Предложение за обща резолюция - RC-B6-0208/2007Предложение за обща резолюция
RC-B6-0208/2007

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

  23.5.2007

  внесено съгласно
  член 115, параграф 5 от правилника от
  вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: относно правата на човека в Судан

  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  RC-B6-0208/2007
  Внесени текстове :
  RC-B6-0208/2007
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Резолюция на Европейския парламент относно правата на човека в Судан

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

  A.  като има предвид, че съдът, председателстван от съдия Hatim Abdurrahman Mohamed Hasan осъди, съответно на 6 март 2007 г. и на 13 февруари 2007 г., Amouna Abdallah Daldoum (на 23 години) и Sadia Idries Fadul (на 22 години, от племето Тама в областта Дарфур), на смърт чрез пребиване с камъни за извършване на прелюбодеяние,

  Б.  като има предвид, че пребиването с камъни е жестоко и нечовешко наказание, както и че произнасянето на тежки присъди за прелюбодеяние нарушава основните права на човека и международните задължения, поети от Судан,

  В.  като има предвид, че и двете жени са обжалвали присъдата,

  Г.  като има предвид, че съгласно писмо, изпратено от посолството на Република Судан в Брюксел, съдът е отменил смъртните присъди, тъй като на г-жа Daldoum и г-жа Fadul не е била предоставена "необходимата съдебна защита", и ще преразгледа делото "въз основа на правните възражения на апелативния съд",

  Д.  като има предвид, че на 3 май наказателният съд на гр. Нияла в Южен Дарфур осъди Zakaria Mohamed и Ahmed Abdullah Suleiman, и двамата на 16 години, на смърт чрез обесване по обвинение в убийство и грабеж,

  Е.  като има предвид, че Судан е ратифицирал Конвенцията на ООН за правата на детето, съгласно която е поел задължение да не извършва екзекуции на лица под 18-годишна възраст,

  Ж.  като има предвид, че правителството на Судан е подписало Споразумението от Котону, както и че сътрудничеството на ЕС със страните от АКТБ се основава на зачитане на правата на човека, принципите на демокрацията и върховенството на закона,

  З.  като има предвид, че Република Судан е страна, подписала клаузата относно правата на човека в рамките на Споразумението от Котону и Международния пакт за граждански и политически права,

  И.  като има предвид, че Африканската харта за правата на човека и народите, ратифицирана от Република Судан, предвижда правото на живот и забраната на мъченията и жестокото, нечовешко или унизително наказание и отношение, като в същото време смъртното наказание, боя с пръчка, ампутацията и други телесни наказания все още се прилагат за редица криминални престъпления,

  Й.  като има предвид, че на 14 март 2007 г. Европейската комисия обяви отпускането на Судан на допълнителна хуманитарна помощ в размер на 45 милиона € (с която общата сума, отпусната до този момент за 2007 г., възлиза на 85 милиона €), като по този начин демонстрира ангажимента на ЕС към народа на Судан,

  1.  приветства отмяната на смъртната присъда - ако тя наистина бъде потвърдена от съда - и призовава правителството на Судан да гарантира физическото и психическото благополучие на Sadia Idris Fadul и Amouna Abdallah Daldoum;

  2.  призовава правителството на Судан да отмени смъртните присъди и да гарантира физическото и психическото благополучие на Abdelrahman Zakaria Mohamed и Ahmed Abdullah Suleiman;

  3.  настоятелно припомня на правителството на Судан, че прилагането на смъртното наказание спрямо малолетни престъпници е забранено съгласно международното право;

  4.  призовава Комисията, Съвета и държавите-членки:

  • a)в своите отношения със суданските власти да осъдят прилагането на смъртното наказание, боя с пръчка и други телесни, жестоки или унизителни наказания, да насърчават правото на живот и забраната на мъченията и жестокото, нечовешко или унизително наказание и отношение, както и правата на жените, включително правото на жените и момичетата на защита от дискриминация и насилие, в съответствие с международните норми и стандарти;
  • б)в своите отношения със суданските власти да насърчават зачитане на правата на човека и основните свободи, включително спазване на нормите на националното право и международните стандарти в областта на правата на човека, като Международния пакт за граждански и политически права, по който Судан е страна от 1986 г., Конвенцията на ООН за правата на детето, по която Судан е страна от 1990 г., както и клаузата относно правата на човека по член 96 от Споразумението от Котону, подписано от Судан през 2005 г;

  5.  призовава правителството на Судан да извърши съответните промени в своята съдебна система и да ратифицира Втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, целящ премахване на смъртното наказание;

  6.  призовава правителството на Судан да се присъедини към Протокола към Африканската харта за правата на човека и народите относно правата на жените в Африка, както и към Протокола на Съда на Африканския съюз, приети в Мапуту, Мозамбик на 11 юли 2003 г;

  7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета на министрите и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, на Комисията, на Генералните секретари на Организацията на обединените нации и на Африканския съюз, както и на правителството на Судан.