Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B6-0206/2007

Predkladané texty :

RC-B6-0206/2007

Rozpravy :

PV 24/05/2007 - 14.1
CRE 24/05/2007 - 14.1

Hlasovanie :

Prijaté texty :


SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 99kWORD 55k
23.5.2007
PE 389.528v01-00}
PE 389.545v01-00}
PE 389.553v01-00} RC1
 
B6‑0206/07}
B6‑0223/07}
B6‑0231/07} RC1
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
   Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová, Bernd Posselt v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
   Jean-Marie Cavada, Sarah Ludford, Marios Matsakis v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
   Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki, Bogusław Rogalski v mene Skupiny Únie za Európu národov
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
   PPE-DE (B6‑0206/07)
   ALDE (B6‑0223/07)
   UEN (B6‑0231/07)
o Venezuele

Uznesenie Európskeho parlamentu o Venezuele 

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pluralizmus v médiách a sloboda vyjadrovania predstavujú neodmysliteľné piliere demokracie,

B.  keďže sloboda médií má pre demokraciu a dodržiavania základných slobôd kľúčový význam, pretože zohráva závažnú úlohu, pokiaľ ide o zaručenie slobodného vyjadrovania názorov a myšlienok a prínos k skutočnej participácii občanov v demokratických procesoch;

C.  keďže neobnovenie licencie súkromnej audiovizuálnej skupiny Radio Caracas Televisión (RCTV), ktorej platnosť končí 27. mája 2007, by mohlo spôsobiť zánik tohto média, ktoré zamestnáva 3 000 zamestnancov,

D.  keďže neobnovenie licencie na vysielanie tohto audiovizuálneho média, ktoré je jedným z najstarších a najvýznamnejších vo Venezuele, pripraví veľkú časť verejnosti o pluralistickú informáciu a je porušením práva tlače vystupovať ako protiváha vládnej moci,

E.  keďže venezuelský prezident Hugo Chávez oznámil, že neobnoví vysielaciu licenciu jednej z popredných televíznych staníc, Radio Caracas TV (RCTV), a licencia vyprší 27. mája 2007,

F.  keďže toto rozhodnutie o neobnovení licencie sa bude podľa vyhlásení venezuelskej vlády týkať len jediného média, ktorým je stanica Radio Caracas Televisión,

G.  keďže venezuelská ústava zaručuje v článkoch 57 a 58 právo na slobodu prejavu, komunikácie a informácie,

H.  keďže Venezuela podpísala Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt OSN o ekonomických, sociálnych a kultúrnych právach a Americký dohovor o ľudských právach,

I.  keďže venezuelský Najvyšší súd, na ktorý stanica RCTV podala odvolanie, nedodržal zákonom stanovenú lehotu na vydanie rozhodnutia,

J.  keďže správanie, ktoré je vytýkané vedeniu stanice RCTV, musí byť, v prípade, že to budú príslušné orgány považovať za potrebné, predmetom riadneho súdneho konania,

K.  keďže oznámenie tohto rozhodnutia, ktoré na konci decembra zverejnila samotná hlava štátu, predstavuje alarmujúci precedens v oblasti slobody prejavu v krajine,

1.  pripomína vláde Venezuelskej bolívarovskej republiky, že je potrebné dodržiavať a požadovať dodržiavanie slobody prejavu, slobody názoru a slobody tlače tak, ako to prikazuje jej vlastná ústava, Medziamerická demokratická charta, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Americký dohovor o ľudských právach, ktorých je signatárom;

2.  žiada venezuelskú vládu, aby v súlade so zásadou nezaujatosti štátu zaručila všetkým médiám, či už verejným alebo súkromným, spravodlivé zaobchádzanie z právneho hľadiska nezávisle od akýchkoľvek politických alebo ideologických úvah;

3.  vyzýva k dialógu medzi venezuelskou vládou a súkromnými médiami, pričom hlboko ľutuje, že venezuelské úrady nie sú vôbec prístupné akémukoľvek dialógu, najmä nie v prípade RCTV;

4.  z tohto dôvodu žiada delegácie a príslušné výbory Európskeho parlamentu, aby sa začali venovať tejto otázke;

5.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov (OEA), zhromaždeniu Eurolat, parlamentnému zastúpeniu únie Mercosur, ako aj vláde Venezuelskej bolívarovskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia