts vadītājs, ir satraucošs precedents attiecībā uz vārda brīvību šajā valstī;

1.  atgādina Venecuēlas Bolivāra Republikas valdībai, ka tai jāievēro vārda brīvība, kā arī jānodrošina vārda brīvības, viedokļu paušanas brīvības un preses brīvības ievērošana, atbilstīgi valsts Konstitūcijai, Visamerikas Demokrātijas hartai, Starptautiskajam pilsoņu un politisko tiesību paktam, kā arī Amerikas Cilvēktiesību konvencijai, ko tā ir parakstījusi;

2.  prasa Venecuēlas valdībai nodrošināt valsts taisnīguma principa vārdā, vienādu juridisko attieksmi pret visiem medijiem, gan valsts, gan privātiem, neatkarīgi no jebkādiem politiskiem uzskatiem vai ideoloģijas;

3.  aicina uz Venecuēlas valdības un privāto mediju dialogu, tai pat laikā izsakot dziļu nožēlu par to, ka Venecuēlas iestādes nav atvērtas dialogam vispār, un šajā gadījumā –dialogam ar RCTV;

4.  tāpēc prasa kompetentajām Eiropas Parlamenta delegācijām un komitejām ņemt savā pārziņā šo jautājumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī Amerikas Valstu organizācijas ģenerālsekretāram, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai, Mercosur parlamentam. kā arī Venecuēlas Bolivāra Republikas valdībai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika