Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B6-0212/2007

Předložené texty :

RC-B6-0212/2007

Rozpravy :

PV 24/05/2007 - 14.2
CRE 24/05/2007 - 14.2

Hlasování :

Přijaté texty :


SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PDF 98kWORD 59k
23. 5. 2007
PE 389.534v01-00}
PE 389.541v01-00}
PE 389.546v01-00}
PE 389.548v01-00}
PE 389.551v01-00}
PE 389.554v01-00} RC1
 
B6‑0212/2007}
B6‑0219/2007}
B6‑0224/2007}
B6‑0226/2007}
B6‑0229/2007}
B6‑0232/2007} RC1
který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předložili poslanci
   Jana Hybášková, Charles Tannock, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE
   Véronique De Keyser a Pasqualina Napoletano za skupinu PSE
   Marios Matsakis za skupinu ALDE
   Cristiana Muscardini a Roberta Angelilli za skupinu UEN
   Hélène Flautre a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE
   André Brie a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami:
   PSE (B6‑0212/2007)
   GUE/NGL (B6‑0219/2007)
   ALDE (B6‑0224/2007)
   PPE-DE (B6‑0226/2007)
   Verts/ALE (B6‑0229/2007)
   UEN (B6‑0232/2007)
o Sýrii

Usnesení Evropského parlamentu o Sýrii 

Evropský parlament,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na čl. 11 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii a článek 177 Smlouvy o ES, který stanovuje podporu lidských práv jakožto cíl společné zahraniční a bezpečnostní politiky,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii a Blízkém východě a na svá doporučení ze dne 26.října 2006 Radě o uzavření evropsko-středomořské dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé,

–  s ohledem na prohlášení předsednictví EU ze dne 14. května 2007 o odsouzení intelektuála Michela Kila a politického aktivisty Mahmúda ´Issy v Sýrii,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který Sýrie ratifikovala dne 21. dubna 1969,

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv je základní součástí evropsko-středomořského partnerství, která je jasně uvedena v dohodě o spolupráci mezi EU a Sýrií a v dohodě o přidružení, která stále čeká na své definitivní schválení,

B.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament a jeho předseda již několikrát intervenovali za propuštění aktivistů v oblasti lidských práv, politiků a poslanců zadržovaných v syrských vězeních,

C.  vzhledem k tomu, že Michel Kilo, militantní prodemokratický spisovatel, který byl zadržen dne 14. května 2006 především za svůj postoj k Bejrútsko-damašské deklaraci, a Mahmúd Issa byli dne 13. května 2007 odsouzeni ke tříletému vězení,

D.  vzhledem k tomu, že Sulejmán Aš-Šammar, vedoucí člen Demokratické národní obce, a Chalíl Husajn, vedoucí kanceláře pro styk s veřejností organizace Kurd Future Trend, byli odsouzeni k deseti letům vězení za „oslabování národní morálky“ a „spiknutí s cizí zemí“,

E.  vzhledem k tomu, že Fajek El-Mir a Aref Dalila, členové různých organizací na ochranu lidských práv v Sýrii, jsou již šest let zadržováni v samovazbě,

F.  vzhledem k tomu, že syrské bezpečnostní síly zadržely dne 8. listopadu Kamála Al-Labwáního, lékaře a spoluzakladatele Demokratického liberálního shromáždění, při návratu z cesty po Evropě, Spojených Státech a Egyptě, a nyní ho na základě politicky motivovaných obvinění odsoudily k 12 letům káznice s nucenými pracemi,

G.  vzhledem k tomu, že Anwar Al-Bunní, zakládající člen Syrské organizace na ochranu lidských práv a právník specializující se na otázky lidských práv, byl zadržen v ulicích Damašku krátce předtím, než se ujal úřadu ředitele střediska pro lidská práva financovaného Evropskou unií v roce 2006 a nyní byl odsouzen k pěti letům vězení za „šíření nepravdivých informací, které škodí státu“,

1.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad nedávnými rozsudky proti politickým vězňům a aktivistům v oblasti lidských práv v Sýrii, které postihují všechna politická křídla opozice;

2.  je velmi znepokojen omezeními a obviněními proti Mahmúdovi ´Issovi, Fajeku El-Mirovi, Arefu Dalilovi, Kamálu Al-Labwánímu, Anwaru Al-Bunnímu, Michelu Kilovi, Sulejmánovi Aš-Šammarovi a Chalílu Husajnovi za to, že se snažili uplatnit svá demokratická práva a angažovali se v mírových aktivitách;

3.  naléhavě žádá syrské úřady, aby přísně dodržovaly mezinárodní právo v oblasti lidských práv, a zejména Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, a také Úmluvu o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, které Sýrie ratifikovala v roce 1969, resp. v roce 2004;

4.  vyzývá Sýrii, aby respektovala svobodu přesvědčení a právo na spravedlivý soudní proces;

5.  naléhavě žádá syrské úřady, aby vzaly na vědomí obavy Výboru OSN pro lidská práva a aby

   a)zajistil, aby se se zadržovanými osobami dobře zacházelo a aby nebyly mučeny nebo aby se s nimi jinak špatně nezacházelo;
   b)zajistily, aby zadržované nebo uvězněné osoby měly rychlý a pravidelný přístup ke svým právníkům, lékařům a rodinám;

6.  naléhavě žádá příslušné syrské úřady, aby zrušily rozhodnutí soudu, stáhly obvinění, které řeší vojenský soud v Damašku, a aby osvobodily všechny výše uvedené vězně svědomí a politické vězně;

7.  vyzývá zejména EU, aby poskytla veškerou nezbytnou podporu aktivistům syrské občanské společnosti prostřednictvím nástroje pro evropské sousedství a partnerství (ENPI) a nově schváleného evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) mj. tím, že neprodleně realizuje tzv. ad hoc opatření určená pro ochránce lidských práv;

8.  žádá Sýrii, která by mohla hrát důležitou úlohu při podporování míru v regionu, aby zlepšila a podporovala dodržování lidských práv a svobody projevu v zemi;

9.  vyzývá Sýrii, aby po ukončení vyšetřovací mise soudce Brammertze v Libanonu podpořila zřízení trestního tribunálu mezinárodního charakteru;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a syrské vládě a syrskému parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí