Wspólny projekt rezolucji - RC-B6-0208/2007Wspólny projekt rezolucji
RC-B6-0208/2007

  WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

  23.5.2007

  projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 regulaminu złożyli
  zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne: w sprawie praw człowieka w Sudanie

  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  RC-B6-0208/2007
  Teksty złożone :
  RC-B6-0208/2007
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie praw człowieka w Sudanie

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając art. 115 ust. 5 regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że odpowiednio w dniu 6 marca 2007 r. i 13 lutego 2007 r. sąd pod przewodnictwem Hatima Abdurrahmana Mohameda Hasana skazał na śmierć przez ukamienowanie Amounę Abdallah Daldoum (23 lata) i Sadię Idries Fadul (22 lata, z plemienia Tama, Darfur) za popełnienie cudzołóstwa,

  B.  mając na uwadze, że ukamienowanie to okrutna i nieludzka kara, a surowe karanie cudzołóstwa stanowi pogwałcenie podstawowych praw człowieka i międzynarodowych zobowiązań przyjętych przez Sudan,

  C.  mając na uwadze, że obie kobiety odwołały się od wyroku,

  D.  mając na uwadze, że zgodnie z pismem ambasady Republiki Sudanu w Brukseli sąd unieważnił wyroki śmierci, ponieważ Amounie Abdallah Daldoum i Sadii Idries Fadul nie zapewniono „niezbędnej obrony adwokata z urzędu”, i rozpatrzy sprawę ponownie „w świetle uwag prawnych sądu apelacyjnego”,

  E.  mając na uwadze, że w dniu 3 maja sąd karny w Nyali w południowym Darfurze skazał na śmierć przez powieszenie Zakarię Mohameda i Ahmeda Abdullaha Sulejmana (obaj w wieku 16 lat), którym przedstawiono zarzuty zabójstwa i rabunku,

  F.  mając na uwadze, że Sudan ratyfikował Konwencję ONZ o prawach dziecka, zgodnie z którą zobowiązał się do niewykonywania egzekucji na osobach poniżej 18 roku życia,

  G.  mając na uwadze, że rząd Sudanu podpisał umowę z Kotonu, a współpraca UE z krajami AKP bazuje na poszanowaniu praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa,

  H.  mając na uwadze, że Republika Sudanu podpisała zawartą w umowie z Kotonu klauzulę dotyczącą praw człowieka oraz Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych,

  I.  mając na uwadze, że ratyfikowana przez Republikę Sudanu Afrykańska karta praw człowieka i praw ludów obejmuje prawo do życia oraz zakaz tortur i okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego karania i traktowania, a jednak za niektóre naruszenia prawa karnego nadal wykonuje się karę śmierci, chłostę, obcinanie członków i inne kary cielesne,

  J.   mając na uwadze, że 14 marca 2007 r. Komisja Europejska ogłosiła, że przeznaczy dodatkowe 45 milionów euro na pomoc humanitarną dla Sudanu (co daje jak dotąd łącznie 85 milionów euro w 2007 r.), dowodząc tym samym zainteresowania UE losem mieszkańców Sudanu,

  1.  z zadowoleniem przyjmuje unieważnienie wyroku śmierci (jeżeli zostanie ono potwierdzone przez sam sąd) i wzywa rząd Sudanu do zagwarantowania nienaruszalności fizycznej i psychicznej Sadii Idris Fadul i Amouny Abdallah Daldoum;

  2.  wzywa rząd Sudanu do uchylenia wyroków śmierci i zagwarantowania nienaruszalności fizycznej i psychicznej Abdelrahmana Zakarii Mohameda i Ahmeda Abdullaha Sulejmana;

  3.  przypomina z naciskiem rządowi Sudanu, że prawo międzynarodowe zabrania stosowania kary śmierci wobec nieletnich przestępców;

  4.  wzywa Komisję, Radę i państwa członkowskie:

  • (a)do potępienia stosowania kary śmierci, chłosty i innych cielesnych, okrutnych lub poniżających kar, do propagowania prawa do życia i zakazu tortur oraz okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego karania i traktowania, a także do wspierania praw kobiet w stosunkach z władzami Sudanu, w tym prawa kobiet i dziewcząt do życia w warunkach wolnych od dyskryminacji i przemocy, zgodnie z prawem i standardami międzynarodowymi;
  • (b)do propagowania przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności w stosunkach z władzami Sudanu, w tym przestrzegania przepisów krajowych i międzynarodowych standardów praw człowieka, takich jak Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, którego Sudan jest stroną od 1986 r., Konwencja ONZ o prawach dziecka, której Sudan jest stroną od 1990 r., oraz klauzula dotycząca praw człowieka zawarta w art. 96 umowy z Kotonu, podpisanej przez Sudan w 2005 r.;

  5.  wzywa rząd Sudanu do dokonania przeglądu swojego systemu prawnego zgodnie z powyższym oraz do ratyfikowania drugiego protokołu dodatkowego do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, mającego na celu zniesienie kary śmierci;

  6.  wzywa rząd Sudanu do przystąpienia do protokołu do Afrykańskiej karty praw człowieka i praw ludów w sprawie praw kobiet w Afryce oraz do protokołu Trybunału Sprawiedliwości Unii Afrykańskiej, przyjętych w Maputo w Mozambiku w dniu 11 lipca 2003 r.;

  7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Wspólnemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu AKP-UE, Komisji, Sekretarzowi Generalnemu ONZ i Sekretarzowi Generalnemu Unii Afrykańskiej oraz rządowi Sudanu.