Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B6-0212/2007

Predkladané texty :

RC-B6-0212/2007

Rozpravy :

PV 24/05/2007 - 14.2
CRE 24/05/2007 - 14.2

Hlasovanie :

Prijaté texty :


SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 102kWORD 63k
23. 5. 2007
PE 389.534v01-00}
PE 389.541v01-00}
PE 389.546v01-00}
PE 389.548v01-00}
PE 389.551v01-00}
PE 389.554v01-00} RC1
 
B6‑0212/2007}
B6‑0219/2007}
B6‑0224/2007}
B6‑0226/2007}
B6‑0229/2007}
B6‑0232/2007} RC1
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
   Jana Hybášková, Charles Tannock, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
   Véronique De Keyser a Pasqualina Napoletano v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
   Marios Matsakis v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
   Cristiana Muscardini a Roberta Angelilli v mene Skupiny Únie za Európu národov
   Hélène Flautre a Cem Özdemir v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
   André Brie a Vittorio Agnoletto v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
   PSE (B6‑0212/2007)
   GUE/NGL (B6‑0219/2007)
   ALDE (B6‑0224/2007)
   PPE-DE (B6‑0226/2007)
   Verts/ALE (B6‑0229/2007)
   UEN (B6‑0232/2007)
o Sýrii

Uznesenie Európskeho parlamentu o Sýrii 

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na článok 11 ods.1 Zmluvy o Európskej únii a článok 177 Zmluvy o ES, ktorý stanovuje presadzovanie ľudských práv ako cieľ spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii a Blízkom východe a svoje odporúčanie Rade z 26. októbra 2006 o uzavretí Európsko-stredomorskej asociačnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sýrskou arabskou republikou na strane druhej,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva EÚ zo 14. mája 2007 k odsúdeniu intelektuála Michela Kila a politického aktivistu Mahmouda Issu v Sýrii,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý Sýria ratifikovala 21. apríla 1969,

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže dodržiavanie ľudských práv je základnou súčasťou európsko-stredomorského partnerstva, ktoré sa prejavilo v Dohode o spolupráci medzi EÚ a Sýriou a v asociačnej dohode, ktorá dosiaľ nebola uzavretá.

B.  keďže Európsky parlament a jeho predseda už niekoľko krát intervenovali za dosiahnutie prepustenia aktivistov za ľudské práva, politikov a poslancov väznených v sýrskych väzniciach.

C.  keďže Michel Kilo, radikálny prodemokratický spisovateľ, ktorý bol 14. mája 2006 zatknutý najmä za svoj postoj k Deklarácii Bejrút – Damask a Mahmoud Issa boli 13. mája 2007 odsúdení na tri roky väzenia,

D.  keďže Suleiman Al-Shamar, vedúci člen Demokratického národného spoločenstva a Khalil Hussein, vedúci kancelárie pre styk s verejnosťou organizácie Kurd Future Trend, boli odsúdení na desať rokov vo väzení za „oslabovanie národnej morálky“ a „konšpiračnú činnosť s cudzou krajinou“.

E.  keďže Faek El Mir a Aref Dalila, členovia rôznych organizácií pre ľudské práva v Sýrii, sú v súčasnosti odsúdení na 6 rokov väzenia v samostatnej cele.

F.  keďže sýrske bezpečnostné sily zadržali Kamala al - Labwaniho, lekára a spoluzakladateľa Demokratického liberálneho zhromaždenia (Democratic Liberal Gathering) 8. novembra po jeho návrate z cesty do Európy, Spojených štátov a Egypta a teraz ho odsúdili na 12 rokov vo väzení s ťažkou prácou na základe politicky motivovaných obvinení,

G.  keďže Anwar Al Bunni, zakladajúci člen Sýrskej organizácie pre ľudské práva a právnik so špecializáciou na otázky ľudských práv, bol zadržaný v uliciach Damasku tesne pred tým, ako sa mal stať riaditeľom Centra pre ľudské práva financovaného Európskou úniou v roku 2006 a v súčasnosti je odsúdený na 5 rokov vo väzení za „šírenie informácií škodiacich štátu“,

1.  Vyjadruje veľké obavy z nedávnych rozsudkov proti politickým väzňom a aktivistom v oblasti ľudských práv v Sýrii, ktoré ovplyvňujú každú politickú líniu opozície;

2.  Je hlboko znepokojený obmedzeniami uvalenými na Mahmouda Issu, Fayeka El Mira, Arefa Dalilu, Kamala al Labwaniho, Anwara Al Bunniho, Michela Kila, Suleimana Al-Shamara a Khalila Husseina a obvineniami vznesenými proti nim za vykonávanie svojich demokratických práv a za ich účasť na mierových aktivitách;

3.  nalieha na sýrske orgány, aby prísne dodržiavali medzinárodné právne predpisy v oblasti ľudských práv a to najmä Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ako aj Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktoré Sýria ratifikovala v roku 1969 respektíve 2004;

4.  vyzýva Sýriu, aby rešpektovala slobodu presvedčenia a právo na spravodlivý súdny proces;

5.  nalieha na sýrske orgány, aby brali na vedomie znepokojenie Výboru OSN pre ľudské práva, a aby:

   (a)zabezpečili, že so zadržanými sa bude dobre zaobchádzať a že zadržaní nebudú vystavení mučeniu alebo iným spôsobom zlého zaobchádzania,
   (b)zabezpečili, že zadržaným alebo väzneným osobám bude umožnený rýchly a pravidelný prístup k ich právnikom, lekárom a rodinám;

6.  nalieha na príslušné sýrske orgány, aby zvrátili rozsudky, stiahli existujúce obvinenia na vojenskom súde v Damasku a prepustili všetkých vyššie uvedených väzňov svedomia a politických väzňov;

7.  vyzýva najmä EÚ, aby aktivistom sýrskej občianskej spoločnosti poskytla všetku podporu prostredníctvom nástroja európskeho susedstva a partnerstva a nedávno prijatého európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva, a to aj bezodkladným uplatnením takzvaných ad hoc opatrení určených pre ochrancov ľudských práv;

8.  žiada Sýriu, ktorá by mohla zohrať významnú úlohu v presadzovaní mieru v regióne, aby zlepšila a podporovala dodržiavanie ľudských práv a slobody prejavu v krajine;

9.  vyzýva Sýriu, aby podporila vytvorenie medzinárodného trestného tribunálu po vyšetrovaní sudcu Brammertza v Libanone;

10.  poveruje predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, sýrskej vláde a sýrskemu parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia