Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0209/2007Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0209/2007

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

23.5.2007

ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o súčasnej kríze vo Svetovej banke

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0209/2007
Predkladané texty :
RC-B6-0209/2007
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o súčasnej kríze vo Svetovej banke

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. apríla 2007 o transatlantických vzťahoch,

–  so zreteľom na rozhodnutie pána Wolfowitza odstúpiť 30. júna 2007 z pozície prezidenta Svetovej banky v dôsledku obvinenia z rodinkárstva, ktoré bolo proti nemu vznesené v memorande osobitného panelu Svetovej banky a v správe siedmich členov rady výkonných riaditeľov Svetovej banky, v ktorých bol prezident Svetovej banky obvinený z porušenia etických pravidiel inštitúcie, na ktorej čele stojí,

–  so zreteľom na otvorený list 42 bývalých vedúcich pracovníkov tejto medzinárodnej inštitúcie,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenie rady výkonných riaditeľov Svetovej banky zo 16. mája 2007, v ktorom členovia rady uznávajú nejednoznačnosť postupov, ktoré banka používa pri riešení konfliktov záujmov, a zaväzujú sa k skvalitneniu existujúcich pravidiel,

–  so zreteľom na podmienky menovania pána Wolfowitza za šéfa Svetovej banky,

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Svetová banka je najvýznamnejšou inštitúciou globálneho rozvoja a keďže politika a integrita jej vedenia majú hlboký dosah na celú komunitu darcov a aktérov v oblasti rozvoja,

B.  so zreteľom na obvinenia z rodinkárstva vznesené proti prezidentovi Svetovej banky,

C.  keďže odchádzajúci prezident Svetovej banky kládol pri výbere prijímateľov pomoci silný dôraz na zásady dobrej správy, ako aj na fungovanie právneho štátu a demokracie a na transparentnosť a zodpovednosť verejných inštitúcií, a tieto zásady majú plnú podporu európskych inštitúcií a musia sa uplatňovať aj v súvislosti s operáciami a rozhodovacími procesmi samotnej Svetovej banky,

D.  vítajúc mobilizáciu väčšiny medzinárodných neziskových organizácií akreditovaných v rámci Svetovej banky, ktoré žiadali od začiatku odstúpenie prezidenta Svetovej banky napriek pokusom o ututlanie tzv. „Wolfowitzovej aféry“,

E.  keďže proces výberu predstaviteľov kľúčových vedúcich funkcií vo Svetovej banke nespĺňa globálne kritériá transparentnosti a demokracie, čo má negatívne dôsledky pre legitimitu Svetovej banky v čase naliehavej potreby silných a legitímnych multilaterálnych inštitúcií,

F.  keďže zriadenie Parlamentnej siete pre Svetovú banku (PNoWB) je dôkazom silnejúceho záujmu volených legislatívnych činiteľov o politiku a postupy Svetovej banky s cieľom posilniť zodpovednosť tejto inštitúcie voči parlamentom na celom svete,

G.  keďže členské štáty Európskej únie majú viac než 30 % hlasov v rade výkonných riaditeľov Svetovej banky a sú dôležitým činiteľom rozhodovacieho procesu tejto inštitúcie vrátane procesu menovania jej vedenia,

1.  berie na vedomie, že sa prezident Svetovej banky konečne rozhodol 30. júna 2007 odstúpiť, avšak vyjadruje nesúhlas s tým, že reagoval až po takom dlhom čase, čím inštitúciu na viac než jeden mesiac paralyzoval a spôsobil bezprecedentnú krízu jej dôvery a identity;

2.  konštatuje, že Výbor pre rozvoj vyjadril už v marci 2005 veľké znepokojenie nad tým, že proces výberu šéfa tejto najvýznamnejšej inštitúcie v oblasti rozvoja nespĺňal ani minimálne kritéria legitímneho riadenia;

3.  odsudzuje problémy Svetovej banky v oblasti riadenia, ktoré sú dôvodom toho, prečo banka dospela do tohto stavu, a zastáva názor, že prípad prezidenta Wolfowitza jasne naznačuje potrebu reforiem vedúcich k väčšej transparentnosti a zodpovednosti, ktoré by mali zaručiť, aby si banka mohla plniť svoje záväzky;

4.  vyzýva predsedníctva Nemecka a Portugalska, aby v mene Európskej únie navrhli, ako zvýšiť demokratickosť, transparentnosť a zodpovednosť budúcich procesov výberu vedenia brettonwoodskych inštitúcií a tým pomôcť obnoviť dôveryhodnosť Svetovej banky;

5.  vyzýva členské štáty Európskej únie, ktoré sú zastúpené v rade výkonných riaditeľov Svetovej banky, aby požadovali verejné vypočutia kandidátov na vedúcu pozíciu v Svetovej banke;

6.  vyzýva k zintenzívneniu koordinácie členských štátov v medzinárodných finančných inštitúciách, aby mohli uplatniť svoj vplyv v oblasti riadenia svetovej ekonomiky, a v tejto súvislosti navrhuje, že Komisia by mala mať v Svetovej banke štatút pozorovateľa až do nadobudnutia právnej subjektivity Európskej únie, ktorá by jej umožnila aktívne sa zúčastňovať zasadnutí niektorých výborov;

7.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Euroskupine a rade výkonných riaditeľov Svetovej banky.