Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0248/2007Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0248/2007

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

20.6.2007

ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o Mjanmarsku

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0248/2007
Predkladané texty :
RC-B6-0248/2007
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Mjanmarsku

Európsky parlament,

–  so zreteľom na prvé formálne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN o Mjanmarsku konané dňa 29. septembra 2006,

–  so zreteľom na stanovisko Generálneho tajomníka OSN Ban Ki-moona z 25. mája 2007, v ktorom vyzýva, aby sa odstránili „obmedzenia pre Daw Aung San Suu Kyi a iných politických predstaviteľov“,

–  so zreteľom na 12. summit ASEAN-u konaný 9. až 15. januára 2007 na Filipínach,

–  so zreteľom na ôsme stretnutie ministrov zahraničných vecí ASEM konané 28. až 29. mája 2007 v Nemecku,

–  so zreteľom na list z 15. mája 2007 adresovaný generálovi Than Shwe, ktorý podpísalo 59 bývalých hláv štátov, v ktorom žiadajú „okamžité prepustenie jedinej väznenej nositeľky Nobelovej ceny Aung San Suu Kyi“,

–  so zreteľom na svoje uznesenia o situácii v Mjanmarsku zo 17. novembra 2005 a zo 14. decembra 2006,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 481/2007, ktoré obnovuje reštriktívne opatrenia voči Mjanmarsku,

–  so zreteľom na 17. výročie víťazstva Národnej ligy pre demokraciu (NLD) v parlamentných voľbách z 27. mája 1990,

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Aung San Suu Kyi, predsedníčka NDL, nositeľka Nobelovej ceny za mier a Sacharovovej ceny strávila 11 z posledných 17 rokov v domácom väzení,

B.  keďže dňa 25. mája 2007 Štátna rada pre mier a rozvoj (SPDC) predĺžila protiprávne zadržiavanie Aung San Suu Kyi o ďalší rok,

C.  keďže Štátna rada pre mier a rozvoj naďalej vystavuje obyvateľov Mjanmarska neúnosnému porušovaniu ľudských práv, ako sú nútené práce, prenasledovanie disidentov, najímanie detských vojakov a nútené presídľovanie,

D.  keďže 30 % z odhadovaných 15 miliónov obyvateľov Mjanmarska žije pod hranicou chudoby,

E.  keďže Národný konvent, ktorý bol prvýkrát zvolaný v roku 1993, aby navrhol ústavu, a ktorého zasadanie bolo odvtedy mnohokrát prerušené, bude opäť zvolaný 18. júla 2007 na záverečné zasadnutie, stále mu však chýba dôveryhodnosť, pretože v ňom nie sú demokraticky zvolení zástupcovia, najmä zástupcovia Národnej ligy pre demokraciu (NLD),

F.  keďže ASEAN zaujal rozhodnejší postoj k porušovaniam práv zo strany vojenského režimu v Mjanmarsku a požaduje od Mjanmarska zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv a osvojenie si demokracie,

G.  keďže 15. mája 2007 uzavreli Rusko a Mjanmarsko dohodu o výstavbe výskumného jadrového reaktora v Mjanmarsku napriek medzinárodným obavám v súvislosti s bezpečnostnými normami, bezpečnosťou a dvojakým využitím,

1.  požaduje okamžité a bezpodmienečné prepustenie Aung San Suu Kyi;

2.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Aung San Suu Kyi roky trpela v domácom väzení vrátane samoväzby a od roku 2003 bola prepustená len kvôli naliehavému lekárskemu ošetreniu a krátkemu stretnutiu so zástupcom Generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti;

3.  odsudzuje nepoľavujúci útlak mjanmarského obyvateľstva zo strany SPDC a jej neustále prenasledovanie a väznenie prodemokratických aktivistov; venuje osobitnú pozornosť prípadu U Win Tina, 77-ročného novinára, ktorý je zadržiavaný ako politický väzeň už skoro dve desaťročia kvôli tomu, že napísal list OSN o zlom zaobchádzaní s politickými väzňami a o úbohých podmienkach, v ktorých sú držaní;

4.  trvá na tom, aby sa okamžite prepustili U Win Tin a všetci politickí väzni – ktorých odhadovaný počet je viac ako 1200 osôb – zadržiavaní SPDC;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek podmienkam v krajine, regionálnej a medzinárodnej kritike a štyridsiatim piatim rokom vládnutia, nevykonala SPDC žiadne podstatné kroky smerom k demokracii;

6.  nalieha na legalizáciu Národného konventu prostredníctvom začlenenia NLD a iných politických strán a skupín, ako aj na Národný konvent, aby prijal presný plán na nastolenie demokracie, ktorý by odzrkadľoval skutočné priania mjanmarského obyvateľstva namiesto upevňovania vojenskej kontroly moci;

7.  víta stanovisko predsedu prednesené na12. summite ASEAN-u, v ktorom predstavitelia ASEAN-u „povzbudzujú Mjanmarsko, aby vykonalo väčší pokrok smerom k národnému zmiereniu“, vyzývajú „k prepusteniu tých, ktorí sú zadržiavaní a k účinnému dialógu so všetkými dotknutými stranami“ a súhlasia „s potrebou zachovania dôveryhodnosti ASEAN-u ako účinnej regionálnej organizácie prostredníctvom preukázania schopnosti riadiť dôležité záležitosti v regióne“;

8.  ľutuje však, že vyšetrovacia misia malajského ministra zahraničných vecí do Mjanmarska v roku 2006 uskutočnená pod mandátom 11. summitu ASEAN doposiaľ neviedla k ráznym opatreniam proti vojenskej junte v Mjanmarsku a verí, že tieto opatrenia budú nasledovať;

9.  naliehavo žiada Radu a Komisiu, aby pokračovali v konštruktívnych vzťahoch s krajinami ASEAN-u a aby zaistili, že rokovania EÚ a ASEAN-u o voľnom obchode budú hnacím motorom k zvýšeniu tlaku na SPDC vytvorenie občianskej a demokratickej vlády;

10.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že mjanmarskému ministrovi zahraničných vecí bolo povolené zúčastniť sa ôsmeho stretnutia ministrov zahraničných vecí ASEM tohto roku v Nemecku iba pár dní po tom, ako vojenská junta v Mjanmarsku o ďalší rok predĺžila protiprávne domáce väzenie Aung San Suu Kyi; opätovne zdôrazňuje, že Nyan Win je na zozname mjanmarských osôb, ktorých sa týka zákaz cestovania do EÚ a vyzýva členské štáty EÚ, aby dôslednejšie dodržiavali predpisy o zákaze cestovania do EÚ;

11.  trvá na tom, aby Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) podmienila výstavbu akéhokoľvek výskumného jadrového reaktora v Mjanmarsku dôslednej bezpečnostnej kontrole s cieľom zaistiť, aby sa civilný jadrový program nezneužíval na vojenské účely a vyzýva mjanmarský režim, aby plnil svoje záväzky plynúce zo Zmluvy o nešírení jadrových zbraní;

12.  naliehavo vyzýva Čínu a Indiu, aby využili svoj značný hospodársky a politický vplyv na mjanmarský režim s cieľom dosiahnuť zlepšenia v krajine a s cieľom v každom prípade zastaviť dodávku zbraní a iných strategických surovín;

13.  vyzýva podniky, ktoré investujú v Mjanmarsku, aby pri uskutočňovaní svojich projektov zaistili, že ľudské práva sa skutočne dodržiavajú, a aby v prípade porušenia ľudských práv pozastavili svoje činnosti v Mjanmarsku; vyjadruje nespokojnosť nad tým, že niektoré krajiny uznali za vhodné podstatne zvýšiť svoje investície v Mjanmarsku bez ohľadu na tamojšiu zúfalú situáciu v oblasti ľudských práv;

14.  víta obnovenie sankcií zo strany EÚ, uznáva však, že sa nepodarilo dosiahnuť želaný účinok voči tým, ktorí sú priamo zodpovední za utrpenie mjanmarského obyvateľstva; vyzýva Radu, aby zabezpečila dôsledné uplatňovanie existujúcich reštriktívnych opatrení zo strany členských štátov;

15.  vyzýva Radu, aby zväčšila rozsah sankcií a rozšírila zoznam osôb, na ktorých sú zamerané, aby okrem ich rodinných príslušníkov zahrňoval aj všetkých ministrov SPDC, zástupcov, členov, stúpencov a pracovníkov, rovnako ako podnikateľov a ďalších prominentov spojených s režimom;

16.  poznamenáva, že v súlade so spoločnou pozíciou EÚ je podpora obmedzená na humanitárnu pomoc a na pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú; trvá na tom, že všetka pomoc určená Mjanmarsku sa musí poskytovať prostredníctvom skutočne mimovládnych organizácií, a musí sa dostať k ľuďom, ktorým je určená, za čo najmenšieho zapojenia SPDC;

17.  v tejto súvislosti navrhuje, aby sa vyvinulo všemožné úsilie na rozšírenie kontaktov a na vytvorenie programov zameriavajúcich sa na mjanmarskú občiansku spoločnosť, najmä na skupiny žien a etnické menšiny;

18.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Čína, Rusko a Južná Afrika vetovali návrh rezolúcie Bezpečnostnej Rady OSN o Mjanmarsku dňa 12. januára 2007 a vyzýva Bezpečnostnú radu OSN na zvýšenie úsilia na získanie jednohlasnej podpory pre záväznú rezolúciu, ktorá by vyžadovala prepustenie politických väzňov vrátane Aung San Suu Kyi;

19.  víta menovanie Ibrahima Gambariho za osobitného poradcu Generálneho tajomníka OSN pre Mjanmarsko, ktoré prichádza v kritickom momente v prístupe OSN k Mjanmarsku a vyzýva SPDC, aby plne spolupracovala s OSN a nebránila jej v činnosti;

20.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, vládam krajín ASEAN-u, Národnej lige pre demokraciu, Národnej rade pre mier a rozvoj, vláde Čínskej ľudovej republiky, vláde Indie, vláde Ruska, Generálnemu tajomníkovi medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a Generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov.