Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B6-0206/2007

Teksty złożone :

RC-B6-0206/2007

Debaty :

PV 24/05/2007 - 14.1
CRE 24/05/2007 - 14.1

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 102kWORD 56k
23.5.2007
PE 389.528v01-00}
PE 389.545v01-00}
PE 389.553v01-00} RC1
 
B6‑0206/07}
B6‑0223/07}
B6‑0231/07} RC1
projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 regulaminu złożyli
   Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová oraz Bernd Posselt, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
   Jean-Marie Cavada, Sarah Ludford oraz Marios Matsakis, w imieniu grupy politycznej ALDE
   Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki oraz Bogusław Rogalski, w imieniu grupy politycznej UEN
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
   PPE-DE (B6‑0206/07)
   ALDE (B6‑0223/07)
   UEN (B6‑0231/07)
w sprawie Wenezueli

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Wenezueli 

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 115 ust. 5 regulaminu,

A.  mając na uwadze, że pluralizm mediów i swoboda wypowiedzi to nieodzowne filary demokracji,

B.  mając na uwadze, że wolność mediów ma zasadnicze znaczenie dla demokracji i poszanowania podstawowych wolności ze względu na fundamentalną rolę, jaką odgrywa, gwarantując swobodę wypowiadania poglądów i idei oraz przyczyniając się do rzeczywistego udziału obywateli w procesach demokratycznych,

C.  mając na uwadze, że nieprzedłużenie wygasającej z dniem 27 maja 2007 r. koncesji na nadawanie programów prywatnej grupy audiowizualnej Radio Caracas Televisión (RCTV) może doprowadzić do zniknięcia grupy, zatrudniającej 3 000 osób,

D.  mając na uwadze, że nieprzedłużenie koncesji tej grupy audiowizualnej, jednej z najstarszych i największych w Wenezueli, pozbawia dużą część odbiorców pluralistycznej informacji i narusza prawo prasy do bycia przeciwwagą dla władz,

E.  mając na uwadze, że prezydent Wenezueli Hugo Chávez zapowiedział, że nie przedłuży koncesji na nadawanie programów jednej z największych stacji telewizyjnych w kraju, a mianowicie Radio Caracas TV (RCTV), i że koncesja ta wygasa z dniem 27 maja 2007 r.,

F.  mając na uwadze, że zgodnie z oświadczeniami wenezuelskiego rządu Radio Caracas Televisión to jedyny środek masowego przekazu, którego dotknie podobne nieprzedłużenie koncesji,

G.  mając na uwadze, że art. 57 i 58 wenezuelskiej konstytucji gwarantują swobodę wypowiedzi, komunikacji i informacji,

H.  mając na uwadze, że Wenezuela podpisała Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz Amerykańską konwencję praw człowieka,

I.  mając na uwadze, że Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości, do którego odwołała się RCTV, nie dotrzymał ustawowego terminu wydania orzeczenia,

J.  mając na uwadze, że jeśli władze uważają to za konieczne, to postawa zarzucana dyrekcji RCTV powinna być przedmiotem zwykłej procedury sądowej,

K.  mając na uwadze, że zapowiedź takiej decyzji, przedstawiona publicznie pod koniec grudnia przez samą głowę państwa, to alarmujący precedens w odniesieniu do swobody wypowiedzi w tym kraju,

1.  przypomina rządowi Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, że ma obowiązek przestrzegać i egzekwować przestrzeganie swobody wypowiedzi i opinii oraz wolności prasy, do czego zobowiązuje go własna konstytucja, Międzyamerykańska karta demokratyczna, Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych oraz Amerykańska konwencja praw człowieka, których jest sygnatariuszem;

2.  zwraca się do rządu Wenezueli, by w imię zasady bezstronności państwa zagwarantował jednakowe traktowanie prawne wszystkich mediów, zarówno publicznych, jak i prywatnych, niezależnie od wszelkich racji politycznych lub ideologicznych;

3.  wzywa do dialogu między rządem a prywatnymi mediami wenezuelskimi, wyrażając zarazem głębokie ubolewanie z powodu faktu, że władze wenezuelskie nie są w żadnej mierze otwarte na dialog ogólnie, a w przypadku RCTV szczególnie;

4.  zwraca się w związku z tym do właściwych delegacji i komisji Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich (OPA), zgromadzeniu Eurolat, parlamentowi Mercosuru oraz rządowi Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności