Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B6-0208/2007

Predkladané texty :

RC-B6-0208/2007

Rozpravy :

PV 24/05/2007 - 14.3
CRE 24/05/2007 - 14.3

Hlasovanie :

Prijaté texty :


SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 103kWORD 60k
23. 5. 2007
PE 389.530v01-00}
PE 389.532v01-00}
PE 389.533v01-00}
PE 389.543v01-00}
PE 389.547v01-00}
PE 389.550v01-00} RC1
 
B6‑0208/2007}
B6‑0210/2007}
B6‑0211/2007}
B6‑0221/2007}
B6‑0225/2007}
B6‑0228/2007} RC1
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
   Renate Sommer, Nirj Deva, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock and Bernd Posselt v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
   Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock and Elena Valenciano Martínez-Orozco v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
   Fiona Hall and Marios Matsakis v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
   Ryszard Czarnecki v mene Skupiny Únie za Európu národov
   Margrete Auken and Raül Romeva i Rueda v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
   Feleknas Uca, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini and Miguel Portas v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
   GUE/NGL (B6‑0208/2007)
   UEN (B6‑0210/2007)
   PSE (B6‑0211/2007)
   ALDE (B6‑0221/2007)
   PPE-DE (B6‑0225/2007)
   Verts/ALE (B6‑0228/2007)
o ľudských právach v Sudáne

Uznesenie Európskeho parlamentu o ľudských právach v Sudáne 

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže súd, ktorému predsedal sudca Hátim Abdurrahmán Mohamed Hasan, odsúdil v dňoch 6. marca a 13. februára na smrť ukameňovaním pani Amúnu Abdalláh Daldúmovú (vo veku 23 rokov) a pani Sadíu Idrís Fadúlovú (vo veku 22 rokov z kmeňa Tama v Darfúre) na základe obvinenia z cudzoložstva,

B.  keďže ukameňovanie je krutý a neľudský trest a keďže prísne trestanie cudzoložstva je porušením základných ľudských práv a medzinárodných záväzkov, ku ktorým sa Sudán hlási,

C.  keďže obe odsúdené sa voči rozsudku odvolali,

D.  keďže podľa listu Veľvyslanectva Sudánskej republiky v Bruseli súd vyhlásil rozsudky smrti za neplatné, pretože pani Daldúmovej a pani Fadúlovej nebola poskytnutá „nevyhnutná právna obhajoba“, a prešetrí prípad „na základe právnych pripomienok odvolacieho súdu“,

E.  keďže trestný súd v Nyale v južnom Darfúre odsúdil 3. mája na smrť obesením Zakariu Mohameda a Ahmeda Abdalláha Sulejmána, oboch vo veku 16 rokov, na základe obvinení z vraždy a lúpeže,

F.  keďže Sudán ratifikoval Dohovor OSN o právach dieťaťa, podľa ktorého sa zaviazal nevykonávať popravy osôb mladších ako 18 rokov,

G.  keďže vláda Sudánu podpísala Dohodu z Cotonou a keďže spolupráca EÚ s krajinami AKT je založená na rešpektovaní ľudských práv, demokratických zásad a právneho štátu,

H.  keďže Sudánska republika podpísala doložku o ľudských právach Dohody z Cotonou a Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

I.  keďže Africká charta ľudských práv a práv národov, ktorú podpísala Sudánska republika, zahŕňa právo na život a zákaz mučenia, ako aj krutých, neľudských či ponižujúcich trestov a zaobchádzania; keďže mnohé trestné činy sa však naďalej trestajú smrťou, bičovaním, amputáciou a inými telesnými trestami,

J.  keďže Európska komisia 14. marca 2007 oznámila, že sa Sudánu poskytne ďalšiu humanitárnu pomoc vo výške 45 miliónov eur (celková suma na rok 2007 sa tak zvýši na 85 miliónov eur), čím EÚ preukazuje solidaritu so sudánskym ľudom,

1.  víta zrušenie trestu smrti, ak ho sám súd skutočne potvrdí, a vyzýva vládu Sudánu, aby zaručila fyzickú a psychickú integritu Sadíe Idrís Fadúlovej a Amúny Abdalláh Daldúmovej;

2.  vyzýva vládu Sudánu, aby vyhlásila rozsudky smrti nad Abdelrahmánom Zakariom Mohamedom a Ahmedom Abdalláhom Sulejmánom za neplatné a zaručila ich fyzickú a psychickú integritu;

3.  dôrazne pripomína vláde Sudánu, že medzinárodné právo zakazuje uloženie trestu smrti detským páchateľom trestných činov;

4.  vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby

   a)odsúdili trest smrti, bičovanie a ostatné telesné, kruté či ponižujúce tresty, podporovali právo na život a zákaz mučenia a krutých, neľudských či ponižujúcich trestov a zaobchádzania a aby podporovali práva žien vo vzťahu k sudánskym orgánom vrátane práva žien a dievčat na nediskrimináciu a zaobchádzanie bez násilia, a to v súlade s medzinárodným právom a normami;
   b)podporovali dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd vo vzťahu k sudánskym orgánom vrátane súladu s vnútroštátnymi zákonmi a medzinárodnými normami týkajúcimi sa ľudských práv, ako je napríklad Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého zmluvnou stranou je Sudán od roku 1986, Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorého zmluvnou stranou je Sudán od roku 1990 a doložka o ľudských právach článku 96 Dohody z Cotonou, ktorú Sudán podpísal v roku 2005;

5.  vyzýva vládu Sudánu, aby zodpovedajúcim spôsobom prepracovala svoj právny systém a ratifikovala druhý voliteľný protokol Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorého cieľom je zrušenie trestu smrti;

6.  vyzýva vládu Sudánu, aby pristúpila k protokolu Africkej charty ľudských práv a práv národov o právach žien v Afrike, ako aj k protokolu Súdneho dvora Africkej únie, ktoré boli oba prijaté v Mapute v Mozambiku 11. júla 2003;

7.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade AKT-EÚ a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu, Komisii, generálnym tajomníkom OSN a Africkej únie a vláde Sudánu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia