Wspólny projekt rezolucji - RC-B6-0209/2007Wspólny projekt rezolucji
RC-B6-0209/2007

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

23.5.2007

projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne: w sprawie obecnego kryzysu w Banku Światowym

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B6-0209/2007
Teksty złożone :
RC-B6-0209/2007
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie obecnego kryzysu w Banku Światowym

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rezolucję z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie stosunków transatlantyckich,

–  uwzględniając decyzję Paula Wolfowitza o ustąpieniu ze stanowiska prezesa Banku Światowego w dniu 30 czerwca 2007 r. wskutek skierowanych przeciwko niemu zarzutów nepotyzmu ujętych w memorandum wewnętrznej agencji Banku, jak również w sprawozdaniu siedmiu członków zarządu Banku Światowego, które zarzuca prezesowi Banku Światowego złamanie zasad etycznych instytucji, na której czele stoi,

–  uwzględniając list otwarty 42 dawnych urzędników instytucji,

–  uwzględniając komunikat prasowy zarządu Banku Światowego z dnia 16 maja, w którym członkowie zarządu uznali niejasność procedur Banku w zakresie rozwiązywania konfliktu interesów i zobowiązali się do udoskonalenia istniejących reguł,

–  uwzględniając okoliczności powołania Paula Wolfowitza na szefa Banku Światowego,

–  uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Bank Światowy należy uznać za najważniejszą instytucję globalnego rozwoju, a polityka i integralność jego kierownictwa odbijają się echem we wspólnocie donatorów i odbiorców,

B.  mając na uwadze zarzut nepotyzmu skierowany przeciwko prezesowi Banku Światowego,

C.  mając na uwadze, że ustępujący prezes Banku Światowego z naciskiem podkreślał zasady „dobrego zarządzania” w wyborze odbiorców pomocy, w tym stosowanie rządów prawa, demokracji, przejrzystości i odpowiedzialności instytucji publicznych – zasady zdecydowanie popierane przez instytucje europejskie, które należy stosować do działań i procesów podejmowania decyzji w samym Banku Światowym,

D.  przyjmując z zadowoleniem mobilizację większości międzynarodowych organizacji pozarządowych akredytowanych przy Banku Światowym , które od początku żądały odejścia prezesa Banku Światowego, mimo prób zatuszowania „afery Wolfowitza”,

E.  mając na uwadze, że w procesie doboru ludzi na kluczowe stanowiska w Banku Światowym istnieją problemy w spełnianiu uznanych w skali globalnej standardów przejrzystości i demokracji, co ma negatywne skutki dla legitymacji Banku Światowego w czasach, kiedy istnieje pilne zapotrzebowanie na silne i posiadające legitymację instytucje wielostronne,

F.  mając na uwadze, że utworzenie parlamentarnej sieci w sprawie Banku Światowego (PNoWB) pokazuje zwiększające się wśród pochodzących z wyboru prawodawców zainteresowanie polityką i procedurami Banku Światowego, mające na celu zwiększenie jego odpowiedzialności przed parlamentami na całym świecie,

G.  mając na uwadze, że państwa członkowskie Unii Europejskiej dysponują więcej niż 30% głosów w zarządzie Banku Światowego i stanowią istotny czynnik w procesie podejmowania decyzji przez Bank Światowy, włączając w to mianowanie kierownictwa,

1.  przyjmuje do wiadomości podjętą wreszcie przez prezesa Banku Światowego decyzję o ustąpieniu ze stanowiska w dniu 30 czerwca 2007 r., jednak wyraża ubolewanie nad czasem reakcji, który sparaliżował instytucję na ponad miesiąc i pogrążył ją w niespotykanym dotąd kryzysie wiarygodności i tożsamości;

2.  przypomina, że Komisja Rozwoju już w marcu 2005 r. wyraziła swoje poważne zaniepokojenie faktem, że proces wyboru szefa najważniejszej międzynarodowej instytucji w dziedzinie rozwoju nie spełniał minimalnych wymogów prawowitego zarządzania;

3.  ubolewa nad kłopotami z zarządzaniem Bankiem, które wyjaśniają, jak do nich doszło, i jest zdania, że przypadek Paula Wolfowitza dobrze pokazuje potrzebę reformy w kierunku zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności, tak aby Bank Światowy sprostał swoim zadaniom;

4.  zwraca się do prezydencji niemieckiej i portugalskiej o przedstawienie w imieniu Unii propozycji, w jaki sposób przyszłe procedury wyboru kierownictwa w instytucjach Bretton Woods uczynić bardziej demokratycznymi, przejrzystymi i opartymi na sprawozdawczości, co pozwoli w szczególności przywrócić wiarygodność Banku;

5.  nalega na państwa członkowskie Unii Europejskiej zasiadające w zarządzie Banku Światowego, aby zażądały publicznego przesłuchania kandydatów na stanowisko szefa Banku Światowego;

6.  wzywa do zwiększenia koordynacji państw członkowskich w międzynarodowych instytucjach finansowych w celu wywarcia wpływu na zarządzanie światową gospodarką i sugeruje w związku z tym, aby w oczekiwaniu na uzyskanie przez Unię osobowości prawnej Komisja uzyskała w Banku status obserwatora, co umożliwiłoby jej obecność w niektórych gremiach i zabieranie w nich głosu;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Eurogrupie, a także zarządowi Banku Światowego.