Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B6-0209/2007

Předložené texty :

RC-B6-0209/2007

Rozpravy :

PV 24/05/2007 - 14.4
CRE 24/05/2007 - 14.4

Hlasování :

Přijaté texty :


SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PDF 102kWORD 58k
23. 5. 2007
PE 389.531v01-00}
PE 389.535v01-00}
PE 389.544v01-00}
PE 389.552v01-00} RC1
 
B6‑0209/2007}
B6‑0213/2007}
B6‑0222/2007}
B6‑0230/2007} RC1
který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předložili poslanci
   Pasqualina Napoletano a Pervenche Berès za skupinu PSE
   Fiona Hall a Marios Matsakis za skupinu ALDE
   Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Margrete Auken a Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE
   Miguel Portas a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami:
   GUE/NGL (B6‑0209/2007)
   PSE (B6‑0213/2007)
   ALDE (B6‑0222/2007)
   Verts/ALE (B6‑0230/2007)
o současné krizi ve Světové bance

Usnesení Evropského parlamentu o současné krizi ve Světové bance 

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. dubna 2007 o transatlantických vztazích,

–  s ohledem na rozhodnutí Paula Wolfowitze rezignovat na svůj úřad prezidenta Světové banky ke dni 30. června 2007 s ohledem na obvinění z nepotismu zveřejněné v memorandu, které vypracovalo interní oddělení Světové banky, a ve zprávě, kterou sestavila sedmičlenná Rada výkonných ředitelů Světové banky, v němž je prezident Světové banky obviněn z toho, že narušil etická pravidla organizace, v jejímž čele stojí,

–  s ohledem na otevřený dopis, který zveřejnilo 42 bývalých členů vedení této mezinárodní organizace,

–  s ohledem na tiskovou zprávu Rady výkonných ředitelů Světové banky ke dni 16. května 2007, v němž členové rady připouští nepřesnost postupů, které Banka používá při řešení střetu zájmů, a zavazují se k nápravě stávajících pravidel,

–  s ohledem na podmínky jmenování Paula Wolfowitze do čela Světové banky,

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Světová banka musí být považována za nejdůležitější instituci světového rozvoje a vzhledem k tomu, že politika a bezúhonnost jejího vedení má hluboký dopad na všechny skupiny dárců a těch, kteří přispívají k rozvoji,

B.  vzhledem k obviněním prezidenta Světové banky z nepotismu,

C.  vzhledem k tomu, že odstupující prezident Světové banky kladl velký důraz na zásady „řádné správy věcí veřejných“ při výběru příjemců pomoci, včetně uplatňování zásad právního státu, demokracie a transparentnosti a odpovědnosti veřejných orgánů, což jsou zásady, které jednoznačně podporují také evropské orgány a které musí být uplatňovány v rámci činnosti a rozhodovacích postupů samotné Světové banky,

D.  vítaje mobilizaci většiny mezinárodních nevládních organizací akreditovaných při Světové bance, které od prvopočátku požadovaly odstoupení prezidenta Světové banky, a to i přes snahy zachovat „kauzu Wolfowitz“ v tajnosti,

E.  vzhledem k tomu, že postupy při výběru do klíčových vedoucích pozic ve Světové bance nesplňují celosvětově sdílené normy transparentnosti a demokracie, což má negativní dopad na legitimitu Světové banky v době, kdy jsou naléhavě zapotřebí silné a legitimní multilaterální instituce;

F.  vzhledem k tomu, že ustanovení sítě parlamentních zástupců při Světové bance je důkazem narůstajícího zájmu volených zákonodárců o politiku a jednání Světové banky s cílem posílit její odpovědnost před zástupci parlamentů v celosvětovém měřítku;

G.  vzhledem k tomu, že členské státy Evropské unie mají víc než 30 % hlasů ve správní radě Světové banky a představují důležitý prvek v rozhodovacím procesu Světové banky, včetně jmenování členů jejího vedení,

1.  bere na vědomí rozhodnutí prezidenta Světové banky opustit konečně svůj post ke dni 30. června 2007, lituje však, že s tímto rozhodnutím tolik otálel, což ochromilo chod Světové banky na více než měsíc a neuvěřitelným způsobem poškodilo důvěryhodnost Banky a způsobilo krizi její identity;

2.  připomíná, že Výbor pro rozvoj vyjádřil již v březnu 2005 své velké obavy, že postupy pro výběr nejvyššího výkonného ředitele nejdůležitější mezinárodní rozvojové organizace nesplňují minimální požadavky legitimní správy věcí veřejných;

3.  lituje problému, který má Světová banka s řízením a který vysvětluje, jak je možné, že situace došla tak daleko, a je toho názoru, že kauza Wolfowitz je dobrou ukázkou toho, že je nezbytné přistoupit k reformám, které povedou k větší transparentnosti a odpovědnosti, aby se zajistilo, že Světová banka bude schopna dostát svým povinnostem;

4.  vyzývá německé a portugalské předsednictví, aby za Evropskou unii zpracovaly návrh, jakým způsobem je možné zajistit, aby postupy při výběru vedení do institucí Bretton Woods byly demokratičtější, průhlednější a odpovědnější, aby se tak přispělo k obnovení důvěryhodnosti Světové banky;

5.  naléhavě žádá členské státy Evropské unie, které mají křesla ve správní radě Světové banky, aby požadovaly veřejné slyšení kandidátů na prezidenta Světové banky;

6.  vyzývá k větší koordinaci členských států v rámci mezinárodních finančních organizací, aby se uplatnil vliv na řízení světového hospodářství, a v tomto ohledu navrhuje, že by, do té doby, než Unie získá právní subjektivitu, měla Komise mít postavení pozorovatele v Světové bance a mohla se tak účastnit zasedání některých rad a zasahovat do jejich jednání;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Euroskupině a Radě výkonných ředitelů Světové banky.

Právní upozornění - Ochrana soukromí