Společný návrh usnesení - RC-B6-0208/2007Společný návrh usnesení
RC-B6-0208/2007

  SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

  23. 5. 2007

  který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předložili poslanci
  a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami: o lidských právech v Súdánu

  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  RC-B6-0208/2007
  Předložené texty :
  RC-B6-0208/2007
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  Usnesení Evropského parlamentu o lidských právech v Súdánu

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že soud, kterému předsedal soudce Hatim Abdarrahmán Muhammad Hasan, odsoudil ve dnech 6. března 2007 a 13. února 2007 k smrti ukamenováním Amúnu Abdalláh Daldúmovou (23 let) a Sadíu Idrís Fadúlovou (22 let, příslušnice kmene Tama, Dárfúr) za spáchání cizoložství,

  B.  vzhledem k tomu, že kamenování je krutým a nelidským trestem a přísné trestání cizoložství porušuje základní lidská práva a mezinárodní povinnosti, ke kterým se Súdán zavázal,

  C.  vzhledem k tomu, že se obě ženy proti rozsudku odvolaly,

  D.  vzhledem k tomu, že podle dopisu zaslaného velvyslanectvím Súdánské republiky v Bruselu soud rozsudky smrti zrušil, protože se paní Daldúmové i paní Fadúlové nedostalo „nezbytné právní obhajoby“, a případ přezkoumá „s ohledem na právní připomínky odvolacího soudu“,

  E.  vzhledem k tomu, že trestní soud v Nyale v jižním Dárfúru odsoudil dne 3. května k trestu smrti oběšením Zakariu Muhammada a Ahmeda Abdulláha Suleimana (oba 16 let) za trestný čin vraždy a loupeže,

  F.  vzhledem k tomu, že Súdán ratifikoval Úmluvu OSN o právech dítěte, v jejímž rámci se zavázal nevykonávat popravy na osobách mladší osmnácti let,

  G.  vzhledem k tomu, že súdánská vláda je signatářem dohody z Cotonou a spolupráce EU se zeměmi AKT je založena na dodržování lidských práv, demokratických zásad a právního státu,

  H.  vzhledem k tomu, že Súdánská republika je signatářem doložky o lidských právech k dohodě z Cotonou a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech,

  I.  vzhledem k tomu, že Africká charta lidských práv a práv národů, kterou Súdánská republika ratifikovala, zahrnuje právo na život a zákaz mučení a krutého, nelidského nebo ponižujícího trestání a zacházení, ale vzhledem k tomu, že trest smrti, bičování, amputace a jiné tělesné tresty jsou stále za některé trestné činy vykonávány,

  J.  vzhledem k tomu, že dne 14. března 2007 oznámila Evropská komise, že Súdánu poskytne další humanitární pomoc v hodnotě 45 milionů EUR (celková částka v roce 2007 tak zatím dosahuje hodnoty 85 milionů EUR), a demonstrovala tak závazek EU vůči súdánskému lidu,

  1.  vítá zrušení trestu smrti, pokud jej soud potvrdí, a vyzývá súdánskou vládu, aby Sadíi Idrís Fadúlové a Amúně Abdalláh Daldúmové zaručila tělesnou a duševní nedotknutelnost;

  2.  vyzývá súdánskou vládu, aby zrušila trest smrti pro Abdelrahmána Zakariu Muhammada a Ahmeda Abdulláha Suleimana a zaručila jim tělesnou a duševní nedotknutelnost;

  3.  důrazně připomíná súdánské vládě, že odsuzování dětských pachatelů k trestu smrti je zakázáno mezinárodním právem;

  4.  vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby:

  • (a)při svém jednání se súdánskými orgány odsoudily používání trestů smrti, bičování a jiných tělesných, krutých nebo ponižujících trestů, prosazovaly právo na život a zákaz mučení a krutého, nelidského nebo ponižujícího trestání a zacházení a prosazovaly práva žen, včetně práva žen a dívek nebýt vystavovány diskriminaci a násilí v souladu s mezinárodními právními předpisy a normami;
  • (b)při svém jednání se súdánskými orgány prosazovaly dodržování lidských práv a základních svobod včetně dodržování vnitrostátních právních předpisů a mezinárodních norem týkajících se lidských práv, jako je Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jehož smluvní stranou je Súdán od roku 1986, Úmluva OSN o právech dítěte, jejíž smluvní stranou je Súdán od roku 1990, a doložka o lidských právech k článku 96 dohody z Cotonou, kterou Súdán podepsal v roce 2005;

  5.  vyzývá súdánskou vládu, aby odpovídajícím způsobem revidovala svůj soudní systém a ratifikovala Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkající se zrušení trestu smrti;

  6.  vyzývá súdánskou vládu, aby přistoupila k Protokolu Africké charty lidských práv a práv národů o právech žen v Africe a k protokolu Soudního dvora Africké unie, které byly přijaty v mozambickém Maputu dne 11. července 2003;

  7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě AKT-EU a Smíšenému parlamentnímu shromáždění, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN a Africké unie a súdánské vládě.