Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B6-0209/2007

Ingivna texter :

RC-B6-0209/2007

Debatter :

PV 24/05/2007 - 14.4
CRE 24/05/2007 - 14.4

Omröstningar :

Antagna texter :


GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 91kWORD 56k
23.5.2007
PE 389.531v01-00}
PE 389.535v01-00}
PE 389.544v01-00}
PE 389.552v01-00} RC1
 
B6‑0209/2007}
B6‑0213/2007}
B6‑0222/2007}
B6‑0230/2007} RC1
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
   Pasqualina Napoletano och Pervenche Berès, för PSE-gruppen
   Fiona Hall och Marios Matsakis, för ALDE-gruppen
   Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Margrete Auken och Caroline Lucas, för Verts/ALE-gruppen
   Miguel Portas och Vittorio Agnoletto, för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
   GUE/NGL (B6‑0209/2007)
   PSE (B6‑0213/2007)
   ALDE (B6‑0222/2007)
   Verts/ALE (B6‑0230/2007)
om den nuvarande krisen inom Världsbanken

Europaparlamentets resolution om den nuvarande krisen inom Världsbanken 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 25 april 2007 om de transatlantiska förbindelserna,

–  med beaktande av Wolfowitz' beslut att avgå som chef för Världsbanken den 30 juni 2007, efter att han i ett memorandum sammanställt av en särskild panel inom banken anklagats för svågerpolitik, liksom också i en rapport sammanställd av sju ledamöter av Världsbankens styrelse anklagats för att brutit mot de etiska reglerna i den institution han själv sitter i ledningen för,

–  med beaktande av det öppna brev som offentliggjorts av 42 personer som tidigare suttit i ledningen för Världsbanken,

–  med beaktande av Världsbankens styrelses pressmeddelande den 16 maj i år, där styrelseledamöterna erkände att bankens rutiner för lösning av intressekonflikter är oklara och åtog sig att förbättra de nuvarande reglerna,

–  med beaktande av på vilka villkor Wolfowitz blivit utnämnd som chef för Världsbanken,

–  med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Världsbanken måste anses som den mest betydande globala utvecklingsinstitutionen. Den politik som förs av dess ledning har en oerhörd inverkan på det internationella givar- och utvecklingssamfundet, liksom också att ledningen består av rättrådiga personer.

B.  Anklagelserna för svågerpolitik berörde alltså Världsbankens chef.

C.  Världsbankens avgående chef har med skärpa framhållit principerna om ”sund förvaltning” i samband med valet av stödmottagare. I detta har också ingått att stödmottagarna skall vara demokratiska rättsstater med offentliga institutioner som kännetecknas av insyn och ansvarsmedvetande. Dessa principer stöds helhjärtat av de europeiska institutionerna och måste gälla också för Världsbankens arbete och beslutsfattande.

D.  Det är att hälsa med tillfredsställelse att flertalet internationella frivilligorganisationer som är ackrediterade vid Världsbanken alltifrån första början krävt att Wolfowitz skall avgå, trots att man försökt tysta ner hela ”Wolfowitzaffären”.

E.   Då personer väljs till viktiga ledande poster inom Världsbanken tas det inte hänsyn till sådana normer för insyn och demokrati som är gemensamma överallt i världen. Följden blir att Världsbankens legitimitet tar skada, vid en tidpunkt då det råder ett akut behov av starka och legitima multilaterala institutioner.

F.  Att det inrättats ett parlamentariskt nätverk för Världsbanken visar att de folkvalda lagstiftarna i allt högre grad uppmärksammar Världsbankens politik och förfaranden, så att Världsbanken i högre grad skall göras redovisningsskyldig inför parlamenten runtom i världen.

G.  Europeiska unionens medlemsstater innehar över 30 procent av rösterna i Världsbankens styrelse och utgör ett viktigt inslag i bankens beslutsfattande, bland annat vid utnämningarna till ledande poster inom den.

1.  Europaparlamentet konstaterar att Världsbankens chef omsider beslutat avgå den 30 juni 2007, men beklagar att det tagit så länge innan han reagerat, så att bankens verksamhet varit lamslagen i över en månad och banken drabbats av en identitets- och trovärdighetskris av aldrig förut skådat slag.

2.  Europaparlamentet erinrar att dess utvecklingsutskott redan i mars 2005 uttryckt stor oro över att chefen för den mest betydande internationella utvecklingsinstitutionen väljs utan någon hänsyn till de mest elementära kraven på ett legitimt styre.

3.  Europaparlamentet beklagar att banken har problem med sin förvaltning, vilket förresten förklarar hur banken råkat in i den situation där den nu befinner sig. Parlamentet anser att fallet Wolfowitz ger en god bild av vilka reformer till förmån för ökad insyn och ökat ansvarsmedvetande som behövs för att det skall gå att garantera att Världsbanken kan fullgöra sina åligganden.

4.  Europaparlamentet uppmanar det tyska och det portugisiska ordförandeskapet att lägga fram förslag på unionens vägnar till hur personer i ledande ställning i Bretton Woods‑institutionerna i framtiden skall väljas på ett mera demokratiskt och ansvarsmedvetet sätt och med ökad insyn, och på det sättet bidra till att återställa Världsbankens trovärdighet.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de EU-medlemsstater som sitter med i Världsbankens styrelse att kräva att personer som aspirerar på posten som chef för Världsbanken skall ställa upp för offentliga utfrågningar.

6.  Europaparlamentet efterlyser en ökad samordning mellan medlemsstaterna inom de internationella finansinstitutionerna för att de skall kunna påverka hur världsekonomin styrs och föreslår med avseende på detta, i avvaktan på att unionen skall bli en juridisk person, att kommissionen skall få status som observatör i Världsbanken och kunna närvara och göra inlägg vid somliga möten.

7.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, eurogruppen och Världsbankens styrelse.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy