Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B6-0208/2007

Texte depuse :

RC-B6-0208/2007

Dezbateri :

PV 24/05/2007 - 14.3
CRE 24/05/2007 - 14.3

Voturi :

Texte adoptate :


PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PDF 99kWORD 63k
23.5.2007
PE 389.530v01-00}
PE 389.532v01-00}
PE 389.533v01-00}
PE 389.543v01-00}
PE 389.547v01-00}
PE 389.550v01-00} RC1
 
B6‑0208/2007}
B6‑0210/2007}
B6‑0211/2007}
B6‑0221/2007}
B6‑0225/2007}
B6‑0228/2007} RC1
depusă, în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
   Renate Sommer, Nirj Deva, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock şi Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock şi Elena Valenciano Martínez-Orozco, în numele Grupului PSE
   Fiona Hall şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE
   Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN
   Margrete Auken şi Raül Romeva i Rueda, în numele grupului Verts/ALE
   Feleknas Uca, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini şi Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
   GUE/NGL (B6‑0208/2007)
   UEN (B6‑0210/2007)
   PSE (B6‑0211/2007)
   ALDE (B6‑0221/2007)
   PPE-DE (B6‑0225/2007)
   Verts/ALE (B6‑0228/2007)
privind drepturile omului în Sudan

Rezoluţia Parlamentului European privind drepturile omului în Sudan 

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât tribunalul prezidat de judecătorul Hatim Abdurrahman Mohamed Hasan a condamnat la moarte prin lapidare pe Amouna Abdallah Daldoum (o femeie în vârstă de 23 de ani) şi pe Sadia Idries Fadul (o femeie în vârstă de 22 de ani, originară din tribul Tama, Darfur) la data de 6 martie 2007, respectiv 13 februarie 2007, pentru comiterea adulterului;

B.  întrucât moartea prin lapidare este o pedeapsă crudă şi inumană, iar pedepsirea gravă a adulterului violează drepturile fundamentale ale omului şi obligaţiile internaţionale pe care Sudanul s-a angajat să şi le asume;

C.  întrucât ambele femei au făcut apel împotriva hotărârii;

D.  întrucât, potrivit unei scrisori trimise de Ambasada Republicii Sudan din Bruxelles, tribunalul a anulat sentinţele de condamnare la moarte deoarece dra Daldoum şi dra Fadul nu au beneficiat de „reprezentarea legală necesară” şi va revizui cazul „în lumina observaţiilor juridice formulate de curtea de apel”;

E.  întrucât Curtea Penală din Nyala din sudul Darfurului i-a condamnat la moarte prin spânzurare pe Zakaria Mohamed şi pe Ahmed Abdullah Suleiman, ambii în vârstă de 16 ani, la data de 3 mai, aceştia făcându-se vinovaţi de crimă şi furt;

F.  întrucât Sudanul a ratificat Convenţia ONU privind drepturile copilului, conform căreia s-a angajat să nu execute persoane sub 18 ani;

G.  întrucât guvernul sudanez a aderat la Acordul de la Cotonou şi cooperarea UE cu ţările ACP se bazează pe respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice şi a statului de drept;

H.  întrucât Republica Sudan a aderat la clauza privind drepturile omului din Acordul de la Cotonou şi la Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice;

I.  întrucât Carta africană a drepturilor omului şi popoarelor, ratificată de Republica Sudan, include dreptul la viaţă şi interzicerea torturii şi a tratamentelor şi pedepselor crude, inumane şi degradante, dar întrucât pedeapsa cu moartea, flagelarea, amputarea şi alte pedepse corporale încă se mai practică pentru mai multe infracţiuni penale;

J.   întrucât Comisia Europeană a anunţat în data de 14 martie 2007 acordarea unui ajutor umanitar suplimentar pentru Sudan în valoare de 45 milioane EUR (suma totală ajungând până în prezent la 85 milioane EUR pentru 2007), demonstrând angajamentul UE faţă de populaţia din Sudan,

1.  salută anularea pedepsei cu moartea – în cazul în care tribunalul însuşi confirmă acest lucru – şi invită guvernul sudanez să garanteze integritatea fizică şi psihologică a cetăţenelor Sadia Idris Fadul şi Amouna Abdallah Daldoum;

2.  invită guvernul sudanez să abroge pedeapsa cu moartea pronunţată în cazul cetăţenilor Abdelrahman Zakaria Mohamed şi Ahmed Abdullah Suleiman şi să garanteze integritatea fizică şi psihologică a acestora;

3.  reaminteşte ferm guvernului sudanez faptul că recurgerea la pedeapsa cu moartea în cazul infractorilor juvenili este interzisă în conformitate cu legislaţia internaţională;

4.  solicită Comisiei, Consiliului şi statelor membre:

   (a)să condamne utilizarea pedepsei cu moartea, a flagelării şi a altor pedepse corporale crude sau degradante, să promoveze dreptul la viaţă şi interzicerea torturii şi a tratamentelor şi pedepselor crude, inumane şi degradante şi să promoveze drepturile femeilor în cadrul relaţiilor acestora cu autorităţile sudaneze, inclusiv dreptul femeilor şi al fetelor de a nu fi supuse discriminării şi violenţei, în conformitate cu legislaţiile şi normele internaţionale;
   (b)să promoveze respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cadrul relaţiilor acestora cu autorităţile sudaneze, inclusiv respectarea legislaţiilor naţionale şi a normelor internaţionale în domeniul drepturilor omului, cum ar fi Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, la care Sudanul a fost stat parte din 1986, Convenţia ONU privind drepturile copilului, la care Sudanul a fost stat parte din 1990, precum şi clauza privind drepturile omului prevăzută la articolul 96 din Acordul de la Cotonou, pe care Sudanul l-a semnat în 2005;

5.  invită guvernul sudanez să-şi revizuiască sistemul judiciar în consecinţă şi să ratifice al doilea Protocol facultativ la Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, care vizează abolirea pedepsei cu moartea;

6.  invită guvernul sudanez să adere la Protocolul la Carta africană a drepturilor omului şi popoarelor privind drepturile femeilor în Africa, precum şi la Protocolul Curţii de Justiţie a Uniunii Africane, ambele adoptate la Maputo, Mozambic, la data de 11 iulie 2003;

7.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, Comisiei, Secretarilor Generali ai Naţiunilor Unite şi Uniunii Africane, precum şi guvernului sudanez.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate